Skip to main content

Full text of "Icones Cimicum descriptionibus illustratae"

See other formats


I C O N E S Get^ C I M I C V ]V DESCRIPTIONIBVS ILLVSTRATAE. FASCICVLVS PRIMVS. AU TORE lOANNE FRIDERICO WOLF F. E R L A N G A E 

APUD lOANN, IaCOBVM P A L M. 18oO. 60LLECTI0N. P r o e m i 11 m. Flures iam inter lihros hijlorico naturales proßant , in quibus 
infecta alicuius gener is aut ordinis defcripta atque depicta occurrunt, 
nullus vero adhuc in quo tarn numerofum Cimicum genus ac- 
curate defcriptum reperiri poffit. Stolliiis quidem in opere fuo de 
Cicadis etCimicibus haec animalcula eleganter dephixit, defcriptio- 
nes vero breves non fujficiunt ad ea fatis dignofcenda, praecipue in 
mi?2oribus eoriim fpeciebus, cum numerus eor um tantus, diver ßtas maxi- 
maßt. Eo itaque adductus , Fautoribus et Amicis adiutus. Ic o- 
nes Cimicum defcriptionibus illuflratas in ufum aliorum 
Entomologiae cultorum in lucem edere aufiis fiim, non dubitans, 
fore, iit lectores hoc qualectmque fludii mei entomologici fpecimen 
benevole accipiant. 

OuaU' Quantum fieri potent maximam eorum partem ad naturam de- 
pingam , fynonyma , fpeciminibus convenientia adducam et de- 
fcriptiones , quantum vires fiippetunt , accuratas adiiciam , ut tandem 
etiam horiim infectorum hifioria firmiori ßet talo. Ante omnia vero 
Fatitoribus et Amicis palam gratias ago quas pojjlim maximas , Los- 
que ut me in futurum henevokntia ac favore adiuvent ovo atque rogo. CI. iTssSF^sSiSESsaisasssasi C I M E X. 

I, CIMEX NIGROLINEATVS. (D/c Bänder vvanze.') 

Tab. I. ¥'m. i. "ö- C. fcutellaris ruber thorace lineis quinque fcutellotribus nigris , abdomine flavo 
nigro punctato. Fabric. Ent. Sylt. IV. pag, 85. n. 22. 

Linn. Syft. Nat. 716. 6. Ed. XIII. p. 213, n. 6, Q. 

Sulz. abg. Gefch. d. Inf. Tab. 10. fig. 6. 

Scopol. Ent. carn. n. 351. it. 351. 

Panz. Faun. germ. I. 3. 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 2. fig. 3. 

Habitat in Europae planus , praecipiie utnhelUfens. 

Corpus magnitudine C. praßni , ovatum rubrum , fupra lineis , fubtus 
punctis nigris. 

Antennac quinquearticulatae nigrae, primo articulo craffiori, fecundo bafi 
rubro. 

Caput rubrum, obtufum, fubemarginatum, punctis phirimis impreffis , li- 
neis duabus latis in apice coeuntibus nigris, lineolaque apicis pollice 
bifida imprefla. Ocu'.onim nigrorum orbita rubra. 

Rofinmi nigrum quadriarticulatum , bafi articulorumque apicibus rubris. 

Thorax antice declivis ruber punctis impreffis ferc fcaber , lineis fex 
nigris, quarum quacuor mediae parallelae , laterales duae curvatae 
et latiores ; angulis pofiicis rotundatis. 

Scutelhim abdominis longitudine rubrum, lineis quatuor nigris parallelis, 
qviarum duae marginales et anguftiores ultra medium , duae mediae 
latiores ad apicem usque ductae funt ; praeterea ubique fiibtilifiime 
punctatum bafi transvcrfe rugofiim apparet. 

Elytra rubra margine cxteriori tenuiflime apiceque nigra ; Membrana ni- 
gra ; Alae nigricantes linea bafcos rubra. 

Abdomen fiipra nigrum, margine prominente maculis quatuor quadratis ru- 
bris picto, fubtus rubrum, margine maculis quinque quadratis pun- 
ctisque pluribus nigris in feries longltudinales et transverfales pofitis. 

Pectus itidem punctatum et praeterea utrinque macula nigra cum thoracis 
linea marginali confluente notatum. 

Pedes rubri , Femora annulo apiceque nigro, tibiis apice tarfisque nigris. 
rar. 3l) magnüudiise , b) lineis nigris in thorace S-S 1 c^pedibus anterioribits to- 
tis nigris, dj punctis nigris abdominis conßr.r>i!ibits. 

A 2. CIMEX 1,.— ryM>»<J^:O.E:>^BgW 

2 2. CIMEX SEMIPVNCTATVS. (D/e halbpimktirte Bcmdervvanze.) 

Tab. I. Fig. 2. 

C. fcutellavis fupra rufus tliorace punctis decem fciitello lineis quatuor njgvis, 
Fabr. Ent, Syft Tom. IV. pag 85. num. 23. Lia. Syfc. nat. ed. XUI. 
p. 2131. num. 162, 

Habitat in America, in Italia, GalUa , et raiius in Germania. 

Corpus magnitudine praecedentis aft paulo anguftius et magis rufiim. 

Jntennae quinqiiearticuJatae riifae, ultimo articulo apice obfcuriore. 

Caput acuminatum, punctatum, nigrura, apice, linca media margineque 
tenuiiiime rufo ; lineolis diisbus apicis poftice divergcntibus impref- 
fis ; oculonmi fufcorum orbita rufa. 

Roßrum fufcum quadriarticulatum , bafi ferrugineum. 

Thorax antive declivis , rufus, impreflb punctatus , antice puncds qua- 
tuor majoribus , in medio quatuor minoribus et ad margfnem pofti- 
cnra duobHs , lineis fcutelli contiguis , nigris , utrinque praeterca 
ad angulum poflicura linea curvata nigra. 

Scutelhim longitudine abdominis , rufum , punctis lineolisque bafeos im- 
preflis fubrugofura , raedio coarctatum , lineis duabus parallelis in 
rncdio apicem haud attingcntibus lineaque utrinque ad baiin abbre- 
viata curvata nigris , margo tarnen rufus eft. 

Elytra coccinea, raargine exteriori lineolaque apicis, nigris; membrana ni- 
gra imiPiaculata 5 alae rubiginofae margine exteriore rubro. 

Jbdmen fupra nigrum , margine prominente rubro , cui linea longitu- 
dinalis nigra infcripta cd. Subtus flavo ferrugineum punctis minori- 
bus nigris in lineas pofitis , margine rufo immaculato ; pectiis itidcm 
punctatum absque macula majori nigra marginali. 

Pedes omnes rufi ; fenwra fubtus puncto nigro , tarßs obfcurioribus. 3. CI- D3! 3 

3- CIIMEX GLOBVS. (D/V Ä7/ge//örrt?/ge mirze.') 
Tab. I. Fig. 3. 
a) Magnitudo naturalis, b) Eadem aucta. 

C. fcutellaris globofus ater nitidus abdotninis margine ferrugineo. Fabr. Est. 
Sy&. Tom, IV. p. 88. nutn. 36. 

Panz. Faun. germ. XXXVI. 23. C. fcarabaeoides. 

Habitat in Europa. 

Corpus maguitudine C. fcarabaeoides , cum quo faepe confiinditur , ni- 
grum , globofum. 

Antennae quadriarticulatae nigrae , articulo primo toto , fecundo bafi fla- 
vo , ultimo fubcraffiori. 

Caput rotundatum , nigrum , nitidura ; immaculatum lineolis duabus 
apicis impreffis. Oculi ferruginei. 

Roßrum breve quadriarticulatum fufcum , geniculis ferrugineis. 

Thorax convexus , niger , nitidus , fubtililTirae impreflb punctatus , po- 
ftice utrinque parum gibbus. 

Scutellum corpore latius , nigrum, nitidum , fubtilifllme punctatum, 
poftice declive apice obtufiflime emarginatam , bau utrinque lineo- 
la oblique introrfum fpectante curvata impreffa. 

Elytra fufca, tota fub fcutello recondita. 

Abdomen fubtus nigrum , nitidum , immaculatum , utrinque in quolibet 
fegmento puncto marginali anoque rufis. Pectus nigrum fine ullo 
nitore. 

Pedei nigri , nitidi , geniculis tarfisque ferrugineis. A 2 3. CI- 4 

4- CIMEX SCARABAEOIDES. Qüie hliferarüge Wanze.') 

Tab. T. Fig. 4. 

a) Magiiitudo naturalis, b) Eadem aiicta. 

C. fcutellaris corpore toto aeneo. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 89. nutn. 

37- 
Linn. Syft Nat. 716. 4. Ed. XIII. pag. 2130. n. 4. Faun. Paec. pag. 246. 

nutn. 913. 

Habitat in floribus Rammeuli Eufopae. 

Corpus ovatum , totum aeneum , immaculatum. 

AnUnme quadriaiticuktae , ferrugineae articulis aequalibus. 

Caput obtufum , fubemarginatum aeneo nitidum piinctis pluriniis lineo- 
lisque diiabus apicis parallclis impreflis. Oculi fufci. 

Roßritm quadriarticulatum fufcum corpore dimidio brevius. 

Thorax convexus , immaculatus aeneo nitidus punctis numerofis im- 
preflis. 

Scutelhmi abdomine pauIo brevius et anguftius integrum , obtufum , con- 
vexum aeneo nitidum imprelTo punctatum. 

Elytra aeneo nitida punctata ; viembrcna albida imraaculata. 

Ahäomen fubtus aeneo nitidum , immaculatum puncto utrinque margina- 
li imprelTo in quolibet fegmento. 

Peäes nigri aeneo nitidi ; tihias fubfpinofae ; tarß rufi. 
Variat magis minusve niger auf acneus. 5. a- S 

5. CiMEX im^NCTVS. CDic ölichte IVanzc. ) 

Tab. I. Fig. 5. 
a) Magn, naturalis, b) Eadem aticta. 

C. fcutellaris ater fcutello bau pedibusque grifeis. Fabric. Ent. Sy^. Tom. IV. 
pag. 9a num. 45. 

Panz. FauD. germ, XXXVI. 24. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2132. num. 167. 

Habitat in arboribus fylvaticis Europae, 

Corpus ovatiim , grifcum imraaculatum. f 

^ntevnae. breves fufcae quinquearticulatae articulo ultimo craffiori nigro, 
lecundo breviffimo iiti et prirao bafi ferrugineo, 

Caput obtufum fufcum punctatum medio longitudinaliter elevatum utrin- 
que fubtus ante antennas denticulo armatum. Oculi fufci. 

Roßrum quadriarticulatum tcftaceum, articulis apice fufcis. 

Thorax grifeo fufcus punctis plurimis nigris impreffis , antice parum ob- 
fcurius. Ad angulum anticum utrinque procellu parvo fubcapitato 
inflructus , ad angulum pofticum utrinque denticulo minuto. 

Scutellum corpore anguftius fufco - grifeum punctis nigris impreffis ; bau 
obfcurius. 

Elytra fcutello concoloria , punctata ; inemhrana fufca. 

Abdomen fubtus totum fufcum margine rufefcente. 

Pedes teftacei ; femora punctis duobus ad apicem fufcis ; tihiae interne 
tarfi apice nigti. A 3 6. er- ■BTUf^fii* ■<:3»^..*ir»- «A^t.. '.jii.-— 6. CTMEX DAMA. (D/e graue IVcnzs mit ausger'diiderten 
Dornen am Bruftfchilde.') 

Tab. I. Fig. 6. 

a) Magn, naturalis, b) Pars thoyads cum cap'iie magn. aticta. 

C. thorace fpinofo grifens fphia obtufa emarginata, Fabric, Ent. Syft. Tom. 
IV. pag. 92. num. 50. 

Ex India oficntali. 

Antmnae in noftro fpecimine defunt. 

Caput bilobiim, lobis rotundatis , grifeum , punctis pliirimis irapreffis 
fufcis , poftice elevatum. Oculi fufci. 

Roßrim breve quadriarticulatum teftaceum , articulo ultimo breviffirao. 

Thorax antice declivis grifeus, punctis impreffis nuraerofis fufcis macu- 
las lineolasque conftituentibus , margine praecipue antice denticula- 
to , poftice utrinque lobo brevi apice emarginato inftructus. 

Scutellum magis ferrugineum lineolis punctorum nigrorum imprefTorum 
variegatum , dimidio corpore longius. 

Elytra grifea maculis fafciisque abbreviatis e punctis impreffis fufcis com- 
pofitis variegata ; memhrana fufcefcens nebulofa. 

Abäomen fubtus grifeum punctis minutiffimis nigris adfperfum , linea me- 
dia imprefla , fegmentorum angulis prominulis fubferratura ; flermm 
comprefTum porrectura. 

Pedes ■ toti pallide teftacei fufco irrorati ; tarfi obfcuriores. 7. CI- 7 

7- CIMEX BiDENS. (D/e zvvcygezabite Wanze.') 
Tab. I. Fig. 7. 

C. tliorace acute fpinofo grifeus antennis rufis, Fabric. Eut. Syft. Tom IV. 

pag. 93. num. 54. 
Panz. Faun. Germ. XXVI. 22. 

Linn. Syft. Nat. 718. 25. Ed. XIII. pag. 2135. n. 23. Faun. fuec. 921. 
Degeer. Inf. III. p. 168. num. 6. tab. 13. fig 9, 

Habitat in Europae plantis. 

Smura omnino C. riifipedis all duplo minor, caput magis elongatum, tho- 

racis fpinae acutae rectae. 
Antennae quadriarticulatae rufefcentes bafi parum pallidiores. 
Caput porrectum obtufam apice ernarginatum fufcum aeneo nitidiim, pun- 

ctis plurimis lincolisque duabus apicis parallelis iniprcffis,, poftice Ji- 

neolis duabus rufcfcentibus. Ociili fufci. 

Rofirum teftaceum quadiiarticulatum apice obfcuriore , articulis cora- 
prefiis. 

Thorax grifeus punctis numerofis nigris impreffis , poftice parum obfcu- 
rior et utrinque fpina nigra recta acuta armatus, antice punctis duo- 
bus ferrugineis , margine denticulato. 

Scutellum thorace concolor abdominc dimidio longius, apice albido rotun- 
dato, bafi puncto utrinque unico elevato alioque in medio ferrugineo. 

Elytra Immaculata grifeo' fufca punctis plurimis impreffis, quae puncta, ubi 
aggregata funt , maculas obfcuriores efficiunt j alae fufcefcentes im- 
raaculatae. 

Abdomen ferrugineo fufcum punctis impreffis nigricantibus , fupra nigrum 
margine prorainulo fufco rufo miaculato , fubtus in quolibet fegmento 
utrinque lineola flexuofa impreffa ; lineola ad anum bidentatum ni- 
gra maculae rubrae infcripta. Pectus uti abdomcn punctatum , prae- 
tereae punctis nitidis lineolaque gemina elevata ante pedes pofterio- 
res rubris ornatum. 

Peäes rufi punctis pluribus fufcis adfperfi , femorihiis apice tarßsque obfcu- 
rioribus ; Femora antica ante apicem denticulo nigro armata ; tibiae 
in medio denticulo minuto. 

8. CI- 8. CJMEX BISPINVS. ( D/e doppdß achlichte Wanze.') 

Tab. I. Fig. 8- 

C tborace acute fpinofo teftaceus , antermis pedibusque tellaceis. Panz. Faun. 
Germ. XXVI. 23. 

Hahitat in Europae planus. 

Statiira omnino praecedentis , all duplo fere minor. 

Antennae pallide teftaccae quinquearticulatae , primo articulo fubclava- 
to brevi fufco , ultimo apice nigricante. 

Caput nigricans ferrugineo variegatura apice rotundato , punctis pkirimis 
lineolisque duabiis apicis imprcffis poftice convergentibus. Oculi 
fuici. 

Roßrim pallide teH-aceum qiiadriarticulatum apice nigro. 

Thorax antice declivis , obfcure teftaceus poftice utrinque fpina acutiffi- 
ma nigra fubarcuata armatus , margine crenulato , undique punctis 
impreffis fafciaque inter fpinas transverfali nigra. 

Scutellum obfcure teftaceum acuminatum , macula media punctisque im- 
preffis nigris. 

Elytra obfcure teftacea punctis plurimis impreffis nigris , margine ad mem- 
branam ferrugineo; alae albicantes fufco nebulofuc, Puncta elytro- 
rum imprefla in inferior] pagina quafl granula apparent. 

Abdomen fupra ferrugineum margine nigro punctato, fubtus pallidius una 
cum pectore punctis minutis nigris. Sternum comprelTum porrectum 
acutum'. Anus emarginatus bidentatus. 

Peäes omncs pallide teftacei fubpilofi , tarß concolores ; tibiae omnes 
«xtcrnc fulco longitudinali profundo. 9. CI. 9- CIMEX RVFIPES. QDie rothfiißigte fVanze.') 
Tab. I. Fig. 9. 

C. thorace obtufe fpinofo grifeus pedibus rufis. Fabr. Ent. Syll. Tom. IV. 
pag, 93. mim. 56. 

Linn. Sylt. Nat. 719. 24. Ed. XIII. pag. 2135. h. 24. Faun. fuec. num. 922. 
Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 57. Fig. 6. 
Degeer Inf. III. p. 164. num. 2. 

Habitat haud itifnquens in Aiboribus Europae. 

Corpus ovatum fupra fufcura fubtiis ferrugineum. 

jJntennae quinquearticulate rufae , articulo quarto apice , ultimo toto 

nigro. 
Caput fufcum acneo nitidum punctis plurimis impreHIs, apice rotundato 

fubemarginato , lineolis duabiis imprellis ; ociili nigri. 

Roßrinn quadriarticulatum tellaceura , apice nigro , dimidii corporis lon- 
gitudine. 

Thcrnx grifeo fufcus punctatus nitidus, antice declivis, poftice utrinque 
in Jaminam obtiifiim apiculatam nigram fubelevatus , margine antice 
ferrugineo Iiibtilinime dentato et praeterea ad angulum anticum den- 
ticuio minuto inftructiis. 

Scittelliim bafi fubelevatum thoraci concolor punctatum, apice ruFo. 

Elytra concolora punctatiflima , margine exteriori bafeos ferrugineo; j«em- 
hrana fufca immaculata, alae nigricantes. 

j^bdomen fupra nigrum margine prominulo maculis quinque quadratls fcr- 
rugincis varicgato , punctum in qualibct macula nigra minutum ru- 
fum per lentem apparct, fubtus ferrugineum nitidiflimum m.argine va- 
riegato, in quolibet fegmento utrinque puncto elevato nigro linea- 
que imprefla notatum; anns efl bidentatus. 

Pedes omnes rufi fufco punctati ; tili.je anticae ad ;apicem denticulo ar« 
matae. 

Fariat abiominis margine fubtus rufo • niaculato.. 

B 10. er- lO 

lo. CIMEX HAEM0RRH0IDALI3. QDer Rothafter.^ 
Tab. I. „ Fig. i o. a. b. 

C. tiiorace obtiife fpinofo fiibvirefcens antennis iiigfis, fterno porrecto, Fabric. 
Eilt. Syft. IV. rag. 9S. lium. 76. 

Linn. Syft. Nat. 720, 55. Ed. XIII. p. 2139. n, 35. Faun. fuec. num, 935. 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 57. fig. 8. 

Degeer. Inf. III. p. lö^. num. 3. tab. 14, fig. 7. 

Habitat in Eitropae fmüdbiis. 

Corpus oblongum fapra virefcens , fubtiis flavcfcens. 

Jntcnnae quinquearticulatae nigrae, primo toto fecundo bafi ferrugineo. 

Caput fere'aciiminatum viridi flavum punccis nigris adfperfum lineolisque 

duabus poftice convergentibiis iinpreffis ; ocuiviivi nigrorum orbita 

flava. 
Roßruin quadnarticiilatum flavum, apice nigro, dimidio corpore brevius. 
Thorax antice declivis viridiflavus maculis duabus anticis ferrugineis , 

poftice utrinque fpina faiiguinea apice nigra obtufilTima armatus, un- 

diquc punctis nigris iinpreffis. 
ScuteUnm dimidio abdoraine brevius flavo virefcens nigro punctatum, 

apice pallidiore. 
Elytra flavo viridia punctis plurimis nigris impreflis, margine interne late 

fanguineo; viembrana flavefcens; alae albidae immaculatae. 
Abdomen fupra bafi atrum margine rubro. In medio abdov.ins fafciae 

atrae funt , quae marginem verfiis faepius confluunt. Apex fangui- 

ncus iineola imprefla longitudinali; fubtus ferrugineum immaculatum 

punctis marginalibus impreflis; linea media flavicante in ß er num por- 

rectum acutum abeunte; anus fanguineus bidentatus. 
Pectus flavcfcens, fpinae etiam fubtüs fanguineae. 
Pedes flavercentes ; tihiK , ad apicera dcnticulo armatae , apice tarfis- 

quc fufcis. 

rctriat , a) luagis miimsve viridis , h) fubtus flavus , c) pedibus viridibus, d) fpi- 
iiis totis fanguineis, e) thorace fajcia atiticA fanguinea. 

II. CI- (Jib.I. « J t^KT r( 


e 

s 
II 

II. CIMEX NIGRIPES (^Dle ßmvaxxfüßgte l'Kwze^ 

i nb. 1 J . 1< lg. II. 
® 

C. fiipra fangciineus, fcutello macuüs duabiis ehtris unica nigris. Fabric. Eat. 
Svft, Tom. IV. pag. io6. niim. loi. 

Thanberg. Inf. nov. fpec. pag. 46. C. incarnatus. 

Habitat in Ben^^aLi , Covoma.idelia , Ceilona . et alibi. 

Corpus magnum , ovatum fupra fai-iguineum , fubtus luteum glr.brum. 

/Intennas quinqueai'Eiculatae nigrae. 

Caput nigrum coeruleo nitidum marginatum ap;ce integro iiDprcffb , li- 

neolis duabus impreffis in medio , poflicc utrinquc pone oculos llcm- 

m?xe ferrugineo ; oculi prominuli fufci. 

Roßrmn quadriarticulatum nigrum bafi flavum, corpore dimidio brevius. 

Thorax ruber nitidus marginatus , marginc anrrco late nigro - cacrulco, 
quae nigredo ad angulos pofticos usque producta eil ; ad ang.ilum 
anticum denticulo minuto inuructus , pone marginem anticum ni- 
grum linea pallidiore transverfa. 

Scuiellmn longitudine dimidii abdominis , acuminatum rubrum fubtilfilime 
punctatum, bafi lubelevatum lineoüs duabus difco impreilis iongitudi- 
nalibus , ad bafin utrinque macula lubrotunda atro- caerulea nitida. 

Elytra rubra punctata macula media rcniformi atro caerulea atmofphaera 
pallida cincta ; inferiori pagina fanguinea macula nigra ; msmlrana ni- 
gra ilriata ; alas nigrae. 

ylhilomen fupra ferrugineum margine prominulo atro- caeruleo macuüs utrin- 
que quatuor quadratis flavis , in ultimo fegraento utrinque puncto 
unico miimto , nno nigro er.iarginato ; fubtus ilavum macuüs utrin- 
que iTiijrginalibus quatuor , fafcia pone pedes pollcriores puiictoque 
utrinque in pectore atro caeruleis; thoracis margo fubtus niger, fia- 
num breve obtufam. 

Peäes nigri fubpilofi j tihiae anticae comprelTo angulatae. Farial a) niagnitiidine , b) colore flava et fztbro , c) r.iacuUs fcutclli obfoktis. 

pag. ^6. Tab, X. Fig. g. varictas cffc \ 
B 2 12. CI- SuLZERi'/Tg-K.-ß Gefdi. d. Inf. pag. c/6. Tab. X. Fig. g. varictas ejfc vi- 
detur. 12 

12, CIMEX PAPILLOSVS. (D/c grofse gelbe Wanze mit zitzen- 
Jörmig* heiTorrngendem Brußbeine.} 

Tab. IL Fig. 12. 

C, ollvaceiis autennis nigris , ftenio gibbo compreflb. Fabric. Ent. Syft. Tom» 
IV. pag. 106. nutn. 103. • 

Linn. Syft, Nat. ed. XIII. p. StJi. nutn. 301, 

Tliunberg. Inf. nov. fpec. pag. 45. Tab. II. Fig. 59. C. cUnenjls. 

Habitat in laponia et China. 

Corpus maximum ovatura cinereo flavefcens , flerno porrccto. 
Jntennae quadriarticulatae nigricantcs, articulis fubangulatis, 

Caput fufcefcens lineola apicis poftice bifida impreffa pone oculos utrinque 
flemmate ferrugineo ; oculorum fufcorum orbita flava. 

Roflnmi triarticulatum breve fufcum. 

Thorax fiibtiliffime punctatus flavefcens, marginibus lateralibus prominulis 
rotundatis, poftice elongatus anguflatus fcutelli bafin tegens, raargine 
tenuiflime nigro. 

Sciitelhnn cinereo flavum abdominis dimidii longitudine, apice pallidiore car- 
tilaginco impreflb. 

Elytra fcutello paulo pallidiora fubtiliffime punctata fubtus ferruginea ; mem» 
brana flavicans ; alae flavicantes margine exteriore late nigro. 

Abdomen fupra ferrugineo fufcum maculis marginalibus triangularibus ni- 
gris , margine ipfo flavo , fegmentorum angulis prominulis ferrato ; 
ano quadridentato et praeterea denticulo parvo inter dentes majores; 
linea dorfalis longitudinaliter imprefla ; fubtus flavo ferrugineum fu- 
fco maculatum, utrinque in quolibet fegmento puncto elevato lineae 
impreiTae approximato ; ßemiim compreffum porrectum obtufiflimum, 
Pectits utrinque macula nigra. 

Fides fufco ferruginei angulati ; femora denticulis duobus apicis armata. 
Cmex jaiwüctis Thimberg. l. c, fexus alter ejfe videtur, 

13. ci- Sf 11 

13. CIMEX DANVS. QDer Afrikaner. y 
Tab. IL Fig. 13. 

C. fauguiiieus capite fcutelli bafi alisque atris. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. 
pag. 107. nutn. 105. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2152. n. 307« C. latius. , 

Habitat in Amerkae Infuiis. 

Statur a omnino C, jiiniperini, afl; triplo major fupra ruber, fubtus niger. 

Antennae breves quinquearticulatae nigrae. 

Caput nigrum rugofum nitidum apice fubemarginato , lineola pollice bifi- 
da impreflä ; ociili fufci. , 

Roflnim breve nigrum quadriarticulatum, 

Thorax convexus ruber fegraento antico nigro linea flexuofa transverfe 
impreflä , margine omni tarnen rubro elevato. 

Scutellim quafi didymum nigrum apice femicirculari rubre imprelTo pun- 
ctatum bafi transverfe rugofum. 

Elytra rubra iramaculata ; membrana atra flriata ; alae nigricantes. 

Abdomen fubtus totum uti et pectus nigrum nitidum undique rubro mar- 
ginatum , ano integro nigro , in quolibet fegmento utrinque 
puncto elevato lineaque impreflTa. 

Pedes toti nigri tibiis fubfpinofis. B 3 , 14. CI' ■■■■ i-i cx^« 

14 €^ 14. CIMEX LITVRATVS. (^Die gejlrkhelte IVame.y 

Tab. li. Fig. 14. 

C. viridis fufco irroratus , thorace fafcia elytris litura fanguineis. ^^ Fabr. Eut. 

Syft. Tom. IV. pag. ir4. d. 134. 
,Panz. Faun. Germ. XL. 19. 

Habitat in Europae plantis. 

Magnitudim C. acwmnau\ fiipra virefcens fubtus flavcfcens. 

j^ntennae rufefcentes quinquearticulatae articulo ultimo fufco. 

Caput fubacuminatum punctatura virefcens lineolis duabus impreffis re- 
motis ; oculi fufci. 

Rc^Twn quadriarticulatura rufefcens apice fufco, corporis dimidii longitu- 
dine. 

Thorax flavo virefcens punctatus angulis pofticis prominulis obtufis , faf- 
cia poflica fanguinea. 

Sciitellwn viridi flavura punctatum immaculatum, 

Elytra virefcentia margine interiori late fanguineo , punctis plurimis im- 
preffis fiifcis ; membram liyalina linea transverfali undulata puncto- 
que niedio fufcis ; dae hyalinae bafi fufco. 

Abdomen fupra flavum bafi ferrugineum , fubtus flavo ferrugincum linea 

irtedia elevata in flernum breve acutum abeunte ; amu bidentatus. 

Pe^ks pallidi viridi maculati ; tibir.2 anticae unidcntatae. 

Farial si)magis mimisve grifeus ant viridis, b) fafcia thoracis antica viridi. 15. CI- 15 

« 

15- CIIMEX ORNATV^S. (D/e gefleckte Wanze.) 
Tab. IL Fig 15. 

^ C nigro rubroque varlus capite alisque nigris. Fabr. Ent. Syft. Tom. IV. 
pag, n8. num, 150. 

Liiin. Syft. Nat. ed. XIII. num. 56. pag. 2156. Faua. fuec, num. 937. 

SchaefF. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 60. Fig, lO. 

Scop. caru. num. 361. ic. 361, 

Pauz. Faun. Germ. XXXIII. 2r. 

Habitat in Europa. 

Statur a C. feßi-vi afl duplo major. 
Antennae quinqueaiticulatae totae nigrae. 

Caput nigrum punctatum apice fubemarginatum lineola poflice bifida im- 
prefTa , macula utrinque ante oculos nigros marginequc tenuiffime 
rubris. ., 

Roßriivi quadriarticulatum Higrum bafi rubrum. 

TJwrax ruber punctatus macula utrinque pollice bifida nigra. 

Sciitellum rubrum punctato rugofum macula bafeos marginem haud attiii- 
gente punctoque utrinque ante apicem maculae elytri contiguum ni- 
gris , lineola medio fubelevata longitudinali. 

Elytra rubra imprefTo punctata puncto ad apicem libero , alio majori 
ad marginem exteriorem baOn verfus maculaque media cum margine 
tenuiori nigro confluente nigris ; mcmhrana nigra margine albidft. 

Ahilomm margine prominulo rubro maculis quatuor quadratis nigris , fub- 
tus flavo ferrugineum maculis marginalibus quinque et'punctis totidcra 
elevatis nigris. Pcctus concolor lineolis curvatis impreilis nigris. Anus 
integer nigricans. 

Pedes nigri , femoribus bafi tiUisqiie annulo flavo ferrugineis. 

Vartat a) thorace punctis 6 nigris , h) ab domine fiibtus rubro maculis 4 trms- 
verfis niffris. 

16. CI- i6 

iS. CIMEX OLERACEVS. {Die Gemäfs- Wanze.} 
Tab. II. Fig. i6. a. b. 

C, caeruleo aeneus thorace lineola fcutello apice elytrisqae puncto albo nilirw- 
ve. Fabrlc. Ent. Syft Tom. IV. pag. 121. num. 162. 

Linn. Syft. Nat. ed, XIII. num. 53, pag. 2155. Faun. fuec. num. 934. 

Schaeffer Icon. Inf. Ratisb. tab. 46. fig. 4. 5. 

Degeer Inf. III. pag. 174. num. 10. tab. 15. fig. 22. 23. 

Panz. Faun. Germ. XXXII. 12. 

Habitat in Europae tetradynamis , quas faepius deßruit. 

Corpus ovatum parvum fupra aeneum albo rubrove maculatum , fubtus 
immaculatum. 

Antcnme filiformes quinquearticulatae nigrae. 

Caput caeruleo nitidum punctatum lineolis duabus impreflis , apice emar. 
ginato margine tenuiffime rubro vel albo. Oculi nigri. 

Rofirim quadriarticulatura nigrum corpore diinidio brevius. 

Thorax caeruleo nitidus punctatus, margine omni tenuiffime lineaque me- 
dia longitudinali latiori colorc albo vel rubro tincta. 

.Sciitellum caeruleo nitidum imprelTo punctatum apice punctisque duobus 

ante apicera albis rubrisve. 
Elytra concolora punctata margine exteriori maculaque ad marginem 

poftcriorcm alba aut rubra. Membrana nigricans margine albido. Alae 

hyalinae. 
Abdomen fupra nigrum margine colorato, fubtus nigrum .nitidiffimum uti eC 

^t:tui margine rubro vel albo. Jhui integer rubens. 

Teilss nigri. Tibiae annulo rubro vel albo. 

Fanat a) magnitudbic duplo fere minofn , b) magis miimsve caeruleo ant 
ririji coiore , c) fcii'cllo liticolis duabus loco pamlorum , colore fubtus fla- 
vefccnte liiiea media et marginali punctorum nigrorum , pedibus flavis ge- 
nlculis siigris , d) pedibus iotis lügris , e) maculis albis et rubris. 

Linnens Faun, fuec ! c Ciuncem rubro maculatum niarem , albo maculatatn 
vcro feminam eß'e piitat ; utirque vevo fcxus , quod ex copula elucet , 
liis coloribus vcriat. 

17. er- 17 
17- CIMEX PICTVS. CDie gemahlte IFanze.^ 

Tab. II. Fig. 17. a. b. 

C. fapra ater thorace lineis tribus fcuteHo linea punctisque quatuor elytris mar- 
gine ferrugineis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV'. pag- I22, num. 163. 

Linn, SyR, Nat. Ed. XIII. pag. 2155. n. 323, 
Habitat in India orientali. 

Magnitudim praecedentis , magis oblongus , gibbus , niger. 

Antmnae quinqueardculatae , filiformes , nigrae. 

Caput nigrum , nitidum , marginatum, apice emarginato, lineola utrin- 
que ad inarginem, ad oculos usque ducta, puncLisquc duobus venticis 
flavo ferrugineis. Ocnlorum nigrorum orbita flava. 

Roßruni fufcum , quadriarticulatum , dimidii corporis longitudine. 

Thorax ater , nitidus , poflice imprefTo punctatus , margine antico et 
laterali linenque media flavo ferruginea piinctoque utrinque antico 
flavo. 

Scutelhim atrum , linea media longitudinali puncto utrinque ad bafin et 
apicem pallide ferrugineo. 

Elytra atra , imprefTo punctata , linea ad marginem crafllorera pallida 
coeunte cum macula apicis ferruginea ; apex ipfe niger. yllae ni- 
gncantes , immaculatae. 

Ahäomen fubtus flavefcens , fegmentorum marginibus nigris , utrinque 
linea punctorum nigrorura. Pectm rufo - maculatum. 

Pe(hs pallidi lineolis punctisque fulcis variegati. 

rai'M a) mnjynitudine , b) thorace absaue punctis flavis , c) fcutellum puncti^ 
duobus , ü) abdomine nigro flavo fafciato. 5. er. 18 

l8. CIMEX CAERVLEVS. (D/e blaue fVanze.') 

Tab. II. Fig. i8. 

a) Magniiudo mtttralis ad eadem aucta, 

C. caeruleus immatriculatus. Fabric. Ent. Syll. Tom* IV. pag. 123. mim, 
166. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIIL 2154. n. 50. Faun. fuec. 933. 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 51. fig, 4. 

Degeer. Inf. III. pag. 175. num. II. 

Pauz. Faun. genn. XXXII, 14. 

Habitat in Ettropae planus. 

Statuta omnino Cimicis oleracei , totus caeruleus , immaculatus , nitidus. 

Antennae quadriarticulatae , nigrae , filiformes. 

Caput obtufum , caeruleum , irapreflb - punctatum , lineolis duabus pa- 
rallelis impreffis. Oculi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum , fufcum geniculis rufis. 

Thorax , fcutellum , elytra caerulea , nitida , imprelTo - punctata , immacu- 
lata. Membrana fufca. Alae albidae. 

Abdomen atro caeruleum, nitidiffimum, iramaculatum. 

Pedes concolorcs tarfis rufefcentibus. 

Variat li) tnagnitudine , h)forpore toto viridL 9.CI. gi:LE. 

13 
16- ' u 15 


^9 
19 
19. CIMEX ACVMNATVS. (D/V wg-efpitite IVanze.^ 

Tab. IL Fig. 19. 

C. antice attenuatus exalbidus fufco ftriatus, antennis apice rufis. Fabric, Ent, 
Syft. Tom. IV. pag. 126. num. 179. 

Linn. Syft, Natr. Ed. XIII. p. 2157. n. 59. 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 42. ilg. n. 

Degeer, Inf. III. p. 177. num. 16. tab. 14. fig. la, 13. 

Paiiz. Faun. Germ. XXXII. 17. 

Habitat in Europae planus. 

Magnituäine C. baccintm, all paiilo anguflior , antice attenuatus. 
Antennae quinquearticulatae , rufae , filiformes. 

Caput attenuatum , apice tarnen emarginato, flavefcens, longitudinc tho- 
racis, lineoli« duabus medio inipreffis , poltice Jineis duabus tufcis. 
Oculi minuti , fufci. 

Roftnim quadriarticulatum , rufo - fufcum. 

Tljornx flavefcens, poflice utrinque gibbus, pnnctis impreHis plurimis, 
linea media pallida et juxta hanc utrinque linea latiori fufca capitis 
lineae contigua , poflice utrinque lineola fufca. 

Scntellum dimidio abdomine longius, grifeo- flavefcens, obtufum, puncta- 
tum , linea media lata fufca apicem vix attingente cui linea pallida 
infcripta eft ; ad bafin utrinque lunula imprefl^a, 

Elytra punctata , cinerafcentia , immaculata. Membrana et nlae albae. 

Abdomen fupra nigrum , margine lineaquc media flava , fubtus flavo fer- 
rugineum linea utrinque punctoruni imprefTorum , am integro. 

Pedes flavefcentes tarßs obfcurioribus. 

Far. a) magnitudine , b) colore pallidiore. 

C 2 COREVS. 20 

C O R E V S. 

20. COREVS MARGINATVS. (D/e gerändete Wame.^ 

Tab. III. Fig. 20. 

C thorace obtufe fpinofo , abdotnine tnargiiiato acuto , antennis tnedio rufis, 
Fabric. Ent. Syft. Tora. IV. pag. 126. num. i. 

Linn, Syft. Nat. 719. 28. Ed. XIII. pag, 2137. 28. Faun, fuec. 923. 

Scop. cirn. 363, 

Schaeff. Icon. Itif, Ratisb. tab. 41. fig. 4. 5. ^ 

Degeer Inf. III. pag. 179. num. 17. 

Habitat in plantis Europae , praedpue Rheo et Rttmice. 

Corpus oblongo - ovatum , marginatum , opacum , fufcura. 

^ntenntie quadriarticulatae , articulo primo curvo , fufco , fubhifpido, 
fecundo et tertio rufo , ukimo fubclavato , fufco." 

Capttt obfcure fufcum, linea media imprefla utrinque ante oculos procet 
fiilo filiformi donatus. Oadi fufci. 

Roftrum quadriaiticulatum , fufcum dimidio corpore brevius. 

Tborax antice declivus , fufcus , punctis plurimis imprelRs fcaber , mar- 
ginc tenuiilirae crenato , poftice utrinque angulo fubelevato, promi- 
nente , obtufo. 

Scutellum parvum , fufcum , punctatum. 

Elytra paulo pailidiora , punctis impreffis plurimis nigris , immaculata. 
Membrana fufcefcens. Jlae albidae. 

Ahäcmen fupra fanguineum , bafi atrum margine rotundato , elevato , 
fufco pallide maculato , fubtus fufcum carinatum marginibus flavo- 
maculatis , linea utrinque punccorum elcvatorum nigrorum. jinus^ 
integer. 

Peäss punctis plurimis elevatis afperati, feworihus Omnibus craflis, fubcla- 
vatis , fufcis, fubfcrratis, pallide maculatis. Tibiae rufefcentes cur- 
vatae , tnrßs teftaceis. 

Fai'iat a) magnituäine , b} colorc pallidiore. 

ai. CO- ZI 

21, COREVS VENATOR. QDle läger- M^anze.') 
Tab. III. Fig. 21. C, thorace obtufe fpinofo obfcure grifeus fubtiis flavefcens , antennis pedibuS- 
que ferrugineis. Fabric. Ent, Syü, Tom, IV. pag. 128. num. 4. 

Habitat in Europa. 

Praecedcnte diiplo minor, oblongus, fupra obfcure grifeus, fubtus flavef- 
cens. 

Antcnnne quadriarticulatae ; articulo primo curvo craffiori afpero, fufco, 
fecundo et tertio rufis , apicibus fufcis , ultimo fubclavato fuf- 
cefcente. 

Caput acuminatum , fufco - rufum , punctatum , linea media impreflä. 

Roßrum flavefcens apice nigro dimidii corporis longitudine. 

Thorax antice declivus , punctatus, fufco rufus angulis poflicis prominu- 
lis , fubclevacis , acurainatis. 

Scutellum parvum , punctatum , fufcum , acutum. 

Elytra fufco rufa punctis nigris imprcflis plurimis , venis anafl:omofanti- 
bus obfcurioribus elevatis fubreticulata. Membrana fufcclcens. Alae 
concolores. 

'Abdomen fupra rufo ferrugineum bau nigrum , quae nigredo marginera 
verfus ultra medium extenditur , margine elevato fufco- macuJato, 
fubtus totum flavefcens vel potius flavo ferrugineum , immaculatum, 
ano obtufo. 

Pedes flavefcentes , inermes tarfis concoloribus. 
Variat a) magnitudine b) cohre magis rufo. C 3 LY- 32 

L Y G A E V S. 

Iß-'' 
22. LYGAEVS MEMBRANACEVS. (Die hreitfüfsi'^te IFame:) 

Tab. III. Fig. 22. 

L. tliorace acute fpinofo nigro : fafcia flava , tibüs pofticis membranaceis den- 
tatis. Fabr. Eiit. Syft, Tom. IV. pag. 139. num. 16. 

Lin. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2142. n. 233. 

Hahitat in India orientali. 

Corpus magnitudine L. Meleagriäis , fupra nigrum , fubtus riifo punctatnm. 

Antenvae quinquearticulatae , fetaceae , flav^ae ; articulo primo et ultimo 
toto , fecundo apice , tertio et quarto bafi apiceque nigris. 

Caput nigrum porrectum , fubacuminatum lineolis duabiis apicis profunde 
impreffis , pone oculos ferrugineos utrinque linea et llemmate flavc, 
fubtus utrinque vitta flava. 

Roßrum quadriarticulatum fufcum, dimidio corpore longius. 

Thorax antice declivis fafcia arcuata flava, marginc ferrulato, poTtice 
utrinque fpina acuta , fubelevata arraatus. 

Scutelliim nigrum marginatum puncto apicis callofo minuto , flavo. 

Elytra nigra opaca puncto medio minuto flavo, Membrana nigra ftriata, 
Immaculata. Alae nigricantes. 

Abdomen fupra nigrum margine flavo punctato , fubtus nigrum , nitidum 
una cum pectore maculis rufis in feries pofitis variegatum , utrin- 
que linea punctorum cicvatorum , ano obtufo integro. 

Pedcs nigri femoribus fcrratis. Femara poftica craflifiima tuberculis pluri- 
mis elevatis fubmuncuta, 'j'ibiae pofticae bafi curvae utrinque 
membrana auctae : cxteriore majore tridentata , dcnte primo mino- 
re , intcriorc minore ferriilata, utraquc puncto flavo. 

23. LY- 't^«^ ''23. LYGAEVS MELEAGRIS. (^Das Indianifche Huhn.^ 

Tab. III. Fig. 23. 

a) Femina , b) mas. 

L. fufcus antennarum ultimo artlculo tibiisque antieis flavis , femoribus Omni- 
bus ferratis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. p. 145. num. 37, 
Linn, Syft. Nat. Ed. XlII. pag. sigg. num. 54. 
Hahitat in China. 

Lygaeo Koenigü duplo major, fiipra fufcus fubtus niger. Femina mare ob- 
fcurior et major. 

'Antenmc quinquearticulatae fetaceae ; nigrae , longitudine fere corporis; 
ultimo articulo flavefcente. 

Caput nigrum immaculatum , antice lineolis duabus impreflis , poftice 
ftemmatibus duobus flavis. Ociili fufci prominuli. 

Roßrum quadriarticulatiim breve , ferrugineum , articulo ultimo fufco. 
Thorax planus niger , imraaculatus fubtiliinme punctatus , puncto antice 
impreflb , poftice utrinque parum gibbus. 

Scutellum marginatum , fufcum apice rufefcente, 

Elytra fubtiliffime punctata rufo - fufca bafi nigra. Afemhrana fuliginofa 
ftriata, Alae immaculatae. 

Abdomen fupra flavum poftice nigrum , fubtus atro caeruleum , nitidum 
flavo marginatum, utrinque linea punctorum elevatorum, ano gib- 
bo obtufo. 

Femora nigra dentata punctis plurimis elevatis fcabra : poftica valde 
elongata crafTa et praeterea dentibus tribus fubarcuatis armata, me- 
dio majore. Tibiae angulatae , anticae quatuor ferrugineae , pofti- 
■cae fufcae. Tarfi concolores. 

Mas paulo minor. Antennae articulis duobus ultimis peäihusque quatuor 
antieis totis ferrugineis. Femora pollica denticulis minoribus. Abdo- 
winis fegmenta flavo marginata , lineaque utrinque punctorum 
flavorum. 

Elytra ferruginea immaculata, Amts non gibbus. 

24. LY- 24 

24. LYGAEVS EQVESTRIS. CDie Rittervvanze.') 
Tab. III. Fig. 24. 

L. rubro nigroque maculatus thorace antice pofticequc atro , alis atris albo ma- 
culatis. Fabr. Ent. Syft. Tom. IV. p. 147. num. 43. 

Linn. Syft. Nat. 726. 77. Ed. XIII. p. 2173. n. 77. Faun. fuec. 946. 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 48. fig. 8. 

Scop. carn. pag. 127. num. 369. i. c. 369. C. fpeciofus. 

Degeer Inf. III. pag. 18 r. num. 9. 

Habitat in Europae apricis. 

Corpus oblongum rubrum nigro maculatum , elytorum membrana albo 
maciilata. 

Antmme quadriarticulatae breves , filiformes , nigrae. 

Caput nigrum macula media magna , rhomboidali , rubra. Oculi nigri. 

'Roßrum quadriarticiilatum nigrum , corpore dimidio brevius. 

Thorax inaequalis ruber linea antica transverfa , imprefla , antice pofli- 
ceque nigcr ; nigredo antica bidcntata , marginibus rotundatis. 

Scutellnm nigrum immaculacum linea longitudinali elcvata. 

Elytra rubra fafcia media inaequali piinctoque ad apicera fcutelli nigro; 
margo internus inter punctum et fafciam etiam niger. Membrana ni- 
gra albo marginata , gutta media libera lineolisque duabus, anterio- 
ri majore , albis ad bafin mcmbranae. Akte hyalinae immaculatae. 

Abdorren carinatura fiipra rubrum punctis quinque marginalibus nigris, 
fubtus lineis quatuor punctorum nigrorum. Pecüis nigrum macula 
itri.ique raarginali rubra, 

Fciks nigri. 

Vai'iat a) niacuUs »igris vchUi polline cinereo teiiuißine aä/perfns , b) wf«;- 
brana mcirginc nigro, 

2c. LY- 25 

25- LYGAEVS CIVILIS. (D/e Bürgenvanze.^ 
Tab. III. Fig. 25. 

L. rubro nigroque varius thorace lunulis diiabus rubris , alis fufcis albo m.icu- 
latis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 148, num. 44. 

Linn, Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2172. n. 394, 
Habitat Tranquebariae, 

Statura et magnütulo praecedentis , color minus vividus , thorace lunulis 
duabus rubris. 

jintennae quadriarticulatae breves, nigrac. 

Caput nigrum linea media aiitice bifida rubra lineolisque duabus impreflis. 
Oculi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum , nigrum, longitudine dimidii corporis. 

Tlm-ax inaequalis ruber , lineis duabus curvatis ad marginem anticum 
coeuntibus nigris. 

Sciitelliiin acutum nigrum , linea longitudinali elevata , apice rubente. 

Elytra rubra puncto medio gemino alioque ad apicem fcutelli nigris. 
Membrana fufca macula media ovata lineolisque duabus bafeos cur- 
vatis albis: poftica puncto contigua, margine concolore. Alae albi- 
dae immaculatae. 

Ahüomen carinatum rubrum, fupra margine nigropunctatum , Tubtus ma- 
culis transvcrfis lineaque punccorum nigrorum ad marginem nigris. 
Pcctus nigrum macuiis utrinque tribus rubris. 

Peäes nigri. D a5. LY- i6 

26. LYGAEVS SAXATILIS. (D/e Felfm - Wanze.-) 
Tab. Iir. Fig. a5. 

L. niger thoracis margine laterali lineaque media rubris , elytris maculis tribus 
rubris , alis immaculatis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 148. num. 46, 

Linii. Syft. Nat. 727. 81. ed. XIII. pag. 2175. num. 8r. 

Scop. carn. pag. 128. nutn. 371. ic. 371. 

Habitat in Europa circa faxa, primo vere ferenis diebus jam exiens. 

Lygaeo equeftri minor magis ovatus , metnbrana immaculata. 

Antennae quadriarticulata breves , nigrae , filiformes. 

Caput nigrum linea antice bifida rubra. Oculi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum breve , nigrum. 

Thorax niger, margine laterali lineaque media longitudinali elevata antice 
fi.ibcapitata obfcure rubris , antice et inter lineas rubras imprefib 
punctatus, Margo lateralis ruber antice utrinque denEiculum verfus 
capitulum lineae mediae emittit. 

Scutellwn nigrum immaculatum. 

Elytra nigra margine interne bafeos rubro , raacula media aliaque verfus 

apicem rubris introrfum connexis, ita ut macula unica magna luna- 

ta fere appareat. Membrana fufca immaculata. 

Abdomen carinatura rubrum fupra utrinque maculis fex marginalibus trans- 
vcrfis nigris. Subtus in raedio fafciis quatuor et margine utrinque 
maculis quinque transverfis nigris. In primo fegraento utrinque 
puncto libero. 

Pectus nigrum utrinque maculis tribus rubris. Thoracis margo fubtus ru- 
ber puncto nigro. 

Pedes toti nigri. 

27. LY- ^LM. 10 ZI 21 


24 


Z6' 15 17 


2J 30 n 
X 27. LYGAEVS liYOSCYAMI. (D/V Bilfaikraut - IVanzeO 

Tab. III. Fig. 27. 

L. rubro nigroque varius alis fufcis immaculatis. Fabr. Ent. Syft. Tom, IV. 
pag. 149. num. 47. 

Linn. Syft. Nat. 726. 76. Ed. XIIT. p. 2169. n. 76, Faun. fuec. num, 945. 

Schaeff, Icon. Inf. Ratisb. Tab. 13. fig, ir. 

Degeer, Inf. III, p. 180. num. 18. 

Habitat in Europae planus praecipue Hyofcyamo. 

Statur a omnino L. eqiießris^ afl pauIo minor, rubro nigroque varius, cly- 
trorum membrana immaculata. 

Antennae nigrae quadriarticulatae , ultimo articulo oblonge , tertio apice 
rufefcente. 

Caput rigrum raacula media , elliptica , magna , rubra. Octili prominu- 
li fufci. 

Roflriim quadriarticulatum nigrum dimidii corporis longitudine. 

Thorax ruber punctatus , marginibus minus rotundatis , margine antico 
maculaque poflicc utrinque lunata nigra. 

Scutellim rubrum marginatum , obtufum , bafi nigrum. 

£/;)'irfl rubra , macula media marginem exteriorem attingente, alia ad api- 
cem fcutelli bafique nigris. Membrana fufca immaculata. y^lae hyalinae. 

Ahdo-inen carinatum rubrum fupra bafi apiceque nigrum , fubtus fafciis 
quinque in medio lineaque utrinque punctorum nigrorum totidem. 

Pectiis rubrum nigro maculatum. 

Pedes fufco fi.ibpilofi. Femara- linea pallida. 

Variat a) magnitudine , b) pecfore nigro rubro macutato , c) pedibus totis ni- 
gris tarjis rußs. 

Da 38. LY- 


~.^^ ;<■-' ..-' 28, LYGAEVS KOENIGII. CDie königfche IVame.') 
\J''u^% Tab. III. Fig. 28. 

b) Farielas flava. 

L. teftaceus elytris puncto nigro , alis nigiis. Fabric. Ent. Sjft. Tom. IV, 
pag. ISS. "• 67. 

Linn, Syft. Nat. ed. XIIL p. 217a. nutn. 392. 
Habitat in India orientati. Statur a omnino L. faxatilis all triplo fere major. 

Antennae quadriarticulatae nigrae , articulo primo elongato bau rubro, 
tertio breviore. 

Caput rubrum acuminatum , nitidum linea utrinquc ante apicera imprefla. 
Ociilorum fufcorum orbita rubra. 

Roßnmi quadriarticulatura rubrum apice nigro , dimidii corporis longitu- 

dine, 
Thorax rufo - teftaceus marginibus lateralibus fegmentoque antico eleva- 

tis rubris , foveola media imprefla , margine antico albo. 

Scutellum rufum immaculatum. 

Elytra rufo - teftacea puncto medio ovato nigro. Memhrana nigra venis 
eievatis ftriata , margine tenuiffime albido. Alae fufcae bau albidae. 

Abdomen carinatum rubrum nitidum, fubtus fafciis quinque albis maculis- 
que quatuor marginalibus nigris. Pectus rubrum , lineolis utrinque 
tribus transverfis albis ; collari albo. 

Teäes nigri. Femora rufa , antica ante apicera bidentata. 

Variat a) magmtudine , h) cotore flava , c^pedibus nigris femoribtts haß r» 
fis , q) thorace poßico margine nigro , e) abdomine flava . fafciato. 29. LY- 


29 

-[)< 29. LYGAEVS SVTVRALIS. ^Dle vveifsgefimmte IVanze.^ 

Tab. III. Fig. 29. 

L. rufus antennis alisque nigris : futuris omnibus albis. Fabric. Ent. Syft. 
Tom. IV, pag. 159. num. 82, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIK. pag. 2174. num. 407, 
Habitat in Amevica meridionali. 

Statur a L. Hyofcyamii ad minor , ruber futuris albis. 

Antennae nigrae quadriarticulatae corporis fere longitudine , articulo pri- 
mo baß rubro , proportione corporis crafTae, 

Caput magnum rubrum immaculatum, lineola apicis utrinque impreffa. 
Ocidi nigri, 

Roßrum rubrum quadriarticulatum apice nigro. 

Thorax ruber marginibus lateralibus fegmentoque antico elevatis , margi- 
ne antico et pollico albo , ad raarginem poflicum fafcia nigra trans- 
verfa. 

Scutdlum parvum rufum immaculatum. 

Elytra rubra bafi margine interiori fufco , cui linea alba recta ad angu- 
lum elytri internum ducta infcripta eft : margo pofticus tenuiflime 
albus ita ut alis complicatis crux alba appareat : Puncto nigro in 
medio. Membrmia nigra margine tenuiflime albo. 

Abdomen fubtus rubrum futuris omnibus albis. 

Pedes fufci ; femora bau fanguinea. D 3 so- LY- ..v- 30 v^*" ^ \^^- H it^'- 30. LYCAEVS NVGAX. QDie muntere IVame.^ 

L. grifeus abdominis margine maculato , 1-ibils anticis femoribusque pofticis 
bafi pallidis. Fabr. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 162. nutn. 93. 

Scop, carn. pag. 126. n. 366, ic. 366. Cimex agilis. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 3173. n. 397. C. migax. 

Habitat in Europa.^ji^'p^^ ^q 

i 

Magnitiidine L. eqiießris ; caput porrectum ; fupra cinerofufcus , imraa- 
culatus. 

Antennae quadriarticulatae , articulo primo craflidri nigro , fecundo al- 
bido apice annuloque nigris , tertio et quarto nigris bau albis. 

Caput obfcure fiifcum acuminatum , porrectum lineola apicis imprefla. 
Ociili prominuli nigri. 

Roßrum quadriarticulatum flavefcens apice nigro. 

Thorax cinereo fufcus punctis impreffis plurimis nigris , angulis pofticis 
prominuUs obtufis, antice obfcurior, nigricans, declivis. 

Scutelhm breve cinereo fufcum apice albuni. 

Elytra fufco cinerea, punctis plurimis imprelTis nigris punctoque ad angu- 
lum internum minuto albo , fubtus fanguinea. Membrana fufcefcens 
venis longitudinalibus punctisque plurimis obfcurioribus fubnebulofa. 
Alae nigricantes margine crafllore fanguineo. 

'Abdomen carinatura, fupra fanguineum bafi apiceque nigrum, margine pro- 
minulo nigro punctis utrinque quatuor flavis variegato , fubtus ci- 
nereo fufcum margine nigricante punctis quinque flavis. 

Pedes inermes. Femara antica nigra bafi pallida ; media et poftica pallida 
apice nigra. Tibiac pallidae bafi apiceque fufcae. 

Fariat a) magnüudine, b) colore magis ferrugineo. 31. LY- V pu-""^ ^ 31. LYGAEVS ELATVS. (D/^ ßoke Warne.-) 

Tab. IV. Fig. 31. L, ater thoracis tnargine fcutello elytrorumque fafciis duabus rubris , antennii 
apice capillaribus. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 176. num. 148. 

Habitat in Europae planus. Magfiüudim L. equeßris , aft latior antennis apice capillaribus. 

Antennae quadriarticulatae , articulo primo bafi rubro , tertio et quarto fe- 
taceis. 

Caput nigriim mtidum puncto utrinque pone oculos nigros rubro. 

Roßrum quadriarticulatum nigruni bafi rufura. 

Thorax convexus niger , nitidus, punctatus , margine laterali rufo, lo- 
bo antico fubelevato glabro. ' 

Scutellum marginatum rufum puncto bafeos nigro. 

Elytra rubra punctata , macula bafeos magna quadrata nigra fcutellum 
cingente , fafcia media undulata apiceque nigris : Membratia flavef- 
cens fubnebulofa. Alae immaculatae. 

Ahdomen fupra rubrum poftice nigrura , alis brevius, fubtus nigrum niti- 
dum margine omni rufo. Pectus rufura medio nigrum. 

Peäes nigri. Tibiae annulis duobus rufis. 32. LY: / 


f^ 32. LYGAEVS FLAVICOLLIS. (D/e gdblMßpe Warne. -) 

Tab. IV. Fig. 32. 

a) Mag», naturalis, b) Eadem aucta. L. niger capite thorace pedibusque rufis , antennls apice capillaribus. Fabrie, 
Ent. Syft. Tom. IV. pag. 178. nutn. 156. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2163. n. 364. 

Habitat in Europa. Corpus parvum ovatum , nigrum, 

Antenme quadriarticulatae nigrae , articulo fecuiido clavato elongato, 
tertio et quarto albidis fetaceis. 

Caput flavo ferrugineum apice nigro fiibtiliffime punctatum, lineola verti- 
cis imprelTa, marginibus fubtus nigris. Ociili nigri. 

Rcßruni quadriarticulatum nigrum bafi geniculisque flavis. 

Thorax flavo ferrugineus nitidus , fubtiliffime punctatus. 

Scutellum et elytra nigra immaculata , punctata. Membrana nigra. 

Abdomen nigrum linea media longitudinali flavicante. Pectiis flavo ferru- 
gineum. 

Teäes fufci. Femora apice tihiaeqiie annulo ferrugineo. 33. LY» „> ■"- Y^ f 4 •^' 

ftsr' ~^' 33 

/o I 
^h^ 33- LYGAEVS GOTHICVS. (D/e gothifche Wanze.') 

Tab. IV^ Fig. 33. 

a) Magnit. natural, b) «flrf«;« flifc^rt. 

L. niger fcutello elytrorumque apicibus coccineis , antennis apice capillaribus. 
Fabric. Ent. Sylh Tom. IV. pag. 180, num. 163. 

Lin. Syft. Nat. 726. 72. Ed. XIIl. pag. 2162. num. 73. Faun. fuec. num 966, 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 13. fig. J. 

Scop, carn. pag. 131. num. 381. i. c. 381. 

Habitat in Europae plantis. 

Praeccdente major, magis oblongus, elytra macula apicis coccinea, fiib- 
pilofiis. 

Antenme quadriarticulatae nigrae articulo primo pilofo , ultimo fetaceo. 

Caput nigrum puncto utrinque ad oculo> rufe. 

Roflnim quadriarticulatum fufcum dimidio corpore brevius, 

Thorax niger , linca antica transverfe imprelTa , margine laterali flavo • fer- 
rugineo. 

Scutellum coccineum parvum, bafi nigrum. 

Elytra nigra punctata, margine laterali flavo maculaque apicis coccinea, 
apice ipfo nigro. Memhrana et alae nigricantes. 

Ahdomeji fubtus nigrum nitidum , linea utrinque flava. Pectus utrinque ma. 

culä ferruginea. 

Pcdes nigri. Tibiae annulo fufco. 

Variat a) abdomine utrinque linea punctorum flavorum. 33. LY- 
34- LYGAEVS DANICVS. QDie dänifche Wanze. ^ 
Tab. IV. Fig. 34. 

a) oiagn. natural, b) esdem aucta. L. riifus, tlioracis bafl elyti'orutn futura abdomineque atris; aiitennis aplce capil- 
laribus. Fabr. Euc. Sy&. Tom. IV. p. i8i. num. 165. 

Habitat in Europai plantis praecipue Urtica. 

Statur a omnino L. elati , aft triplo fere minor. 

Antennae quadriarticulatae nigrae : fecundo articulo elongato fubclavato 
annulo rufo, tertio et quaito fetaceis rufefcentibus. 

Caput acumiuatura rufum apice lineolaque vercicis nigra. Ociili prominuli 
Jiigri. 

Roßrum quadriarticulatum fufcum bafi rufum. 

Thorax punctatus, convexus, ruber, nitidus, lobo antico glabro, niacula 
marginali poflice fubcordata nigra margine laterali tarnen rubro. 

Scutellwn fanguineum punctatum. 

Elytra rufa, macula apicis fanguinea puncto nigro terminata punctoque an- 
te maculam fangui'neam marginali nigro, futura late fufca. Membrana 
nebulofa macula albida oblonga ad apicem elytri notata, Älae nigri- 
cantcs. 

Abdomen fubtus nigrum nitidura linea utrinque punctorum rubrorum. 
PecUts rufum medio nigrum. 

Pedes vüü', femoribus bafi nigris. 

Variat abdominis fegmtntis rufo marginatis. J5. LY- \Uuü I\ 

r^' .1. pJ^'" 35. LYGAEVS TRICOLOR. 'iDie dreyfmbi^c Wanze.} 

Tab. IV. Fig. 3 5. ■ 
a) Magnit. nainral. .b) eadem aucta, 

L. ater elytris raacula npicis coccinea , antennis apice capLUaribus. Fabric. Ent. 
Syft. Tom. IV. pag. 181. num. 167. 

Linn, Syft. Nat Ed. XIII. p. 2i6s. n. 363. 
Habitat in Earopae Urtica. 

Statiira et magniitidine praecedentis, niger elytris macula apicis coccinea. 

Antennae quadriarticulatae nigrae, articulo fecundo elongato fubclavato, ter- 
tio et quarto fetaccis rufefcentibus. 

Caput nignim nitidum macula utrinque ad oculos coccinea. Oculi promi- 
nuli fufci. 

Roflrum quadriarticulatiim rufum geniculis nigris. 

Thorax convexus niger, nitidus, impreflo punctatus, lobo antico fubele- 
vatoglabro. 

Scutellmn punctatum acuminatum nigrum margine apiceque rubrum. 

Elytra punctata nigra, nitida, linea bafeos ad apicem usque ducta rufefcen- 
te maculaque apicis coccinea, apice, ipfo nigro. Membrana fulca ma- 
cula ad apicem elytri transverfa albida. 

Abdomen nigrum nitidum , immaculatum. 

Pedts nigri ; femoribtis apice tibiisque flavefcentibus. 

Variat a^ capite'jrufo linea media nigra , b) pedibus totis flavefcentibus. E 2 3(5. MI- 36 

M I R I S. 

36. MIRIS LAEVIGATVS. (^Der Glattrücken.) 
Tab. IV. Fig. 35. 

a) Magnit. natural, b) eadem aucta. 

M. exalbidus : lateribus albidis. Fabric. Ent Syft. Tom. IV. p. 184. «um. 2. 
Linn. Syft. Nat. 730. loi. Ed. XIII. pag. aiSp num, loi. Faun, üiec. 958. 
Degeer. Inf. III. pag. 192. num. 30. 

Habitat in Europae pratis. 

Corpus oblongum pallide viride. 

Animnae quadriarticulatae corporis fere longitudine fetaceae pallide rufae, 
articulo primo virefcente. 

Caput obtufum virefcens, nitidum. Ociüi fufci. 

Roflruvx quadriarticulatum flavefcens apice nigro. 

Thorax convexus virefcens nitidus, antice utrinque puncto elevato, poftice 
maculis duabus obfcurioribus. 

Scutellum thoraci concolor, parvum, immaculatum. 

Elytra pallide viridia , futura late maculaque media elliptica magna antice 
acuminata obfcuriore, Membrana fufcefcens , fubnebulofa, 

Ahäomen viride linea utrinque punctorum imprefTorum. 

Per/er palJidi punctis nuraerofis fufcis adfperfi. 

Tibiae fubfpinofae. 

Variat a) colore magis minusque exalbido , b) thoraee immacutato , c) li- 
nea utrinque in capite pone oculos obfcuriore , d) feutello nigro macula 

media paliida. 

37. J^ll- 37 
37- MIRIS STRIATVS. (D/V geßniße lVdn>e. ) 

Tab. IV. Fig. 37. 

a) Magnit. natural, b) eadem aucta. 

M. niger elytris flavo fufcoque ftriatis apice pedibusque rufis. Fabric. Ent. Syft. 
Tom. iV. pag. 186. num. 14. 

Linn. Syft. Nat. 730. 105. Ed. XIII. pag. 2190, u. 105. Faun. fuec. 960, 

Schaeff. Icon. Inf. Ratisb. tab. 13. fig. 14. - 

Degeer Inf. III, pag. 191. num. ap, tab. 15. fig. 14. 15. 

Sulzer. Hift. Inf. tab. 10. fig. 15. pag. 98, 

Habitat in foliis Ubni Europae. 

Statura praecedentis , aft pauIo major flavo fufcoque flriatus. 

Antennae quadriarticulatae nigrae , primo articulo rufo , tertio bafi flavo , 
ultimo fetaceo. 

Caput nigrum nitidum acuminatum , immaculatum. Oculi nigri. 

Roßrum breve quadriarticulatum , nigrum geniculis rufis. 

Thorax niger nitidus macula media magna , fubcordata , margineque laterali 

antice flavo ferrugineo. 

Scutellum nigrum maculis duabus oblongis poflice acuminatis flavis. 

Elytra flava fl;riis fufcis pulchre picta , maculaque apicis coccinea. Mem- 
hrana fufcefcens bafi venis duabus croceis recurrentibus. Alas hyalinae 
immaculatae. 

Abdomen nigrum fegmentorum marginibus tenuiflirae pallidis. ® 

Pedes rufi geniculis tarßsquc fufcis. E 3 RE 38 

R E D V V I V S. 

38. REDVVIVS CRVENTVS. (D/e blutige Flieg - M'anze.) 

Tab. IV. Fig. 38. 

R. nifus cnpite pectore abdominisque ftriis macalaribus nigris. Fabr. Ent, Syft, 
Tom. IV. pag. 198. num. 18. 

Sulzer. Gefch. d. Inf. tab. 10. fig. 13. pag. 97. 
Habitat in Europa. 

Magnitudine R. annulati^ Jafl thorax maculatus , elytra rubra. 
Corpus fubvillofum. 

Antermae quadriarticulatae fetaceae nigrae, articulo primo bafi Hibtiibercii- 
lato. 

Caimt lupra nigrum nitidum podice gibbum puncto minuto rubro, fubtus 
rubrum. Ocidi prominuli nigri. 

RoQrinn triarticulatum breve, arcuatum, rubrum articulo ultimo brevifli- 
mo tote , fecundo apice nigro. 

Thornx ruber lobo antico bitubcrculato nigro, puncto utrinquc. rubro, po- 
ftice bnea marginali curvata nigra marginc ipfo rubro, anguhs prorai- 
nulis obtLifjs. 

Scutellum nigrum apice rubro. 

Elytra rubra immaculata. Membrana raargine interiore ad bafin usque 
ducta et alae fafcae. 

Ahäouien rubrum, fupra in medio maculisque quinque marginalibus trans- 
veriis nigris, fubtus linds tribus macularum mai-gineque punctis nigris, 
Pectiis nigrum. 

PeJe'! rubri; femorih'is apice, puncto medio, lineaque bafeos nigra. Tibiae 
bafi apiceque nigrae. 

Vaviat a) magnitudine . b) corpore fupra nigro maculis quinque marginalibus 
transverjis riibris fiibtus nigro fafcialo , c) femoribus aunulis nigris. 

39. RE- 39 

59- REDVVIVS QVINQVESPINOSVS. (Die Fliegvvanze mit 
dem fünf dornigten Brußfcbilne. ) 

Tab. IV. Fig. 39. a. 
b) Thorax cum fcutello magnitudhie auctits. 

R. thorace nigro poftice fpinis quatuor flavis, fcutello apice recurvo fpiuofe. 
Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag 206. num. 47. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2196. n. 551. 
Habitat in India orientali. Magnituäine praecedentis ; niger fubvillofus, thorace poflice Qiinis qua- 
tuor flavis. 

Antennae quadriarticulatae fufcae, fetaccae articulo primo nigro bafi apice- 
que flavefccnte. 

Caput nigrum poflice flemmatibus duobus flavis punctoque ponc oculos 
parvo ferrugineo. 

Roflnim breve arcuatum, triarticulatum, fufcum geniculis flavefccntibus. 

Thorax niger rugofus , lobo antico elevato tiiberculato , poftice fpinis 
quatuor validis, rcctis, acutis, flavis armatus; raediae duae minores. 

Scutelluvi nigrum in apicem acutum recurvum productum. 

Eytra nigra puncto bafeos ad marginem exteriorcm fafciaque media abbre- 
viata flavis. Membrana nigra maculis tribus oblongis verfas apicem 
pallidis. Alae hyalinae. 

Abdomen flipra flavum nigro fafciatum, flibtus nigrum maculis quinque mar- 
ginalibus flavis. Pectus nigrum immaculatum. 

Pedes flavefcentes. Femara annulo late fufco. Index fafciculi primi. CIMEX 

* Scuteltati , fcutello tongitudine abdo- 
mittis. 

X. C. nigrolineatus. 

2. C. femipuiictatus. 

3. C. globus. 

4. C. fcarabaeoides. 
5i C. inunctus. 

*=•'•' fpinoß, thorace untrinque fp'ma ar- 

mato. 

6. C. dama. 
7- C. bidens. 

8. C. bifpinus. Panz. 

9. C. ruilpes, 

10. C. liaemorrhoidalis. 
*** ovati thorace mutico. 

11. C. nigripes. 

12. C. papillofus. 

13. C. danus. 

14. C. lituratus. 

15. C. ornatus. 

16. C. oleraceus. 

17. C. pictus. 

18. C. caeruleus. 

19. C. acuminatus. 

COREVS. 

20. C. marginatus. 
ai. C. Venator. LYGAEVS. 

* thorace fpinofo. 
22. L. raembranaceus. 

** thorace mutico. 23. L. 

24. L. 

25. L. 
a6. L. 

27. L. 

28. L. 29. 
30. 

32- 

33- 
34- L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 35. L. meleagris, 

equeftris. 

civilis. 

faxatilis. 

Hyofcyami. 

Koenigii. 

futuralis. 

nugax. 

elatus. 

flavicollis. 

gothicus. 

danicas. 

tricolor. MIRIS 

36. M. laevigatus. 

37. I\l. ftriatus. 

REDVVIVS 

3?. R. cruentus. 

39. R. quinquefpinofus. ERRATA. 
Pag. I. lin. 6. lege 2131. et deleatur S. P. 2. 1. 13. l aatice. P, 3. 1. r8. emargi- 
mhm P. 5. 1.20. Iconcolora. P. 7. 1. ao. Ithoraci. P. 7. 1. 29. l.^ra??frm. P. 8. 
1.3. 1. anleums. P. 9. 1. lo. \. qtünquearticiilatae. P. 10. 1. JO. 1. inferatur articulo 
po/l primo. l\ 14. 1 ,8. l.fufcae P. lö. 1. 30. 1. inaculatmu P. 17.' I. 10. 1. vertice 
P- 17. ],pcn:i't 1. fciitelh. P. iS. 1. 3. 1. ö) " P. 18. 1. 4- 1- immaciilatus. P. 20. 1. 25. 
del, (,) poß anus. P. 24. ante pcniilt 1. adfperfis. P. 2Ö. 1,9. l guadriarti- 
ciilatae, P. 37. antepen, l.fußi. P. 30. 1.7. 1. cüicreo. I C O N E S C I M I C V 

DESCRIPTIONIBVS ILLVSTRiVTAE. 
A VCTOR E lOANNE FRIDERICO WOLFF. FASCICVLVS SECVNDVS. 

CONT. TAB. V— VIII. ERLANGAE 

APVD lOANN. lACOBVM PALM. iSoi. ♦ A C A N T II I A. 

40. ACANTHIA ATRA. ( Das tveifse Comma. ) 

Tab. V. Fig. 40. 

a) Magnitiuio^ naturalis, -b) Eadem aiicta, 

A. atra nitida thoracis linea alba dorfali. Fabric. Ent. Syft-. Toni. IV. pag, 
68. n. 4. 

Cimex nter nitidus, elytris apice pallefcentibus. Linn. Syft. Nat. Ed. XIU, 
p. 2124. n. 123. 

Habitat in Europae locis apricis, arcnoßs, 

^yX^^giT'i'ti^firte Pedicitli anfens ., oblongus , ater, nitidus, linea thoraci.s 

nivea. 
j^ntenme breves, quadriarticulatae , articulo primo et fcciindo nigrican- 

Libus, tercio cc qiiarco fubcrafliorn:>us fufcis. 
Caput acrum, transverfum , nitidum, acuminatum, Jincolis duabus apicis 
parallellis impreflis, pofticc praecipue a.d oculos magnos, prominulos, 
fufcos, imprellb punctatuin. 
Roßrum quadriarticulatum , teftaccum, corporis diinidii longitudinej ar- 
ticulo primo fubcrafiiorc , ultimo nigro, fetacco. 
Thorax fubquadratus, ater, nitidus, punctis profunde impreßis, antice 
utrinque macula impunct'ita, linea media longitudinali margincm po- 
flicum non attingeuce niv^ca. 
Scuteliüui magnum, acutum, atrum, nitidum imprefib punctatum. 
Elytra 2Lt\-ä, nitida, impreflo punctata. Menhrnna fufcefcente abbre- 

viata, abdomen non totum tegen-. Jllas breviffimae, albidae. 
Abdoimn fiipra nigrum, nitidum, marginibus fubclev^atis ; fubtus atrura 
nitidifiimum. Pectiis concolor punctis pttirimis profunde imprciiis, 
collari albo. 
Peäcs teflacei inermes; Fi?inor/7 poftica nigra bafi apiceque teftacea. 

Far. a) magrdtudiiu , bj capitis apice niaai'is duabus alhis, c) coüari nan 
albo , d) fcmoribus anticis et intcrmcdiis macula nigra. Moi-tiio in- 
ficto linea thoracis alba.,ßavefcit, 

F z 41. ACAN- 44 

41. ACANTI IIA GRYLLO IDES. (^ Die grßenart ige Wanze.') 

Tab. V. Fig. 41. 

A. aptera nigra thoracis elytrorumqiie marginlbus albis. Fabric. Ent. S3'ft. 
Tom. IV. p. 69. n. 6. 

Ciinex grylhides apterus niger, elytris ovatis margine luteis abdomine bre- 

vioribus. Linn. Sy(h Nat. Ed. Xlll. p. 2i2:| n. 13. Faun. fuec. num. 910, 
Jlüller. Faun. Infect, Friedrichsdal. p. 27, 11.251.. 

Habitiit cum praecedente locis apricis Europae, 

Statura omnino praecedentis afl duplo fere maior , thorace transverfo. 

uintennae quadriarticulatae, breves , fufcae, ultimo arciculo fubcrafliore. 

Caput transverfum , acuminatum , atrum nitidum, impreflb punctatum 
apice lineolis duabiis parallelis impreflis maculisque duabus albis. 
Oct/Zi magni, prominuli, fufci. 

Roflrum quadriarticulatura , fufcura dimidii corporis longitudine, articulo 
tertio et quarto nigris. 

Thorax transverfus, niger, nitidus imprelTo punctatus, marginibus albis, 
angulis anticis tarnen nigris. 

Scutellnm magnum, acutum, atrum, nitidum , impreflb punctatum apice 
albo. 

Elytra ovata, atra, nitida, impreflis punctis adlperfa, margine omni albo. 
Membrana nulla. yliae breviflimae. 

Ahäomen fi.ipra nigrum, marginatum, nitidum bafi margineque rufefcens; 
fubtus atrum nitidum,- pcctus concolor punctis profunde impreflis, 
collari albo. Caput fubtus fub antennis punctis duobus niveis lineaque 
marginali ab orulis ad antennas ducta alba. 

Pedes omnes inermes, tefl:acei tarjis fufcis. 

Far. a) magnitiidine , h) alk omnino nullis, c) capitis apice tota alba, d) 
capite toto nigra, 

Femina mare paulo major, ano gibbo, 

4a. ACAN- 45 

42. ACANTHIA CaRDVI. QDie Diftehvame.') 
Tab. V. Fig. 42. 

a) Mngmtudo naturalis, b) cadcm aucta. 

A. thorace fcutelloqu.e lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. Fabric. 
Ent. Syft. Tom. IV. p. 77. n, 42. 

Cintex Cardui fcutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. Licn. Syfl. 
Nat. Ed. XIII. pag. 2127. n. 21. Faun. fuec. 920, 

Panz. Faun. germ. 111. 24. 

Habitat in Europae Cardui, Serralu'ae capitulis. 

Corpus parvum, deprelTo - planum , oblongo-ovatum. 

Jntenme quadriarticulatae, articulo primo et fecundo breviffimis fufcis, 
tertio longo teftaceo, ultimo oblongo crafliori nigro. 

Caput cinereura bafi fufcum, medio longitudinaliter elevatum, apice tri- 
dentatum, dente inter medio breviore. Ocidi globofi fufci. 

Roflrwn quadriarticulatum breve teflaceum apice nigrum. 

Thorax cordatus, poftice in fcutcllum acutum productus, marginatus, ci- 
nereo- pallidus, punctato reticulatus; nigro maculatus coftis tribus 
elevatis, acutis, longitudinalibus. Hae coftae oriuntur a macula 
apicis pallidiore et media earum ad apicem usque ducta eft, laterales 
vero in margine fcutelli definunt. 

Elytra tota coriacea thorace paulo pallidiora, reticulato punctata, ma- 
culis nigris pellucidis punctatis variegata, margine interiori lineaque 
obliqua ex apice fcutelli ad apicem usque ducta, elevata, crucem for- 
mante et praeterea alia linea a bafi elytri, flexuofa, longitudinali, cum. 
linea obliqua unita. y^lae abbreviatae fufcefcentes. 

Abdomen nigrum nitidum: pectiis concolor. Annulus in pectore elevatus 
pallefcens antice lineas duas emittens roftrum cingentes. 

Femara inermia, nigra apice tibiis tarfisque pallentibus. 

Larva cinerea capite antice Ufpinofo , thorace non Hneato , pedibus totis 
pciUidis. 

43, ACAN- 46 

43. ACANTHIA FJLICIS. QDie Farnkrautsivanzey 
Tab. V. Fig. 43. 

a) Mcign. natural, h) eadem aucta, 

A, elytrorum apicibus capite pedibnsque lividis corpore nigro, Lirni. Syft. 
Nat. Ed. XIII. pag. 2127. n. 20. 

Ciutex Filicis abdomine membranaceo depreflb , el3-trorum apicibus capite pe- 
dibusque iividis corpore nigro. Linn. Faun, fuec, n. 919. 

Habitat in Europae Poltipod. Filicis luaris ei fcniinae frondibus. 

Corpus vix pulice raajus. 

^ntennae quadriarticulatae pallidae longitudine fcre corporis; articulo fe- 
cundo longiori apice fubcrafliori nigro, tertio apice fufco. 

Caput fulviim, nitidum, acuminatum , apice nigriim. Oculi globofi pro- 

miniili nigri. 
RoßriimhvQve, arciiatutn, triarticulatiim , pallidum apice fufciim. 
Thorax convexus, niger, nitidus, impreiro-punctatus. 
Scutellum nigrum, nitidum, imprefTo punctatum, triangulum. 

Elytra fufca, nitida, imprefTo -punctata, margine exteriori pallido, ap- 
pendice apicis coriaceo livido. Membrana pallcfcens rubre viridique 
nitens. jrilae opalifatae. 

Abdomen et pectiis nigra nitida. 

Fedes pallidi inermes; femora verfus apicem macula nigra. 

Larva iunior viridis, adulta magis fufca. Cimex jnvenis colorem flava 
fufcum habet , aetate vero progrcjjus magis objcurior fit ut fere totüs 
niger evadat. 

Potius ad Lygaeos quam ad Acantlüas mimerancks eß hie Cimex. 

t 

44. ci- 47 
C I M E X. 

44. CIMEX STOCKER\''S. (D/e Stoderifche Schildwamey 

Tab. V. Fig. 44. 

n) Ftmina , b) eadem fupina 'parte confpiciendu , c) mas. 

C. fciiteUaris ovatus corpore viridi: maculis nigris, abdomine ferrugineo. Fabr.' 

Eilt. Syft Tom. IV. pag. 79. n. i. 
Cimex Stockerus: corpore viridi: maculis nigris. Liiin. Syll. Nat. Ed XIH. 

pag. 2127. n. 2. 
Stoll. Cimic. tab. III. fig. 15. 16. 
Habit at in India oricnUüi, 

Antennae quinquearciculatae nigrae , articulo primo bafi ferrugineo fecun- 

do breviflimo. 
Caj.iit coeruleum nitidiffimum , fLibtilidime transverfc riigofum , poftice 
ftemmatibus duobiis in foveola ruMs, minutis, apice lineolis duabus 
]ongitudinalibus impreffis , inccr quas portice foveola confpicienda eft. 
Oculi fufci. 
Roßnim quadriarticulatiim nigrum dimidii corporis longitudine ; articulo 

primo toco, fecundo bafi ferrugineis. 
Thorax coeruleus viride nitens, antice declivis fubtilidime imprefTo puncta- 
tus angulis pofticis prominuiis, maculis quinque nigris; antcrioribus 
düabus pofterioribus tribus. 
Scütdiwn totum abdomen cogens, convexum, poftice deprefllim, impref- 
• fo punctatum, coeruleum viride nitens maculis feptem nigris; utrin- 
que tribus , una in medio verfus balin fubelevatam. 
Elytra nigra nitida margine exteriori viridi. Menibrana fufca flriata. Alae 

obfcurae macula apicis nigra. 
Abdomen fubtus ferrugineo - fulvum margine imprefTo punctato purpureo; 
puncto in quolibet fegmento nigro coerulco nitente cui lincola. im- 
prefTa infcripta eil. Anus integer coeruleus. Pectus coeruleum niti- 
diffimum imprefTo punctatum iljturis omnibus fulvis. 
Pedes inermes. Femara coerulea bafi fulva. T iae coeruleae. Tarß nigri, 
Var, a) color'e magis viridi, h) fcutello maculis tantiim fex, c) femoribus 
fulvis apice coeruleis , d) abdoninis margine ftilvo viride niaculato , 
e) roflra fulva apice nigra, ({ pectus femtginea coeruleo maculato, 
g) thoracis maculis anteriorihus in fojßam confluentibus, 
Femina mare paulo latior, am gibbo, 

45. CI- 48 

45. VIMEX STOLLII. ( Die StoHifche Schildivanzey 
Tab. V. Fig. 45. 

C. fcutellarls oblonge ovatns corpore violaceo: fcutello maculis octo nigris, 
abdomine ferrugineo pedibus coeruleis, 

StoU. Cimic. Tab. XXV. fig. 172. (Der Blaufuß. ) 

Habilat in India orientali. Muß Dom. Prof. Eßper. 

Paulo minor C Stockeri et magis anguftus. 

^?;ie?2Kae quinquearticulatae nigrae, articulo primo ferrugineo. 

Caput coerulcum nitidiflimum fafcia longitudinali maculaque utrinque ad 

oculos fufcos nigris; lineolis duabus apicis impreflls, foveola nulla. 

Roßrum quadriarticulatum nigrum bafi flavefcens. 
Thorax coeruleus nitidiflimus maculis fex nigris; anticis tribus minoribus, 

pofticis majoribus oblongis, angulis porticis magis prominulis nigris. 

Scutellum coeruleum viride nitens margine apiceque purpureum maculis 
octo nigris, tribus utrinque, una in medio oblongo majori, aliaque 
ad apicem transverfa. 

Elytra nigra coeruleo nitida margine exteriore rufo, interiori late albido. 
Membrana fufcefccns flriata externe nigra, jllae hyalinae macula api- 
cis magna nigra. 

Abdomen fubtus flavefcens untique fubtiliflime impreflb punctatum margine 
purpureo punctis utrinque quinque nigris, quorum cuilibet lineola in- 
fcripta ed. Pectus flavefcens maculis utrinque tribus violaceis. yin:is 
macula nigra. 

Pedes inermes, Femara flavefcentia apice violacea. Tibiae violaceae. 

Differt a C. Stocker cui valde ßmilis: corpore minore, angußiore, tho- 
race poßice magis elcvato , ßcutcllo baß profunde impreß'o, et macularuin 
nitmero. 

46. CI- 40 

46. CIMEX NOBILIS. Q Die edle Schilduvanzey 
Tab. V. Fig. 46. 

a) b) c) d) 

C. fcutellaris oblongus coeruleo auratus nigro macalatus. Fabric. Ent. Syft. 

Tom. iV. pag. 80, num. 3. 
C. nobitis: viridi -auratas rigro iriaculatus. Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 

2128. n. 3. Araoen. acad. 6. 400. n. 46. 
Sulzer. Hift. Inf. tab. II. litt. C. 

StoU. Cimic. T. I. fig. i- Tab. II. fig. 7. Tab. IV. fig. 32. 
Habitat in Afia. 

Statura et magnitiido C. haemorrhoidalis ; fupra coeruleus fubtus ferrugineus. 

Antmnae quinquearliculatae nigrae articulo primo rufo, fecundo brcvi. 

Caput violaceum nitidum apiculatum lineolis duabiis parallelis imprefiis, 
ilematibus duobus interocularibus minutis rufis in foveola pofitis. 
Ociili fufci. 

Roßruni quadriarticulatum dimidio corpore longius rufum apice nigrum. 

Thorax violaceus nitidus fubtiliflime punctatus medio transverfe imprenus, 
et in hac imprcfTura profunde impreffo- punctatus margine latcrali ru- 
fus, poftico rufefcens, poltice maculis tribus obfcurioribus. 

Scutellum violaceum nitidum, fubtiliflime imprellb punctatuin, obtufum 
maculis utrinque tribus obfcure coeruleis nitidiflimis. 

Aldömm fupra nigrum margine fubprominulo rufo, fubtus ferrugineum f. 
rufo-fulvum; linea media longitudinali imprefla, macula laterali in 
quolibet fegmento transverfa magna coerulea aureo viridique nitente 
punctoque obfcure coeruleo, cui lineola transverfe imprefla eft in- 
fcripta. Pectm coeruleum viridi nitidum, futuris fulvis. Anns emar- 
ginatus bidentatus. 

Elytra nigra nitida flriata lineola bafeos rufa margine interiori pallidiore. 
Membrana nigricans. Alae fufcae macula murginis crafiioris nigra. 

Pedes inermes fubvillofi. Femara fulva apice nigra. Tibiae angulatae et 
tarfi nigri. 

rar. a) toto corpore piibe riifefccnte teclo fcitteÜoqiie poßice ferrugineo , 
b) fcutello maculis tantiim quatuor tkorace ir.mmcniato , d) colore viri- 
di thorace inr.naculato fcutello biptmctato, e) tibiis violaceis, fj colore 
magis minusve aureo nitente. 

Femilla mare paiilo latior et major. 

ti 47. CI- 50 

47. CIMEX FVLIGINOSVS. CDie nißigle Schildi^vmize^). 
■ Tab. V. Fig. 4.7. 
a) Magiu naturalis, b) eadem aucta. 

C. fcutellaris fcutella fuliginpfo: litHfi^ quinque nigris, poftica alba. I-^abric. 

Ent. Syfl:. Tom. IV. pag. 90, nr42fe. ., . 
Linn. Sy'ft. Nat. Ed XIII p. 2132. n. 8. Faun. fuec. n 914. C. fcutello fuli- 

guiofo: liturls quinque nigris; pofteriore alba bifida, 

Habitat in Europae granunoßs. 

Similis Scarahcieo totus pilofus. 

Antennae quinquearticulatae breves fufcae , articulis bafi pallefcentibus. 

Caput fufciim rotundatum linea longitudinali nigricante. Oculi parvi nigri, 

-Roftnnn breve quadriarciculatum fufciim geniculis piceis. 

Thorax fuliginofus anEice obfcurius et utrinque lineolis duabus transverfis 
impreffis punctis minutilTimis impreflis margine laterali crafliore fub- 
ciliato; angulis pofticis crena parva. 

Sciitellum fuliginofum fubtillllime impreffb punctatum convexurn , litiiris 
duabus bafeos , duabus in medio unicaque poftica majore divifa alba 
linea, quae ad bafin usque ducta eft. 

Elytra concolora Immaculata. Membrana albida. 

Abdomen fubtus nigrum nitidum fubtililTime punctatum immaculatum. 

Pedes inermes nigri. Tibiae ciliatae. Tarß picei. 

Varietatem habeo minorem fcutello baß lineolis fex flexuoßs nigris, jpoßice 
punctis dmbus lineolisque duabus ßexmßs, absque macttla alba. 48. CI. 
.-Ä/^-Av- ^.'t. LicSriiimsf- , 51 

48. CIJMEX DENTATVS. Q Die gezahnte IVanzey 
Tab. VI. Fig. 48. 

a) Magn. naturalis, b) pars thoracis cum capite aucla. 

C, thorace fpinofo ferrulato, corpore cinereo nigroque vario. Fabric. Eiit. 

SjlT:. Tom. IV. pag. 96. n. 66. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2139, nura. 205. 

Stell. Cimic. Tab. VI. fig. 47. (Die IVanze mit dem fpitzigen Kopf.) 
Hahitat in India orienfali. 

Antmnae qiiinquearticulatae fufcae, articülo primo brevi craffiore, reli- 
quis apice rufefcentibus. 

Capnt thorace longius porrectum, denticulo utrinque ante ocidot fufcos 
armatum, grifeum, lineolis duabus apicis longitudinaJibus flexuofis 
punctisque plurimis impreffis fufcis. Stemmata diftantia. 

Rofirum quadriarticulatum fafcum , bafi grifeum longitudine ferc corporis , 
fecundo articulo curvo. 

Thorax antice inaequalis, grifeus, lineolis nigris longitudinalibus, punc- 
tisque plurimis impreflis fufcis , margine praecipue antice ferrulato 
angulis poflicis obtufe fpinofis , medio transverfe impreffus. 

Sciitellvm dimidii abdoininis longitudine, apiculatum, grifeum, lineolis 
duabus medio impreffis, aliisque n'gris longitudinalibus nee non pun- 
ctis plurimis impreffis fufcis. 

Elytra grifea punctis plurimis impreffis fufcis maculisque nigris fafcias ab- 
breviatas formantibus , fubtus pallidiora. Membrana flavefcens lineis 
denticulatis nigris picta, Jim fuliginofae macula apicis fufca. 

■Mäomen fupra fufcum nigro variegatum , fubtus fufcum nitidum fubtiliffi- 
me impreffo punctatum, linea media impreffa longitudinali pro roüri 
receptione ad anum integrum usque aucta. Pectus grifeum nigro va- 
riegatum punctis impreffis fufcis. 

Tedes omnes inermes grifei fufco punctati. Tihiae angulatae. 

Far. a) Thorace rittis duabus longitudinalibus nigris, b) denticulis cipitis 
obfoletis, c) colore paüidiore. 

G 2 49. CI- 52 

49- CIAIEX PRASINVS. i Die grüne KoUwamey 
Tab. VI. Fig. 49. 

C. viridis immaculatus , antennarum ultimo articulo rufo apice fuTco. Fabric, 
Ent. Syft. Tom. IV. p. 109, n. iii. 

C. praßnus: fubrotundiis viridis, fcutelio concolore. Linn. Syft. Nat. Ed. 
XIII. pag. 2154. n. 49. Faun. fuec. nura. 931. 

Stoll. Cimic. Tab. XIX. fig. 127. 

Müller. Faun. Fridrichsd pag. 28. n. 259, 

Habitat in Europae fylvis, victitat enteis. 

Corpus ovatum viride abdomine fupra atro. 

Antennae quinquearticulatae, articulo primo brevi, fecundo et tertio vi- 
ridibiis, quarto et quinto rufis, ultimo apice fufco, 

Caput viride apice impreflb punctatum crenaque parva, lineolis duabus 
poftice divergentibiis impreflis. Oculi parvi obfcure fufci. 

Roßrum quadriarticuldtum flavo - viride , apice nigrum, dimidii corporis 
Jongitudine. 

Thorax antice declivis , lineolis duabus transverfis lividis, viridis, im- 
prelTo punctatus margine tenuiflime ferrugineo. 

Scutellum viride immaculatum impreflb punctatum bafi fubelevatum. 

Elytra viridia impreflb punctata immaculata fubtus concolora. Membrana 

albicans macula parva bafeos ad anguium interiorem fufca, Alae al- 

bae imraaculatae. 

Abdomen fupra nigrum, margine viride fufco maculatum fubtus flavo -vi- 
ride. Pectui viride impreflb punctatum. Anus obtufus fubdentatus. 

Pedes virides. Tajß nigricantes, Tibiae anticae in medio denticulo mi- 
nuto nigro. 

yariat. a) magnitudine , b) antennis totis rufis, c) fubtus viridis. Linneus 
l, c, hunc Cimicem etiani ad capiit bände J'pei habitare perhibet , qui 
vero noßer Ciniex viridißmus eße videtiir, ,-—. 

50. CI- 53 

5o. CIMEX DISSIMILIS. (D/e grüne Kohkvanze mit dem 
roftf'drbigen Unterleibe'). 

Tab. VI. Fig. 50. 

a) Cimex magnitudine naturali prona , b) ßipina parte confpiciendus. 

C. fupra viridis, fubtus ferrugineus. Fabric. Eut. Syft. Tom. IV. pag. 109. 
n. 112. 

Lina Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2154 num. 317. 

Panz. Faun. germ. XXXIII. iS- 

Habitat cum praecedente , cujus mcra varietas videtur. 

Corpus ovatum flavo-viride fubtus ferrugineum fupra nigrum. 

Antcnnae quinquearticulatae flavo vnridcs, articulo primo brevi , quarto 
et quinco rufescentibus, ultimo apice fufco. 

Caput flavo viride crenula apicis lineolisque duabus poflicc divergentibus 
punctisque plurimis impreflis. Ociüi fufci. 

Roßrum quadriarticulatum virefcens apice nigrum corporis dimidii lon- 

gitudine. 
Thorax flavo viridis antice declivis punctis plurimis impreflis nigr's, mar- 

gine laterali lineolisque duabus antice transverfis ferrugineis. 

Scutellim: flavo viride punctis nigris impreflis minutis, fubtiliflime trans- 
verfe rugofum, bafi non elevatum, apice parum ferrugineum. 

Elytra concolora coftis ferrugineis. Membrana fufcefcens immaculata. 
^lae cinereae. 

Ahdonim fupra nigrum margine ferrugineo maculatum , fubtus totum fer- 
rugineum, puncto minutiflimo in quolibet fegmento utrinque nigro, 
Pectus impreflx) punctatum. yJnus obtufus. 

Pedes flavo virides; Tibiae anticae denticulo medio nigro. TarßfuCci. 

Va,r. a^ magnitudine , b) colore obfcurius viridi, c) antennii viridibus api- 
ce fitßis , d) fubtus palUdo colore et fanguineo. 

51. ci- 54 

-51. CIMEX IV^NIPERINVS. (D/e IVachholderivanzey 

Tab. VI. Fig. 51. 

C. viridis, margine undiqüe fcutelloque apice flavo. Fabric. Ent. Syß. Tom. 

IV'. pag. 109- nutn. 113. 
C. jnmveriniis: fubrotundus viridis, margine undique fcutelloque apice flavo. 

Linn. Syft. Nat. Ed.XTII. pag. 2153. n. 48. Faun. luec. 11,930. 
Panz. Faun, gerin. XXXIII. 16, 
Scopol. Ent. carn. num. 359. ic. 359. 
Schaeffer. Icon. Inf. tab. 46. fig. i. 2. 
Müller. Faun. Friderichsd. p. a8. n. 258. 

Habitat in Europae ^'miperis , Pinis. 

i/agm"ftiij«e C. prafini, magis rotundus margine undique flavo. 

Ardenme quinquearticulatae primo articulo brevi fecundoque viridibus, 

reliquis nigris. 
Caput viride fLibtilifllme impreflb punctatum, crenula apicis lineolisque 

duabus iniprellis. Ociili fufci. 
Roßrtm quadriarticulatum viride, apice nigriim, dimidii corporis longi- 

tudine. 
Thorax antice declivis lineolis duabus obfcurioribus transverfis, viridis, 

impreflb punctatus margine laterali pallido. 
Scutellimi viride impreflb punctatum, bafi fubelevatum, lineola obfoleta 

imprefl!a, apice pallido. 
Elytra viridia imprelTo punctata, margine exteriore pallido, apicem non 

attingente. Membrana albida macula ad angulum interiorem bafeos 

parva, fufca. Jlae albidae, bafi nigricantes. 
Ahäomen fupra nigrum margine teftaceum , fubtus totum viride margine 

flavo, linea utrinque punctorum nigrorum impreflbrum. Pedus im- 
preflb punctatum. Jnm obtufljs. 
Fedes virides. Tibiae anticae denticulo minuto. Tarß fufci. 

Var. a) colore magis gri.feo, h)femoribus rufefcentibus , c") antennis nigris 

articulo primo riifo, 

'52. CI- 55 

52. CIMEX VIRIDISSIMVS. C^'^ grüne OßlndierhvaiKe). 

Tab. VI. Fig. 52. 

a) Magn. nciiur. b) Cimex valaiis. 

C. viridis , antennarum articulis apice f urpureis. 

Habitat in India orientali Muf. Dom. Prof. E/pvr. 

C. prüß.no paulo major, magis oblongus, abdomine fiipra viridi. 

Antmnae quinquearticulatae virides, articulo primO breviffimo, terCio et 
quarto apice, ultimo tote purpureis. 

Caput laete viride, fubacuminatum , lincolis duabiis parailelis imprefiis, 
flematibus duobus flavicantibus. Oculi cinerei. 

Roßrv.m quadriarticulatum, teftaceum, articulo primo viridi, dimidii cor- 
poris longitudine. 

Thorax laete viridis margine laterali tenuiffirae albido, fubtiliffime imprefib 
punctacus. 

Sciitellum concolor immaculatum , bafi paulo obfcurius. 

Elytra concolora margine bafeos tenuiflimc albido uti et fcutellimi fubtilif- 
fime punctata fubtus concolora. Membrana et alae albae immacu- 
latae, 

Abdomen fupra viride, margine pallidiore , fegmentorum angulis apice 
puncto vix confpicuo nigro , fubtus paulo pallidius iinea bafeos Ion 
gitudinali llavefcente. 

Peäes inermes laete virides; Tibiae apice tarßqt.e ferruginei. 

Obf. Puncta impreffa non tarn magna nee nigra ac in C. praßno. 53. ci- 5ö 

53. CIMEX SMARAGDVLVS. (^Die fmara^dgrme Wamey 

Tab. VI. Fig. 53. 

C. viridis , fcutello punctis tribus bafeos flavis. Fabric. Enc. Sj'ft. Tom. IV. 
p. 109. nutn. 114. 

Linn. Syft. Nat Ed. XIII. pag. 2153. num.312. 
Ex India orientali. Statiira omnino praecedentis, aft minor, fcutello bafi punctis tribus pallidis. 

Antennae quinquearticulatae, primo articulo viridi, fecundo apice reliquis 
totis fufcis. 

Caput laete viride integrum lineolis duabus apicis impreÜis. Oculi teflacei. 
Roßruni quadriarticulatum viride apice fufcum, dimidii corporis longi- 
tudine. 

Thorax laete viridis antice declivis fubtiliffime punctatus , margine laterali 
tenuifiime flavefcente. 

Scutellum laete viride, linea longitudinali obfoleta, fubtiliffime punctatum, 
punctis tribus bafeos minutis pallidis. 

Elytra laete viridia Immaculata fubtiliffime impreflb punctata. Membrana 
et alae albidae. 

Abdomen fupra obfcure viride, margine pallidiore, fegmentorum angulis 
puncto minutiffimo nigro, fubtus laete viride, linea longitudinali fla- 
vefcente lineaque utrinque punctorum minuciffimorum nigrorura. 
Anus emarginatus. 

Pcdes toti virides. Tarß obfcuriores. 54- CI- •57 

54- CIMEX NVßlLVS. ( Die nezförmig ^cßreifte JVanze. ) 

Tab. VI. Fig.. 54. 

a) Magn. natural, b) Cimex volans , c) elytrum cum mcmhrana magni- 
tudine auctwn. 

C, grifeo nigroque varius alis albis nigro ftriatis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. 

pag. 112 n. ! 24 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2153. num. 310. 
Stoll. Cimic. tab. XL. flg. 2yo. A. 

Ex India orientali. 

Statiira omnino C. grifei afl; quadruplo fere minor. 

^ntennae quinquearticulatae nigrae, extrorfum pauIo cralTiorcs. 

Caput fiibacuminatum, grifeum, lincis quaciior longiiudinalibus nigris, 
mediis duabus longioribus parallelis laceralibus, ad eculos tantum 
durantibus. Oculi fufci orbica flava. 

Roßrmn quadriarticiilatum teftaceum, arciculo primo breviflimo , ultimo 
nigro, dimidii corporis longicudine. 

Thorax grifeus punctis lineolisque transvcrfis fufcis irroratiis, margine la- 
terali lineaque longitudinali immaculata. 

Sctitelltivi abdomine dimidio longius concolor punctis impreflis nigris irro- 
ratur margine lineaque media long tudinaliimpunctata, apice pailidioro. 

Elytra rufo teftacea apice purpurafcentia margine exteriori flavo, lincis 
anaftomofantibus transvcriis nigris pulchre picta, fubtus purpiirca 
transvcrfe nigro ftriata. Membrana llavicans venis craflis fulcis llria- 
ta. Alae albidae bafi nigricantes, macula marginis craflioris fufca. 

Abdomen fupra nigrum, margine ferrugineo nigro maculato, fubtus fub- 
villofum , flavum lincis quatuor longitudinalibus punctorum nigro- 
rum minutiffimorum. Peccus concolor punctis aliquot nigris. 

Pedes flavi inermes , pilofi. Femara punctis aliquot nigris. 'fibiae apice 
tarßque fufci. 

Alhim haheo paulo minorem ano obtufo , eli/tris ohfcurioribus ; forfan fexHi 

alti-r? 
J^v/iat Abdomine fubtus rufo marginato. 

n SS. ci. 58 " 

55. CLMEX ACHATINVS. ^Dk achatfcirhige IVamey 

Tab. VI. Fig. 55. 

a) Magn. naturalis, b) eadem ancta. 

C. punctatus flavefcens fcutellii fafcia nigra abdomine fupra atro: ano rofeo, 
Fabric Ent. Syll Tom. IV. pag, 114. n. 133. 

Habitat in Europa, l 

Statura C. haemorrhoidalis afl quintuplo minor. 

^ntennae quinquearticulatae flavefcentes , articulo ultimo fubcrafliori apice 
nigro. 

Caput flavefcens lineolis duabus apicis punctisque plurimis impreffis fufcis, 
pollice ftematibus duobus parvis rufis. Oadi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum flavefcens, apice nigrura, dimidio corpore bre- 
vius. 

Thorax virefcens punctis plurimis impreflis fufcis, linea media pallidiore 
longitudinali , antice macula utrinque rofea, angulis pofl;icis prorai- 
nulis obtufis. 

Scutdlum pallide viride, dimidii abdominis longitudine, punctis innume- 
ris fufcis impreflis, linea longitudinali impunctata, fafciaque bafeos 
lata t'ufca. 

Elytra concolora, punctata, maculis aliquot rofeis. Membrana fufcef- 
cens , ftriata fubnebulofa. 

Abdomen fupra nigrum , margine prominulo flavcfcente maculis quinque 
quadratis nigris utrinque, fubtus flavefcens. Ann:; emarginatus ro- 
feus. In medio abdominis linea efi: elevata rufefcens in fl:ernum acu- 
tum porrectum terminata. Pectus eil imprcfib punctatum. 

Pedes toti flavefcentes inermes. 

l^ar. a) colore magis viridi, pallidiore, rofeo, ^^ fafcia thoracis rofca, 
c) elijtris immaculatis , d) fcutello fofcia ro/ea. 

6s- CI- ry^.H. 4s 
ji 

49 so , 

.7 '' 

JZ 
H 

S6 
m^ 

SS 


Si 

SS 9k •iclö'' n^^ . lac ■ STurni J~f . 59 

56. CIMEX GRISEVS. Q Die graue IVanze-). 

Tab. VI. Fig. 5. 6. 

a) Magn, natural, b) ßernmn magnitudine anctttm, 

C. grifeiis abdominis lateribus albo nigroqiie variis , ventre antice fpinofo, 
Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. nö. num. 140, 

C. grifeus: ovatus grifeus abdominis lateribus albo nigroque variis, aus ne- 
bulofis, fterno porrecto. Linn. Syft. Nut. Ed. XÜI. p. 2151. n. 43. Faun, 
fuec. n. 926. 

Panzer. Faun. germ. XXXIII. 19, 

Müller. Faun. Fridrichsd. p. 27. n. 256. 

Häbitat in Eiiropae hortis, ffjlvls. 

Jntennne quinquearticulatae nigrae , articiilo primo brcviffimo , quarto et 
quinto ball albis. 

Caput grifeiim punctis plurimis impreflis nigris lineolas maculasque confli- 

tucntibus. 
Roflrum quadriarticulatiim , pallidum , apice nigrum , dimidio corpore 

brevius. 
Thorax antice declivis, grifeus, aeneo nitens, punctis plurimis impreßis 

nigris lineolas maculasque hinc inde formantibus ; angulis pollicis iub- 

prominulis, obtufis nigris. 

Scutzllwu concolor, maculis aliquot majoribus punctorum impreffbrum , 
apice pallidius. 

Elytra concolora. Membrana albida fufco punctata, jllae hyalinac cofta 
füfca. 

Abdomen ilipra fufcum, margine prominulo pallido maculis fex quadratis 
nigris et cuilibet harum maculanim punctum elevatum pallidum in 
futura inefl; fubtus pallidum punctis nigris adfperfum, margine nigro 
maculato. Stemimi longe porrectum acutiffimum. Pectus concolor. 
ylnus fubfcrratus, 

Pechs pallidi fufco irrorati. Femora apice punctoque ante apicem nigro. 
Tibiae apice bafiquc nigrae, anticae denticulo ante apicem nigro. 

Var. a) colore obfcuriore et paUidiore , b) magnitudine, c) articuHs an- 
tcnnarum oinnibus baß a'b/s. 

H 2 5;. CI- 6q 

57. CIINIEX BACCARVM. QDie Becrvvamey 
Tab. VI. Fig. 57. 

C. fubfiilvus abdominis margine fufco maculato. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. 

pag. 117. mim. 144. 
C. Baccafwn: ovatus grifeus abdominis margine nigro maculato. Lion. Faun. 

luec. num. cjiS. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2152. num. 45. 
Panz Faun. germ. XXXIlf. 20. 
Scbaeffer. Icon. tab. 57. fig i. 2. 
Scopol. Ent. carn. num. 360. ic. 360. 
Degeer. Inf. III. p. 167. n. 4. tab, 14. fig. 5. 

Habitat in Europa communiUr in baccis autiimno , quas foedo inquinat 
odore , pueris invifus. 

Stnttira omnino C. ßrifei all duplo minor, totus pilofiis. 

Antenne.' quinquearticulatae , bafi pilofae, articulo primo toto, fecundo 

bafi apiceque , reliquis bafi pallidis. 
Caput crenula apicis lineolisque duabus parallelis impreflis rufefcens pun- 

ctis innumeris nigris impreflis. Oculi nigri 
Roßrum quadriarticulatura teftaceiira apice nigrum dimidio corpore paulo 

brevius. 
Thorax antice declivis , rufe fufcus , pimctis plurimis impreflis nigris , an- 

gulis poflicis prominiilis obtufis. 
5cz/;e//znn tlioraci concolor bafi iubcicvatum, piinctatum, apice pallidum. 
Ehtra riifo fulva , imprefib - punctata , iirmaculata fubtus fanguinea. 
Membrana fufcefcens flriata. Alae fufcefcentes raacula raarginis ex- 
terioris fufca, cofta fanguinea. 
Abdomen fupra nigrum, margine pallido punctis quinque nigris pupilla alba, 
fubtus pallide fufcum margine pallidiore immaculato. ylnus obtufus 
fubdentatus. 
Pedcs inermes pallefcentes fufco irrorati. Tibiae anticae denticulo medio 
nigro, omnes apice tvßqm fufci. 

J^ar. a) magnitiidine , b) colore magis fufco vel fnlvo , ahdomine fubtus 

pallido fufco irrorato maciila bajeos nigra , d) anteunis totis nigris, 
ScopoUus l. c dicit antetmas Maris efje unicolores , Feininam vero articti- 
tos diios itlti'iws baß tantnin flavefcentcs habere; in noßris vero fpeci- 
minibns titerqiie fc.xiis antennas habet variegatas. 

58. CI- 6i 

58. CIMEX FESTiVVS. Q Die zierliche IFanze). 
Tab. VI. Fig. 58. 

C, nlgro rubroque varius thorace punctis fex nigris , alis fufcis : margiiie albi- 
do. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. p. Ii8- n. 151. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2156 n, 57. 

Scopol. Entotn. carn. n. 362. ic, 362. Cimex' dominulus. 

Panz. Faun, gertn, VI. 19. 

Hahitat in Europae planus. 

AnUnnae quinquearticulatae nigrae, articulo primo breviflimo. 

Caput nigrum margine lacerali rubro, imprefib punctatum, crenula apicis" 
lineolaque poltice bifida impreÜa. Oculorum fufcorum orbica rufa. 

Roßrtim quadriarticulatum nigrum dimidio corpore breviiis. 

Thorax antice declivis ruber, nitidus, imprefTo punctatus, punctis fex 
nigris , quorum duo antici majores , poftici quatuor minores. 

Scutellum rubrum , imprefTo punctatum , dimidio abdomine longius , macu- 
la nigra hemifphaerica ad bafin, punctoque utrinque ante apicem 
marginali parvo. 

Elytra rubra, imprcflb punctata nitida, margine inferiore, fafcia media 
abbreviata raargini interiori contigua, puncto ad apicem alioque mar- 
ginis exterioris in medio nigris ; Membrana nigra nitida margine late 
alba. Alce fuliginofae apice albae. 

AMomen fupra atrum nitidum, margine rubro immaculato, fubtus rufum, 
medio atrum, nitidiflimum, linea utrinque punctorum nigrorum. 
PcctHs atrum nitidiflimum futuris omnibus lividis. Anus ruber. 

Pedes atri. Tibiae antice denticulo ante apicem armatae. 

F'ar. a) magnitudine , h) abdomine fitbtus utrinque maculis fex ovatis nigris. 
Alium cepi in Mentha fylveßri, corpore tninore magis dfprejjo elytris 
margine iiiteriore late atris; nigredo bidentala, membrana tenuißime 
alba, abdomine fubtus lineis tribus maculantm nigrarum , forfan pro- 
pria fpeci's ? StoUitts Tab. XXXT Fig. 21g. -Ci m icein Su r i n a- 
m e nfe m depinxit , quocutn noßer maxime convenit. 

59. er- 62 

59. CIMEX CRVCIATVS. {^Dk bimte JVanze mit dem weißen 
Kretitz auf dem Schildcheyi. 

Tab. VII. Fig. 59. 

a) Magnitudo naturaHs, b) eadem aucta. 

C. nigro pallidoqne varius fcutello nigro: cruce alba. Fabric. Ent. Syft. 
Tom. IV. p. 119. n. 153. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2157. n. 326. 
Habitat in India orkntaH. 

Statura omriThö"C. pictii äfl düplo fere maior, minus gibbus. 
Jntennae quadriarticulatae fufcae, articulo primo fubcraffiori, breviori rufo. 
Caput integrum, lineolis duabus parallelis impreflis, pallidum, margine ru- 
fefcente macula pone oculos fufcos lineisque duabus flexuofis nigris. 

Roßrum quadriarticulatum pallidum apice nigrum, dimidii corporis lon- 
gitudine. 

Thorax fubtiliffime imprcfib punctatus, pallidus, nitidus margine .omni 
maculaque difci ferriiginea, maculis antice quatuor minoribus, po- 
ftice fax majoribus nigris. 

Sciitelhim obtufum , fiibtilillime punctatum, nigrum, lateribiis ad bafin, 
arcLi in medio, apice, lineaque longitudinali ab arcu ad apicem ducta 
pallidis. 

Elytra ferruginea macula media rotundata , alia oblonga ad bafin aliaque ad 
apicem punctis nigris profunde impreflis conflatis margine paliefcente 
nigro punctato. ISJniihrana flriata fufcefcens macula anguli interioris 
baieos fufca. Jhe fufcae cofta fanguinea. 

yHdoincn fupra nigrum, nitidum margine maculis fcptem pallidis, fubtus 
pallidum nitidum punctis maculisque nigris variegatum. ^ims integer. 
Pcctus concolor. 

Pedes pallidi. Tihiae anticae denticulo medio inllructae. 

ÖD. Cf. 63 

6o. CIMEX BICOLOR. (Die zv.-eifarbige Wamey 
Tab. VII. Fig. 60. 

a) Magii, natm-al. b) eadeni aucta. 

C. niger elytris albo nigroque variis, aus albis. Fabric. Ent. Syft. Tom, IV. 
pag. 121. num. i6i, 

Ciinex bicolor; ovatus elytris nigro alboque variis, alis albis. Linn. Syil. Nat. 

Ed. Xlir. pag. 2156 n. 55. F.iun. fuec. num. 936. 
Scopol. Ent. carn. n. 357. ic. 357. 
Stell. Cimic. tab. XXXIf. fig. 224. 
Schaeff. icon. tab. 41. fig. 8. p. 
Panz. Faun. germ. XXXIL ir. 
Müller. Faun. Fridrichsdal. p. 28. n. aör. 

Habitat in Europae planus. 

Corpus fubrotundum depreflum. 

y^ntennae quinquearticulatae nigrae , articulo primo breviffimo. 

Cdpitt impreflb punctatum lineolis duabus , apice fubreflexum atrum , niti- 
diflimum. Oculi parvi nigri. 

Roflrwn quadriarticulatiirn breve nignira , geniculis rufefcentibus. 

Thorax fubtilillime imprefTo punctatus , utrinque parum imprefTus ater ni- 
tidiffimus raacula andca marginali lunata alba. 

Sciitellim thoraci concolor dimidio abdomine longius. 

Elytra fubtiliffime imprefTo punctata, atraj nitidiflima macula bafeos ad 
marginem exteriorem lunata aliaque apicis dentata albis. Membrana 
alba Immaculata. Alae albae cofia nigra. 

Abdomen fupra atrum nitidum margine punctis fex albis , fubtus concolor 
nitidiffimum margine albo punctato. Pectiis concolor. 

Pedcs nigri nitidi. Tibiae fubfpinofae annulo lata albo ad bafin. Tarfi fufci. 
yar, a) corpore duplo minore, b) colore magis cocruko. 

61. CI- 64 ' 

6i. CIMEX DVBIVS. (D/V zweifelhafte IVamey 
Tab. VII. Fig. 61. 

a) Magnitudo naturalis, b) Eadem aiicta. 

C. atro coeruleus, punctatus nitens; thoracis elytrorumque margine exteriore 
albo. Scopol. Ent. carn. num. 355. ic. 355. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XHL pag. 2159. n. 348. 
Habitat in Europae planus. 

Magnitudo et Statur a C. biguttnti , ely trum absque puncto albo, 

Antmnae quinqaearticulatae nigrae dimidio corpore breviores. 

Caput atro coeruleum nitidiflimum impreflb punctatiim crenula apicis li- 
neolisque duabiis parallelis impreflis. Oculi nigri. 

Roßrum breve, quadriarticulatum, atrum. 

Thorax antice pofticeque punctatus, medio transverfe imprefTus, atro coe- 
ruleus nitidiflimus marginibus lateralibus rotundatis tenuiflime albis. 

Sctttellwn concolor, imprefTo punctatum, nitidum, immaculatum. 

Elytra impreflb punctata concolora nitidiflima margine exteriore apicem 
non attingente albo, Membrana et alae albae immaculatae. 

Abdomen fupra nigrum nitidum margine albo punctato fubtus atro coeru- 
leum margine fubpunctato. Pectus concolor impreflb punctatum. 
Ann^ integer. 

Tedes nigri nitidi. Tibiae fubfpinofae, Tarß fufci. 61. CI. 65 

62. CIMEX ALBO MARGINATVS. QDie iveifsgenmdelte 

Wanze). 

Tab. VII. Fig. da. 

a) Magn, naturalis, b) eadem aucta. 

C, ater elytrorum margine albo. Fabric. Ent. Syfl:. Tom. IV. p. T23. n. 168. 
Cimex leucomelas: niger, elytrorum limbo exteriore albo. Linn, Sylt. Nat. 
Ed.XllI. pag. 2160, n. 355. 

Panz. Faun. germ. XXXIH, aa. 
Habitat in Eiiropae plantis. 

Statura C. inorio , all triplo fere minor. 

Antennae quinquearticulatae , articulo primo et lecundo minoribus piceis, 
reliquis majoribus craffioribus fufcis. 

Caput punctatum, nigrum, nitidum clypeo antice fiflb. Oculi u\gv\. 

Roßrinn quadriarticulatum , piceum dimidio corpore breviiis. 

Thorax fubquadratus imprefib punctatus, niger, nitidus, angulis anticis 
rotiindatis. 

Scittdlwn imprefTo punctatum dimidio abdomine longius nigrum nicidura 
apice obtufum, deflexum. 

Elytra concolora impreflb punctata margine exteriore albo punctis imprcf- 
fis fufcis. Membrana flavefcens. jJlae albidae. 

Abdomen fupra et fubtus punctatum atrum nitidum immacuiatum. 

Pedes picei. Femara fubclavata. Tibiae fubfpinofae. Tarß flavi. 63. CI- 66 

63. CLMEX FLAVICORNIS. ( Die Wanze mit gelben 

Fühlhörnern. ) 

Tab. VII. Fig. 63. 

a) Magn, natural, b) eadem aucta. 

C. ater alis albis, antennis flavis , thorace tibüsque ciliatis. Fabric. Ent Syft. 
Tom IV. pag. 124. num. 170. 

Panz. Faun. germ. XXXIII. 23. 

Habitat in Europae planus , fub lapidibus. 

Corpus parvum, ovatum, deprefTum. 

Antennae quinquearticulatae brcves extrorfum crafliores flavo -fufcae, ar- 
ticulis ovata oblongis. 

Caput apice fubemarginatum lineolis duabus parallelis impreflis atrum ni- 
tidum margine rufefcente ciliaco, ciliis rufis. Oculi minuti rufi. 

Roßrwn quadriarticulatum breve ciliatum flavefcens, articulo tertio bau 
curvo. 

Thorax poftice imprefTo punctatus ater nitidiffimus margine tenuifllme rufo 
ciliato; ciliis rufis. 

Sciitellum obtiifum imprefTo punctatum atrum nitidum foveola apicis im- 
prefla. 

Elytra imprefTo punctata bafi externe ciliata nigra nitida margine exteriore 
ec inferiore tenuiflime rufa. Membrana et /Hae albae immaculatae. 

Abdomen fubtus et pecuis obfcure fufcum nitidiflimiim. 

Pedes picei. Femom inermia Tubciliata. Tibiac ciliato fpinofae, anticae 
comprefTae apice palraato digitatae. Tarß concolores.^ 64. CI- 

66 - 
^7 


« ^ 

n C^hJJI. 
duXif ML- Tac^tiir-*rL Sc- l 67 
64. CIMEXMORIO. (Die Mohre ftivanze). 

Tab. VII. Fig. 64. 
a) Magn, natural, b) eadem aucta. ■ ' 

C. ater plantis rafis. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 124. n. 171. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII, p. 2154. num. 51. Faun. fuec. n. 933. 
StoU. Cimic. Tab. XXXII. llg. S23. 
Panzer. Faun. germ. XXXII. 15. 
Schaeffer. Icon. Inf. tab. 57. fig. 11. 

Habitat in Eitropae plantis, fub tapidibus, victitat raplna. 

j^ntennae quinquearticulatae nigrae, articulo primo fufco, fecundo rufo. 

Caput apice emarginatum impreflb punctatum atrum nitidum. Oculi parvi 
fufci. 

Roßrwn quadriarticulatum piceum dimidio corpore brevius. 

Thorax imprelTo punctatus antice valde profunde emarginatus niger pa- 
rum nitens. 

Scutellum concolor impreflb punctatum. 

Elytra concolora impreffb punctata- Membrana et alae albae. 

Abdomen nigrum nitidiflimum immaculatum. Pectiis impreflTo punctatum. 

Pedes nigri nitidi, Femora inermia. Tibiae fubrpinofae. Tarß rufi. I a 65. er. 68 '^'^^' 

6$. CIMEX PERLATVS. QDie Perkmvame^. 
Tab. VIL Fig. 65. 

a_) Magn. natural, b) eadem aucta. 

C. grifeus capite nigro, fcutello utrinque puncto albo. Fabric. Ent. Syft. 
Tom. IV. pag. 125. num. 177. 

Cimex aetieus : pallide aeneiis punctatus, punctis iinpreffis nigris, fcutello ab- 
domen fubaequante, bau punctis duobus albis. Scopol. Ent. carn, num. 
358. ic. 35S. Linn. Syft. Nat Ed. Xlll. pag. 2159. n. 349. 

Panzer. Faun, gerra. XXXIII. 24. 
Habitat in Europae planus. 

Statura et virgnitiido otnnino C. n.elamcephali , cujus varietas creditur. 

Jlnlennae quinqueaiticulatae pallidae, articulo quarto et quinto fubcraflio- 
rjbus nigris. 

Caput imprefTo punctatum , apice excifum, nigrum aeneo nitidum lineolis 
duabus parallelis profunde imprellis. ücuLi parvi nigri. 

Roßrinn quadriarticulatum pallidum apice nigrum dimidii corporis longi- 
tudine. — 

Thorax antice declivis, grifeus, punctis plurimis impreflis fufcis margine 
tenuillime pallido, antice utrinque macula nigra, lineola longitudinali 
charactereque transverfo perfpicillo haud abümili impunctato; anguli 
poflici prominuli. 

Sciitellinii longitudine fere abdominis obtufum pallidum punctis plurimis 
impreffis fufcis linea longitudinali irapunctata, bafi nigricans puncto 
urinque elcvato albo. 

Elytra concolora margine cxteriori parum rufefccntia, imprcffb punctata. 
Akv.ibyana fufcefcens ftriata. 

Abdomen fubtus gibbum, fufcum aeneo nitidum margine pallidum nigro- 
punctatum Pcctns pallidum maculis aeneis variegatum unacum ab- 
domme imprefib punctatum. 

Feäes pallidi incrmes fufco irrcrati. Femara macula nigra. Tarfi fufci. 

66. CO. 69 
C O R E V S. 

66. COREVS SC APHA. (D/V hahnühnliche Haiitivaiizey 

Tab. VII. Fig. 66, 
a) Magn. natural, b) infeclwn volans. 

C. thorace obtufe fpinofo, abdomine rnarginato acuto albo maciilato, capite 
antice bifpinofo Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 127. n. 2. 

Cimex roßratus : oblongus fiifcus immaculatus, thorace utritique obtufe an- 
gulato, capite inter antennaf bJdentato. Linn. Syft. NaC. Ed. XIII. pag. 
2147. num. 277. ? 

Habitat in Europac planus cum C. marginalo. 

Statura omnino C. marginiti ad duplo fere minor. 

Antennae quadriarticulatae , articulo primocralTo, curvo, fufco, punctis 
elcvacis (cabro, fccundo toto, tertio bafi fanguineis, apice quartoque 
ovato toto nigris. 

Caput obfciire fufciim lineola longitudinali imprefia, margine ferrulatura 
pallefcens utrinque ante et pone antennas fpina acuta alba. Oaili 
globofi füfci. 

Roßrinn quadriarticulatum breve pallidum apice nigrum. 

Thorax antice declivis et angurtatus, fufcus, opacus, punctis plurimis im- 
preilis, poftice linea obfolcta transvcrfe elevata, margine antice te- 
nuillime pailido ferrulato, angulis pofticis prominulis lubelevatis ro- 
tundatis obfcurioribus. 

Scutelluii: parvum trianguläre thoraci concolor. 

Elytra concolora immaculata. Alcmbrnna et nlae fufcefcentes. 

Abdomen fupra nigrum macula media magna fubcordata flava margine pro- 
minente fubelevato fufco macula in quolibet Icgmento albida, fubtus 
pallidum fufco variegatura linea utrinque punctorum elevatorum. 

Pedes inermes. • Feinora fufca nigro punctata. Tibiae rectae pallidae. 
Tarß fufci. 

far. a) capite fpinis tantum duohus arniato, b) antennarum articulo fc- 
cundo et tertio flavis, 
Sexus alter anmn habet obtufiim alter quadrideutatu?it. 

67. CO- 67. COREVS QVADRATVS. (.Die Hautivanze mit dem der. 

eckigten Hinterleibe'), Tab. VII. Fig; 67. 

a) Mas , b) femina. 

C. thorace obtiife fpinofo , fupra fufcus fubtus flavefcens abdomine quadrato. 
Fabric. Enc. Syft. Tom. IV. p. 132. nutn. 20. 

Linn. Syfl:. Nat. Ed. XIII. pag. 2137. num. 198. 

StoU. Cimic. Tab V. fig. 36. femina, 

Habitat in Europae planus cum praeceäente. 

Antennae quadriarticulatae , articulo primo obtufe trigono fiifco, punctis 
elevatis afpero , fecundo et tertio rufis , ultimo crafliori fufco. 

Caput acuininatum grifeum punctis fufcis irroratum. Oculi parvi fufci. 

Roflnim quadriarticulatum flavefcens dimidio corpore brevius, apice nigrum. 

Thorax antice parum deprefTus et anguftus ; grifeus punctis numerofiflimis 
fufcis, margine laterali tenuilTiinc flavo, poftice linea elevata trans- 
verfa , angulis acutiufculis fubelevatis, 

Scutelluvi parvum, acuminatum, punctatum thoraci concolor. 

Elytra grifea punctis plurimis fufcis minutis venis elevatis anaftomafanti- 
bus. Membrana flavefcens flriata. Alae aqucae. 

Abdomen flavefcens fufco irroratum, lateribus valde prominentibus elevatis 
angulatis quadratum, fubtus totum flavefcens immaculatum. Anus 
maris obtufus feminae fexdcntatus. 

Pedcs toti flavefcentes inermes. 

Mas femina minor et paulo pallidior angulis abdominis acutioribus. 
Larva horrida bifpida. 68. CO- 71 
68. COREVS DENTICVLATVS. QDle ^^szi.Ludte Hautivanie.') 

Tab. VI[. Fig. 68- 

a) Miigit, natural, b) eadein aiicta. 

C. thorace obtafe fpinofo denticulatoque, rufefcens, abdomine bidentato, fe- 
moribus pofticis fpinofis. 

Ciinex denticulatus: thoracis margo lateralis denticulis crebris , parvis , un- 
dique armatus, abdomeii bidentatum, femora poftica rpinoCj. Sfopol. 
EnC. Carn. num. 365. ic. 365. Linn, Syft. Nat. Ed. Xlll. pag. 2iby n. 515. 

Sulz. Hift. Inlect. tab. lo. iig. 16? 
Habitat in Europa. 

C. venatore duplo fere minor; femora poftica fpinofa. 

^ntennne quadriarticulatae brevcs , fetis rigidis Iiirtae, articulo primo 
crafliori fufco , fecundo et tertio riifis, ultimo crafliori nigro. 

Caput fufcum linea longitudinali clevata, apiculatum, liirtum fub antennis 
denticulo utrinque armatura Oculi parvi prominuli fufci. 

Roßrum qiiadriarticulatum dimidio corpore brevius, pallidum, apice nigrum. 

Thorax obfcure rufus, punctis plurimis impreÜls fufcis, anticc liiicolis tri- 
bus longitudinalibus obfcurioribus , margine laterali et poftico denti- 
culis crebris albis pilis interjectis curtis, angulis pofticis acutiulculis. 
Scutelluvi parvum punctatum tlioraci; concolor, linea longitudinali elcrata, 
Elytra concolora punctata margine exteriore bafeos fubferrulata. Afem- 
hrana ftriata fufcefcens immaculata. Alae concolorcs. 

.^Womf72 fupra rubrum , bafi atrum, margine prominulo fubelevato pallef- 
cente fufco maculato angulis fegmentorum prominentibus fubferra- 
tum, fubtus flavefcens linea utrinque undulata oblcuriore, margine 
fufco maculato, lincaque utrinque punctorum elcvatorum. Amis 
emarginatus bidentatus. Pectus macula media atra. 

Peiks fubpilofi. i^ei»o'-a fufco rufa nigro fafciata, poftica clavata fpinulis 
tribus curvis, intermedia minore antica majore nee non tribus vcl 
quatuor minoribus, decrefcentibus inter fpinam anticam et genu pofi- 
tis. Tibiae omncs tarßque pallidi. 

rg. LY. 72 y A >/^ L Y G A E V S. y 6^. LYGAEVS PHASIANVS. CDie Phüßan- Mrgvvanze^. 

Tab. VII. Eig. 69. 

L. fufcus fetroribus pofticis arcuato clavatis unidentatis , abdominis bafi 
fubtus gibba. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 144. num. 35. 

Liun. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2188. num. 509. 
Ex India orientali. 

Magnitiido L, viekagridis. 

ylniennae quadriarticulatae fufcae, articulis apice nigris ultimo cinereo an- 
nulo nigro. 

Caput fufcum parvum linea longitudinali imprefTa. Oculi fufci. 

Roftnm quadriarticulatum breve fufcum, apice nigrum. 

Thorax antice declivis fufcus opacus fubtiliflime punctatus, anguli poftici 
prominuli acutiufculi. 

Scutellwn concolor punctatum parvum acutum apice pallidum. 

Elytra concolora venis anaflomofantibus et fubtiliffime punctata. Mein- 
hram nigra flriata. Alae albidae. 

Ahäomen fupra nigrum maculis decem magnis flavis, margine fufcum, fub- 
tus fufcum immaculatum bau utrinque tuberculo magno compreflb. 
Tectm concolor. 

Tcäes fufci. Fcmora antica et media fubelevata ante apicem unidentata, 
poftica valde clavaca arcuata, externe linea elevata dcnticulata in- 
terne ante apicem dente valido compreffo acutiffimo ferrulato armata. 
Tili^e poAicae curvae compreflae utrinque linea elevata apice calcari 
armatae fubtus nigrae. 

Stollii Cimex Tab, X. fig. 63. ad noßmiii referendus videtur. 

70. LY- /2 ^ ^L4^^ \^ — 75 

70. LYGAEVS PVNCTVM. (Dk rothe IVilrgtvanze mit dem 

wdfsen Puncf). Tab. VIII. Fig. 70. 

a) Magn. natural, b) eadem aitcta. 

L. tborace rufo nigro bimaculato, elytris rufis puncto nigro, alis atris puncto 
medio albo. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 157. num. 75. 

Habitat in Europas 

^ntenme quadriarticulatae nigrae, ultimo articiilo cinerafcente, 

Caput nigrum immaculatum lineolis duabus apicis imprefiis, podice flem- 
mate utrinque rufo. Ocidi fufci. 

Rcißrum quadriarticulatum fufcum. 

Thorax ruber inaequalis anticc maculisque duabus bafeos lunatis nigris, 

annulum interdum conflituentibus; nigredo impreflb punctata. 
Scutelhtm nigrum apice rufo, bafi lineaque longitudinali elevata. 

Elytra rubra margine interiori bafeos punctoque medio nigris. Membrana 
nigra puncto medio, macula bafeos, alia minuta prope punctum ad 
apicem corii margineque poflico tenuiflime albis. yJtae obfcurae. 

Abdomen fupra nigrum rubro marginatum fubtus rubrum apice bafiquc late 
nigrum linea utrinque punctorum trium nigrorum. Pectus nigrum la- 
teribus rubris, 

Pedes toti nigri. K 71. LY- ^H-7i. LYGAEVS PINL QDie Fichtenivilrgtvnme. 

Tab. Vlir. Fig. 71. 

a) Mi^M. natural, b) earf^m aiwf«. 

C. ater elytris fufcis: macula rhombea atra. Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag, 
163. num. 97. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XUI p. 2177. n. 96. Faun. fuec. n. 956. 

Degeer. Infect. III. pag. 279. n. 22. tab. 14. fig. 23. 

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 12. 

Müller, Faun. Inf. Fridrichsd. pag. 28. n. aöj. 

Habitat in Europae Pinetis. 

Aniennae fiiifor.Ties quadriarticulatae nigrae, articulo primo breviore fub- 
crafliore. 

Caput acuminatum nigrum apice lineolis duabus poftice convergentibus 
impreflis. Oculi fufci. 

Roflrum quadriarticulatum nigrum, dimidio corpore brevius: articulis 
aequalibus. 

Thorax fubquadratus, linea longitudinali fiibelevata; antice niger margine 

tenuiflime grifeo , poftice grifeus punctis plurimis impreflis fufcis. 
Scutellum nigrum, immaculatum, linea longitudinali elevata. 

Elytra grifea punctis plurimis impreflis fufcis, lineola bafeos marginis in- 
terioris maculaque rliombea ad crucem nigris. Membrana fufca mar- ' 
gine pofteriore finuato pallidiore. Jlae opalifatae. 

Abdomen carinatum nigrum, fubtus nitidum linea utrinque punctorum im- 
prefibrum, raaculisque fax flavis ad bafin pedum. 

Peäes nigri. 'l'ibiae fubfpinofae bafi flavefcentes. Femara antica ante api- 
cera denticulo minuto. 

Far a) colore magis ferrugineo, b) magnitudine , c) femoribus poßicis 

unidentatis, 

72, €f. '<C^^ U""^ 


72. LYCAEVS CAPITATVS. Die rothbraune IVurgwanze mit 

keulenförmigen F iihlhörnern. 

Tab. VIII. Fig. 72. 
a) Magtt. natural, b) eadem aucta. 

L. ferrugineus elytris albis nigro punctatis apice ferrugineis, antennis clava- 

tis. Fabric. Ent. Syft. Tom.|lV. p. 169. n. 118. 
Ciniex ßibrufns : pallide rufus, elytrorum feneftratorum npice. clava , fciitello- 

que rufis, hujus apice pallido. Linn. SyH-, Nat. Ed. Xlll. pag. 2163. 

nura. 677. 

Habitat in Europae plantis. 

Statura omnino L. craßicomis, aft paulo major, ferrugineus, pilofus. 

Antemme quadriarciculatae; articulo primo brevi ferruginco fccundo et tcr- 
tio teftaceis , quarto oblongo crafliori ferrugineo. 

Caput transverfum , imprefTo punctatum , rufo ferrugineum , poflice üem. 

matibus duobus. Ociili prominuli fufci. 
Roßnim (luadriardculatum , ferrugineum, apice fufcum. 

Thorax rufo ferrugineus, impreflb punctatus, linea longitudinali fubele- 
vata, angulis poflicis tuberculatis. 

Scutellnm thoraci concolor, apice albo, punctatum, marginatum linea 
fubelevata longitudinali. 

Elytra albahyalina, apice rufo ferrruginca, venis elevatis tribus, fufco 
punctatis, Membrana ftriata immaculata. Jlae hyalinae. 

Jbdovien fupranigrura, apice pallide maculatum , margine pallido, eleva- 
to, maculis quinque quadratis nigris, fubtus flavo ferrugineum mar- 
gine fufco maculato, linea punctorum elevatorum utrinque nnica. 
Pectus rufo ferrugineum macula media nigra. 

Pedes pilofi Fcmorihh- inermibus rufis fubclavatis fufco maculatis; bafi fla- 
vis. Tibiae tarßsque pallidis fufco punctatis. 

/'7r. a) Magiiitudine, b) abdoniinis margine rufo, 

An Cimex nervofus Scopol. Ent. carmot, r.iim. jf j. ic. STJ- "«^ Ä"«<^ re/e- 
rendus ejfe videtur. 

K a 73. LY- 

^ :|^ 73. LYGAEVS LEVC9CEPHALVS. (D/e vveifsköpßpe 

Tab. VIII. Fig. 73. 

a) Magn. naturalis, b) eadem aucta. 

L. niger capite pedibusque fulvis.. Fabric. Ent, Syft. Tom. IV. pag. 175. 
n. 140. 

Linn. Svft. Nat. Ed. XIII. pag. 2169. nutn. 60. Faun, fuec. 940, Degeer. 
Inf.' III. 290. n. 28. 

, Habitat in Europae plantiSj praecipue Urtica. 

Corpus ovatum, parvum, deprefTum. 

Antenhae quadriarticulatae , breves , nigrae , articulo primo fulvo. 

Caput fulviim , nitidum , apiculatum , lineolis duabus apice impreflis. 
Oculi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum , breve, rufum, apice nigrum, 
Thorax niger, nitidus impreflb punctatus, immaculatus. 
Scutelhini trianguläre, nigrum, nitidum, punctatum. 
Elytra nigra, nitida, imprelTo punctata, Immaculata, appendiculata. Mem- 
brana et alae fuliginofae. 

Abdomen totum atrum nitidiflimum, ano puncto rufo, 
Pedes fulvi. i^emora bafi nigra; Tarß füki. 74. LY- 


P^ 77 

74. LYGAEVS SALTATORR^S. QDie hupfende IVürgvvanze). 

Tab. VIII. Fig. 74. 

a) Magn. natural, b) cadem aiicta. 

L. niger elytris ftriatis, alis poftice flavo maculatis. Fabric. Ent. Syft. Tora. 
IV. pag. 17Ö. n, 147. 

Liniu Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2176. n, 93. Faun. fuec. n. 954. 
Habitat in Europa ad aquas ; faliens, ut Cicada. 

Corpus parvum , ovatura. 

jlntennae breves, quadriarticulatae filiformes, fufcae, articulo prirao et 
fecundo apice teliaceo. 

Caput transverfum, nigrum, flematibus diiobus inter oculos, ore ferru- 
ginco, Ocidi magni , ovati , nigri , prominentes. 

Roflrnm triarticulatum fufcum, dimidii corporis longitudine, 

Thorax niger villo aureo nitente tectus , antice linea transverfe imprefla, 
poftice profunde excifo. 

Scutdlum convexum , nitidiim , linea transverfe imprefla. 

Elytra nigra , ut tliorax villo aureo tecta , hinc inde maculis parvis ferru- 
gineis notata. Membrana flavefcens venis nigris punctisque interjectis 
fufcis. .^lae lacteae immaculatae. 

Abdomen fubtus nigrum, nitidum immaculatura. 

Pedes teftacei. Femara annulo fufco. 

f^ar. elytris alba maculatis. 75' MI- 78. . 

M I R I S. 

75. MIRIS VIRENS (^Die grünlichte Schmalztvame). 
Tab. VIII. Fig. 75. 

a) Magn. naturalis, b) eadem aucta. 

M. viridis , plantis antennarumque apicibus rufis, Fabric. Ent. Sy&, Tom. IV. 
pag. 185. num. 6. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2190. n. 102. 
Habitat in Europae plantis. 

Corpus oblongum, fubpilofum. 

Antcnme quadriarticulatae , virefcentes; articulo tertio apice, ultimo toto 
rufo. 

Caput parvum viride. 

Roßrum quadriarticulatum flavefcens, bafi viride, apice nigrura. 

Thorax viridis immaculatus antice tuberculis duobus nitidiflimus, 

Scutellum viride lineolis duabus obfcurioribus. 

Elytra concolora margine exteriori praecipue verfus bafin pallida. Jl/ej«- 
brana et alae lacteae. 

Abdomen linea media longitudinali fingulari elevata. Amts puncto nigro. 

Ftdes virides, tibiae apice tarßsque rufis. 

jlnimakulo mortuo elytra venas ßavas habent. ■x 76. RE- 
^-i<J;^r. Ml 79 
R E D V V I V S. 

7(5. REDVVIVS PERSONATVS. (D/e verlarvte FHegentvame^. 

Tab. VIII. Fig. 76. 

R, antennis apice capillaribus , corpore fubvillofo fufco. Fabric. Ent. Syft. 
Tom. IV. pag. 194. n. 2. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2196. num, 64. Faun. fuec. n. 943. 

Frifch. Inf. X. pag. 22. tab. 20. 

Scopol. Ent. carn. num. 130, n. 379. ic. 379. 

Müller. Faun. Infect. Friderichsd. p. a8. n. 263, 

Schaeffer. icon. Tab. 13, fig. 6. 7, 

Stell. Cimic, Tab. V. fig. 38. 

Habitat in Europa. 

Corpus fubvillofiim , fufcum. 

u^ntemae quadriarciculatae, nigrae, villofae, articulis primo et fecundo 
craflioribus, tertio et quarto capillari. 

Caput nigrum, nitidum, fubporrectum, apice flriatum pollice flemati- 
bus diiobus rufcfcentibus. Oculi fufci. 

Roßrum triarticulatum, breve, arcuatura, nigrum. 

Thorax niger nitidus , lobo antico bituberculato laevi, poflico fubtiliffime 
rugofo medio imprefTo. 

Scutellnm concolor nitidum apice acuto fubreflexo, fubtiliffime rugofum, 
lineolis duabus Y referentibus elcvatis. 

Elytra obfcure fufca. Membrana fufca. Alae fuliginofae. 

Abdomen carinatum, atrum, nitidiffimum, fubtus linea utrinque puncto- 
rum elevatorura. Pectus fubtiliffime transverfe rugofum. 

Pedes inermes nigri. Tarfi fufci. 

Var. a) Magnitudine. b) cotore magis fufco vel nigra, c) antennis pedi- 
busque tefiaceis. 

Larva horrida, perfonata confumit Acanthiam lectulariain. 

77' RE- 77. REDVVIVS SANCTVS. QDie heilige Fliegenivanzey. 

Tab. VIII. Fig. 77. 
a) Magn. natural, b) fcutellum magn. auct. c) pes mticus niagn. auct. 

R, flavefcens thoracis cruce imprefla , elytris abdominisque medio nigris, 
Fabric, Ent Syft. Tom. IV. pag; 197. num. 15. 

Linn. Syft Nat. Ed. XIII. pag. 3197. 11,563. Cimex facer, 
StoU. Cimic. Tab. IX. iig. 62.' 

Ex India orientali. 

Antennae quinquearticulatae teflaceae apice capillares. 

Caput ferrugineum, nucha eJevata, Itematibus duobus nigris. Oculi rügr'u 

Roftruni arcuatum , breve, triarticulatum, ferrugineum, articulo ultimo 

fufco. 
Thorax teftaceus, lobo antico fubrotundo antice utrinque tuberculo uni- 

co: poftico raagis piano, futura lineaque lobi antici longitudinali 

nigra. 

Scutellum thoraci concolor acuminatum medio imprefTum, 

Elytra Membrana et alae nigra immaculata. 

Abdomen fupra nigrum margine prominulo teftaceo maculis quinque qua- 
dracis nigris, fubtus fufcum , flavo marginatum. 

Pedes teftacei. Femara antica incraflata, macula ovata nigra linea fubtus 
imprelTa utrinque denticuiata pro receptione tibiarum ; media minus 
crafTa denticulis minutis ; poflica rautica, Tibiae anticae et mediae 
apice dilatatae. 

Var. colore magis fnfco. 78. RE- 81 

78. REDVVIVS ANNN'LATVS. QDie gemgelte Fliegemvmize} 

Tab. VIII. Fig. 78. 

R. antennis apice capillaribus, corpore nigro, fubtns fangaiiieo maculato, 
Fabric. Ent. Syft. Tom. IV^. pag. 197. num. 16. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2198. n, 71. Faun. fuec. n. 943. 
Habitat in Eiiropae Corylo, 

Stntura R. iracundi aft minor. 

Antennae quadriarticulatae nigrae apice capillares. 

Caput atrum nitidum fubvillofum poftice gibbum flcmmatibus duobus 
rufis. Ociüi nigri. 

Roßrum arcuatum, breve, nigriim, nitidum, tnarticulatum. 

Thorax niger, villofus , lobo antico bituberculato, nitido, pollico pun- 
ctato angulis rotundatis fubolevatis. 

Scutellum parvum , nigrum , villofiim. 

Etytra nigra , immaculata. Membrana fufca , venofa , alae fufcefcentes. 

Abdomen fupra nigrum margine maculis quinque rubris , fubtus atrum niti- 
dum maculis fex marginalibus rubris. Pectiis nigrum nitidum vil'o- 
fum immaculatum. 

Pedes rubri, villofi. Femara media nigra, antica et poftica rubra bafi, 
apice, annuloque medio nigris. Tibiae oiönes bafi apiceque nigrae. 
Tarß nigri. 

Far^ ä) magnitudm , h) ano faftgUineo , vef nigti}. 79. RE. 82 

79- REDVVIVS BTGVTTATVS. C^^'^ zweittipßgte 

Fliegefitvanze "). 

Tab. VIII. Fig. 79. 

a) Magn. natural, h) fcutellum magn. aiici. 

R. thorace fcutelloque acute fpiiiofis, elytris puncto albo. Fabric, Ent. Syft, 
Tom. IV. pag. 205. 11. 41. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2198. n.670. Cimex guineenfis. 

StoU. Cimic. tab. IX. fig. 64. 

Habitat in Guinea. 

Antenme nigrae, quinqueardculatae, ardculo primo nudo, reliquis fub- 

pilofis. 
Caput nigruiri, fubvillofum, linea longitudinali imprefla , poftice elevatum 

llcmatibus duobiis rufefcentibus. Oculi ferruginei. 

Roßrum breve, triarticulatum , vallidum , nigrum, fubpilofum, fubtetra- 
gonum. 

Thorax niger; lobo antico elevato rugofo tuberculato, niddo, poftico 
minus nicente laevi linea media longitudinali obfoleta imprefla, mar- 
ginato, poftice utrinque fpina acutifliyia fubelevata armato. 

Scutellim nigrum, opacum, fubrugofum, ti-ifpinofum. 

Elytra nigra, opaca, macula media fubrotunda alba. Membrana concolor. 

Jhdomen nigrum , lateribus elevatis fubciliatis ; ano obtufo. 

Pedes nigri, pilofi. .Femara omnia fafcia ante apicem flava, antica craf- 

fiora. Tibiae nigrae, magis pilofae, apice pilis rufis ciliatae. Tarfi 

ruft triarticulati. 80. RE. •BBMoer •^»•ocac'« 83 

80. REDVVaVS AEGYPTIVS. QDie ägypiifche Flkgenivame.') 

Tab. VIII. Fig. 80. 

a) Magniludo naturalis, b) Eadem .aucta. 

R. corpore villofo grifeo, abdominis margine nigro variegato. Fabric. Ent 
Syft. Tom. IV. pag. 205, nuiii. 44. 

Ex India orientali. 

Corpus parvum, villofum, grifeum. 

Antennae quadriarticulatae, grifeae, apice fufcae, capillares. 

Caput porrectum, grifeum, poftice fufcum linea paliida. Ociili promi- 
nuli nigri. 

Roßrum arcuatum triarticulatum fufcum apicee nigrum. 

Thorax grifeus punctatus , lobo andco obfcuriore bituberculato , linea me- 
dia pallidiore. 

Scutelltim parvum fufcum , aftice obtufo fubreflexo, 

Elytra grifea immaculata. Membrana nigra, Alae obfcurae. 

Abdoiven fupra rufum, apice nigrum, margine grifeo, maculis quinque 

nigris ; fubtus grifeum immaculatum linea ucrinque punctorum^ im- 

preflbrum. 

Pedes inermes grifei fufco variegati, Tihiae annulo bafeos albo. IN- ifjimia mUinLAil.lAamAei^m^iriifSSIFfrrm'^iUA'jnmit INDEX FASCICVLI SECVNDI. ACANTHIA. 

40. A atra. 

41. A. grylloides. 

42. A, Cardui. 

43. A. Filicis. Linn, 

CIMEX. 

* Scutellati, fcutello tongitudine ab- 
dominis. 

4^. C. Stockerus. 

45. C. Stollii. mihi. 

46. C. nobilis. 

47. C. fuliginofus. 

*='>" Jpinoß , thorace utrinque fpina 
armato 48. C. dentatus. 
«** ovati thorace mutico. 49- 

51- 

52. 

53- 

S: 

57- 
58- 
59- C. prafinus, . 

C. dirfimilis. 

C. juniperinus. 

C. viridiffimus. mihi. 

C. fmaragdukis, 

C. nubikis. 

C. agathinus. 

C. grifeus. 

C. baccarum. 

C. feftivus. 

C. cruciatus. 60. 
61. 

62» 

65- 


C. 
C. 

c. 
c. 
c. 
c. 


bicolor. 

dubius: Scopol. 

albomarginatus. 

flavicornis, 

Morio. 

perlatus. 


COREVS. 


66. 

67. 

68. 


c. 
c. 
c. 


fcapha. 

quadratus. 

denticulatus : Scopol, 


LYGAEVS 


>. 
'>'"' thorace mutico. 


69. 

70. 

71- 

72. 

73. 
74. 


L. 

L. 

L. 

L 

L. 

L. 


phafianus, 

punctum. 

Pini. 

capitatus. 

leucocephalus, 

faltatorius. 


MIRIS. 


75. 


M 


, virens. 


REDVVIVS. 
76. 
77. 
78. 
79. 
«0. 


R. 
R. 
R 
R. 
R 


perfonatus. 
, fanclus. 

annulatus. 

biguttatus, 
. aegyptius. I C O N E S 

C I M I C V 

DESCRIPTIONIBVS ILLVSTRATAE. 
A V C T O R E 

lOANNE FRIDERICO WOLFF MED. DOCT. FASCICVLVS TERTIVS 

CONT. TAB. IX— XU. ERLANGAE 

APVO lOANNEM lACOBVM PALM. lg0 3. A C A N T H I A. 

'81. ACANTHIA CORTICALIS. QDle Rindenvvanze.^ 

^Tab. IX. Fig. 8i. 

a) Magnitudo natural, b) eaJem aucta. 

A. merobranacea, abdominis margine iinbi-icatim fecto, corpore nigro. Fabrlc. 

Ent. Syft. Tom. IV. pag. 72. n. 21. 
Cimex corticalis: abdominis margine imbricatim fecto, corpore nigro. Linu. 

Syft. Nat. Ed. Xlll. pag. 2125- "• i?- 
Cimex corticalis : abdomine membrrnaceo dcprefib margine imbricatim fecto, 

corpore nigricante. Linn. Faun. Suec. 917. 
Götz. Entomol. Deytr. B. II. p. iSS. n. 17. 
Roff. Faun. Etrufc." Tom. II. pag. 224. n. 1282. 
Schaeff. Icon. Inlect. Tab. XLI. Fig 6. 7. 

Hcibitat in Europa ßtb arborum vctitßarum ccrticibtis. 

Corpus deprefTum, planum, magnitudine ^. lecttilariae. 

^?jie«?7«e quadriarticul.itae, fubmuricatae, brcvcs, nigrae, articulo primo 
breviffinio, fecundo cylindrico longiore, ultimo üibovato. 

Caput nigriim, porrectum, fubmuricatum, medio longitudinalicer elevatum, 
utrinque pone antennas dente acutiflimo armatum. Octili globofi, 
prominuli , nigricantes, 

Roßnim quadriarticulatum , breve, tenue, rectum, fcrrugineo fufcum, 
fulco pectoris inimerfum. 

Thorax transverlus, nigricans, fcabriufculus; marginibus lateralibus ro- 
tundatis ferrulatis ; lineis quatuor elevatis longitudinalibus poflice 
evanefcentibus; mediis duabus rectis lateralibus arcuatis. 

Sciitellwn nigricans, deprefTum, obtufum, marginatura, piinctatum, bafi 
utrinque tuberculo margini adjacente minuto. 

Elytra punctata, fufca, bafi pauIo pallidiora ibique parum düatata; venis 
tribus fubflexuofis, recurrentibus, rufefcentibiis ; unica marginal], 
Membrana fufca, venis anaftomofantibus reticulata. 

Abdomen fupra nigrum , margine dilatatum fegments imbricatim pofitis 
fubcrenatum, angulis rotundatis pailefcentibusj fubtus nigrum , mar- 
gine flavo maculatum , medio convexum linea longitudinali tenui 
JmprefTa. Pcctus nigrum , immaculatum uti et abdominis pagina in- 
ferior, fubtiliffime impreflb punctatum, fulco longitudinali illis abdo- 
minis et capitis contiguo. 

Pedes diftantes, tenues, fubmuricati, fufci. Femara nigricantia. 
Obferv. Nympha cimiamonua. A. kotidariae ßmilis 
Schae.fferi Fig. cit. in der ffen. A. L. Z. n. 334. lypp. ab Acanthia 
corticali diverfa eJJ'e dicitur; noflra vero cum ea convenit. 

Ms gj. ACAN. 82/ ACANTHIA CRASSIPES. {Die äldfüfsige IVame.^ 

Tab. IX. Fig. 82. 
a) Magn. natural. , b) eadcm auct. , c) pes anticus maxime aitctus. 

A. abdomine tnarglnato fiifco apice flavefcente , tibiis anticis incraffatis. Fa- 

bric. Entom. Sylt. Tom. IV. pa^. 74 n. 28. 
Cimcx craißpes: "abdomine inciallaco fufco: apice flavefcente, tibiis anterio- 

ribus incraffatis. Linn. Sj'ft. Nat. Ed. XIII. pag. 2126. n. 134. 
Roll. Faun. EtruTc. Tom. 11 pag. 226. n. 1186. 
Schellenberg. Helvet Wanzeng". Tab. VI. Fig. 3. 
Panz. Faun. Infecc. germ. XXlU 24. 

Schaff Zweifel u. Scbwierigk Fig. VIF. Icon. Inf. Tab. LVII. Fig. XII. 
Götz. Entom Beytr. H.H. pag. 256 n 3. 

Habitat in Europae arboribiis fylvaticis, 

St^tura oranino Cord quadrati^ fed duplo minor. 

.^«iewKT« quadriarticulatae, flavefcentes, corpore triplo breviores ; arti- 
culo fecundo et certio tenuioribus, ultimo oblongo, craffiorc. 

Caput ■protenü.imy apice bifidum , medio impreffiini , fubmuricatum, ni- 
griim. Ociili teltacei , fub capitis margine inferti. 

Roßrum triarticulatum, breviffimum, craiTum, arcuatum, acutiflimum, 
tcftaccum, intcr iaminas duas rotundas , ferrulatas , muricatas pro- 
veniens. 

77;orflx nifo-fufcus , antice decli\is et iitrinque unidentatu.«; , poftice an- 
gulatus; marginibus lateralibus tumidis pallidioribus, fubtus longitu- 
dinaliter profunde cxcavatis pro rcceptione articuli antennarum Ul- 
timi. Lineae duae elevatae, curvatae a margine pofl;eriore in tuber- 
culum nigrum, medio partis anterioris impofitum abeunt , et inter 
has lincas elevatas alia occurrit longitudinaliter imprcfla. 

Snitdluvi parvum , trianguläre , fufcum , margine lineaque media elevata. 

Elytra parva, fufco -rufa, venis elevatis fubfiexuofis , margine poftico 
finuata. Membrana fufccfccns, nitida, venis elevatis obfcurioribus, 
anaftomofantibus reticulata. 

Abdoimn incraüatum , dilatatum, fubquadratum, apice rotundatum , fu- 
pra fufccfcen.s , margine bafeos albo; fubtus flavefcens medio eleva- 
tum, ferie utrinque punccorum minutiflimorum elevatorura. Pectus 
fubferrugincum fegmentis muricatis. 

Pecks flavi , fubpilofi. Femorj antica valde incraHata fupra denticulata, 
fubtus fubciliata atque canaliculata pro receptione tibianim unguicu- 
latarum. Tarfi uniarticulati. 

83. ACAN- • «»«S'O'««« 89 83. ACANTHIA EROSA. (Dk Rimzdjchild^aanze ) 

Tab. IX. Fig. S3. 

a) Magn. natural, b) cadem aucta, 

A. membranacea , abdomine flavo : hCcia ni.ijra, tboraciä rcarglne (inviato, ti- 

biis antic'is incrafTatls. Fabric, Eat. Syft. Tom. IV. p. 74. n. 29. 
Ctmex erofus. Linn. S^'ft. Nat. Ed. XIU". pag. 2126. n. 19. 
Cimex Scoi-pio. Degeer InfecC. Tora. III. pag, 350. Tab. 35. Flg. 13. 14. 
Götz. Entomol. Beyträg. B. II pag. 189. n. 19. 
Habitat in America. 

Statura ornnino //. crajjipeilh ^ at major abdominis angulis aciuioribiis. 

^;;le;3n,7s.quadriarticu!atae, corpore fere quadruplo breviorcs , paüefcen- 
tes; articulo ultimo oblongo, crafHore, fufco, uafi pallido. 

Caput z^lce bifidum , fubmuricatum , medio longitudinalitcr imprefTum, 
denticulis diiobus, erectis, validis intcr oculos armatum , grifcumy 
macLilis duabus bafeos atris , fubtus laminis duabus rollro tutciaribiis 
inltructura. Oc»/z globofi, ferruginei, fiib capitis margine inferci. 

Roflrum triarticulatum , brevifiimum , rectum , teftaceum. 

Thorax rufo-fafeus, imprefTo-punctatus, antice declivis, raarginibus la- 
teralibus profunde finuatis: finu albido fubtiliflime fcrrulato ; margine 
antico rotunde excifo , utrinque unidentato, albido; poftico angula- 
to, angulis lateralibus fubelevatis. Lineae duae elevatae curvatac, e 
margine poüico in tubercula duo , magna, pallidiora , fubmuricata 
partis anterioris abeunt; inter has lineas thorax longitudinalitcr im- 
prefTus eft, Margines laterales , ut in praecedente , fubtus fulco 
profundo pro antennarum receptione. 

Sciitelhm parviira, trianguläre, fufcum, apice pallidum, margine linca- 
que longitudinali elcvata. 

£/j';?ö parva , fufco rufa, margine poftico (Inuata, vcnis elevatis flexuo- 
fis. Jl/CT:i)77WT fufcefcens , nitida, poftice deflexa , venia elevatis 
anaftomofantibus reticulata. 

Ahdomen incraflatum, dilatatum, fubquadratum ; fupra planum, apice de- 
preflum , cmarginatum , angulis lateralibus acutiufculis , flavefcens: 
fafcia lata nigra, fegmcntum quartura totum, quinti vero dimiJiam 
partem occupante; fubtus flavum , macula magna, marginali fufca, 
fafciae nigrae continua ; linea longitudinali oblbleta, impreffa. Pe- 
ctiis ferrugineo - fufcum medio pallidum , fterno compreiTo. 

Peiej pallidi, fubpilofi. Femara antica valde incralTata , apice dente va- 
]ido armata; reliqua uti in yl. crajßpsdc. Feinora media et pollica fub- 
ferruiata. Titiae reliquae angulatae. Tarß uniarticulati. 

84. ACAN- 90 

84- ACANTHIA SYLVESTRIS. (Die Wüldivanxß.') 
Tab. IX. Fig. 84. 

a) Magn, natural, b) eadem aitcta, 

A. atra, elytris albis arca apicis nigro, Fabric. Ent, Sj'ft. Tom. IV. pag. 76. 

n- 37« 
Cimex fyhwßris: Linn. Syft. Nat. Ed. XlII. pag. 2127, n. iii- Faun. Suec. 

n. 965. C. oblongus niger, alis elytrisque albo fufcoque variis, pedibus ruiis. 
Götz. Entom. Beytr, B. II. pag. 223. n, iii. 

Habitat in Euvopae plmtis umbelliferis , Hitmulo , Queren, autumno frequins, 

^ntmnae quadriarticuJatae; articulo primo nigro, fecundo et tertio ferru^ 
gineis, apicibus nigris, quarto craffiore, toto nigro. 

Caput porrectum, obtufum, lineolis duabus apicis impreffis, atrum, ni- 
tidum. OfM/iparvi, nigri, 

Roßrtnn quadriarticulatum, brcve, fufcum. 

Thorax antice anguitatus, poftice linea transverfa, imprelTa; ater, ni- 
tidus. 

Scutelliim medio transverfe imprefTiim , atrum, nitidum. 

EiY.'r^ nitida, antice pallefcentia , margine exteriore bafeos et ante api- 
cem ferruginea; macuia media apiceque lata nigra. Membrana fu(^ 
ca, maculis duabus albis, altera ad bafin, altera ad apicem corii, 
Alae immaculatae , opalizantes, 

jihdomen atrum, nitidiffimum fubtus utrinque ferie punctorum elevatorura, 

Pedes inermes, tenues, ferruginei f. incarnati. Tarfi obfcuriores. 

Var. Femoribhs poßicis anmilo apicis nigra. 
Ohferv. Nj/mpha pcillide flciva. 

At Cimex Gallas Müll, Fridrichdal. pag. sg. n, ars. ad hanc eß «- 
■ 'ferendus? CIMEX. 91 

CIME X. 

25. CIMEX SIGNATVS. C Die gezeicbuete Senc^allifche 

Sckikkvanze.J 

Tab. IX. Fig. 85. 

C, fcutellarls oblongus, thorace fcuteüoque caerulefcentibus : maculis fex ati'is. 

Fabric Entom. Syft. Tom, IV. pag. Jjo. n. 4. 
Voet. Coleoptr Edit. Panz. IV. pag. 3. n. 6. Tab. tic. Fig. 6. 

Habitat in Seiiegallia. Muf. D. D. Patizen 

Stntura et magnitudo C nobiü!. 

Antennae quinqueardculatae, breves^ arfciculo primo rufo, reliquis fufcis. 

Capiit apiculatum, imprefib punctatum , linea poflice bifida imprefla; vi- 
ridi-caeruleum, aureo - nitens , margine poflico orbitaque oculorum 
fufcorum nigris. Stemmata duo pone oculos minuta, rufeicentia. 

Roßriim quadriarticulatum , dimidio corpore longius, fufcum; articulo 
primo brevi, rufo. 

Thorax impreflb punctatus, antice valdc declivis , poflice convexus , vi- 
ridi-caeruleus aureo- nitens, marginibus lateralibus rufis: poflice raa- 
culis tribus, magnis, nigris, oblongis, margini adpoficis : antice tri- 
bus, media majore cum media pofteriore petiolo tenui conjuncta: 
duabus lateralibus lineam nigram juxta marginera rufum usque ad an- 
gulum poflicum emittentibus. 

SfM?e//Hw impreflb -punctatum, obtuiiim, bafi foveola utrinquc; thoraci 
concolor,- maculis duabus nigris bafcos cum lecundo pari vitta lata 
unitis; maculis duabus ante apiceni oblongis, transverfis, ut pluri- 
mum , uti et reliquae , confluentibus apiceque nigris. 

Elytra nigra, cofta majore crocea. Membrana fufca. 

Abdomen fubtus laete rufum, maculis utrinque quinque viridi-caeruleis 
punctisque totidem impreflis fufcis, fupra margine parum prominente 
maculis quinque caeruleo nitentibus. Jnus bidentatus coeruleo ni- 
tens. Pecttts viridi caeruleum aureo nitens, medio rufum maculis 
obfcure caeruleis, impreflb punctatis. 

Pedes inermes , fubpilofi. Femara rufa apice nigra. Tihiat^ angulatae es- 
terne violaceae, interne nigrae , pilis brevifllmis rufefcentibus. Tarfi 
nigri, 

Z6. CI- 86. CIMEX NIGELLAE. fDie SchtvarzJ^ümmel-Schildwanze.J 

Tab. IX. Fig. S6. 

C. fcutellaris nigro obfcurus, thorace antice abdominis margine pedibusque 

albis Fabric. Entom Syft. Tom. IV. pag, 82. n. 8. 
Lina Syft Nat. Ed. XIII. pag. 2128. n. 141. 
Panz. Faun. Infect. germ. LXVl. 19, . 

Habitat in vicinia mads Adriatici. vid. Creutz, Ent. Ferf. p. /jf . 

Corpus ovatum, gibbum. 

jintcmae quiuqueavtkuhtzQ ^ pallidae, articulo ultimo fubcraffiore. 

Ccifiut rufo fufcum, imprefTo- punctatiim, crenula apicis lineolisque dua- 
bus poflice divergentibus, impreffis. Oadi parvi, fufci. 

Roßrum quadriarticiilatum , dimidii corporis longitudine , fufcum bafi 
pallidum. 

'Tboi^x impreflb-punctatus, antice valde declivis, albidus margine tarnen 
fufcus. lineola transverfa, flexuofa, miprefldj poftice fufcus angulis 
rotundatus. 

SciiteU 'im nigvum , imprelTo-pu.nctatum, fubtiliffime transverfe rugofum, 
bafi fubelevatum. 

Elytra farguinea, margine exteriore nigra. Membrana fufcefccns. ^lae 
fufcefcentes cofla fanguinea. 

Aldomen fupra nigrum , margine pallidum ; fubtus gibbum , fubtiliflime 
impreiro-punctatum, fulcum, margine flavefcente. Anui integer, 
ater. Pectus fufcum impreflb - punctatura. 

Pcdes inermes, pallidi. Tihiae fubangulatae. «r. ci- 93 

87. CIMEX FABRICil. f D/e Fahricmyfche Schildivanze.J 

Tab. IX. Fig. «7. 

C. fcutellaris fubpurpurarcens fulvo-punctatus, Fabric. Entom. Syft. Tom. 

IV. pa^. 83. n I4._ 
C. Fabricn: fcutellaris purpureus , punctis fangnineis , fubtus atrc-caerulef. 

cen;. Linii. Syft. Nat Ed. XIII. pat;. 2129 n'. ,46. 
C. tovfidus: fcutellatus fufcns cinnabarinis punctis variegatus. Scopol. Ann, 

Hift. Nat V. pag 10 n. lop. 
C. torridiis: fcutellatus fufcus : punctis miniatis, Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. 

pag. ^134. n '77- 
Habitat in Cajenna. 

Statiira et ruamiurh C. pedemnntnp.i ^ fupra convexus atro- purpureus abs- 
que nitore; fubtus planus, cyaneus, nitidus. 

.i^nfe«?;-?? quinquearticulatae, nigrae, caeruleo - nitcütcs , articulo prinio 
et fecundo brcvibus 

Ctf/)ii; acuminatum . lineolis duabus, flexuofis , impreflls, ad marginem la- 
teralem fubtiliflime imprcffb punctatum, nigrum, opacum , apice 
caeruleo -nitcnte. (Jcuh globofi, ferruginei orbita nigra. Stevmata 
duo, minuta, rufa, diilantia. 

Roßrum quadriarticulatum, dimidii corporis longitudine , ferriigineum 
apice fufcum. 

Thorax antice declivis, poflice convexus , atro -purpureus, opacus,- pun- 
ctis decem fulvis: unico in quolil)et angulo antito maculiformi 
unico fubrocundo in medio marginis anticij tribus in dorfo trans- 
verfe pofitis; et quatuor in margine poftico. 

S ctiteW im convQwim, poftice deprefllim , thoraci concolor ; punctis qua- 
tuordecim fulvis: qninque parvi.s ad baOn , quatuor majoribus in 
medio transverfe pofitis ; tribus paulo minoribus ante apicem et 
duobus diflantibus, linearibus, minucis ad apicem. 

Elytra atro-purpurea 

Abdomen ^\ihx.ns cyaneum , nitidiflimum, fubtiliflime impreflb- punctatum, 
maculis duabus in medio oblongis , n^gris, opacis j ferie utrinque 
punctorum minutiflimorum fulvorum. ylnus integer. P tr,-, abdo- 
mini concolor, utrinque ad pedes intermedios macula magna, oblon- 
ga, transverfa, nigra, cui lineola iir:prefla eft. 

Pedes externe nigri, opaci ; interne cyanei , nitidiflimi Fimnrn apice 
fubtus fulva. Tibiae angulatae; anticae ante apicem denticulo mi- 
nuto, rufefcente armatae. Tvli nigri. 

Obferv. Defcripß hunc Cimicem fecundum exemplar a D. D. Panzer mihi 

benevole commimicatum; fixus alter vero fupra rufefcens. 
Numero punctorum variare ex defcriptione Scopolii l, c. qui tantum ßx pm. 
da in thorace nainernvit, elucet. 

N, 8ö. CI- 94 

88. CIMEX PEDEMONTANVS. ("D/V Piemontijche Schild- 

Tab. IX. Fig. 88. 

C. fcutellaris rufus : atomis numerofilTimis albis. Fabric. Entom. Syft. Tom. 

IV. pag. 86. n. 27. 
C. Allionii : fcutellaris fufcus atomis numerofiffimis albis. Linn. Syft. Nat. 

Ed. XIII. pag. 2132. n. 164- 

Roff. Faun. Etrufc. Tom. IL pag. 228. n. 1J92. 

Habitat in Italia; Fiennae Creutz. Ent. Fcrfuch. pag. 137. 

Magnitudo C. Maurf. 

^ntemiae quinquearticulatae, fufcae, bafi rufaej articulo tertio brevifli- 

mo, ulti.Tio pubefcente. 
Caput imprefTo - punctatum lineolis duabus parallelis, impreffis, fufcumj 

atomis albis adfperfum. Oculi fufci. 
Roßrum quadriarticulatum, breve, fufcum, genicuh's rufis. 
Thorax imprefTo -punctatus, rufo- fufcus atomis albis adfperfus. 
Scntellum imprefTo - punctatum , fuborbiculatum , apice deflexum , bafi 

utrinque foveola; rufo -fufcum atomis albis adfperfum. 

Elytra • rufo - fufca. 

Abdomen fubtus nigrum ad margines imprefTo - punctatum , utrinque ferie- 
bus duabus punctorum flavorum , lineaque inter puncta maculari 
flava. Awis integer. Pectm abdomini concolor, imprefTo -puncta- 
tum macuiis aliquot flavis fufco-punctatis. 

Pedes nigri macuiis aliquot rufis. Femara fubferrata. Tihiae angulatae, 
ferrato - fpinofae. Tarfi rufefcentes. %6. CI. crlzl^.lX. 
81. I 86. 


S7- 
SS. 
Sjp. 
SS. M 
^/tuctor de! ■ 95 

89. CIMEX ALBO-LINEATVS. Q Die iveifs^ejhkhelte 

Schildivanze. ) 

Tab. IX. Fig. 89. 

a) magn. natural, b) eadem aucta. 

C. fcutellaris, thorace fubrpinofo grifeus albo ftriatus. Fabr'c. Entom. Syft. 

Tom. IV pag. 88- n 32. 
C. leucogyamiuus: fcutellaris grifeus albo ftriatus. Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. 

pag. 2131. n. 158. 
Rofl". Faun. Etrulc. Tom. IT. pag. 229. n. 1295. 
l'anz. Faun. Infect. germ. LXVl. 20, - 

Habitat in Itatia , in vicinia niaris adriatici, Creutz. Ent Verfuch. pag. ij-'. 

Stattira et magvitudo C. perlati, 

yintmnne quinqiiearciciilacae flavicantes: articulo ultimo fubcrafHore. 

CßjOZir grifeum , imprelTo punclacum, acutriinatiim, crenula apicis lincola- 
que portice bifiJa imprefia , iinca media albida. OciUi grifei. 

Roflrum quadriarticulatum , dimidii corporis longitudine , fufcum , bafi 
grifeum. 

Thorax grifeus, impreflb-punctatus, antice declivis, angudatus et fla- 
vefcens ; poftice utrinque in fpinam acutam , fufcam , antrorriim 
parum flexam produccus: linea longitudinali fubelevata, impunctata, 
pallidiore. 

Scutell'<m grifeum bafi apiceque paulo obfcurius, punctis plurimis minutiffi- 
mis, impredis . fufcis: lineis feptem albis , fubelevatis, impunctis, 
alternatim brevioribus. 

Elytra fcutello concolora venfs albidi.^ 

jibdowev fubtus grifeum, imprelTo-punctatum, feriebus duabus punctorum 
nigrorum in quolibet margine. //>;?»■ bidcntatus, vitta utrinque fiif- 
cefcente. Pectiis grifeum, impreffo puactatum maculis aliquot fuC- 
cefcentibus. 

Pedes grifei. Fewora fubferrata. Tilnae fiibfpinofae. 

Obferv. Secuiidutn ^en All. Litt Zeit. n. 33.}.. J7gg. Citnex nerro/us. 

Cyrilii. Ent. Neap. i. 6. f. 10. huc pertiiiet. 
Stollii Ftg. lös. magis, quam ejusdem Fig. 156. convenit cum noßro Cimice, 

quem amicus ^acob Sturm e.x Italia accejjj mihique benevole communicavit. 

Patrinm ntriusque Sttrinamum e£'e Stollius perhibet. Defcriptio Fabricii 

et Rojpi , ficiit icoii Panzeri l. c. ad Fig. 136. potius pertinent. An itaqne 

fcxu tantum diver ß? 

N 2 90. CI- 96 .«*.«-. 

90. CIMEX VAHLII. C Die Vohlifche ScUIdvvanze.) 

Tab. IX. Fig. 90. 
a) magn, natural, b) eadem auct, c) elytrum cum membrana magis auctum. 

C. fcutellaris ater nitidus, capite lituris duabus, dioracis fcutellique margine 

pedibusque flavis, Fabric. Entom. Syft. Tora. IV. pag. 89. n. 41. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2130. n. 155. 

Habitat in Itidia orientali. Muf. D. D. Panzer. 

Statura omnino C. glohi ^ fcd duplo major, fcrrugineo - marginatus ; fiipra 
convexiis , fubtus planus. 

./^njewwflj quadriaru'culatae , breves, extrorfuni craffiores, ferrugineae; ar- 
ticulo ultimo apice fufco. 

Crt/)zit transverfe oblongum, clypeatum , atrum, nitidifllmum, lineolis 
duabus obfolctis , imprefiis ; margine antico punctisque aliquot fcrru- 
gineis. Oculi laterales , parvi , oblongi rufi. 

Rofirum quadriarticulatum, dimidio corpore longius, ferrugineum. 

Tj!>orrt.r transverfus, convexus , laeviflimus , nitidiffimus angulis pofticis 
fubincraffatis , ater ; marginibus lateralibus lineisque duabus ab angu- 
lis pollicis ad marginem anticum oblique ductis flavefcentibus atque 
tenuiflimis; macula marginis antici transverfa, ferruginea. 

Scutellum \?itu.m ^ apice emarginatum , convexum , fubtiliffime impreflb- 
punctatum, atrum, nitidiffimum, tenuiflime ferrugineo - marginatum. 

Elytra parva, pallide ferruginea. Membrana fufccfcens arcu transverfo 
venisque parallelis fufcis pulchre ftriata maculaque marginali fufcef- 
cente. Alae fufcefcentes , immaculatae. 

Abdomen fupra fufcum, margine rufcfcensj fubtus planum, atrum, niti- 
dilTimum , margine ferrugineum. Anus globofus. Pectm nigrum, 
cinereo villo quali veftitum : fegmentorum marginibus ferrugineis, 

Pedes breves, inermes, ferruginei, Femara fubclavata. 

Obferv. Cim. acaroides Thmberg. Infect. hov. fpec. pag. sp. for/an idern efl. 91, CI- 97 

91. CIMEX GALir. (Die Lahhaut - Schildvvanze.) 
•Tab. X. Fig. 91. 

a) magn. natural, b) eadem ciKcta. 

C. fcutellaris gibbus , grifeus, capite fcutelloque bafi teftaceis : pedibus tu- 
berculato-dentatis. 

Sub hoc nomine D. ^ac. Sturm a D. Creutzero Fienna himc Cimkem ac- 
cepit, mikique benevole communicavit. 

Habitat ibi in Gallo. 

Statura C. alboUneati, afl minor et valde gibbus. 

Antennne quinquearticulatae, grifeae, bafi apicequc fufcae, articulo ultimo 

crafliore. 
Caput acuminatum, marginatum, 'deflexum, teflaceum, lineolis duabus 

longitudinalibus punctisque plurimis impreffis. Oculi globofl, parvi, 

nigri orbita flava. 

Roftnim quadriarticulatum, mediocre, grifeum, apice fufcum, 
Thorax transverfiis , antice valde declivis, grifeus f. pallidus punctis plu- 
rimis impreflis fufcis in lineas transverfas pofitis, macula utrinque 
obfcuriore, cicatriciformi : angulis pofticis prominulis, rotundatis. 
Scutelhim aeque latum ac longum, totum fere abdomen tegens, apice de- 
flexum , grifeum f. pallidum punctis plurimis impreflis fufcis , plicas 
obfoletas, transverfas conficientibus ; bafi parum elevatum, tefl:a- 
ceum, utrinque tuberculatum. 

Elytra grifea, imprefl!b - punctata. 

Abdomen margine prominulo fubtuberculato , fubtus gibbum , impreflb- 
punctatum, grifeum, medio fufcum. Pectus concolor. 

Pedes grifei, impreflTo ■ punctati. Femara tuberculis afperata. Tibiae an- 
gulatae, dcnticulis plurimis in feries utplurimura pofitis arraatae. 
Tarfi teftacei. 92. CI- 98 

92. CIMEX NITIDVT.OIDES. fD/e Glanzkäferarlig-s 

Schildvvanze. ) 

Tab. X. Fig. 93. 

a) magn. natural, b) eadeni aucta. 

C. fcutellaris ovatus ater nitidus, antennis tarfisque rufis: tibiis fpinulous. 
Ex Lancaßria Penßlvaniae. Muj. D. ofac, Sturm. 

Statura omnino C. fuliginoß, fed paulo minor. 

uintenme quadriarticulatae, extrorfuin craffiores, rufefcentes , articulo 
primo et ultimo fufcis. 

Cflpwf transverfum, rotundatum, fubtiliffime punctatum , atrum, niti- 
dam, lineolis duabus parallelis impreffis. Oculi laterales, parvi, 
nigri. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, rufefcens, apice iifgrum. 

Thorax convexus, ater, nitidus, fubtiliffime punctatus, marginibus late- 
ralibus inferne canaliculatis pro antennärum receptione. 

Scutellum atrum, nitidiffimum, totum abdomen tegens, fLibtiliffime im- 
prelTo- punctatum, apice deflexum, rotundatum, bafi utrinque fo- 
veola oblonga. 

Elytra parva, imprefib- punctata, atra, nitida. Membrana et alue alhidas. 

Abdomen fubtus atrum, nitidum , fubtiliffime imprelTo - punctatum. 

Pedes nigri , nitidi. Femora fubclavata. Tibiae ciliato - fpinofae, Tarß 
rufi. 93. CI- 99 

93- CIMEX CINNAMOMEVS. CDie zimmetfarbige oflhuUfche 

IVanze.J 

Tab. X, Fig. 93. 

C thorace obtufe fpinofo cinnamomeus, fubtus pallidus nigro-punctatus: 

pedibus teftaceis nigro-irroratis, aus nebulofis. 

Habitat in India orientali. Muf. D. Prof. Efper, 

Statura omnino C. ciiflodis , at paulo major; caput non emarginatum; 
anguli thoracis minus prominentes; tibiae anticae absqiie denticulo. 

Antennae quinquearticulatae, ferrugineae; articulo primo brevi, ultimo 
nigro. 

Caput fubporrectum , apice rotundatum, cinnamomeum; lineolis duabus 
apicis parallclis punctisque pkirimis nigris impreffis. Ocidi fufci. 
Stemmata rufa. 

Roßrum quadriarticulatum, mediocre, teflaceum, apice nigrum. 

Thorax cinnamomeus, punctis plurimis impreffis, antice maculis duabus 
femilunaribus nigris et in medio punctis quatuor pallidis, transver- 
fe pofitis. Anguli poflici parum prominuli , obtufi , non elevati 
uti in C. cnflode et nigriconte. 

Sciitellum dimidio abdomine longius, thoraci concolor imprefTo punctatum. 

Elytra cinnamomea, impreffb- punctata, fubtus rufa. Membrana albida, 
fufco-nebulofa. ^/ae fufcefcentes , opalifantes, albido - maculatae, 

^Wo?nen fupra cinnamomeum; margine prominulo ferrugineo , punctis 
quinque ocellaribus nigris; fubtus pallidum linea utrinque puncto- 
rum nigrorum, undique punctis minutiffimis fufcis. Pectiis abdomi- 
ni concolor, punctis plurimis nigris, impreffis, vittam longitudinalem 
fere conftituentibus. Anus emarginatus, bidentatus, 

Pedes inermes, ceftacei, nigro - punctati. ^94. CI- lOO 

94. CIMEX LYNX. CD/e Liichsvvams ). 

Tab. X. Fig. 94. 

a) magK. natural, b) eadem aucta. 

C. virefcens abdominis margine punctis ocellaribus atris. Fabric. Ent, Syft. 
Tom. IV. pag. 110. n. 118. 

, Ex Hmgaria, Muf. D. §ac. Sturm. 

Jntemne quinquearticulatae, flavefcentes, extorfuni paulo craffiores: ar- 
ticulo quarto fufco, bafi flavefcente , iikimo toto lufco. 

Caput virefcens, impreflb-punctatum , crenula apicis lineolisque duabus 
parallelis impreffis. Stemmata diftantia , flavicantia. O.uli nigri. 

Roßrum quadriarciculatum , breve , flavefcens , articulo ultimo apice 

nigro. 
Thorax impreflb - punctatus , utrinque parum depreflus, viridis, antice 

pofticeque flavefcens. 

Scutellmn impreflb-punctatum, dimidio abdomine longius, medio utrin- 
que parum imprelfum, viridc, apice planum atque pallefcens. 

Elytra grifeo- viridia, iicmaculata, punctis numerofiflimis impreflis fufcis. 
Membrana alba, macula anguli interioris bafeos fufca. Alae albidae, 
bafi fufcae. 

AhHomen fupra nigrum, margine viridi; puncto in qualibet incifura ni- 
gra, pupilla alba; fubtus totum viride fubtiliflime impreflb-puncta- 
tum, utrinque linea punccorum minutiflimorum, nigrorum. Pectiis 
viride, punctis utrinque quatuor minutis nigris, 

Pedes viridi -flavefcentes 5 fubpilofi. Femara antica denticulo medio, mi- 
iiuto inllructa. 95' CI- „.^^^^ J^J 

95. CIMEX SPHACELATVS. {Die brandige Warne y 

Tab. X. Fig. 95. 

C. obfcurus, antennis. annulis, thoracis margine fcntellique ap'ice albis. Fabric. 

Enc. Syit. Tom. iV. pag. 120. n. 156. 
C. Lifnx. Panz. Faun. Inf. Germ. XXXIII. 17. 

Habitat in Germania. Mtif. D, ofac Sturm. 

Statura C. Baccarum, fed pauIo minor, non pilofus, punctis tribus ad 
fcutelli bafin pallid;s. 

Jntenme quinquearticulatae, mediocres, nigrae; articulis bafi albis. 

Caput rotundatum, fufcam, crenula apicis lincolisque diiabus flexuofis 
punctisque plurimis nigris impreffis. Oculi fufci. 

Roßrum quadn'articulaCum, breve , pallidum; articülo tertio apice ultimo 
toto nigro. 

Thorax fufcus, punctis plurimis imprefiis, nigris, marginibus lateralibus 
tenuiflime pallidis. 

Scutellum thoraci concolor, dimidio abdomine longius , apice rotundatum, 
pallidum. 

Elytra concolora, Immaculata, impreflb- punctata, fubtus rufeicentia. 

Membrana fufcefcens , bafi nigra, ^lae fufcefcentes. 
Abdomen fupra nigrum , punctis quinque marginalibus pallidis; fubtus con- 

vexum, flavefcens, punctis plurimis impreffis, linea utrinque pun- 

ctorum nigrorum , maculisque quinque marginalibus fubocellaribus. 

Pectns flavefcens, impreflb -punctatum: punctis utrinque quatuor ad 

pedes nigris. 

Pedes inermes, fubpilofi, teftacei^ fufco-punctati. Tibiae apice tarßqtie 
nigri. 96. CI- I02 

95. CIMEX VMBRACVLATVS. (Die schaitirte Wanze). 

Tab. X. Fig. ij6, 
a) Mcign. natural, b) eadem aucta. 

^canthia umbraculata : ferruginea tliorace marginato, margine antice fcutello- 
qiie apice albis. Fabric. Entom. Syft Tom IV. pap. 75. n. 31. 

Cimex umbraculatus: ferrugineus, thorace marginato; margine anterius fcu- 
telloque apice albis. Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2126 n. 135. 

Piiüz. Faun. Infect. germ. XXXIII. 14. Acanthia umbraculata, 

Goetz. Entom. Beytraeg. ß. II. p 236. n. 4. 

Habitat in Europa. 

Statura C. Incoloris. 

Antennae quiiiqucarticiilatae, nicdiocres, extrorfiim paullo crafiiores palli- 
dae; articulo quarto annulo laco nigro, ultimo nigro , bafi pallicio. 

Capitis clypeus magnus , rotundatus, marginatus, ferrugineo. fufcus li- 
neolis duabus difci longitudinalibus punccisque plurimis nigris impref- 
fis, marginibus ante ocidos parvos , grifeos, albidis, n'gro punctatis. 

Roßriim quadriarticulatum , breve, pallidum; arciculis ante apices an- 
nulo fufco. 

Thornx transverfus , marginatus, ferrugineo - fufcus , punctis plurimis im- 
preflis nigris, quae praecipue angulos pofticos obfcuriores reddunt^ 
antice rotunde excifus; marginibus lateralibus prominulis, rotunda- 
tis, antice utrinque unidentatis , maculaque magna, alba nigro pun- 
ctata in quolibet angulo. 

Scutelltim thoraci concolor, apice rotundato , albo; bau utrinque puncto 
imprefTo nigro; linea media iongitudinali, pallidiore. 

Elytjn fufco - ferruginea uti fcutellum imprefTo- punctata, margine exte- 
riore bafeos albida. Membrana fufca , ftriata. 

Abdomen fupra nigrum, maculis marginalibus quadratis utrinque decem : 
quinque albis, et totidem nigris, quibus lineola alba tranfverfa infcri- 
pta est; fubtus flav'^efcens maculis maginalibus obfoletis nigris; linea 
utrinque punctorum minutiffimorum nigrorum; maculis duabus ob- 
longis bafi, aliaque ante unum aeneo nitidis. Pectns et Clyoeus fub- 
tus, nee non ^f, punctis plurimis in)prefEs nigris maculas conftituentibus. 

Pciln incrraes , pallidi, nigro- punctati. Til'ius angulatae. Tarfi apice 
nigri. COE- CTai.X. 
'■74 ■ 


cp. 
I 
-^y*-tfi^«,r<25 n'^^r ,v*V,Oitv>^4^ j 
ytu^lo,- .-/cl. 103 

C O R E V S. 

07. COREVS COMPRESSICORNIS. f DiV Hautwanze 
mit zufammengedvikkten Fühlhörnern). 

Tab. X. Fig 97. 

a) b) magn. natural, c) antennae articulus quartus, iertius et fecundi pars 
magit. auct. 

C. thorace obtiife fpinofo fufco-rufiis, fubauratns, abdotnine pedibusqiie pal- 
lidis : antennis rutls, articulo antepenultimo oblongo, comprelTo, bifulco, 
Habitat in India orientali. MuJ. D. D. Panzer, 

^tatv.ra omnino C. vcnatoris , at paullo major, 

Antemae quadriarticulatae rufae , articulis bau pallidioribus ; primo craffio- 
re, curvato, triquetro, Icabro, fiibpetiolato; fecundo loiigiore, 
fubcompreffb , minus fcabro; tertio breviore, coinpreflb , fulcis 
utrinque duabus longitudinalibus, profiindis ; ultimo brevifiimo, ob« 
longo, cinereo, bail rufo. 

Caput porrectum, apiculatum, rufum, punctis pkiribus minutis, rigris, 
iinpreflisi Jineolis quinque imprefiis ; duabus apicis parallelis, unica 
in vertice, longicudinnJi, aliaque utrinque ad antennarum bafin obli- 
qua. Ociiii parvi , fufci. 

Roßnim quadriarticulatum, breve, pallidum, apice nigrum. 

Thorax rufus, fubauracus , punctis plurimis imprefiis nigris; antice decli- 
vis et angustatus, poftice utrinque in fpinam brevem validam, fub- 
elevatam productus; inter has fpinas linea transverfa elevata; margi- 
nibus lateralibus fubtilifiime ferrulatis. 

Scuteütm parvum, trianguläre, acutum, thoraci concolor. 

Elytrn rufa, fubaurata, punctis imprefiis nigris, margine exteriore ba- 
feos tenuiffirae pallida; fubtus pallidiora Membrana fufcefcens fub- 
tiliffime flriata. ^llae atro-caenJelcentes, venis craflis violaceis. 

Mäo'ven fupra rufo - teflaceum, bafi maculisque duabus in medio nigris. 
Nigredo bafeos juxta margines ultra dimidium procurrit, marginibus 
ipfis teflaceis, punctis plurin:is imprefiis nigris. 5egmentorum mar- 
gines pallidi, impunctati, ita ut quinque lineoiae transverfae appareant. 
Subtus totum pallidum punctis innumeris minutis, imprefiis, et in 
quolibet legmento utrinque tribus vel quatuor majoribus nigris. 
Pectu! abdomini concolor, punctis duobus nigris utrinque. Anus bi- 
dentatus, 

Fcdes tenues, inermes, pallidi. miae apice tarßque fufd. 

O 2 98. LY- 104 ^ ^c 


q:j.\^^ l y g a e V s. \ 98. LYGAEVS DENTIPES. (Die Jchmak Würgivanze mit 
^ezäbnelten HintcrfchenhlnJ, 

Tab. X. Fig. 98- 

L- tliorace fpinofo elongatus, femoribus poflricis elongatis ferratis, corpore 
fulco fubtus lateribus albis. Fabric. Enc. Syft. Tom. IV. pag- 1+3. n- 31. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2144. n. 246. 

Hctbitat in Sierra Leona Jfricae. Muf, D. Prof. Efper. 

Corpus lineare. 

Antennae quinquearticulatae, fetaceae, longae, fufcefcentes. 

Caput pallide fufciim, acuminatum , lineola apicis imprelTa. Stemmata 
duo approximaca. Oculi niagni, prominuli, fufoi. 

Roßnim quadriarciculatum, pallide fufcura. 

Thorax pailide fufcus, antico declivis, marginibus Jateralibus fubtilinime 
denciculatis , denticulis nigris: poilice utrinque (pina acutiffima nigra 
armatus, et pone hanc alia minore. 

Sciiteilv.iv parvum , acutum, thoraci concolor, uti caput et thorax im- 
prcflb- punctatum. 

Elytra concolora, impreflb - punctata. Membrana ip:iu\lo pallidior. Alae 
albidac. 

Abd.j'r-fi fupra croceum. lateribus fubelevatis punctis quatuor nigris nota- 
tis ; llibtus obfcurc lufcum, margine ilavefcens, macula bafeos ob- 
longa pallida. Pecttis concolor pallide marginatum naculisque tnbus 
pallidis utrinque , media reniformi. Anus obtufus. 

Peäes fufci. Femara poftica longa, fubclavata, obfcuriora , denticulis 
plurimis nigris armata. Tibiae pofticae apicera verfus curvae, ibique 
nigrae denticuloque inftructae. 

Obferv. Pedes poflici toto corpore longiores. 99. LY- (^p- — ^ 105 

99. LYGAEVS PILOSVS. (Die fchmale IVürgmme mit 
gexßJmdten und haarigten Hinterfchenhln)^ 

Tab. X. Fig. 99. 

a) Miignitudo natural, b} thorax magn, auct, 

Cimex pilofits: fpinofus linearis ferrugineus litiea capitis pectoriscjue laterali 
albjda. Tliunberg. Inf nov. fpec. pag 35. 

I.inn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2145. n. 254. 

Stoll. Citn. Tab. XXX. Fig. 214. 

Habüat in ladia orieatali. Muß D. Prof. Efper. 

Statiira omnino praecedentis, at pauIo major et palüdior. 

Antennae quinquearticuiatae, fetaceae, longae, cervinae. 

Capr4 trianguläre, fubacuminaturn, cervinum, podice Jlemmatibus duobus 
parvis. Oculi prominuü, fufci. 

Thorax cervinus, antice declivis linea transvcrfa alisque longitudinali Jm- 
preffis; marginibus lateralibus ftibtiünime fcrrulatis; polb'cc utrin- 
qiie in foinam acutifiimam, Inbelevatam prodiictus, et pone hanc alia 
parva et in medio denticulo minuto arrnatus. 

Scutellum parvum, trianguläre, thoraci concolor, apice albo. 

Elytra angufta, concolora, imprefTo- punctata, venis elevatis. Membrana 
magna concolor, nitida, flriata. ^/«e concolores. 

^Mo?Ken fupra ferrugineum , margine pallefcente fufco variegato; fubtus 
pallidum margine nir:ro - variegato. Pectus fufcum utrinque maculis 
inter pedes raedios et poflicos duabus oblongis lineaque capitis utrin- 
que pallidis. 

Pedes cervini, Femara poftica ciongata, incralTata fufco - variegata fub- 
pilofa : denticulis quinque vel fe.x acutis nigris armata et inter denti- 
culum ultimum et apicera ferrulata. Tibiae pofticae incurvae apice 
denticulo armatae. 10. LY- io6 

loo. LYGAEVS GALLVS. C Die oßindlfche Hahn- IFuro-^ 

vvanze.J 

Tab. X. Fig. roo. 

L. elytris fufcis Savo ftriatis, abdominis difco rubro, femoribus pofticis fer- 

ratis. Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 145. n. 38. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2188- n. 512. 
Stoll. Cim. Tab. X. Fig. 72. B. 

Hcibitat in India ofientali. Muf. D. D. Panzer. Magnitudo et ßatura L- 

meleagridis. 

Antennae quinquearticulatae nigrac; articulis, excepto primo, bafi albis. 
Caput parvura, linea intcr antennas transverfa flexuofa, imprefia, fla- 

vum, apice maculisque duabus frontis nigris. Stemmata in^csi. Oculi 

prominuli fufci. 
Roflrinn quadriarticulatura, brevifllmum , flavum: articulo primo craffiore, 

fubcomprenb, ultimo apice fufco. 

Thorax obfcure virefcens, punctis plurimis impreffis nigris, antice decliris, 
tuberculis flavefcentibus variegatus. 

Scutelhm parvum, acutiufculum, nigrura, punctis plurimis imprcffis; 
margine omni maculisque duabus oblongis, poflice acutis, flavis. 

Elytra fubtiiiffime impreiTo punctata, obfcure fulca, lineis quatuor longi- 
tudinalibus margineque poftico et exteriore flavis. Linea extenor 
longior, fubmarginalis ante apicem flexuofa fufcipit verfus bafin f^n- 
fim reliquas lineas, ita ut unica ramofa quafi adfit. Membrana fufca, 
ftriata, bafi nigra. Alae fufcefcentes bafi obfcuriores. 

Abdomen fupra rubrum, bafi maculaque apicis nigra, fubtus rubrum, im- 
maculatura. y:/?«;^ bidentatus, niger. Pectiis nigrum impreüb -pun- 
ctatum. 

Peäei armati. Femnra antica et media nigra ante apicem denticulo arma- 
ta. Tibiae eoram angulatae palüdae, bafi nigrae. Femara poftica 
atra, nitida, clavata apice circa articulationem quadridentata, interne 
tuberculis minutis afpera , in medio fpina magna, curva, acuta, flava. 
'iihiae palüdae bafi nigrse, curvae, fubcompreflae, interne dente 
nigro armatae. Tarß pallidi. 101. LY- 107 loi. LYGAEV^S KOENIGII VAR. CAPENSIS. {Die 
königfche IFürgivanze vom Cap.) 

Tab. XL Fig. loi. 

L. teftacens, elytris puncto nigro, aus atds. Fabfic, EntotDo Syft. Tom. IV. 
pag. 155 n. 67. 

Linn. Syft, Nat. Ed. XIIF. pag. 2172. n. 392. 

Götze Entom. Beyträg. B. IL pag. 257. n. i(#« 

Stoll. Cim. Tab. I. Fig. 5. 

Habitat in Capite bo». fpei. Muf, D, Prof. Efpef. 

Statur a omnino L. Koenigii Tab. III. fig. 28. Icon. Cim. fcd duplo fere 
minor. 

Antennae quadriarticulatae , nigrae, articulo primo bafi rubro. 

Caput rubrum, acuminatum , lineolis duabus apicis impreffis. Oculi nigri. 

Roßnmi quadriarticulatum, mediocre, rubrum, apice nigrum. 

Thorax rufo- teftaceus, marginibus lateralibus fegnientoque antico tumidu- 
lis, rufis , absque foveola; marginc antico albo. 

■Sciitellim nigrum immaculatum. 

Elytra rufe- teftacea, imprefTo - punctata , puncto medio magno nigro. 
Meuibrana nigra venis elevatis flriata, raargine tenuifiime albido. AUie 
fufcefcentes. 

Abdomen c^x'mztwm rubrum, nitidum, fubtus fafciis quinque albis nigro 
marginatis. Anns obtufus. Pectiis rubrum, coUari lineolisque utrin- 
que tribus transverfis albis. 

Peciei : Femora rufa , antica ante apicem bidentata , poftica apice nigrae. 

Tibiae tarßqne nigri. 102. LY- io8 

I02. LYGAEVS APTERVS. C^^^'^' un^eflugelte IVurgivame.') 

Tab. XI. Fig. 102. 
&) vcir. alatus. 

L. rubro nigroque varius elytris rubrls punctis daobus nigris, alis niillis. 

Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 161. n. 90. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIU. pag. 2172. n. 78. 
Koir Faun. Etruic. Tom. II. pag. 24T. n. 1322. 
Hausmann, lliiger. Wag. f. d. Inlectenk. B. I. pag. 22p. 
Cimex apterus: rubro nigroque varius. Elytrutn totum corlaceum abbrevia- 

tum, rubrum , apice macula rotunda punctoque ad bafin atris. Scop. Ent. 

Carn. pag. 127. n. 370. ic. 370. 
Stoll. Cim Tab. XV. Fig 103. 
Goetz. Entom. Beyträg. B. 11. pag. 213. n. 78. 
Degeer. Infect. llf. pag. 276. n, 20. 
Sulz. Hiftor, Infect. Tab. X. Fig. 14. 

Habitat gregarius in Malva fylveßri, ad arborum radices, ad nntros. Htf- 
bernans fub lapidibus arborumque corticibus, primo vere proveniens, 

Antennae quadriarcicuhtae, nigrae, mcdiocres. 

Caput fubacuminatiim , impreflb-punctatum, nigrum, nitidura, lineolis 

duabus apicis poftice convergentibus, impicffis. 0:iili globofi fufci. 
Roßrnm quadriarticulatiim, breve, nigrum geniculis rufefccnübus, bafi 

punctis tribus rubris. 
Tboräx fubquadrarus, niger, nitidus, impreffo punctatus, in medio trans- 

verfe imprefTus, margine undique late rubro. 
ScutcUimi parvum, trianguläre, nigrum, nitidum. 
Elytra truncata, impreflo- punctata, rubra, »tiargine poflico, extcriore 

bafeos , puncto ad bafin parvo maculaque difci rotundata nigris. 

Membrana brev:ffima , fulca. lUidimenta alarvm lactea. 
Abdomen fupra nigrui3i, nitidum, impreffo- punctatum, rubro -marginatum; 

fubtus atriira, nitidiÜimum , margine fafciaque ante apicem rubris. 

Pectus atrum, nitidiflimum margine, collari, utrinque iineis tribus 

transverfis elevatis punctoque ad cujuslibec pedis infertionem callo- 

so, rubris. 
Pedes nigri. Feir.ora antica et media apicem verfus denticulis aliquot ar- 

mata. Tiiiae fubfpinulofae. 'i'iirß fubtus rufelcentes. 

Obferv. Femina mare pati'lo major. 

Obvenit iuterduni alatus; membrana nigra immaculata. Alae fufcejcentes. IC. LY- 109 

lo^. LYGäE\-S STRIATV^LVS. (Die geßrkhelte Braßlia^ 

iiifche IVürgvvanzeJ. 

Tab. XL Fig. io% 

a) b) magnit. natural, c) elytrum cum memhrana tnagn. aiict, 

L. flavefcens. fcatello elytris alisque fufcis, elytris apice cinereis. Fabric. 

Ent, Syfc. Tom. IV. pag, i6r. n. 91. 
Linn, Syft. Nat. Ed. Xllf. pag. 2173. n. 396. 
Götz. Entotn. Beytr. B. IT, pag. 258. n. 23. 

Habitat in Braßlia. Muf. D, D. Panzer. 

Tilagnitudo L. ecj'^rßris ; ßaivra L, calcarati. 

^Intennae quadriarticiilatae, longae , fiifcae; articulis, excepto primo fub- 

angulato, bafi albisj ultimo craffiore apice cinereo. 
Caput flavum lineola frontis apicisque duabus poftice divergentibus im- 

preflis ; maculis duabus femilunaribus inter oculos aliisque duabus 

pone oculos transverfis , nigris. Oculorum prominulorum orbita 

fufca. 

Roßrum quadriarticulatum , longum, flavefcens apice nigrum. 

Thorax grifeus f. flavefcens punctis minutiflimis nigris inipreflis; antice 

valde declivis et angufl;atus; angulis pofl:icis acutiufculis, nigris; mar- 

gine poftico fubbidentato punctis aliquot nigris. 

ScutelUm trianguläre , acutum fufco • purpureum margine omni lineaque 
longitudinali flavis. 

Elytra fufco - purpurea , impreflb- punctata, margine exteriore bafeos fla- 
vefcentia, linea nigra; macula media marginali nigra, margine vero 
ipfo nee non et pofleriore venisque quatuor longitudinaJibus flavis; 
quarum duae mediae arcu transverfo junctae. Membrana fufca, Ilria- 
ta , bafi crafliore nigra, yllae albidae venis craflis fufcis. 

AbdoMH fupra ferrugineum maculis utrinque duabus marginalibus ante api- 
cem anoque fubdcntato nigris ; fubtus et pectus totum pallidum, ferie 
utrinque punctorum minutiflimorum elevatorum. 

Pedes pallidi , nigro punc^ati. Femara praecipue poflica fubtiliflirae fpinu- 
lofa. 'J'ibiae omnes fpinulofae interjectis pilis rigidis, Tatß fufci. 104. LY- ,r 110 ^:^^ 104. LYGAEVS AFFINIS. C Die vcnvandte orientalifche 

-/f IViirgvvanze. J 

Tab. XI. Fig. 104. 

L. rubro nigroque varius, thorace nigro lineis tribus rubris elytris fubris li- 
neola bafeos punctoque marginali nigris , aus nigris immaculatis. 

Habitat in India orietitali. Muf. D. Prof. Efper. 

Simillimus /.. Hyofcyami; differt ab illo ut L. civilis a L. equeßri. 

Antem^:" quadriarticulatae, nigrae; arciculo primo breviffimo, ultimo fub- 
crafliore. 

Captn acuminatum, rubrum bafi apiceque nigrum. OciiH prominuli, 
fufci. 

Roßrimi Bigrum, quadriarticulatum, longum. 

Thorax iHaequalis, niger marginibus lateralibus tumidulis lineaque media 
fubelevata rubris. Linea media raarginem anticum non attingft, ibi- 
que puncto callofo terminatur. 

Scutellum nigrum , apice rubrum , cruce elevata. 

Elytrn rubra, macula oblonga ad fcutelli marginera aliaque majore in me- 
dio marginis exterioris, nigris. Membrana fufca, margine tenuilTime 
albido. 

Abdomen fupra nigrum, margine rubro, nigro -punctato; fubtus rubrum, 
macula media oblonga ad anum diicta punctisque raarginalibus nigris. 
Pectus nigrum maculis utrinque tribus rubris. 

Pedes inermes, nigri. 

Obßrv. Cimex Hyofryami capenßs. Stall, Cim. lab. XL Fiß. So. ad 
himc reftrendus videtur. 105. LY- yl2/.ja. lOJ. cti^ de / . III 

105. LYGAEVS CIVILIS VARIßT. SVRINAMENSIS (Die 

fiirinamifche Biirgerivür^wanze. ) 

Tab. XI. Fig. 105. 

L. rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigrls alis fufcis albo ma- 
eulatis; major. 

Stoll. Cim. Tab. XXVI. Fig. 184. 

Uah'üat in Surinamo. Muf. D. D. Panzer, Simillimus L. civili fig. noflr. 25. at duplo fere major. 

Antmnas quadriarticulatae, breves, nigrae. 

Caput laete rubrum, margine, apice et pone o«//öi atros nigrum; lineolis 
duabus apicis, imprelHs, nigredinem cingentibus. 

Roßnim quadriarticulatum , mediocre , nigrum , geniculis rufis, 
Thorax inaequalis, punctis fparfis impreffis, ruber, margine antico lu- 
nulisque duabus nigris, quae ante ,apicem fere fe attingunt ibique 
punctum rubrum callofum formant. Inter has lunulas linea fubele- 
vata confpicitur. 

Scutellum trianguläre, acutum, marginatum, nigrum, apice" rubrum ; li- 
nea fubelevata longitudinali. 

Elytra rubra, puncto ad fcuteUi apicem, lineola bafeos, fafciaque media, 
lata, flexuofa, nigris. Membrana fufca, bafi nigricans; lineola ba- 
feos transverfa, puncto infra nigredinem lineolaque obliqua fupra 
cori! apicem, cum puncto fere juncta, albis. jlLae albidae. 

Abdomen carinatum, fupra rubrum margine punctis quinque nigris ; fub- 
tus rubrum , fegmentis bafi punccisque utrinque quatuor nigris. Anus 
ruber. Pectiis nigrum cinereo micans, maculis utrinque tribus, ova- 
libus, rubris. 

Pedes inermes , nigri , cinereo - micantes. 

Obfen. - StDÜius Cim. Tab. Vlll. Fig. sr.Jmilem habet Lygaeum fnb tio- 
iniiie C. Hi/ofci/ami furinamenfts , Jed differt a noßro ßatura et tnagnitu- 
dine, et membrana atbo . marginata. P 2 106. LY- 112 ^«.o«,- 

io6. LYGAEVS ELEGANS. CDie zierliche oßindifche Fdfen- 

tvürgwanzs.J 
Tab. XI. Fig. 106. 

L. rubro nigroque varius , thorace poftice maculis duabus pallidis , antennis 
pedibusque atris, aus albis. 

Ex India orientali. Muf. D. D Panzer. 

Statur a et fumma affinitas L. faxatilis, afl: duplo fere major; membrana alba. 

Antennae breves, quadriarticulatae, iiigrae. 

Caput nigrum linea longitudinali antice bifida rubra ; puncto utrinque pone 
oculos fufcos impreflb. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, nigrum. 

Thornx niger marginibus lateral ibus angulisque pofticis rotundatis tumidu- 
lis; macula parva Umata utrinqne ad angulum anticum linea utrinque 
longitudinali fubmarginali, aliaque media antice capitata rubris; po- 
ftice macula magna transverfa pallida, linea rubra in duas partes divifa. 

Scutellnm triangulum, nigrum, marginatum, linea longitudinali elevata, 
ita ut inter margines et lineara foveolae duae oriantur. 

Elytrn nigra vcnofa. margine interiore juxta fcutellum, linea marginis 
exterioris a bafi ad medium usque ducta, macula oblonga marginis 
cxterioris ante apicem, puncto in cruce, alioque medio ad bafin ru- 
bris. Membrann hciea.; macula in medio ad corii marginem lineaque 
transverfa, flexuofa, fufcis. ^Jae lacteae bafi fufcefcentes. 

Jbdoircn carinatum, fupra rubrum margine maculis fex quadratis nigris; 
fubtus nigrum ; maculis marginalibus utrinque quinque bau fafciisque 
quatuor abbreviatis rubris. Jims obtufus, fufcus. Pectus nigrum 
aureo fubfquamofum, maculis utrinque tribus thoracisque margine fub- 
tus rubris. 

Pedes tenues, inermes, nigri. 107. LY- 113 

J07. LYGAEVwS GRISEVS. (Die; graue europUifche 

Wiirgivanze). 

Tab, XL Fig. 107. 
a) magn, natural, b) eadem aucta. 
L. grifeas punctalus, antennis tibiisque teftaceis> his fpinulofis. 
Habitat in Europa. Muf. D. q/hc. Sturm. 

Statura omnino L. Echii Panz. afl paulo minor ; thorax magis quadratus 

nee antice convexus. . 
Antenme quadriarticulatae, mediocres , piHs rigidis afperatae, articulo 

primo brevi et ultimo oblongo craflioribus fufcis, reliquis rufo- te- 

flaceis. 
Caput acurainatum, fufcum, impreffb - punctatum, lineis duabus apicis pa- 

rallelis impreffis. Oculi globofi nigri. 
Roßrum quadriarticulatum , breve , fufcum , articulo primo crafiiore. 
Thorax fubquadratus, grifeus punctis plurimis impreflis nigris; difco ob- 

fcuriore. 
Scutellv.m trianguläre , grifeum , punctis impreffis nigris. 
Elytra grifea, venis tribus elevatis ; punctis plurimis impreffis fufcis, 

quae in marginibus lateralibus raaculas fufcas conftituunt. Membrana 

fordida , venis curvis ftriata. /Ilae albidae. 

Abdomen fupra nigrum punctis utrinque quinque pallfdis , puncto nigro; 

fubtus nigrum nitidum, margine pallide maculatum. /hr.i gibbus. 

Pe:tus nigrum punctis utrinque tribus ad pedum infertionem futuris- 

que palüdis 
Femara clavata, ferrulata, nigra apice ruföfcentia. Tibiae rufo - teftaceae, 

fpinulofae. 108. LY. 114 

io8. LYGAEVS FLAVOMACVLATVS. (Die fchmak gelb- 

gefleckte europ'difche Würgwanzc ). 

Tab. XI. Fig, log. 

a) magn. natural, b) eadem aucta. 

L. niger, elytris maculis duabus flavis: pofteriore puncto nigro. Fabric. Ent" 

' Sylt. Tom. IV. pag. iga. n. 169. 
Cimex tricolor: oblongus niger elytris flavis, fafcia transverfa apiceque fiif- 

cis. Muf. Lefkean. pag. ia2. n. 148. Linn. Sylt. Nat, Ed. XIII. pag. 2164. 

n.6i8. 
C. qmdrißavomaculatus. Degser. Infect. IH. pag. 295. n. 34. 
Goetz. Entom. Beytraeg. B. II. pag. 253. n, 13. 

Habitat in Europae planus. 

Corpus valde anguflum , parura villofum. 

AiTtenme quadriarticulatae ; articulo primobrevi, crafliore, rufo, fecun- 

do longiore fubdavato nigro, tertio et quarto brevifiimü fubfecaceis 

rufefcentibus. 
Caput parvum, apiculatum atrum, niddum, lineolis duabus apicis irapref^ 

fis. Ociili prominuli, globoli, tufci. 
Roflrum quadriarticulatum, mediocre, fiavum. 
Thorax ater, nitidus, fubtiliffime imprefTo - punctatus, antice anguflatus, 

medio transverie impreirus, angulis pofticis acut-iurculis. 
Scutellum atrum , nitidiffimum , medio transverfe profunde impreflum. 
Eiyira nigra, nitida, macula magna baleos oblonga, longitudinali fafcia- 

que ante apicem flavis Membram nigricans lineola ad corii apiccra 

transverfa alba, ^lae fufcae , opalizantes. 
Ahdomen fufcum, nitidum alis brevius, Anus rufus. Pectus nigrum, ni- 

tidum. 
Pedes tenues, inermes, flavi. Femora annulo ante apicem fufco. Tarfi 

fufci. 

Var. Femoribus apice fufcis. MI- "5 
M I R I S. 

109. MIRIS LATERALIS. (Dis gelbgefmmte Schmakvvame). 

Tab. XI. Fig. 109. 

a) Mag», natural b) eaiem aucta, 

M. niger lateribus albidis. Fabric. Entotiu Syft. Tom, IV. pag. 184. n. 3. 
Linn. Syft. Nat Ed. XIII. pag. 2190. 11.517. 
Götz. Eatomol. Beyträg. B. II pag 252. n. 9. 

Captiis Altorßi Noricorum Menf. ofim. 1801, in Hotco motli. 

Slatiira omnino M. flriati. 

Jntennae quadriarciculatae, nigrae; articu'o pn'mo craflb pilofo bafi cur- 
vo, tertio et quarto cinerafcendbus. 

Caput nigrum, niddum, apiculatuni, fubpilofum, macula apicis, orbita 
ocidonim nigrorum puncdsque duobus pofticis flavis. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, ardculo primo compreflb, membra- 
nacco , pallido, reliquis nigris. 

Thorax niger, nitidus, fubpilofus, andce anguftatus tuberculisque duobus 
notatus ; marginibus lateralibus lineaque media flavis. 

Scutelhm triangulum, nigrum, nitidum, linea longitudinali bafi anguftata, 
flava. 

Elytra obfcure fufca, nitida, venis aliquot pallidioribus fl:riata, margine 
laterali late albido; appendice pallida. Membrana fuliginofa vena re- 
currente teftacea. Alae fuliginofae, opalizantes. 

Abdomen nigrum fubtus margine vittaque utrinque flava, Pectus nigrum 
flavo variegatum. 

Pedes tenues, inermes, fubpilofi. Femora nigra bafi apiceque flavefcentia 
«igro - punctata. Tibiae teflaceae bafi apiceque nigrae. Tarfi fufci. 

rar. vittis abdommaUbus interruptis. HO. MI- Il6 -^™«_- 

1 lo. MIRIS ABBREVJATVS. f Die Schmalzwanze mit 

äb^dürxten Fiügeln. 
Tab. XI. Fig. iio. 
a) magtt. natural, b) eadem auct. c) ocuhtm mägn. auct. d) eadem auct. 
e) ni/mpha magn, natural f) eadem auct. 

l/i. thorace nigro lineis tribus flavis, abdomine nigro flavo variegato elytrls 
abbreviatis, pedibus fernigineis nigro punctatis, 
Captus Altorfii Norkorum Mcnf fful iSoi, in graminoßs. 
Magnitiula M. lateralis foetor C Baccarum. 
Antennae quadriarticulatae, breves, articulo primo brevi, crafiiore, fub 

curvo fecundoque elongato fiibpilofis ferrugineis apiclbus nigris, tcr- 

tio et quarto tenuioribus totis nigris. 
Caput Tilgnim , nitidum , macula froncali, alia magna utrinqiie ad oculos, 

pofticeque duabus flavis. Ocidi globofi, fufci. 
Roßrum quadriardculatum , brcve, articulo prinio comprefTo, membranaceo 

flavo, fecundo nigro, bafi flavo, reliquis totis nigris. 
Thorax niger, nitidus fubpilofus, antice fubtuberculatus, marginibus la- 

teralibus lineaque media antice capitata flavis. 
Scntellum parvum, triangulum, nigrum, nitidum, apice macula pctiolata, flava. 
Elytra parva, nifca, nitida, appendiculata marginibus lateralibus venisque 

aliquot flavis. Membrana breviiTima. fufca, cum elytris vix diiridiam 

abdominis partern tegens; vena recurrente flavelcente, yllae abbre- 

viatae, fuliginofae. 
Abdomen iübdilatcLtum, fupranigrum flavo- variegatum, marginibusflavislinea 

punctorum nigrorum,- fubtus flavo- viride, fubpilofum iineis tnbuslon- 

gitudinalibus nigris. Pectus flavo- viride nigro - variegatum, collo nigro. 
Pe^/ei- flavo- ferruginei, inermes, fl.ibpilori. 7'V/j;ora punctis macii]isque ni- 
gris, in feries pofitis. Tibi^ie apicc nigrae; pofticae bafi nigro pun- 

ctatae. Tarß nigri. 

Obferv. Semet tantum cepihinc Gmicem que^n primo Nympham M lateralis hahui,fed 
Ovis rratgravidus. Ova circiter octo alba - vi''idia, curva, altera apice comprejja. 

Colorflavefcens animakulo mortuo in carneiim tranßbit. Eodem loco eodenique tempore 
Nympham cepi, quam liujus Ciuiicis ej]e arlntror et de qua brevem defcriptionem addam. 

Tab. XI. Fig. MO. e) f,.. 
Antennae bfevinres , fufcefcentes articulis apice nigris. 
Caput fangnineo fufcum vitta longitudinaii flava Ocidi virefcentes, 
Roßrum pallidum , apice nigrum. 
Thorax purpureo-fufcus medio longitudinaliter excavatus, autice traßsverfe rogo- 

fus marginibus lateralibus vittaque media pallidis, 
Scutellum pallidum , longitudinaliter imprellum. 
Elytra i elytrorum vaginae oblongae, bafi connatae , pnrpureo - fufcae marginibus la- 

teralibus pallidis. 
Abdomen apiculatum, fupra laete viride, utrinqne vitta longitudinaii purpurea ; fubtus paullo 

dilutius, margine lineaque utrinque rubris. Pectus purpureo - marginatura. 
Pedes fordide vifides, fubpiloli, inermes. Femara übfcurius punctata. Tarß apice nigri. 

jii. MI- <^^^^ JJ^ 

III. MIRIS TIBIALIS. C Die Schwalzwanze mit vveijjcn 

Schienbeinen J. 

Tab. XII. Fig. in. , . 

a) Mag», natural, b) eadetn aucta. 
Mt niger elytris macula bafeos tibiisque albis; antennis apice rufis. 
Habitat in Etiropae pratis. Menf. ^fun. 

MagnUudo M. laevigaü. 
Antmnae quadriarticulatac, nigrae, articulo tertio et quarto tenuioribus 
rufis. 

Caput acuminatum, nigrum, nitidum, lineolis duabus apicis impreflis, 
Ociili magni, globofi, nigri. 

Roßrinn quadriarticulatum, breve, rufefcens, articulo primo comprefTo 
ultimoque nigris. 

Thorax ater, nitidus, antice fubbituberculatus. 

Scutelh.m parvum , trianguläre , acutum , atrum , nitidum. 

Elytra appendiculata, nigra, pilis plurimis aureo nitencibus, margine ey- 
teriore bafeos macula magna oblonga alba. Membrana nigricans 
venis duabus recurrentibus fufcis. Alae fuliginofae, opalifantes. 

Abdomen alis brevius, atrum, nitidum. Anus fubincrafTatus. Pectus 
nigrum , nitidum. 

Pedes tenues, fubpilofi. Femara mgrz. Tifiwe fubfpinulofae , albae, apice 
nigrae. Tarfi flavefcentes. 

Obferv. Variat macula elytrorum majore, 
Mortuo infecto color albus flavefcit. GER. 118 —^^^ 

G E R R I S. 

212. GERRIS FOSSARVM. {Die oßindifche Graben- 

Scbmalzvva]izs ). 

Tab, XII. Fig. 1 12. 

G. fupra furcus, thcracis fcuteliique marginibus lineaque dorfali flavis. Fabric, 
Entom. Sj'll. Tom. IV. pag. i83. n. 3. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2192, n. 527. 

Goetz. Entom Beytr. B. 11. pag. 271. n 3. 

Habitat in India Orient ali. Muß D. Prof, Efper. 

yintenme nigrae, quadriarticulatae, mediocres. 
Caput nigrum , immaculatum. Oculonim fufcorum orbita flava. 
Roßrum breve, quadriarticulatum, articulo primo et fecundo flavis, ter- 
tio et ultimo nigris. 

Thorax nigcr, ancice ucrinque unidentatus tuberculisque diiobus margina- 
Jibus nitidis, marginibus iateralibus lineolaque parva longitudinali 
flavis, pofl:ice lineola longitudinaliter elevata, et utrinque tuberculo 
parvo ad ortum fcutelli. 

Scutdliim cum thorace connatum rotundatum nigrum, flavo ■ marginatum. 

Elytra membranacea abJominis longitudine , fufcefcentia , nigro - venofa. 

Abdomen fupra nigrum; fubtus albo- fenceum ilavo - marginatum linea 
media fubelevata, obfcuriore, utrinque ferie punctorum imprefTo- 
rum. ^niis bidentatus, tefl;aceus. Pectus albofericeum , lineola in- 
ter pedes quatuor pofteriores elevata teftacea , aliaque ab apice ad 
medium ducta impreffa, flavicante, pro roflri receptione. 

Ptdes antici breves, reliqui longi, tenues, nigri , bafi tefl:acei. Femara 
antica et media apice denticulis duobus parvis armata , omnia tubercu- 
lis minutis afpera. RE- 119 

R E D V V I V S. 

113. REDVVIVS GIGAS. f D/e grofse bunte oßimiifche 

FliegenvvanzeJ. 

Tab, XII. Fig. 113. 

R, niger, thoracis margine elytrorumque fafcia o'jfoleta fiexuofa rufis, Fabric. 
Ent. Syft. Tom. IV^. pag. 19^. n. i. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2195. n. 544. 
Stoll. Cim. Tab. XX. Fig. 140. 

Habitat in India orientali. Muf. D, Prof. Efper. 

j^ntennae quinquearticulatae, fufcae. 

Caput porrectum, fufcum, poftice ftemmatibus duobus, diftantibus, fer- 
rugineis. Oculi fufci. 

Roßrum triarticulaturn , breviffimum, rectum, fubulatiim, fufco- rufum, 
articulo ultimo pilofo. 

Thorax planus, puncds elevatis fcaber, obfcure fufcus, marginibus latera- 
libus tenuiffime ferrugineis; antice attenuatus, utrinque unidentatus , 
tuberculisque duobus, medio longitudinaliter imprefllis; margine po- 
ftico rotundato. 

Scutellum nigrum , acutum, fcabrum. 

Elytra obfcure fufca lineola bafeos obliqua , fafcia fubflexuofa margineque 
exteriore ferrugineis. Membrana fufca, flriata. ^lae albidae. 

Abdomen fupra fufcum, margine prominulo maculis fex ferrugineis; fubtus 
fufcum, nitidum, maculis fex marginalibus flavefcentibus. Pectus 
nigrum, nitidum punctis elevatis fcabrum. 

Peiles inermes obfcure fufci. Feniora aequalia, antica fubtus non carinata, 
Tarfi teftacei. Q2 114. RE- 120 

114. REDVVIVS ATER. (Die fthvvarzc oßindifihe 

Flic'^envvanzs ). 

Tab. XII. Fig. 114. 

a) fctitellum magnitudine auctum- 

R. ater nitidus, capite poftice attenuato cyliudrico, fcutello cornuto, abdomi- 
nis lateribus elevatis. 

Hahitat in India orientali. Muf. D. Prof Efper. 

Anter.nae quinquearticulatae , fetaceae, nigrae. 

Caput collo longo cylindrico infidensj rrigrnm^ flemwatibus dudhus pone 

ociilos rufis. 
Roßnim triarticLilatum , arcuatum, cenue, nigrum; articulo intermedio 

" longiore, ultimo breviffimo. 
Thorax niger bilobus; lobo anteriore parvo, fiibglobofo, laevi, nitido, 

antice utrinque unidentato ; pofleriore fubrhombeo punctis elevatis 

fcabro, angulis obtufis, prominulis. 
Scutellum parvum, nigrum ^ cornu validum, erectum, obtufura ante api- 

cem emittens. 
Elytva nigra, nitida, parva. Manhram fufca nitidiffima. Jlae fufces- 

centes. 
Ahdomen fupra atrum , nitididlmum , marginibus lateralibus prominentf- 

bus fubangulatis elevatis, fegmentis tuberculatis; fubtus nigrum, mar- 

gine fubtiliflime rugofum et in quolibet fegmento puncto minutiffimo 

albo notatum. Pectus atrum , nitidum. 
Peäei omnes tenues, inermes, fubpilofi, atri. Tarfi rufefcentes. 

Obferv. Caput una cum collo aequat longitudine thoracem. 

R. coUaris. Fabric. Ent. Syft. T. IV. pag. 202. n. 31. StolL Cim, 
Tab. XLI. Fig. sp^. a noßro diver fus effe videtur; licet ßatura et ma- 
gnitudine inter Je conveniant. Fabricius enim tacet ßuteHtim cornuttim, 
fuoque infecto tribuit eli/tra poßice alba. IIS- RE- 121 

115. REDVIVS, ACANTHARIS. (Die ßachüchte Fliegentvanze). 

Tab. XII. Fig. 115. 

iythorax cum fcuteUo, magn, auci. b) abdonmis margo lateralis , magn, auct. 

R. thorace fpinofo, abdomine fpinis ciliato, Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. 

p. 207. n. 52. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2195. n. 38. 
Goetz. Entom. Beyträg. B. II. pag, 196. n. 33. 

Habitat in India occidentali. Muf. D. D. Panzer. 

Antennae quinquearticulatae, fetaceae, fubpilofae, grifeae, articulis apice 
obfcurionbus. 

Caput porrectuum, collo elongato, angufto infidens, grifeum, villofum, 
linea transveiTa inter ociilos parvos , fufcos profunde imprelFa , pone 
oculos fiemmatibus duobus minutis , flavis. 

Roflnim triarticulatum , arcuatum, breve, teftaceum. 

Thorax bilobus, grifeus, villofus, fubtiliflime impreflb - punctatusi lobus 
anterior minor, fubglobofus, fpinis qiiatuor erectis^ vah'dis, acutis 
armatus: pofterior magis planus, fpinam utrinque acutam validam emit- 
tens, lineis duabus longitudinalibus elevatis pollice in fpinas duas 
Validas acutas,^ erectas abeuntibus et praeterea appcndicis loco in 
margine pofteriore utrinque lamina parva rotunda juxta fpinas latera- 
les auctus, 

Scutellim parvum, villofum, marginatum, grifeum, difco elevato. 

Elytra parva, grifea, Immaculata, imprelTo punctata, nitida, venofa. 

Membrana fufcefcens, nitida, venis obfcurioribus fubtiliflime rugofa. 

Alae fufcefcentes. 

Abdomen fupra nigrum, nitidum, rotundato- dilatatum, marginibus fub- 
elevatis, fegmentis margine bidentatis ; dente altere in apice, altere 
in medio ; fubtus convexum , nigrum , nitidum medio fufcefcens. 
Anus truncatus. Pectns grifeum, villofum. 

Pcdes grifei, inermes, villofi. Femara antica craffiora, omnia apice ti- 
biaeqiie bau nigrae. l'arß fufci. 

ri6. RE- 122 

II 6. REDVVIVS VLVLANS. fD/c heulende Iliegenvvanze). 

Tab. XU. Fig. ii6. 

R. glaber m'^er, elytris rufis nigro maculatJs, margine interno iuteo, pectore 
fpinofo. Roff Faun. Etrufc. Tom. IT. pag. 356. n. 1360. Tab. VII. Fig. 5. 

Habitat Pißs in fykeßribus fupra terram. Muf. D. D Panzer. 

Statura et v^agnitudo R. fanctu 

Antennne qiiadriarticulatae, breves, nigrae, articulo primo craffiore , ciir- 

vato, fubpilofo, rufo. 
Ctf/)«f nigrum , apice rufefcens , pilis rigidis fubhifpidurn , lineolis duabus 

frontalibus aliaque transverfa inter ocuUs nigroa imprellis. Stemmata 

rufa. 
Roßrum triarticulatum , breve , craffum , arcuatum , rufum. 
Thorax bilobus, niger, nitidus, lobo anteriore fubglobofo, poftice fo 

veola parva, pofteriore transverfo, brevi, poftice rotundato. 
Scvtellum parvum, trianguläre, nigrum, fubpilofum, medio impreflum. 
Elytra parva (plerumque abbreviata j crocea immaculata. Membrana ad 

bafin usque extenfa, bafi flava puncto nigro, apice nigra, flavo- 

marginata. Alae aibidae, abbreviatae. 
Abdomen fupra nigrum , nitidum , margine fubelevato rufo fufcoque varie- 

gato; fubtus atrum, nitidiflimum, margine rufo. 
Tectui nigrum, fpina valida, rufa, inter femora antica. 
Pedes rufi, fubpilofi. Femara antica brevia, cralTa, uti in Red. fancto. 

Fafc. II. Fig. 77. c. Tibice apice pilis aureo nitentibus. 

Obfirv. ÄJaxime vexatnr a Pediculo coccineo Scopol. 11.1053. ^ui pe- 
dibus fingulari modo retrorßtm exten fis roßro fufpenjus Uli adhaeret, non 
jacile dtvellenäus. KoJ/l 117. RE- 
^^uctor ■J'^i 123 

117. REDVVIVS SQVALIDVS. (Die fcbmutzige 

flie'^e)2ivanze. ) 

Tab. Xir. Fig. 117. 

R. paüide fufcus, feraoribus anticis craiTioribus fulio tnaculatis, antennis apice 
capillaribus birtis. Roff. Faun. Etrufc. Tom. II. pag. 25"^. n. 1364. 

Habitat in fj/lvis Italiae. Muf. D. D. Panzer. 

Statur 3 R. fancti^ viagnüudo R. annulnti. 

/intemiae quadriarticulatae, grifeae , pilis patentibus hirtae, apice capiila- 
res; articulo primo brevi, craßiore, fufco. 

Caput fjrdide flavefcens , feflile, antice fcabrum , poflice bituberculatum 
flemma'ihiis duobus fafcis, linea inter ocujos nigros transverfe ira- 
prelFa. 

jRo/?n;m triarticulatum , arcuatum, brevifilmum, flavefcens, apice fufcum. 

Thorax bilobus , grifcus; lobo anteriore fubglobofo antice bidentatoj po- 
fleriors fubangubto, angulis lateralibus acutiufculis, inaequali, fuf- 
co- variegato, macula poftica , oblonga, marginali, fufca. 

Scutellum parvum , trianguläre, acutiflimum, fufcum, linea flavefcente. 

Elytra fordide flavefcentia, nervofa, bali paulo obfcuriora, punctis aliquot 

marginalibus albidis. Membrana concolor. Alae alnae, opalifantes. 

Ahdo-ncn fupra pallidum , margine prominulo fufco variegato; fiibtus gri- 
feum linea longitudmali elevata; ferie utrinque nsacularum aliaque 
punctorum nigrorum. An is fufcus. 

Pectiis fufcum , grifco - variegatum. 

Pede; fordide flavcfcentes. Femara antica cralüora, clavata, ferrata, 
fufco variegata. 7'ibi'e bafi apice annuloque medio fufcis, pilis rigi- 
dis fubhifp:dae. Feroa media et poftica longiufcula, inermia, te- 
nuiora, apice annulisque duobus ante apicem fufcis. Tarfi rufef- 
centes. 

Obferv. Sexus alter antennis pilis barbatis qiiaß plumoßs, alter nudis. 
Roß. 118- RE- 124 

II 8. REDVVIVS SEXSPINOSVS.. (Die nordamerikanifche 
FUegenvvanzs mit fechs Dornen auf dem Kopfe.) 

Tab. XII. Fig. ii8. 
a) mtennae, caput, roftrum, thorax cum fciitello et pede antico magn, auct. 

R, antennis apice capillaribus, niger, abdominis rrargine rubro- punctato, pe- 
dibus ferrugineis nigro-annulatis, femoribus anticis dentatis, capite fexfpinofo. 

Habitat in America feptentrionati, Muf, D, ^ac. Sturm, 

Statura et mngnitudo R iracundi, 

Ajüennae quinquearticulatae, apice capillares; articulo primo breviflimo 

nigro, fecundo nigro annulis duobus ferrugineis, reliquis ferrugineis 

apice nigris. 
Caput porrectum, nigmm, medio transverfe imprcffiim , poflice attenua- 

tum, tuberculatum, antice fpinis fex ferrugineis, erectis, acutis, in 

lineas duas , longitudinales pofitis. Stemmata duo rufa. Oculi ferru- 

ginei, globofi. 
Roßrwn triarticulatum , arcuatum, breviffimum ferrugineum, articulo 

primo et fecundo bafi, ultimo brevi toto nigro. 
Thorax niger, fiibpilofus, bilobus, lobo anteriore tuberculato plicis dua- 

bus longitudinaiibui obfolctis, tuberculis marginalibus ferrugineis; 

pofleriore punctis plurmiis irregulariter impreffis fcabro, angulato, 

angulis obtufis. 
Scutellmn parvum , obtufum, nigrum , apice rufefcens linea media V 

referente elevata. 
£h'«r:7 parva, nigra, immaculata, vcnis elevatis rufefccntibus. Membrana 

fufca, nitida, fubtiliflime flriata atque venofa. 
Abdomen carinatum , margine valde elevatum, fupra nigrum punctis ma- 

culisque rubris variegatum, fubtus ferrugineum nijgro nebulofum, 

margine nigro rufo-maculatumi linea utrinque punctorum elevato- 

rum. Anus integer. Pectus ferrugineum fufco - maculatum, ante pe- 

des anticos denticulis quatuor armatum. 
Pedes ferruginei. Femora antica cralTa , fubclavata , fcabra denticulis 

quatuor, 2. 2 oppofitis, fubpilofa annulis duobus nigris. 7Vjiae an- 

ticac fubpilofae apice annuloque bafeos nigris. Femora reliqua te- 

nuiora, inermia, pilofa apice annulisque duobus nigris. Tibiae bafi 

apiceque fufcae. Tarß ferruginei. 

mj. RE- 125 

1 19. REDVVIVS STRIDVL\'S. f D/e zifchcndc Fllegenvvame). 

Tab. Xn. Fig. r 19. 
a) ebjtrum cum membrana magnit. auct, 

R. 'glaber riiger, elytris rufis : mar^ine tenuiore cinerro nigro put-.ctato, 
Fabric. Ent. Syft. "Tom. IV^ pag. iy5. d. 6, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2197. n. 557. 

Roff. Faun. Etrufc. Tom. II. pag. 2,-,7. n. 1363. • 

Schellenberg, helvet. V/anzeng, Tab. VII. Fig. 2. 

Habitat MonspelH, primo vere agiiis, antcnnas coniiiiao motitans , thora- 
cis attritn jlrideiis. 

Statura et famma nßnitas R. idulant;^^ difFert tarnen magnitudine minore, 
pedibus nigris, membrana bipunctata. 

Antennae fetaceae , quadriarticulatae, nigrae, breves, lübpilofae; arti- 
culo primo crafliorc, fubcurvaco. 

Caput globofum, apiculatum, nigrum, nitidum, fubpilofam linea pone ocu- 
los transverfa, profunde imprefla. Ocitli laterales, parvi, fufci, 
vix prominuli. 

Roßrum triarticulatum, breve, arcuatum, validum, nigrum, articulo ul- 
timo acutiffimo rufo 

Thorax nigcr, nitidus, fubpilofus, bilobus, lobe anteriore articulato, 
poderiore transverfo, brevi, linea communi longitudinali obfolete 
imprelTa. 

Scvtelhim parvum, acuminatum, marginatum, nigrum. 

Elytra parva, rufa, venofa. M'?;?/;r,7yi7 cinerafcens, ad bafin usque pro- 
ducta, maculis tribus marginalibus bafeos fubrorundis aliaque maxima 
margini poftico corii adjacente nigris. Inter hanc et tertiam macula 
transverfa, pallida et inter tertiam et fecundam corium emittit venam 
rubram ad marginem membranae internum, quae vena margine recur- 
rit ut fecunda macula quafi ocellaris videatur. Jlae fufcefcentes venis 
crafIiorii)US fiifcis. 

Abdomen fupra rubrum, bafi apiceqiie nigrum; fubtus nigrum, nitidum ma- 
cula bafeos longitudinali margincque apiccm non attingcnte rubris; 
rubedine dentata. Pectus atrum, fubvillofum fpina brevi armatum. 

Fedes atri, nitidi fub\-illori. Fenwra antica incraflata. Vz'/fwe anticae api- 
ce dilatatae. Femora media fubclavata. Tarß fufci. 

R 120, RE- 1^6 .^<,^— 

I20. REDVVIVS ERYTHROCEP.HALVS. QDie rofhköpßgte 

Fliegenivanze.') 

Tab. XII. Fig. 120. 

2^ fcutellum magnitudiae aiict. 

R. niger capite rufo. anteniiis pilofis, tborace paüide marginato abdominis la- 
teribus albo maculutis , fcutello apice fiffj. 

Hiibitat in Indla orientali. Muß D. Prof. Efper. 

Magnitiido R. perßmtf. 

Antennae quadriarticulatae, pilofae, pilis pateatibus fufcis , articulo primo 
bafi rufo, rcliquis totis nigris. 

Ci3/)»? rufum , nitidum, fubporrectum, acuminatum lineis duabus impreffis, 
poftice gibbum ftemmatibus duobus. Oculi ferruginci. 

Roßnim triarticulatum , breve , arcuatum, ferrugineum articulo ultimo 
minimo. 

Thorax ater, glabcr, nitidifllmus, pallide marginatus, bllobus, lobo an- 
teriore linea media longitiidinali impreffa, pofteriore latiore, margine 
rotundato tumidulo. 

Sciitellum parvum , nigrum, nitidum, rugofum, margine crenulatum, apice 
fifTum. 

Elytra nigra lineola bafeos marginis exterioris pallida. Membrana et alae 

fuliginofae. 
Abdomen fupra pallefcens margine fiibelevato albo fufcoque variegato ; fub» 

tus pallidum fegmentorum marginibus fufcis. Amis fufcus. Pectus 

nigrum, nitidum. 
Peäes nigri, nitidi. Feinora fubtus linea pilorum rufefcentium. Tarß 

rufefccntcs. IN- »»«< INDEX FASCICVLI TERTIL ACANTHIA. 8r. 
82. 
83. 
84. A. corticalls. 
A. craflipes. 
A. erod». 
A. fylveftris. CIMEX. * fcutetiaii, fcutelto tongitadins ab»- 
dominis. %?,- 


C. 


fignatus. 


86. 


C. 


nigellae. 


87. 


C. 


Fabricii. 


88. 


C. 


pedemontanus. 


89. 


c. 


albolineatus. 


qo. 


c. 


Vahlii. 


9t. 


c. 


Galii, mihi. 


92. 


c. 


nitiduloides, mihi. LYGAEVS. 

* thorace fihwfo. 
pS L. dentipes. 

99. L. pilcfus. Thunberg. 
s;-"- thorace mutico. 

100, L. galliis. 

loi. L. Koenigii var. capeiifj;!, 
IC2. L. apterus. 

103. L. Itriatuius. 

104. L. aft'mis, mihL 

105. L. civilis var. furinamenGs. 

106. L. elegans, mihi. 

107. L grileus, mihi. ^■li Jpinoß , thorace utrinque Jpina 
armato. 

93. C. cinnamomeus, mihi. 
=.'?*:;; ovati thorace mutico, 

94. C. Lynx. 

96. C. fphacelatus. 
C- umbracu'atus. COREVS. 
97- C. comprefllcornis mihi. 103. 


L. 


flavo macuiatus. 


MlKlJt. 

IC9. 


M. 


lateralis. 


llü. 


M. 


abbreviatus, mihi, 


III. 


M. 


tibialis, mihi. 


GERRIS. 


112. 


G. 


folTarum. 


REDVVIVS 


113- 


R. 


gigas. 


114. 


R. 


ater, mihi. 


US- 


R. 


acantharis. 


116. 


R 


ululans RoiT". 


117. 


R. 


fqualidus, Roff. 


118. 


R. 


fexfpinofus, mihi. 


119. 


R. 


llridulus. 120. R. erythrocephalus, mihi. EMEN- EMENDANDA IN FASCICVLO SECVNDO, Pag. 43. lin. 23. kg. fufcefcens , pag. 44. poft. lin. 3. infer. a) magti. natural, 
b) ectdem auct,, Hn. ::5. leg. oculis , pag. 45, lin. 14. 1. intermedio, lin. S2. i. pellu. 
cide, pag. 46. lin. 22. 1 colorern ex flavo-fufcutn. lin. 23. del. tnagis. pag. 47. lin. 
14. poft minutis addatur (,) lin. 34 1. roftro fulvo. ibid pectore ferrugineo. lin. 35, 
l. fafciam. pag 48- Hn. 15. 1 oblonga. lin. 20. 1. undique. pag. 49 lin. 14. ]. ftem- 
matibus. pag 50. lin. 9. poft fcarabaeo add. (,). pag. 51 lin. penult. 1. capitis, pag. 
5a. lin 10, poft viride add (,). lin. antepenult. i. Linnaeus. pag. i;4. lin. 27 1. Pectus, 
pag. 55. lin, 3. 1. volans, pag. 57. lin 13. poft parallelis add. f,) poft lateralibus del. (,), 
lin. 20. 1. irroratum, pag. 5S. lin. 11. 1. ßemmatibus. pag. 59. lin. 2 1. 56. pag. 60, 
lin. 23. poft imraaculata add. (,). pag. rti. lin. 16. 1. femioibicularis. lin. 21. L Alae<, 
lin 25. 1. anticae. pag 62. lin. 10. poft breviorl add. (,) lin. 12. poft rufefcente ',). 
lin. 15. poft nitidus (,). lin 22. poft confertis {,). pag 63. lin, i. 1. zweyfarbig. lin, 
22. poft nitidiillma (,). lin. penult. leg. lato, pag 05. I. 10. 1 Morionis. pag. 66, 
lin. II 1. ovato. pag. 67. lin. 14. del. valde. pag, 68, ün. 18. poft fufcis (,). lin. 24, 
1. utrinque. pag 74. 1. 24. I. bafes. pag. 75 lin. 28. 1. Tibüs. lin. penult. del. Ah, 
pag. 77. lin. II. \. ßemmatibus. lin- 15. 1. e.xcifus. pag. 78 lin. 14. 1. nitidiffimis. lin. 
penult I tibiarum apicibus pag. 79. Hn. 15. leg. capillaribus. lin. 16. \. ßemmatibus, 
pag. So- li'i- lo- '• ßemmatibus. pag. 81. lin. 19. poft rubra (,). pag. 82. lin. 13. L 
ßemmatibus, lin. 14. l. validum, pag 83 lin. n. 1. apice. lin. 14. 1. apice. I C O N E S 

C I M I C V 

DESCRIPTIONBVS ILLVSTRATAE. 
AVCTORE 

JOANNE FRIDERICO WOLFF 

MED. DOCT. SOGIETAT. PHYTOGRAPH. GOETTING. ET BOTANIC. 
EATISßON. SOCIO. FASCICVLVS QVARTVS 
CONT. TAB. XIII - XVI. ERL ANGAE 

APVD lOANNEM lACOBVM PALM. 1804« INDEX FASCICVLI QVARTI. ACANTHIA. 

lai. A. lectularia. 

122. A. pallicornis. 

123. A. deprefla. 

124. A. Echii, mihi. 

125. A. capitata, mihi. 

126. A. marginata, mihi. 

127. A. quadrimaculata mihi. CIMEX. 

* fcutellatiy 
abdominis. 

128. C. furcifer 

129. C. 
•• fpinoßy 

armato. 

130. C. 

131. C. 
J32. c. 
133- C. fciitello longündine maurus. 

thorace iitrinqiie fpina 

luridus. 
cuftos. 
nigricornis. 
ictericus. 

tborace mutico. 134. C. melanocephalus. 

135. C. vernalis, mihi. 

136. C. umbrinus, mihi, 

LYGAEVS. 

* tborace fpinofo. 

137. L. haemorrhoidalis. 
•• thorace mutico. 

138. L. calcaratus. LYGAEVS. 

139. L. lufcus. 

140. L. craflicornis. 

141. L. pallipes, mihi. 

142. L. varius, mihi. 

143. L. Thymi, mihi. 

144. L. marginepunctatus , 
mihi. 

J45. L. rufipes, mihi. 

14*5. L. tyrannus. 

147. L. agilis. 

MIRIS. 

148. M. femiflavus, mihi. 

149. M. Icngicornis, mihi. 

150. M. firiatellus. 

151. M. Chryninthemi, mihi. 
.152. M. feticornis. 

153. M. vagans. 

154. M. hortorum. 

GERRIS. 

155. G. errans, mihi. 

156. G. annulatus, mihi. 

REDVVIVS. 

157. R. cordatus, mihi. 

158. R. unifafciatus, mihi. 
T59. R. lepturoides, mihi. 
160. R. fanguinolentus, mihi. EMEN- ^MENDANDA IN FASCICVLO TERTIO. Pag. 97. lin. 6. leg. Vienna-". pag. 99. lin. ig. leg. nigricorne. pag. 
100. lin. 7. leg. extrorfum. pag. 102. lin. 32. leg. anum. pag. 107, 
lin.. 24. leg. nigra, pag. irö. lin. 4. leg. ovulummagn. natural, ib. lin. 
32, leg. transivit. pag. iig. lin. 3 leg. Scbmalwanze. pag 125. lin. aj, 
leg. raaculis tribus fubrotundis, pofteriore majore, lineolaque bafeos 
nigris, Inter maculam fecundam et tertiam macula efl transverfa pallida 
et inter primam et fecundam coriura emittit venam rubram ad raa-rginem 
mcmbranae internum, quae etc. 1*7 

A C A N T H I A. • 

121. ACANTHIA LECTVLi\RIA. CDie Bettblutwanze y 

Tab. XIII. Fig. 121. 

a) magn. natural, b) ead. au ct. 
A. aptera, corpore ferrugineo. Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 67. n. I. 
Rüff Faun. Etrusc. Tom. II. pag. 223. n 1278, 
Schelletiberg Helv. Wanzeng, Tab. VI. fig. i. 

(^Ciiiicx lectularius). 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2123. n, i. Faun. fuec. Ed. II. p, 345, n. 909. 
Scopol. Entom. Carn. pag. i2i. n, 354, 
StoU Cim. Tab, XIX Fig. 13!. 
Goetz. Eutom. Beytr. B, II. pag. 180. n. I. 
Mattliiol. pag. 257. 

Schwenckfeld Tiierlotr. Silef. pag. 524. 
Schniiedleins Einl in d. Infektenl. pag 274. 

Habitat in Earopac donübus, hoinini moleßijjlmct, 

i- otum corpus fciTugineum , fubpilofLim. 

^K?ej2;2^eqiiadriarciciiIatae,articuioprimo breviffimo fecundoque craffioribiis. 
Caput truncatum , lineolis duabiis poftice convergentibus imprellis. Ociili 

parvi rufcfcentes. 
Roflrwn quadriarticulatum , brevinimum. 

TiJorax fublunatus, marginibus lateralibus rotundatis, fubelevatis, fubciliatis. 
Scutellum parvum, apiculatum. 
Elytra breviflima, truncata, connata, impreflb - puHCtata. Membrana et 

alae oranino nuUae. 
Ahäomen deprefilim, planum, rotundatum , fubtus bau lineolis duabus 

longitudinalibus elevatis. 
Peäes inermes, corpore parum pallidiores. 

Obfcrv. Secimdiim Scopoliuin l. c in Carniolia et alata invenitur, Secun- 
diim Limi. l. c. infectnm exoticitin, ante epucham J'altttarem, iain in Euro- 
pa , fix ante 16^0 in Anglia obfervata, 

Inveni ante plures annos pliira exeuiplaria in loco abfcondito intcr a£fe- 
res , ubi ßne dubio Acari aliaque parva iufccta Uli victuin prncbucyimt. 

Necatur oleo infufo Melolonthae vulgaris, yigarico mnfcario, Actaca, 
Nicotiaiia, olco Tercbinthinae accen/o, Mentha arvcnji , Lcpidio riide- 
rali , Myrica , Geranio robertiano , Cimicifuga , Cannabis feiiiinibus her- 
baque, Opuii baccis, a Rediwio perfonato , aliisqne pluribus, quae hie 
praetereimda in libris citatis evolvenm ßini. 

S 122. ACAN- 122. ACANTHIA PALLICORNIS, (^Die Bhiiivanze mit 
hellgelben l'lihlbörnern'). 

Tab. XIII. Fig. 122. 

a) magn natural, b) ead. atwt. 

A atra nitida, elytris coriaceis abbreviatis immaculatis; antennis pedibusque 

pallidis. • 
Fabric, Entom. Syfl:. Tom. IV. pag. 69. n. 5. 

Habitat in Etu-opae graminofts , Menf. ^'itt. 
Corpus parvum ; fiatura Alticae'-, faliens, 
Antennae quadriaiticulatae corpore paulo longiores, 'fetaceac, pallidae, 

articulo tcrtio apice, ultimo toto nigris. 
Caput transverfum, atrum, nicidiffiraum , lineolis duabus apicis imprcffis. 

Ocidi nigri. 
Roßrum quadriarticulatum, breve, teflaceum , apice nigro. 
Thorax transverfiis, ater, nitidiflimus, pollice fubtiliffime transverfe 

llriatus. 
Sciitellum trianguläre, atrum, nitidum. 
Elytra ovata , obtufa, atra, nitida, ad bafin lineolis aliquot longitudi- 

nalibus imprelijs. Akmhrana et alae nullae. 
Abdomen atrum, nitidiffimum, immaculatum. Anus apiculatus. 
Pedes inermes. Femara ^t^a.^ nitida, apice pallida; poftica crafTa, fub- 
clavata. Tihiae pallidae, pollicae elongatae. Tarfi uniarticulat'i, 
apice nigri. 123. ACAN. 123. ACANTHfA DEPRESS A. C^Die nkdergedrikke 

Bhitvvanze ). 
Tab. XUI. Fig. 123. 

a) magn, natural b) ead. aiict. 

A. membranacea fufca, thoroce lineis quatnor elevatis elj-tris albis: annulo 
elevato fufco, 

Fabrlc. Entom. Syft. Tom. IV. p. 72. n. 22. 

Habitat in Germania. Menf. Maio captä. 

Stntura omnino ^. corticaüs. ' * 

Antennae breves , quadriarticulatae , cylindricae , fubmuricatae , nigrae , 

aiticiilo primo ferrugineo. 
Caput nigrum , medio longitudinaliter elevatum , tuberculis ferriigineis 

afperum; denticulo ucrinque ante ocidos prominalos nigros acuto 

armatum, 
Roßrum triarticulatura , breve, tenue, rectum fen-uginetim , articulo fe- 

cundo annulo, ultimo toto fufco, 
Thorax transverfiis lineis quatuor longitudinalibus elevatis, curvis, fca- 

bris, nigro- fufcus, nitidus, antice macula utrinque alba; margini- 

bus lateralibus rotundatis , fubelevatis ferrulatis. 
Scutelbm deprefllim obtufum , nigrum, nitidum, margine elevato, me- 
dio fubtiliffime transverfe rugofum ; bafi punctis vix conlpicuis 

ferrugineis. 
Elytra albida fufco - maculata, margine exteriori bafeos prominente fcr- 

rulato; annulo ante apicem elevato, oblongo fufco. Membrana 

nigra bafi venisque anallomofantibus albidis reticulata. Alae opa- 

lizantes. 
Abdomen fupra fcrrugineum marginibus prominentibus fufco- variegatis,- 

apice Ijnuato, nigro, maculis duabus albidis ; fubtus fcrrugineum 

nigro - variegatum , medio elevatum, ferie utrinque punctorum im- 

prefTorum. Pectus nigrum atomis ferrugmeisj linea longitudinali 

imprefla. 
Pedes remoti, tcnues, pallidi. Femara apice annuloque fufcis. Tibiae 

bafi annuloque fufcis. Tarfi uniarticulati fufci. 

S 2 124. ACAN- 13» 

124. ACANTHIA ECHII. CDie Natterkopf - Blutvvcmze-). 

Tab. XIII. Fig. 124. 

a) magn. natural, b) ead. auct, 

A. thorace nigro margine grifeo lineis tribus albidis devatis, lateralibus ab^ 
breviatis. 

Habitat in Echio vtilgari haud infrequens. Menf, Qjf'mi. ^'ul. 

Statura A. Cardui, fed minor. 

Antennae quadriarticulatae, articulo primo et fecundo breviffimis nigris, 
tertio longo ferrugineo, ultimo craffiore nigro. 

Caput punctatum, nigrum, fubtus laminis duabiis roflro tutelaribus. 
Oculi nigri. 

Roftnmi quadriarticulatum, breve, nigrum. 

Thorax cordatus , poflice in fciitellum acutum productus , imprefTo - pun- 
ctatus, niger margine antico lateralibusque grifeis; linea ab apice 
thoracis ad apicem fcutelli duabusque abbreviatis elevatis, albidis, 

Elytra tota coriacea, grifea, reticulato- punctata maculis fufcis pellucide 
punctatis variegata, margine punctis ocellaribus nigris. 

Abdomen nigrum nitidum. Pectus concolor imprclfo- punctatum lineis 

duabus longitudinalibus elevatis grifeis pro roftri receptione, 
Femara inermia nigra, apice tihüs tarßsque ferrugineis, 
f^ar. Scutello apice grij'eo. I2S. ACAN- »31 

12 5. ACANTHIA CAPITATA i Die graue Blutitanze mit 
keulenf'öru . igen Fuhlhö} iiern ). 

Tab. XIII. Fig. I2S. 

a) magn, natiir. b) ead- aitct. 

A. oblonga grifea, capite fcutello tnaculisqae duabus tboracis nigris, alls re- "^ 
ticulatis, antennis clavatis pedibusq le teftaceis. 

Habitat in Europa. Capta Mcnf. jipnl. rara. 

Pedicido minor. 

Antennae quadriarticiihtae teflaceae , articulo primo oblongo , fecundo 
fubglobofo, tertio clongato, ultimo ovaco craßiori. 

Caput fufcum linea longitudinali elevata, ante onilos parvos' nigros utrin- 
que unidentatum, apice fpinulis duabus palpiformibus teltaceis. 

Roßrum teftaceum. 

Thorax fubquadratus, grifeus , impreffb ■ punctatus, lineolis duabus apicis 
longitudinalibus clevatis, poftice in quolibet angulo macula fufca. 

Scutdlam minutura nigrura. 

Elytr^ gnTea bafi albida imprefTo - punctata coftis quatuor elevatis. 
Membrana grifea venis anaftomofantibus rcciculata. 

Abdomen grifeura. Pectiis macula media atra. 

Pedes teftacei. 

Far. Paulo major thorace poßice fu/co. ijö. ACAN- 126. ACANTHIA MARGINATA. C^^"^ gerändde 

BliitVicmze ). 

Tab. XIII. Fig. 125. 

a) tiwgn. uatur. b) cad. cucta. 

A. thorace lineis tribus elevatis, nigra thoracis elytrorumque margine punc- 
tis fenefrratis, antennis pedibusque nigris. 

Habitat in Hmgaria. Muf. D. ifac. Sturm. 

Peäiculi magnitudine. 

Antennae quadriarciculatae nigrae, articulo primo brevi ovato, fecundo 

globofo tertio elongato, ultimo ovato craffiore. 
Caput atrum nitidum, fpina utrinque ante antennas parva. Oculi parvi , 

fufci. 
Thorax fufcus, in fctitelhim parvum triangulum productus, lineis tribus 

elevatis, media rccta usque ad apicem fcutelli, laterales curvae 

tantum ad bafin hujus fe extendentes; marginibus lateralibus pro- 

minulis, rotundatis, punctis magnis diaphanis ornatis. 
Elytra tota coriacea totum abdomen tegentia, obtufa , fufca, lineis 

duabus elevatis ante apicem confluentibus; reticulata, margine ex- 

teriore punctis magnis diaphanis ornata. 

Abdomen et pectus nigra. 

Pedes inermes. Femora fubclavata nigra, Tilüfre fufcae. 

Olif- Elytra tota piiiic:is diaphanis picta, fed ß compücata fimt, abdominis 
nigrcdo impedit quominus puncta obferveninr. 127. ACAN- 133 

127- ACANTHIA QVADRIMACVLATA, (i^Die vierßechpe 

BkWivanze ). 

Tab. Xlir, Fig. 127. 

a) magn. natural, b) ead. aitct, 

A. depreffa thorace fcutelloqne lineis tribas elevatis, ciimamomea, elytris 
maculis duabus marginalibus albis, antennis clavatis. 

Habitat in Eio'opa. Muf D. ^'ac. Sturm. 

Antenme quadriarticiilatae cinnamomcae, articulo primo et fecundo fiib- 
ovatis, tertio elongato, ultimo oblongo, crafliore, nigro ball fufco. 

Caput parvLim, obtufum , nigrum, nitidam. OcK'/nigri , globofi. 

Roßriim triarticulatum, breve, teflaceum apice nigro. 

Thorax cinnamomeus , poftice in fcurelliim triangulum prodactus , fubti- 
liflime punctatus; marginibus latoralibus incralTatis punctis profunde 
impreflis eleganter reticulatis; lineis tribus elevatis longitudinalibus, 
media ab apice thoracis usque ad apicem fcutelli producta. 

Elylra concolora fabtilffime reticulato - punctata linea longitudinali ele- 
vata fubflexuofa; maculis duabus marginalibus albii hyalinis nigro 
reti-culatis , altera ad bafin, altera ad apicem. Membrana concolor, 
reticulata. 

Ahäomen obfcure fufcum. 
Fides aequales fufci. 128. CIMEX »34 CIME X. 128. CIMEX FüRCIFER. (^ Die gabeltragende Schildivanze^. 

Tab. Xlir. Fig. 128. 

C. fcutellarls brurneus, fcutello pnnctis duobus nigris maculaque poßica tri- 
dentata fulva. Fabric. Entoin. Sylt. Tom. IV. pag. 84. n. 19. 

C. liligerus: fcutellatus ferrugineus , fcutello punctis nigris duobus fafciaque 
undulata albida. Thniiberg nov. Inf. Spec. pag. 32, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2133. n. 172. 

Stoll. Cim. Tab. IX. fig. 59' 

Habitat in India orientali. Muf. D. P \ qf. Efper. 

Antennae quinquearticulatae fufcae, articulo primo rufo. 

Caput brunneiim margine viridi aureo nitente lineolis duabus poflice 
divergentibus impreffis. Oaili fufci. 

Roßrum quadriarticulatum, mediocre, rufefcens, apice nigrum. 

Thorax convexus brunneus, marginibus lateralibus viridibus aureo niten- 
tibus. 

Sctitellim brunneum marginibus lateralibus bafeos viridibus aureo niten- 
tibus; antice punctis duobus magnis nigris, medio impreflis et ante 
apicem fafcia poftice tridentata Fulva. 

Elytra fufco - nigra, margine poilico et exterriore rubra. 'Membrana ni- 
gricans, ^lae albidae macula magna apicis fufca. 

AhJovien brunneum bafi margineque aureo macuJatum. Pectus, anus et 
capitis pars inferior viridis aureo - maculata, 

Pedes fufci. 

Obferv. Fig. c'itat. Stollii et defcriptio Thunbergii a noßro qnidem Cimice 
parum rvcedunt, praccipue qiiod ad colorem attinet , eundcm vero ejfe 
noii dubito, quam forjan dclcriptio et figiira ßamdiim exemplar adul- 
tius fit coufccta. Fabricü defcriptio ctiam pafiim diverfa, quitm mar- 
giiuui capitis, thoracia /cutcUique aureo viridem taceat. 

129. CIMEX M7/KÄ'm. 
JXO. ^ 
J.J.S. 
X 
% 
M 

m 

iZi. % 
JZ4. 

J: 
./ m 

Aiictöf Jcl. '35 

i2p. CIMEX MAURUS. (^Die Schildvvanze mit zvvecn 
vveijj'm Ptmktm auf dem Schildchmy 

Tab. XIII. Fig. 129. a. b. c. d. 

C. fcntellaris cinereus, fcutelH bau punctis duobus albis. 

Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. p. 87. n. 30. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p, 2130. n. 5. Faun, fuec, 913, 

Scopol. Entom. Carn. n. 352. ic. 35a, 

Goetze Beytr. B II. pag. 134. n. 5. 

Schaeffer. ic. Infect. Tab. XLIII. Fig. 3. 4. 15. 16. 

Rofl". Faun. Etrafc. Tom. II. pag. 227. n. 1290. 

Habitat in Europae planus. Menf. Maio. Im. Tut. 

u^ntejinde quinquearticulatae filiformes ferrugineae, articulo quarto apice, 
ultimo toco fufco. 

Caput fubtriangulum teflaceum, lineolis duabus longitudinalibus fubfle- 

xuofis punctisque pluribus impreffis nigris. uli parvi fcifci. 
Roßrum quadriarticulatum breve, ferrugineum articulo ultimo nigro. 
Thorax poftice convexus, angulis rotundatis, antice tranfverfe leviter im- 

preflus; teftaceus punctis innumeris impreffis nigris. 
Scutellttm abdominis longitudine, aft paulo anguflius, convexum apice de- 

preflum et rotundatum, medio carinatura, tellaceum punctis pluri- 

mis nigris impreffis, bafi utrinque puncto albido. 

Elytra grifea punctis impreffis nigris. Membrana fufcefcens. Alae albidae, 
bau fufcefcentes. 

Abdomen fupra nigrum, margine prominulo grifeo impreiTo punctato, macu- 
lis quinque quadratis e punctis impreffis nigris conflatis; fubttis pal- 
lide ferrugineum, punctis impreffis fufcisque, quae hinc inde praeci- 
pue ad marginem maculas conftituunt. Fectus concolor punctis pro- 
fiindius impreffis nigris. 

Pedes teftacei punctis plurimis nigris impreffis. Tibiae angulatae. Tarß 
rufesceutes. 

T OBSERr. \ 135 

OBSERF. Colore et magnitiidine valde variaf, quo factum eil ut pkreffpe- 
des ab Entomologis Jhit conßitiitae , quae Jitb fcquentibus nominibus in 
libris obven'mnt. Ciinex Frifihii : nigricans excavato - punctatus eli^tris 
coriaceis connatis nigris. Linn Sijfl. Nat. Ed. Xlll. pag 21^4. n. 
iy8- E>''fif'- ^"/' Xlll. pag. 26. n 28 Tab. 24.. Goetz. Entom, 
Beytr. II pag. 234. u i^. confer. fig. noßr. c. 12g. 

Cimex außriacus : fcutellaris , corpore ßibtus flava fiipra obßttre ferrngineo, 
fcutcUo carinato carina et ad bxfm utrinque macula flavis. Schranck, 
Bejf trage zur Natitrgefchichte , pag. ^S ^. 32. Lmn. l. c. n. iT9» 
Cim. Schranckii, Goetz. l c. n, i8- conf. fig. noßr. 12p. a. 

Secundum Rojfmm occurrit, fed rarius, thorace elytrisque longitiuHnalitcr 
fufciatis: fecnndiim Linn. Faun, fuec- Acanthia lectulariu tantum paulo 
major ; fecimdum Linn. Syß. Nat. l. c. et in Oriente obvenit, aß qua- 
druplo major, quam apud nos. 

Scopolius puncta abdominis nigra tubercula vocat , mihi fane apparent im- 

preffa. 

Color hujus Cimicis mere eß teßaceus aut grifeus, fed punctis paucioribus 
velfrequentioribus nigris vel fitjcis fit objcurior praccipue ß color puncta 
imprejja excedit. 

Ad huiits Cimicis varietates porro me indice admtmerandi funt StoU Cim. 
Tab. XXIX. Ftg. 204. Cim. variegatus, fufcus et cucullatus Geoßr. 
quos Linnaeus et Goetzius, l. c. ennmerant, Ciniices a Schaeffero Tab. 
LCIL Fig. X. Tab CCL. Fig. V. FL depicti. 

130. CIMEX LURIDUS. QDk graugrüne Warne). 

Tab. XIII. Fig. 30. 

C.thorace obtnfe fpinofo fubvirefcente, elytris grifeis, maculafufca, clypeo emarginato. 
Fabric Entom. Syft. Tom. IV. pag. 94. n 57. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2136. n. 190. 
Goetz Entom. Beytr, II. pag. 237. n. 2. 

Habitat in Europa. Muß D. D. Panzer, 

Statuta oranino C. rufipeäi^., afl minor. 

Antenmt quinquearticulatae fufcae, articulo penultimo apice flavo, 

Capi^ »37 

Caput fufcum viridi nitens, apice hte emarginatum, lineolis duabiis pa- 

rallelis punctisque plurimis impreflis nigris. OcuH fufci. 
Rofirum quadriarticulatum, flavefcens, apice fufco, 
Thorax grifeus, punctis plurimis impreflis nigris, marginibus lateralibus 

antice denticulatis ; denticulis flavis ; poftice in Ipinam brevem ob- 

tufam nigram viridi nitentem productiis.. 
'Scutelliim grifeum, bafi virefcens, punctis plurimis impreflis nigris. 
Elytra grifea punctis impreflis nigns, macula media fufca, terminata puncto 

albo. Membrana fufcefcens, flriata macula apicis obfcuriore, ^lae 

albidae. 

Abdomen fupra nigrum margine utrinque maculis quinque rufefcentibus; 
fubtus flavefcens punctis minutis impreflis fufcis, ferie utrinque punc- 
torum nigrorum alioque diftincto ante anum majore. 

Tedes flavefcentes nigro punctati. Tibiae antice denticulo parvo. Tarß 
apice nigri. 

OBSERF.anCim.beryUinus : thorace obtufe fpinofo utrinque dentato,fpinarum 
cpicibus clypeoqtie bifida ex caerulea virentibus. Muf Lefk. pag. iiS. 
M. fp. Linn. Syß, Nat. Ed. XIII. pag. 2148. «. 589. ad huiic refe- 
rendus ? 

131. CIMEXCUSTOS. C^'^ Waecbtervvanze^, 
Tab. XIV. Fig. 131. a) b). 

C. thorace obtufe fpinofo grifeus, antennis flavis annulis duobus nigris. 
Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 94. n. 58. 
Stoll. Cim. Tab. XIV. Fig. 96. 
Habitat in Europa, 

Statura praecedentis. 

Antennae quinquearticulatae ferrugineae, articulo fecundo et tertio an- 
nulo lato nigro. 

Caput planum, fubquadratum, apice emarginatum, grifeum, punctis im- 
preflis nigris. Oculi nigri, 

T 2 Roßrum 138 

Rßßrum quadriarticulatum, breve, tcftaceum. 

Thorax grifeus punctis impreffis fiifcis, antice medio parum imprefTus, 

poftice utrinque in fpinam brevem obtufam, fubelevatam, nigram 

productus; et ad fcutelli balin denticulo acuto, 
Scute'l'im grifeum punctis impreffis nigris transverfe fubrugofum, linea 

longitudinali fubimpunccata. 
Elytra concolora itidem punctata. Memhrma fufcefcens nitida puncto an- 

guli interioris bafeos fufco. Alae fufco nigrae. 
Abdomen fupra bafi grifeum, apice nigrum, margine prominulo grifeo ma- 

culis utrinque quinque quadratis nigris ; fubtus pallidius fubtiliffime 

impreffo punctatum ferie utrinque duplici punctorum nigrorum. Pec- 

tus ccncolor punctis profundius impreffis. Anus eraarginatus fub- 

dentatus. 
Femara grifea fufco punctata. Tibiae et Tarß rufefccntes. 

132. CIMEX NIGRICORNIS. (D/e Wanze mit fcbhvarzen 

Fühlhömeni). 
Tab. XIV. Fig. 132. a. b. c. d. 

C. thorace obtufe fpinofo fubferrugineus, fpinis antennisque nigris. 

Fabric. Entotn. Syft. Tom. IV. pag. 9^. n. 59. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2136. n. ipi. 

Roff. Faun. Etrufc. II. pag. 231. n. 1299. 
■ Stoll. Cim. Tab. XXIX. üg. 210. 

Goetz. Entom. Beytr. II. pag. 237. n. 3. 
Habitat in Europae planus. 

Antennne quinquearticulatae, nigrae, articulo primo grifeo. 

Caput grifeum, impreffo punctatum, lineolis duabus longitudinalibus im- 
preffis, apice emarginatum; marginibus lateralibus pofticeque nigro 
punctatum. Oculonmi fufcorum orbita grifea. 

Roßrum quadriarticulatum breve, teftaceum apice fufco.l 

Thorax 139 Thorax grifeus impreflb punctatus antice decJivis, lineolis quatuor lon- 
gitiidinalibLis e piinccis nigris formatis; pollice utinqiie in fpinam 
brevem validam, llibelevatam, obciifam, nigram productus. 
Sciitellmn griTeum imprefTo punctatum apice deprcfTum. 
Elytrd concolora, impreflb - punctata. Membrana flavefcens nitida line- 
o!a apicis obüqua fufca, maculaque anguli interioris bafeos nigra. 
yllae nigricantcs. 
Abdomen fupra nigriim margine prominulo grifeo punctis imprefl'is nigris 
maculisque quinque utrinque oblongis impunctatis pallidioribus; fub- 
tus grileo - virefcens. y'inus emarginatus quadridentatus. Pectoris 
puncta profundius imprefla. 
Pedes grifei. Tarß rufefcentcs. Tihiae anticae denticulo armatae. 

Var. capite, fpinis, elytrisq'.tf purpura/centihus , thorace tongitudinaüter 
nigro - fafciito, fciitello virejcentc , abdominalium maculis nuirginaübus 
nigris piipilla alba. Abdomine et pectore viridibus, tibiis rofeis. Tar- 
fts apice nigris b cd. Ad Imnc {Fis- noßr. b. c. d.) referendi funt : 
C- purpureipcimis : ouatits ßavo - viridis, thorace angulato, elytris paU 
lide purpurds, antennis nigris pedibtis rofeis. Goetz. /• c. pag. 24-. 
«. 3^. Schäjfer. Ic. Inf. Tab. LVIl. Fig. t. s. (quas figuras Fabri- 
das ad C. bdccarum refert.) Linn. l. c. pag. si^j. «. 280. C. porpht/' 
ropterus. 

133. CiMEX ICTERICUS. C^^'^ gelbliche Wanze), 
Tab. XIV. Fig. 133. 

C. thorace fpinofo oblongus fupra rufefcens fubtns flavus. 
Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 95. n. 61. 

Linn. Syft Nat. Ed. XIIL pag. 2136. n. 25. Amoenit. Academ. VI. p. 399. n. 41. 
Goetze Entom Beytr 11. pag. 192. n. 25. 
Habitat itt America Muf. D. lac. Sturm 

^»fe;mie quinq'iearticulatae, rufae, articulo quarto apice ultimo fubcraf- 

fiore coto nigris. 
Caput ferruginco - flavum punctis impreffis nigris, crenula apicis lineolis- 

que duabus parallelis impreffis. Oculorum fufcorum orbita ferruginea. 

Roflrum I40 

Roßriim quadriarticulatum breve pallidum, apice nigrum. 

Thorax flavo ferrugineus punctis impreilis nigris, antice declivis; margine 

ferrulato; poftice utrinque fpina valida, brevi, acuta, recta purpu- 

rafcente armatus. 
Sciitellum thoraci concolor imprefTo punctatum apice pallidiore. 
Elytra concolora imprefTo punctata, margine exteriore apiceque purpuraf- 

centia. Membrana fufca, 
Abdomen fupra nigrum margine fubferrato pallido, obfcurius maculato, 

fubtus flavum bafi gibbum, apice macula fufca; in quolibet fegmento 

lineola transverfa imprefia. Jmcs bidentatus. 
Pectus concolor imraaculatum impreflb • punctatum. 
Pedes rufefcentes. Femora fufco punctata. Tibiae angulatae, anticae uni- 

dentatae. Tarß rufi. Ungukuli nigri, 

134. CIMEX MELANOCEPHALUS. (^Die fchvuarzköpfige 

JVanze'). 
Tab. Xiy. Fig. 134. 

a) magn. natural, b) ead. auct. 

C» grifeus capite fcutelloque bafi nigro aeneis. 
Fabric, Entom. Syft. Tom. IV. pag. 125. n. 176. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2155. n. gaa. 
Patiz. Faun. germ. init. XXVI. 24. 
Goetz. Entoti). Beytr. 11. pag. 248 n ^7. 
Cimex vemtßifsinms : Schrank Beytr. z. Naturg. pag. 80. §. 36. 
Linn. Syft. Nat. pag. 2159. n. 347. 
Goetz. 1. c. pag. 245. n. 7. 

Habitat in Europa-, praecipue inStachyos fylvatkae floribus MenJ. Maio et Itm. 
copiofe et copula iunct. 

Statiira omnino C. perlati, qui in diario lenenfi (len. Lit. Zeit, n, 143. . 
1797.) huius varietas effe dicitur. 

Entert- ^^ 141 

Antennse quinquearticulatae extrorfum paulo craffiores, nigrae, articulo 

primo et fecundo totis, reliquis bafi teftaceis. 
Caput aeneo nitidum, imprelTo punctatum , apicc eraarginatum , lineolis 

duabus longitudinalibus impreflis. Ocidi nigri. 
Roflrvm quadriarticulatum, dimidia corporis longitudine, teflaceum, arti- 

culis duobus ultimis nigris. 

Thorax antice declivis, grifeiis punctis irregulariter impreflis nigris, ma- 
cula in quolibet angulo antico magna fubrotunda aeneo nitida, 

Scütellum latum, obtufum, grifeum, punctis impreffis nigris, macula ba- 

, ' feos magna fcmicirculari aeneo - nitida. 
Elytra concolora itidem punctata. Älembrana et alae albidae immaculatae. 
Abdomen fupra nigrum, margine albo - punctatum; fubtus gibbum aeneo 

nitidiflimum margine albo variegato. Pectus concclor, tuberculis 

aliquot ad pedum bafin grifeis, j4nus integer. 
Fedes pallidi, Femora punctis aliquot nigris. Tarß fufci. 

135. CIMEX VERNALIS. QDk FriMingsuvamey 
Tab. XIV. Fig. 135. 
a) tnagn. natural, b) ead. auct. 
C. ovatus grifeus, antennis Sifis apice nigris, fcutello apice albo, 
Habitat in Europae planus. Menf. Aprili, Maio. 

Statura omnino C. baccarum, a quo dilFert antennis rufis, corpore non 
pilofo, capite integro. 

Antennae quinquearticulatae rufae articulo quarto annulo ultimo apice nigris. 
Caput apice rotundatum fufco grifeum punctis plurimis lineolisque dua- 
bus imprefsis nigris. Oculi nigri. 
Roßrum quadriarticulatum teftaceum, brave. 

r/;orax grifeo-fufcus, punctis impreflis nigris margine lateralitenuifllmealbido. 
Scutelhm punctis impreffis nigris grifeo - fufcum, apice albo impunctato. 

Elytra '5' 
1+2 "***** 

Elytra concolora itidem punctata. Me>nhrana fufcefcens nitida, angulo 

intcriore bafeos fufca. Alae fufcefccntes. 
jdbdoiven fupra nigrum, margine prominulo utrinque maciilis fex pallidis; 

fubtus pallidum punctis impreffis nigris hinc inde maculas formanti- 

bus, margine nigro variegato et utrinque ferie punctorum nigrorum. 

y^nits emarginatus. Pectus abdoraini concolor itidem punctatum. 
Pedes pallidi nigro -punctati. Taifi fiifcefcentes. 

136. CIMEX UMBRINUS. (_Die fchattenf arbige Wanzey 

Tab. XIV. Fig. 136. 
a) magn. natural, t) ead. auct. 
C. ovatus depreffus umbrinus, capite clypeato, antennis apice nigris. 
Habitat in Europa. Mitf. D. D. Panzer. 

Statur a C. umlracülatiy fed minor thoracis marginibus minus prominentibus. 
Antennae quinquearticula'rae b-eviillmie extrorfum craflicres, fufcae 

articuiis bafi flavefcentibus ukimo nigro 
Caput clypeatum, rotundatum, fufcum, impreflb- punctatum lineolis dua- 

bus impreliis. Oculi parvi, nigri. 
Roßrum quadriarticulatum, grifeum apice fufcum. 
Thorax transverfus, planus, medio transverfe. impreffus, impreflb - punc- 

tatus, fufcus, marginibus lateralibus rotundatis. 
Sciitelhivi fufcum, impreflb - punctatum, apice rotundatum. 
Elytra fufca impreflb - punctata. Mdwbrjnj fufcefcens venis obfcuriori- 

bus anaftomofantibus. Alae fufcefcentes. 
Abdomen fupra fufcum, margine prominulo impreflb - punctato grifeo- 

variegato ; fubtus ferrugineum margine pallide maculato. Pectus gri- 
feum punctis imprcflis fufcis. 
Pedes fufco - ferruginei fufco - punctati. Femora antica annulo ante api- 

cem fufco, 'Jibiae anticae denticulo minuto. 

LYGAEUS. »43 

LYGAEUS. 

137. LYGAEUS HAEMORRHOLIDALIS. C^^'^ Wlirgvoame 
mit dem rothen Hlnterleihey 

Tab. XIV. Fig. 137. 

L. thorace fpinofo niger, elytris flavis nigro notatis, abdomine rufo. 
Fabric Entom Syft Suppl. pag. 539, n. 26 — 57. 
Stoll. Cim, Tab. XI. Fig. 83. 

Ginex haemorrhous. Linn. Amoen. Acad, VI. pag. 400. n. 45. Syft. Nat. Ed. 
XIII, pag. 2136. n. 27. 

Ex India orientali Muf. D. D- Panzer. Statura et magnitiido Li/g. GaUi. 
Jlntenme quinqueardculatae nigrae, articulis excepto priino bafi albis. 
Caput fubporrectura nigrum immaculatum fubtililTime impreffb - punctatum , 
lineolis duabus parallelis apicis impreflis, poftice ItemmaLibus duo- 
bus flavis, pone oculos utrinque puncto rufo. Oculi proininuli fufci. 
Roßnm quadriarticulatum, mediocre, nigrum geniculis piceis. 
Thorax antice declivis, poflice utrinque in fpinam validam acutam pro- 
ductus, niger, opacus imprefib - punctatus, linea inter fpinas trans- 
verfa, obfoleta, elevata, fubmarginali. Spinae margine poftico fub- 
tiliflime ferrulatae. 

Scutellum acutum nigrum, opacum, imprelTo - punctatum apice rufo. 
Elytra rufo - teftacea, impreflb - punctata punctis difci quinque nigris , 

duobus linearibus, unico transverfo , duobusque pofticis maioribus, 

Membrana nigra, flriata. Alae nigricantes cofta craffiore crocea. 
'Jibdomen fubcarinatum fupra rufum, medio fufcum bafi apiceque nigrum; 

fubtus rufo • teflaceum margine impreflb punctatum. Pectus nigrum 

impreflb punctatum. 

'Pedes elongati tenues, nigri. Femora pofliica praecipue verfus apicem in- 
ferne denticulis aliquot armata. Tibiae omnes externa linea exaratae. 
Tarß fufci. 

OBSERF. Ctmex haemorrhous: Fabric Entom Syfl. Tom IV. pag. p". 
w. 6p. ex Linn. Syßemate et Amoenitanbiis citattis mihi haiui aütis e£e 
vidctur, 

U 138 LY. 1^8. LYGAEUS CALCARATUS. QDie gefpornte Würgvvanze^ 

Tab. XIV. Fig. 138. 

L. fufcus abdomine fangulneo femoribus pofticis fexdentatis. Fabric. Entom. 
Syft. Tom IV. pag. 162. n 94. 
Lion. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2188- n. 114. 
Schaeffer. ic. Infect. Tab. CXXIII. Fig. 2. 3, 
Roff. Faun. Etrufc. II. pag. 243. n. 1327. 
Goetz. Entom. Beytr. IL pag. 224. n. 114. 

Habitat iu Europa pratis. Menf. Septembr. 

Statuta L. ßriatuli. 

jintennai quadriarticulatae fufcae, pubefcentes, articulo ultimo nigro. 

Caput acuminatum fufcum, impfeflb punctatum, villofum. Oculi promi- 
nentes fufci. 

Roßrum quadriarticulatum, nigrum, nitidum. 

Thorax fufcus, impreflb - punctatus, villofus, antice declivis et anguftior. 

Saitellum trianguläre, parvum, fufcum, impreffo - punctatum. 

Elytra concolora , impreflb - punctata fubvillofa. Membrana fufcefcens 
reticulato • venofa. ^iae hyalinae. 

Abdomen fupra fanguineum bafi apice margineque nigrum; fubtus aeneo- 
fufcum pubefcens. Jnus dentatus. 

Femora nigra nitida, pubefcentia, poftica elongata denticulis quatuor aut 
fex acutis armata. Tibiae piceae apice nigrae. Tarß nigri bafi 
picei. 139. LY. 
^■fuch. .AV. HS 
13p. LYGAEUS LUSCUS. C^'^ einäugige Würgvvanze\ 

Tab. XIV. Fig. 139. 

a) mag», natur. b) ead. auct. 

L. niger, fcutello punctis tribus albis, elytris grifeis apice atris: macula alba. 
Fabric, Eat. Syft. Tom. IV. pag. 165. n, 103. 

Habitat in Europa. Menf. Im. 

Lygaeo Pini minor et anguflior. 

Antennae quadriarticulacae rufefcentes, articulo tcrtio apice primo et 
quarto totis nigris. 

Caput apiculatum, nigrum, lineolis duabiis apicis impreflis. Oculi fufci. 

Roßrum quadriarticulatum, mediocre, rufefcens articulo tertio et quarto 
nigris. 

■Tlorax niger margine undique podiceque grifeus f pallidus punctis im- 
preflis fufcis in quolibet angulo poflico macula lunata nigra. 

Scutelltim nigrum, impreflb - punctatum apice punctisque duobus lineari- 
bus pallidis. 

Elytra grifea f. pallida punctis impreflis fufcis in feries pofitis, apice ni- 
gra macula magna alba fufco - punctata. Membrana fufcefcens ma- 
culis aliquot pallidioribus. 

Abdomen nigrum. Pectns nigrum punctis utrinque tribus macula, utrin- 
que ad angulum futurisque flavefcentibus. 

Pedes teftacei. Femara apice nigra. Antica dente acuto, valido armata. 

OBSERr. C umbratilis Goetz. Entom. Beytr. II p ziy. n go. et C. lactco- 
lus Muf. Leß. pag. iso. n. xi^. Lim. Syß. Nat, Ed. XIII p- 2189^ 
n. 6Sr. /orfan iidem. U 2 140. LY- 146 140. LYGAEUS CRASSICORNIS. (^Die dicWörnigs 

Tab. XIV. Fig. 140. 

a) mag», natur. b) ead. aucta. 

L. grlfeus nigro panctatus, anteunis clavatis. Fabrlc. Entom. Sylt. iToto. IV,- 
p. 168. n, 114. 
Linn. Syft. Nat. Ed, XIII. pag. 2i68, n. 92. Faun. fuec. pS«, 
Goetz. Entom. Beytr. II. pag 817. n. 92. 
Schaeffer. ic. Infect. Tab. XIII. fig. 10. 

Habitat in Europae ptantis Menß Maio. ^mu ^uU 

Antennae quadriarticulatae, grifeae, nigro - punctatae, articulo ultimo craC- 

fo, oblonge, nigro bafi grifeo. 
Caput grifeum f. pallidum punctis plurimis impreflis nigris , apice lineolis 

duabus impreflis, poltice ftemmacibus duobus fufcis. Oculi globoü 

prominentes, fufci. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, grifeum, apice nigrum. 

Thorax antice declivis grifeus f pallidus punctis impreflis nigris, lineai 
longitudinali impunctata. 

Scutellwn thoraci concolor itidera punctatum, margine, linea longitudinali 
apiceque' pallidioribus. 

Elytrn. alba hyalina venis elevatis grifeis nigro punctatis. Membrana albida, 

hyalina, ftriata. 
Abdomen fupra nigrum margine prominulo grifeo obfcurius maculato ; fub- 

tus grifeum ferie utrinque punctorum mlnutiflimorum elevatorum. 

Pectus concolor impreflb - punctatum. 

Pedes inermes fubpilofi grifei nigro - punctati. Femara pollica fupra verfus 
apicem nigra. 

OBSERF. Vatde variat magnitudine et colore mox viridi, mox ferrugineo, 

accedit ad L. cnpitatum. 

141. LY- H7 141. LYGAEUS PALLIPES. C^'^ gelbfüfsige JVürgwanze 

aus Oflindieif). 

Tab. XV. Fig. i4r. 
a) fnagn. natural, b) ead. auct. 

L, niger, capite, fcutello, tlioracis elytrorumgue margine bafeos rufisj pedibu« 

pallidis. 

Habitat in India orientali. Muf, D. Prof. Efper. 

Statuta et viagnitudo L. futuralts. 
yintennae quadriarticulatae nigrae filiformes. 

Caput apicLilatum lineolis duabus impreffis rubrum, apice nigrum. Oculi 
parvi nigri. 

Roßrim quadriardculatum fufcum, longum. 

Thorax fufcus, medio transverfe imprefllis, vage impreflb punctatus, mar- 
gine undique rufo. 

Scutellum fufcum linea longitudinali margineque incralTato rufis, apice 
impreflb - punctatum. 

Elytra fufca cinereo pubefcentia, margine exteriore bafeos rufa. Mem- 
brana fufca albo marginaca. Alae fufcefcentes bafi albidae. 
Abdomen carinatum, totum rubrum. 
Pedes pallidi fubpiloü. Tarfi obfcuriores. i4i. LY. liJJ 

142. LYGAEUS VARIUS. (^Die fchscJd^e IVlirgwanxe). 

Tab. XV. Fig. 142. 
' a) magn, natural, b) eaä. anct. 

L. thorace aeneo poßice maculis duabus pallidis, elytris grifeis fufco - macula. 
tis : membrana abbreviata fufca albo punctata. 

Habitat in Europa locis apricis inier Tkjmum. Menf. ^un. Septembri. 

^ntennae quadriarticulatae, articulo primo et ultimo craflioribus nigris, 
reliquis ferrugineis. 

Caput aeneo -nitens immaculatum. Oculi parvi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, nigrum geniculis rufefcentibq^. 

Thorax fubquadratus, impreflb-punctatus, linea transverfa imprefla, aeneo- 
nitens poftice niger maculisque duabus marginalibus grifeis. 

Scutellum nigrum apice deprelTum. 

Elytra grifea, punctis impreflis fufcis in feries pofitis, maculis tribus ni- 
gris, altera ad bafin, altera ad apicem et alcera in medio marginis 
exterioris transverfa.- Membrana abbreviata fufca macula nivea ad 
corii apicem, alia marginis interioris minore margineque pollico 
finuato albido. Jke abbrcviatae, albae. 

Abdomen et pectus nigrum, nitidum. Pectus utrinque ad pedes punctis 
tribus rufis. 

Peies inermes. Femara nigra, antica incraflata. Tibiae rufefcentes. Tarfi 
fufci. 

OBSERF. Totiim corpus et elytra pilis brevibus. Far. tkoracis maculis 
confltientibus. 143 LY. '49 

143- LYGAEUS THYMI. C^^'^ Quenddivürgwamey 

Tab. XV. Fig. 143. 

a) magn. natural, b) ead. anct 

L. pallide grifciis, capite fcutello abdomineque nigris, femoribus nigro punctatisj 
antennis clavatis. 

Habitat in Europa locis apricis arenoßs inter Thymum Scrpyllum Menf. 
Q'un, Seplembri, velociter currens, fodiens, copula faepe iunctus. 

Corpus parvum oblongum. 

Jntennae quadriarticulatae, fufcae, articulo primo et ultimo craffioribus 
nigris. 

Caput nigrum, impreiTo- punctatum, linea orbitaque oculorum grifeis. 
Octüi prominuli nigri. 

Roßrum mödiocre, quadriarticulatum, nigrum. 

Thorax grifeus punctis plurimis profunde imprefliis fufcis, antice maculis 

duabus femilunaribus fufcis lineolisque duabus transverfis impreflis. 
Scittellum nigrum, imprelTo - punctatum. 
Elytra albida f. pallide grifea margine poftico venisque 'tribus fufco- 

punctatis. Alembrana albida maculis aliquot fufcefcentibus. ^lae 

lacteae. 

Aläomen fupra nigrum margine grifeo - punctato; fubtus nigrum margine 
maculaque ante apiccm grifüis. Pectus imprelTo - punctatum grifeum 
nigro maculatum. 

Fedes grifei. Femara nigro - punctata. 

OBSER.[^. Femina inare paulo major et crajjior, ahdomine fubtus nigri) 

grijeoque variegato. 
Var. colore pallidiore, capite fcutelloque grifeo ■ maculatis. 
Cimex conicus : ileoffr. oblongus conicus fnj'co - cinerius ocnlis prominentibus 

elytris nervojis, Linn, Syß. Nat Ed. XIII pag. si85> n. 505. Goetz, 

Entom, Bcytr. IL pag. 268. n. 7J'. forj'an idem. 

. 14-I. LY- ISO 

144. LYGAEUS MARGINE PUNCTATVS. QDie graue am 
Rande pwiktirte IViirgvvanzey 

Tab. XV. Fig. 144. 

a) magn, natural, b) ead. amt, 

L, grifeus thoracis elytrorumque margine nigro - punctato , alis nebulofis, »• 
tennis clavatis. 

Habitat in Europa locis apricis arenoßs. 

Statuta L. grifei-, fed duplo minor. 

Antennae quadriarticulatae grifeae, articulo primo et quarto craflloribus 
obfcurionbus. 

Caput acuminatura, imprefTo punctatum grifeum, lineolis diiabus apicis 

impreflis. Oculi globofi nigri. 
Roftrum quadriarticulatum, breve, fufcum. 
Thorax fubquadratus medio transverfe parum imprefTus, planus, grifeus 

punctis plurimis impreflis fufcis, margine laterali pallidiore punctis 

majoribus nigris. 
Sciitellum parvum acutum, impreflb - punctatum, grifeum maculis duabus 

obfcurioribus, linea longitudinali fubelevata. 

Elytra grifea punctis impreflis fufcis, margine laterali pallidiore raaculls 
ex punctis nigris variegato. Membrana grifea venis maculisque in- 
terjectis fufcis. ^lae lacteae. 

Abdomen fupra fufcum margine flavefcente; fiibtus carinatum rufe - fuf- 
cum nitidum. Pectus nigrum futuris grifeis. 
IPedes teAacei. Femara antica crafliora, mutica, inferne canaliculata, 

f'^ar. abdomine nigro i nimibrana fere intmactilata, albida^ 145. LY- 145. LYGAEUS RUFiPES. (Die rothfüß^e fVUr^ivanzey 

Tab. XV. Fig. 145. 

fl) magn. naturaL b) ead. auct. 

L. niger, elytris grifeis apice fufco maculatis, pedibus ferrugineis, anteimis fub- 
clavatis. 

Habitat in Europae planus, Matf, ^un. 

j^ntennae quadriarticulatae ferrugineae articulo primo et ultimo craffiore 
nigriSb 

Caput nigrum impreflb - punctatum. Oculi prominuli nigri, 

Roßrnm breve quadriarticiilatum fiifcum. 

Thorax niger immaculatus profunde impreflb • punctatus. 

Scutelltm nigrum itidem punctatum. ^ 

Elytra grifea apice fufco - maculata, punctis profunde imprcflis in feries 

pofitis. Membrana pallide fufca, macula ad corii apicera pallidiore. 

Jlae albidae. 
Jhdomen et pectus nigra immaculata. 
Tedes ferruginei, inermes. Femara antica crafliora. 

OBSERV, Mas femina paulo minor, reliqua eaden% I5i 

146. LYGAEUS TYRANNUS. CDielgraufame IVürgwanze}. 

Tab. XV. Fig. 146. 

a) magn, natural, b) eaä. auct. 

L. at-er, roftro femoribusque fanguineis, antennis apice capillaribus. Fabric. En* 
tom. Syft. Tom. IV. pag. 177. n. 150. 
Linn. Syil. N^at. Ed. XIII. pag. 2162. n. 36 r. 

Haintat in Eurojoae plantis. Mcnf. ^un. 

Antennae quadriarticulatae, articulo primo et fecundo clavato nigris, reli- 

quis fetaceis teftaceis apice fufcis. 
Caput nigrum nitidum. Oculi nigri. 

Roflrum quadriarticulatum, breve, ferrugineum apice fufco; articulo pri- 
mo compreflb. 
Thorax ater nitidus fubtililTime impreflb - punctatus. 
Scutdlum nigrum nitidum fubtiliflime tranfverfe rugofura. 
Elytra nigra. Memhraaa fuliginofa. Alu opalizantes. 
Abdomen nigrum nitidum. Pectus concolor. 
Ptdes ferruginei annulis nigris. 

Var. FcmoribiiS nigris aiuiutis rufis. 

OBSERV. Mera varietas L. atri. 

C, croceus Linn. l. c. pag, S184. «. 490. var. ß adhmie fane referendus. 147. LY- 
^4uctcf- dcl ■ / »53 

147- LYGAEUS AGILIS QDie gefchvvinde IFin-gvcanzc^. 

Tab. XV. Fig. 147. 

a) magtt, natur. b) ead- auct. 

L. tliorace atro tnargine poftico flavo, elytrls fiifcis bafi apiccque pallidis, 
Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 182. n. 170. 
Linn. Sylt. Nat. Ed. XIII. pag. 2178. n. 431. 

Hnbitat in Europa., 

Statura omnino L. flwomaculati. 

Antennae quadriarticulatae, longae nigrae, articulo primo rufo, tertio et 
quarto capillaribus. 

Caput nigrum nitidum, maciila verticis crocea. Oculi prominiili nigri. 

Roßrinn quadriarticulatum, breve, teftaceutn, apice fufcum, articulo pri- 
mo comprefTo. 

Tho.;ax niger nitidus, antice anguflatus, transverfe rugofiis, utrinque bitu- 
berculatus, margine tenuiflime fl^vo; margine poflico late flavo fla- 
vetine dentem in medio antice emittente. 

Scutellum convexum nigrum nitidum apice late flavum. 

Elytra ferruginea, bafi apiceque fufca, macula bafeos marginis exterioris 
flava: Appendix crocea apice fufco, bafi pallida. Mewhrajia nigri- 
cans, macula ad apicem appendicis albida vena recurrente cro- 
cea. Alae nigricantes, opalizantes, abdomine longiores. 

Abdomen nigrum ridiffimum ferie utrinque macularum paliidarum» Amis 
croceus. Pectus fafcia flava. 

Pedis inerraes, tefliacei, apice nigri, 

OBSERV. Omnino diverfits a L, ßavomaculato. 
Var, Absque macula verticis, 

X 2 148. MIRIS IS4 

M I R I S. 

148. MtR':S SEMIFLAVUS. QDie halbgelbe Schmalzivame'). 

Tab. XV. Fig. 148. 
«) niagn. natural, b) ead. auct. 
M. niger, fcutello apice elytris bafi apiceque flavis puncto^fanguineo. 
Habitat in Europae planus umbeUiferis. Menf. ^un. 

Antennae quadriarticulatae nigrae , articulo primo toto fecundo bafi te. . 
flaceis. 

Caput nigrum, macula utrinque ad ociilos fufcos flava. 

Roßrum quadriarticulatum, breve, fufcum. 

Thorax niger nitidus, margine poflico rotundato tenuiffime flavo, 

Scutellum nigrum apice flavum. 

Elytra nigra margine exteriore bafeos late flava, macula anguli interio- 
ris cum bafi confluente itidem flavis; appendice flava macula ni- 
gra, fanguinea atmofphaera cincca. Membrana nigricans, bafi paliidiore 
macula nigra, vena recurrente flava. Ahe opalizantes. 

Abdomen nigrum ferie utrinque punctorum flavorura. Pectiis nigrum. 

Pedes inermes. Femara nigra ferrugineo variegata. Tibiae tefl;aceae apice 
tarfique nigri. 

OBSERF. Animakulo adhttc integro, capiit, 'thorax, fcutellnm et elytra 
pilis brevißhnis flavefcentibus quaß fquamo/a, Mas femina pauk an- 
gnßior. 

Var, Capite toto nigra. 149. MIRIS 1 49 . M IRIS LONG ICORNIS. C Die langhörm'g-€ Schmalzvvanze^ 

Tab. XV. Fig. 149. 
a) ftiagn, natural, b) ead. auct, 

M. ferrugineus, elyhis macula apicis fanguinea, femoribus poftlcis elongatis va- 
riegacis, memb: ana nigra albo punctata. 

Habitat in Europae planus. MmJ. ^un, 

AnUnnu quadriarticulatae longitudine corporis, articulo primo albo fufco- 
annulato fetofo , fecundo teftaceo, terLio apice ultimo toto nigris. 

£apul parvum, ferrugineum. Öculi nigri. 

Roflrum quadriarticulaturn, longum, ferrugineum apice nigrura. 

Thorax antice angulatus, ferrugineus, po .ice fufcus. 

Sctitellum flavefcens bafi impreflum. 

Elytra fufco - ferruginca maculis fanguineis variegata, margine exteriore 
pallidiore fufco - punctato. Appendix fanguinea bafi paliida fufco 
variegata. Membrana nigra albo punctata, vena recurrente fangui- 
nea. yibe nigricantes opalizantes. 

Abdomen elytris duplo brevius fanguineo - fufcum. Pectus Ikvefcens la- 
teribus fufcis. 

Pedes inermes. Femora antica et media flavefcentia annulis fufcis, po- 
flica craffiora, longa bafi pallide fanguinea apice fufca albo punc- 
tata. Tibiae aibae apice fufcae. Turß pallidi, 

OBSERV, Pedes poßici corpore longiores. 150. MIRIS 156 

J50. MIRIS STRIATELLUS. QDie ^efnicheltc Schmalzvvanzey 

Tab. XV. Fig. 150. 

ß) niagn. natura!, h) nad. anct. 

M. flavefcens , thorace punctis qaataior ftrigaque poflica atris , elytris , ftriatis, 
puncto apicis albo. 
Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. p. 173. n. 133. Lygaeus ßriatellus, 

Habitat in Qticrcit Europae haud infrequcns. Mcnf. ^m. ofuL 

Statuta et magnitudo M. laevigati. 

Anttnnae quadriarticulatae , teflaceae, articulo fecundo apice, tertio ec 

quarto totis nigris. 
Caput flavum characteribus fufcis lineola longitudinali nigra. Oculi nigri. 
Roßrum quadriarticulatum teftaceum , articulo primo compreflb ultirao- 

que nigris. 
Tl^orax flavus nitidus, punctis quatuor transverfim pofitis fafciaque po- 

iiica fubmarginali atris. 
Scutellum acutum flavum nitidum maculis duabus bafeos nigris. 
Elytra flavo - ferruginea (Iriis feptem fufcis. /Ippmdix pallida apice ni- 
gra. Membrana albida fufco nebulofa vena recurrente ferruginea. 

Alae fufcefcentes opalizantes. 
Abdomen fupra rufo - fufcum margine ferrugineum; fubtus flavo - ferru- 

gineura macula bafeos ferieque utrinque punctorum nigrorum. Anm 

fufcus. Pectus fufco flavoque variegatum. 
Pedes inermes. Femom rufefcentia bafi pallida, annulo ante apicem fufco. 

Tlbiae pallidae apice tarfique fufci. 

l''ar. Thoracis fafcia interrapta , pimctis duobiu intermediis cum fafcia 
confluentibüs, femoribus ahsque annulo. 151. MIRIS iSi. MIRIS CHRYSANTI-TEMI. (^Die'. Wucherhlumm- 

Schmalzivanze'), 

Tab. XV. Fig. 151. 

a) magn. natural, b) ead. anct. 
M. viridis antennis flavefcentibus, pedibus iiigro punctatis. 
Cepi Mcnf. ff an. in floribus Chryfanth. kucantheml 

Pulice vix major, pilis nigris undique veftitus. 

Antmnae quadriarticulatae flavercentes, articulo primo nigro - punctato. 

Caput apiculatum, viride, nitidum. Ocidi globofi fufci. 

Roßrum quadriarticulatum longura, articulo primo viridi , fecundo rufef- 

cente, reiiquis nigris. 
Thorax pallide viridis, nitidus antice tubercülis duobus obfoletis. 
Sciitellum parvum, triangulum, pallide viride, 
Elytra pallide viridia appendiculata. Membrana fufcefcens opalizans, ve- 

nis duabus arcuatis. Alae opalizantes. 
Abdomen fupra nigrum margine viridi; fubtus cum pectore totum viride 

nitidum, linea apic s fufcefcente, 
Pedes virefcentes. Femara fubclavata, poflica compreiTa, omnia punctis 

in feries poiitis nigris ornata. l'ibiae itidem punctatae apice nigrae. 

Quodlibet punctum tibiarum pilum nigrum rigidum fert. Tarß nigri. 

OBSERF. Mortuo infuto magis flavefiimt elytra et pedes. 

Qmex femore-punctatus Geoffi: Goetz. Entom, Betftr. IL pag. 266. n. 6-j, 
forjaii idem. 152. MIRIS 158 

152. MIRIS SETICORNIS. ^Dk Schmahvvame mit 
hoijienartigen Fühlhörnern)^ 

Tab. XVI. Fig. 152. 

a) magK. mtny. b) ead. aucfa. 

M. ater, elytris fufcis bäfi pallidis apiceque puncto coccineo, tiblis pallidis, an- 
tennis apice capOlaribus. 
Lygaeiis feticornis : Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag- 179' "• ^^°' 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pa^. 2162. n. 3S9. 
Goetz. Entom. Beytr. II, pag. 250. n. 2. 

Hahitat in Europae pratis. Menf. Septembr. 

Statura et magnituäo M. tihialis et forfan tautiim varietas. 

Antennne quadriarticulatae, articiilo primo et fecundo nigris, reliquis te- 
nuioribiis rufis. 

Caput parvum apiculatum, nigrum nitidum, apice lineolis duabus impreflis. 
O'mU globofi nigri. 

Roßrum quadriarticulatum fubulatum, breve, fufcum geniculis nigris. 

Thorax convexus niger nitididimus, ancice tuberciilis duobus obfoletis 
margine poftico tenuiflime vittaque longitudinali pallidis. 

Scutellum atrum, nitidiffimura immaculatum. 

Ehtra nigra margine exteriore bafcos pallida. Appendix crocea bafi api- 
ceque nigra. Membrana fufcefcens, margine exteriore obfcuriore. 
Jlae fiiliginofae. 

Abdomen et p)ectus atra, nitida. 

Femora nigra poftica fubclavata. Tibiae pallidae apice fufcae. Tarß pallidi. 

OBSERr. Fabridus ilioracem totum nigrum defcribit, quakm et ego fae- 
pius obfervavi, pkru?nque vero occurrit vitta pallida. IJ3 MIRIS 159 

15^. MIRIS VAGANS. {^Die irrende Schmaliwmize), 

Tab. XVI. Fig. 153. 

a) magn. natural, b) ead. aud. 

M. grifeus, capite thoraceqae linea nigra, pedibus teftaceis, Fabric. Entom. Syß, 
Tom. IV. pag. 185. n. 11. 
Linn. Sjft. Nat. Ed. XIII. pag. 2191. n. 519. 
Scopol. Entom. Carn. pag. 135. n. 393. ic. 393, Cimex ießaceus. 

Habitat in Europae hortis, vere et c.iutumno. 

'^ntmnae fetaceae quadriarttculatae, teflaceae. 

Caput grifeum apiculatum linea media aliaquc utrinque pone oculos glo- 

bofos fufcos, longitudina]ibus nigris. 
Roßrum quadriarticulatum fubarcuatum, breve, tedaceum. 
Thorax oblongus grifeus antice anguflatus; lineola utrinque abbreviata 

aliaque longa in medio nigris; poftice obfcurius lineatus. 
Scutellum parvura, medio impreffbm, nigrum punctis duobiis rufis, 
Elytra venofa , grifea , 'punctis aliquot obfcurioribus punctoque margt- 

nis poftici nigro. Membrana albida venis ramofis grifeis. Alae opa- 

lizantes. 

Abdomen fupra fufcum, fubtus grifeum lineis tribus nigricantibus. Pectu 
concolor. 

Pedes teftacei punctis obfcurioribus in feries pofitif. Femota antica in 
craflata. 

OBSERF. Femina gravida abäomen atis excedit, 
Var. Colon pallidiore. 154. MiRIS löo 

154. MIRIS HORTORVM. QDie Garten - Schmalzvvame). 

Tab. XVI, Fig. 154. 
a) magn. natural, b) ead. auct. 

M. viridis, capite thorace fcutelloque fufco lineatis. 

Cintvx hortorum : viridis oculis fufcis, antennarum articulo fecundo bafi albo , 
tibiis pallidis. Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. p. 2194. n. 537, 
Goetz. Entom, Beytr. II. pag. 273. n. 9. 

Habitai in Europae kortis. Metif. ^un, 

Antenme quadriarticulatae, articulo primo crafTo fubpilofo, viridi, fecundo 

et tertio flavefcentibus apice ultimo toto fufcis. 
Caput porrectum, acuminatum, viride margine lineaque longitudinali fuf- 

ca; fubtus atrum. Oculi fufci. 

Roßritm quadriarticulatum, rectum, articulo primo et fecundo viridibus, 
tertio flavefcente ultimo nigro. 

Thorax antice angiiflatus, viridis lineis quatuor longitudinalibus fufcis. 
Scutellum viride, margine lineisque duabus fufcis, 

Elytra viridia Immaculata venis elevatis llriata. Membrana parva fuligi- 
nofa, Alae opalizantcs. 

Abdomen fupra nigrum viridi marginatum, fubtus viride. Pectiis atrum 
lateribus viridibus linea nigra. 

Pedes fubpiiofi incrmes. Femara viridia. Tibiae teftaceae apice fufcae. 
Tarß fcrrugiriei. 

F'ar. Aniennis capite roßroqtte nigris. 155- GER. G E R Pv I S. 

155. GERRIS ERRANS. C^'^ irrende Sdmiakvanze'). 

Tab. XVI. Fig. 155. 

a) tnagn, natural, b) ead. auct. 
G. grifeus, fcutello fufco punctis duobus flavis, pedibns nigro punctatis. 

Habitat in Europas hortis. Menf. Septembr. Novembr. Decembr. 

Statura G. vagahiindi. 

j4ntennae quadriarticulatae, fctaceae, fufcae. 

Caput grifeum, apice lineolisque diiabus fufcis. Ocidi globofi, brunnei. 

Roßrum quadriarticulatum, longum, fufcefcens bali pallidum. 

Thorax grifeo - fufciis antice anguflatus teretiusculus fubbituberculatus , 

medio transverfo imprelTus. 
Siiutellüm parvum, fufcum, punctis duobus flavis, medio transverfc im- 

prefTum, 
Elytra alblda pellucida, apice punctis tribus nigris. Membrana albida opa- 

lizans. Alae lacteae, opalizantes. 
jihdomen elytris brevius nigrum, nitidum. Ptctus concolor. 
Pedes tenues, pallidi nigro - punctati, poftici elongati. Tibiae apice tar- 

fique fufcefccntes. \ 2 ' is6. GER- l62 

155. GERRIS ANNVLATVS. {Die gerin^'elte Schmalivanzey 

Tab. XVI. Fig. 150. 

a) magn. natural, b) ead. auct. 

G. grifeus, antennis nigris albo annulatis, fcutello pnnctis duobus pallidis, pe- 
dibus nigro punctatis. 

Habitat in Eufopae hortis. Menf. Octobr. femel caplus in Salvia offlcinati. 

Statuta praecedentis, differt tarnen antennis filiformibus pedibusque bre- 
vioribus atque craffioribus, nee non magnitudine. 

Antennae quadriarticulatae, braves, filiformes, nigrae articulo primo apice, 
fecundo bafi apice annuloque albis. 

Caput atrum nitidum, punctis quatuor pallidis. Ociili globofi brunnei. 

Roßruni quadriarticulatum, breve, pallidum. 

Thorax antice anguftatus, teretiufculus, pallide fufcoque variegatus; po- 
ftice fufcus macula media pallida. ^ 

Scutellum nigrum bafi fufcum, medio transverfe impreflura, punctis duo- 
bus pallidis. 

Elytra grifea pellucida punctis minutis in feries pofitis alioque majore 
apicis nigris. Membrana et alae fuliginofae. 

Abdomen nigrum nitidum Pecius concolor. 

Pedes pallidi, nigro punccati, fubpilofi. 157. R^- 103 

R E D V V I V S. 

157. REDVVIVS CORD AT VS. (Die Fliegenwanze mit dem 
gelben herzförmigen Fleck auf den Halbdecken'). 

Tab. XVI. Fg. 157. 

b^ pes anHeus magn. aiut. c) fcutetlum magn. auct. 

R. niger, elytris macula communi cordata flava puncto nigro; membrana apice 
pedibusque flavis. 

Habitat in India orientali. Muß D. Prof. Efper. 

Statura et magnituio R. fqualidi. 

^ntennae quadriarticulatae, teflaceae, articu'o primo fubpilofo. 

Caput nigrum iramaculatum. Oculi nigri. 

Roßniin breve, triartlculatum, teflaceum. 

Thorax bilobus, niger, nitidus, lobo antico foveola; 

Scutello parvo, nigro, cui Y elevatum infcriptum. 

Elytra nigra, macula media communi fcutellum cingente cordata flava 
puncto nigro. Membrana nigricans apice flava, yilae albidae. 

Abdomen fupra fufcum margine tenuiffime flavefcente, fubtus obfcure fuf- 
cum linea longitudinali elevata, fafciis abbreviatis rufefcentibus ; mar- 
gine teflaceum. "Pectus nigrura linea longitudinali elevata. 

Pedes inermes flavi, fubfetofi. Femara antica craiTa non carinata. TibiM 
anticae apice in laminam productae. 158. RE- 164 

158. REDVVIVS VNIFASCIATVS. CDie Flk^cnvvmze mit 
Einer rothen Binde auf den Halbdecken ). 

Tab. XVI. Fig. 158. 
a) fcutellum magnitziäme aucf. 
R. niger AabyiUofus, thorace fpinofo, elytris fafcia crocea, fcutello apice recurvo. 
Habitat in Iiidia orientati. Muf. D- Prof, Efper. 

Antennat quinquearticulatae nigrae fetaceae. 

Caput nigrum fubvillofum linea frontis impreßa longitudinali , poflice 
flemmatibus duobus riifis. Oculi fufci. 

Roßrim triarticulatum breviffimum fufcura. 

TJmax fubvillofiis bilobus, niger, lobo antico longitudinaliter rugofo 
antice utrinque unidentato^ poftico transverfe rugofo, fpina utrinque 
parva acuta armato. Intra hanc alia apparet tenuior, acutiflima, 
rufefcens. 

Scutellum fcabrum, nigrum, marginatum, apice recurvura. 

Elytra nigra, fafcia media lata crocea, quae in medio verfus bafm dentera 
emittit. Membrana nigra. Alae albidae apice macula fufca. 

Abdomen fupra nigrum margine fubelevato, fubtus atrum nitidum. Pectus 
concolor. 

Pedes inermes, nigri pilofi. Feinora antica et media paulo craffiora. 
Tibiae apice villo rufo. Tarfi rufi. 159- RE- 
^itctat- JiU «I 159. REDUVIUS LEPTUROIDES. QDie SthmalhocWdferartigs 

Flie^tnvvanze'). 

Tab. XVI. Fig. 159. 

a) fe min/3, b) mas. 

R. niger glaber, el^'tris fufcis, abdomine margine variegato, f-emoribus anticis 
incraffdtis. 

Habitat in India orientali. Muß D. Prof, E/per. 

Statura R. cordati^ fed triplo minor. 

Antennae quadriarticulatae fufcae, fetaceae. 

Caput globofum, nigriim. Ociili nigri. 

Roßriim brevifiimiim, triarticulatum, nigrum, apfce rufum. 

Tbora^ niger bilobus, lobo antico orbiculato, dorfo piano ut et pofle- 

rior, cui praeterea utrinqiie lineola imprefla efl. 
Scutellum triangulum, nigrum, marginatum, medio imprefllim. 
Elytra fufca. Membrana nigricans. Alae albae. 
Abdomen fupra grifeum margine pallide maculatum; fubtus nigrum punc- 

tis utrinque quinque raarginalibus pallidis. Pectiis concolor linea 

longitudinali elevata. 

Pedes obfcure fufci Femara antica valde incrafTata, non carinata, Ti- 
'hiae tpice rufefcentes, ancicae ut.in R, fancto formatae. Tarfi ru- 
fefcentes. 

OBSERF, Mas, b) ^emina pmdo minor, ahdominis margine prominuh. 160. RE- 166 _«^=>— 

160. RED VVIVS SANGVINOLENTVS. (Die bhitfarbi^e 
oß indlfche Flie^envvanze }. 

Tab. XVI. Fig. 160. 
R, fufus, thorace fafcia elytrorutn margine interiore pedibusqae fufcis. 
Habitat in India orientali. Muf. D. Prof. Efper, 

Statura R. anniilati.^ fed minor. 

ylntennae quinquearticulatae nigrae. 

Caput porrectura, rufum, apice lineola punctoque verticis nigrisj colliim 

rufum linea nigra. Oculi nigri 
Roßruni triarticulatum nigrum, breviffimum, articulo primo rufo. 
Thorax bilobus, rufus, lobo antico bituberculato apice nigro; poftico 

fafcia abbreviata atra. 
Scutelhm acuminatum nigrum, rufo - marginatum. 
Elytra angufta, rufa. Membrana usque ad bafin ducta, nigra, coeruleo 

nitida. Alae fuliginofae, 
jlhdomen carinatum , fupra rufum macula media magna, nigra, margine 

prominulo fubelevaco nigro punctato, fubtus rufum fafciis fex nigris 

margines non attingentibus, punctisque marginalibus quinque nigris. 

jinus rufus obtufus. Pectus concolor puncto apicis, macula media 

aliisque duabus utrinque nigris confluentibus. 

Pedes inermes nigri, fubpilofi, bau rufi; Femara antica, craffio'^a, por- 
recta. I C O N E S C I M I C V M 

DESCRIPTIONIBVS ILLVSTRATAE. AVCTORE 
lOANNE FRIDERICO WOLFF 

MED. DOCT, SOCIETAT. PHYTOGRAPH. GOETTING. ET BOTAN. 

RATISBON. SOCIO. FASCICVLVS QVINTVS ET VLTIMVS. 

COJST. TAB. XVII -XX. 

CVM INDICE IN V. FASCICVLOS. ERLANGAE 

APVD lOANNEM I A C O B V M PALM, 1 8 1 !• PR.AEFATIO EDITORIS. Harum iconum auctor, Suinfurti d. 3. Jan. 1778. na- 
tus, a teuera iam juventute natiiralium reiuin fui- 
diofus in depingendis atque provectiori aetate qvioque in 
defcribeudis infectis, etiam plantis, multum defudaverat : 
cumque deinde anno 1798- Erlangae ftudiis incumberet, 
atqiie aditus ad mnfea Dominorum lUuftr. Praefidis de 
Schieber et Prof. Efperi ex horum magna benevolentia 
ipfi. pateret, amor ita augebatur, ut quicquid is temporis 
fuccilivi ftudiis medicis detrahere potuerat, impenderet fci- 
entiis entoraologicis atque botanicis. Inde magnum nume- 
rum iconum cum defcriptionibus libi comparavit imprimis 
e numeroßflima familia Cimicum , quorum maxima diverßtas 
formae, coloris atque piccurae non minus, quam magna dif- 
ficultas , eos ob fpecierum multitudinem rite dignofceiidi, 
eorum icones coloratas et commendat et pofcit: Quibus com- 
paratis auctor ab excellentÜfimis fautoribus et amicis exci- 
tatus atque adjutus anno 1800« > dum fiudiorum caufa Alt- 
dorfii moraretur, fafciculum primum iconum Cimicum, 
et. 1801., fecundmn; poftea in patriam redux 1803. ter- 
tium et i8o4- quartum fafciculum typis mandavit ; anno 
1306. quintum forte et fextum editurus, uiü in nofodo- 

* 2 chio IV Praefatio editoris, 

chio curam aegrotorum agens ipfe fehre nervofa epidemica 
correptus atque opprelTus, proh dolor! praematura morte, 
annos ag. nams, d. 13. Martii igoö. e vita exceflilTet, re- 
lictis manufcripto et iconibus ad quintum fafc. pertinenti- 
bus. Hunc igitur ceu ultimum fafciculum, polt Filii obitum, 
nmic typis trade cum indice alphabetico generum, fpecie- 
rum atque fynonymorum in V. fafciculis occurrentium: cui 
vero breviter haec praemonere volui. 

Quos Linne in Sylt. Nat. in unicum genus congregave- 
rat, Cimices lato fenlu ßc dictos, Gel. Fabricius in Ento- 
mologia fyftematica, naturae quidem convenienter, in lep- 
tem genera diltribuerat , quae erant: Acanthia, Cbnex, Co- 
reiis, Lygaeus, Miris , Geri'is et Recluvius ; poltea vero is 
idem in luo Syftemate Rhyngotorum 1805. edito 23. genera 
ftabilivit: Prognati fcilicet funt illi, (praeter noviter reper- 
tum genus, Canopus^ ex Acanthia, Salda , Aradus , Syrtis, 
Tingis; e Cimice, Tetyra, Edejfa, Halys , Cydnus, Aelia; 
e Lygaeo Capjus, Alydus ; e Gerri Hydrometra, Emefa, 
Berytiis; et e Reduvio. Zeliis: nonuullas quoque fpecies ad 
alia genera e. g. Acanthiam paradoxam ad Goreos; Acanth. 
IJa^■aLerae et fafciatam ad Lygaeos ; Lygaeos vero aliquot e. g. 
dentatorem, typhoeum, nugacem et craliicornem ad Goreos 
amandavit: Auetor harum iconum igitur Fabricium fecutus 
in 4 fafciculis prioribus priora tantam, in hocce quinto vero 
etiam no\a genera Fabriciana afTumfit, imo praeterea alia 
fibi finxerat, ita ut e. g. in manufcripto numeros 161. ö- 
rius , ffaldivanze, n. 16g. Thyreocoris , Schildwanze, (prae- 
eunte Gel. Schrancliio in Fauna boica, ) n. 187. Coryna, 
Keiileniüanze ) n. 192. 193. AeLlopuSf Schnellwanze, n. 197. 

Ej71' Praefatio editoris. v 

Ejnjncoris, Müchenwanze, n, 200. Himacerus, Peitfchen' 
ivmize , nominaverit ; cum vero nullas rationes talimn inuta- 
tionum in fchedis relirjuerit, iis numeris Fabriciana noniina 
generica reltituere fatius duxi ; non tarnen fuperfluum fore 
putavi, breviter indicare eos nnmeros, ex quatuor prior ibus 
fafcieulis, quorum nomina generica in Syflemate Rhyrigo- 
torurn mutata reperiuntur. Sunt vero nunc Fabricio in 
Syft. Rhyngot. 

Aelia num. 19. Hydromelra n. 112. 

Alydus 11. 98. ]58. Lygaeus n. lio. 

Aiailus II. 81. 123. Salda u. 4o. 4i. 84. 133. 

Capfus 11. 5i. 52. 35. 34. 35. 108. Syilis n. 82.. 85. 

i46. 147. 102. Telyra n. 1. 2. 5. 4. 5. 44. 46, 47. 
. Coreus n. 3o. 72. j4o. ^ 85. 86. Q-j. 88. 89. 90. 128. 129. 

Cydtius n. 65. 64. 65. i54. Tingis n. 42. 124. 

Edeflu ti. 6. 11. 13. i5. 96. Zelus n. 09. 
Halys n. 48. 54. 

Ceterum non plane inutile, fed iis imprimis, quibus 
Fabricii Syftema Rhyngotoruni ad manus non eft, gratum 
erit, nofcere characteres generum a Fabricio noviter con- 
ftructorum , quare eos ex ejusdem Sylt. Rliyng. huic fafci- 
culo praemittere volui. Vt vero lectores benevoli hos con- 
natus aiictoris benigne cenfeant, et errata forfan irrepta in- 
dulgeant, rogo. 

Dabam Suinfurti, menfe Aprili 1807. 

Jo. Phil. Wolf f. Med. Dr. CORRI- ►«►- CORRIGENDA IN FASC. IV. Pag. 1 54. »um» 128» deleatur Ciraex furcifcr, cum fj'^nonymls et obfeivatione 
eil enim potius. 

Telyra Sehefledii {die Seheßedtifche Panzenvanze.) 
Tab.XIII. Fig. 128. 

T. purpureo nigra fcutello poflicc fafcia denlaU flava. 

Fabric. Syft. Rhyng. pag. i3o. n.g. 

Stoli. Cim. Tab.IX. Fig.59.? 

Pi5g. i45. n. iSg. lin.i. pro einäugige lege ilödfichtige. CHARA. CHARACTERES GENERUM 
EX Gel. fabricii Syst. Rhyngotorum * ROSTRO INFLEXO. 

Genus 20. Acanthia. Rofirum clypei apici infertum. Labium nullum. 

Antennae quadriarticulatae ante ociilos infertae, 
21. Salda. Roftrum capitis apici infertum. Labium comeum, 

fomicatum, integnim. Antennae quadriarticulatae ad ba- 
iin roftri infertae. 
S2. Aradiis. Roßruin fub capitis apice infertum. Labium breve, 

membranaceum. Antennae cylindricae, quadriarticulatae. 
£3. Syrtis. Roftrum fub capitis clypeo infertum. Clypeus elon- 

gatus, emarginatus, fubtus gibbus. Antennae approxi- 

niatae ad bafin roltri infertae. 
84. Tingis. Roftrtmi clypei emarginaturae infertimi. Antennae 

clavatae, ante oculos infertae. 

25. Canopus. Roltri vagina gulae inferta. Labium breve fubu- 

latum. Antennae approximatae , triarticulatae. 

26. Tetyra, Rofirum capitis canali infertum. Labium elonga- 

ttun, annulatum, fubulalum. Antennae quinquearticulatae. 

27. Edejfa. Capitis clypeus porrectus, rotundatus, vix emargi- 

natus. Rofirum capitis canali utrinque elevato infertum. 
28- Cimex. Clypeus truncatus, integer. Rofirum tliorace lon- 

gius. Antennae quinquearticulatae ad bafin rofiri infertae. 
29. Halys. Clypeus porrectus, attenuatus , profunde canalicula- 

tus. Labium elongatum , fetaceum. Antennae capitis me- 

dio fubtus infertae. 

Genus 30. vm Characteres generum etc. 

Genus 30. Cydnus. Clypeus rotundatus, emarginatus. Labium tcnuif- 
fimum, fubulatuin. Antennae fub capite infertae. 

31. Aelia. Clypeus porrectus, acutus, bifidus. Vagina triarti- 

culata capitis medio fubtus inferta. Antennae inflexae 
capiti fubtus ante oculos infertae. 

32. Coreus. Rofhum capitis apici prominulo infertum. Labium 

elongatum, fubulatum, incumbens. Antennae capitis apici 
infertae. 

33. Lygaeus, Roftrum capitis apici infertum. Labium compref- 

fum, apice fubulatum. Antennae ante oculos infertae. 

34. Capfiis. Vagina roftri articulo priino fubtus gibbo, Labium 

breve, fubulatum. Antennae quadriarticulatae : articulis 
duobus ultimis tenuülimis. 

35. Alydus. Rofirum breve. Labium porrectum fetaceum, an- 

nulatum. Antennae quadriarticulatae. 

56. Mhis. Vagina quadriarticulata : articulo primo compreffo, 

membranaceo, quarto fubcrailiori. Antennae fetaceae ante 
oculos infertae. 

57. HydroJiietra. Roftrum breve, fubulatum. Labium brevif- 

funum. Antennae quadriarticulatae, ante oculos infertae. 

38. Gerris. Roftrmn fub capitis clypeo bifido infertum. An- 

tennae elongatae, filiformes, quinquearticulatae. 

39. Eviefa. Roltrmn breve fub capitis apice infertum. Antennae 

longifllmae, filiformes, biarticulatae. 

** ROSTRO ^RCÜ^TO. 

40. Beritus. Clypeus apice incralTatus. Antennae longifllmae, 

quadriarticulatae , biclavatae. 

41. Rediivius. Antennae approximatae , fronti infertae. 

42. Zelus. Antennae fetaceae capitis apici ad balin roflri infertae. 

II ^ i | f .^ » 11 SALDA 107 

S A L D A. 

161. SALDA NIGRA. {Die fchwarze Laufwanze). 
Tab. XVII. Fig. 161. 
a) Magn. natural, h) ead. auct. 
S. nigra tibiis anlicis anlennisque leflaceis. 

P'ißrn «. g. in Ocymo minore, Urtica, ßoriöus Jch, MiHefolü etc, 
Menf. lul. Aug. Sept. faepius a me captu. 

tjtatura omnino SalJae fylveßris (^id. I^on. Clm. Tzro. 84-) alt 
triplo minor. 

jintennae bieves qtiadriarticulatae , extroirum paulo crafliores, 
teftaceae articulo priino nigro. 

Caput nigrum fubporrectum, obtuTum lineolis duabus impreffis. 
Ocidi fufci. 

Roßrum quadriardculatum breve, nigium, apice fufcefcente, ar- 
ticulo fecundo longiore. 

Thorax niger nitidus fubtiliflime imprelTo-punctatus, niedio trans- 

verfe iniprelTus poltice rotundato-emarginatus. 
Scutellum nigrum triangulum medio transverfe imprelTum. 

Elytra nigra fubtiliflime imprelTo- punctata ante apicem fubfracta. 

Membrana a venis fufcefcens. ^lae opalizantes. 
Ahdomen atrtim nitidiflinium. 

Pedes inermes. Feniora nigra. Tlhiae antice cum tarßs te/la- 
ceae; ceterae nigrae cvim tarßs fufcis. 

OBSERV. Cimex minutus Linn. Faun. fuec. pag.iSi. n.Qi.forfan 
idtm nam colore varia: aetote. luniores elyira habmt ferrw^i -i a dpi. 
et fufca vel baß apiceque nigra, pedes teßaceos , Jenmra :::r(Iia et 
poßica 6aß nigra, Praeterea diu a£ervata examplana cuLoitn ni- 
grum elytrorum mutant faepe in fufcum, 

Z APl/\DUS. 1^8 I MP O O M 

A R A D U S. 

162. APiADUS LUNATUS. {Die Flachwanze viit dem 

mond förmigen Brußfchilde'). 

Tab. XVII. Fig. 162. 

A. lliorace lunalo: margine prominente, abdomine ferralo. Fabric. Syft. 

Rhyng. pag. 117. n. 2. 
Acanthia lunata. Fabric. Enlom. Syfl. Tom. IV. pag. 72. n. 20. 
l'.nlotnolor. Bemerk. Heftl. pag. 45. 

Cimex lunatus. Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag.2i25. n. 126. 
Ooelz. Enlom. ßeylr. B.II. pag. 235. n. 2. 
Sloll. Cim. Tab.XIlI. Fig. 84. 

Habitat vi America meridionalL Muf. D. Ph. Baader. 

CorpTts depiefTum, opacum. 

ylntennae quadriarticulatae fufcae; articulo primo clavato niuri- 
cato, fecundo et tertio brevioribus, ultimo oblonge. 

Caput fufcum fcabrum, denticulatum , niedio loiigitudinaliter 
elevatum, apice bifidum, pone antennas iitriiique deute lon- 
go recto armatum et pone ocidos parvos fufcos lamina f. pro- 
ceffu parvo tridentato auctum. 

liaßrum bieviflimum fufcum, triarticulatiun in canali capitis pro- 
funde marginato reconditum. 

Thorax obfcuie fufcus fubquadratus margine undique obtufe 
denticulatus , tuberculato - fcaber, niedio transverfe imprellus ; 
lineolis quinque obfolete elevatis crenatis: marginibus laterali- 
bus antice productis in laminam curvam, unde facies lunata. 

Scutelkim fufcum fubcordatum linea longitudinali elevata. 

UlyUui fufca venis elevatis, bafi parum dilatata ibique margine 
exteriore denticulata. Membrana fufca nitida reticulata ab- 
domine brevior. ^lae fufco-liyalinae. 

ydhdomen laluni fufcum, margine utrinque dentibus fex crenula- 
tis; fupra fubrugofum, punctisque utrinque octo rufis intra 
margiiiem: fubtus medio rufe -fufcum, margine fufco rufis 
punctulis in quolibet fegmento quatuor. Anus obtufus uni- 
dentatus. Pectiis nigrum opacum. 

Pedes breves fufci fabmuricati. 

SYRTI'S. 169 

S Y R T I S. 

163. SYRTIS MANIGATA. (D/e Fangwanze mit dem 

loeißen Strich auf dem Sdiildchen). 

Tab. XVII. Fig. 163. 

a) magn. natur. h) ead. aiict. 

S. thoracis margine emarginato grifea fculdlo lincola dorfali bafeos niba. 
Fabric. Syft. Rhyng. pag. 125. n. 7. 

Habitat in Carolina. Muf, D. D. Panzer. 
Magnitndo S. crajjipedis. ( Icon. Cim. m-o.Q2.) 
Antennae quadriarticulatae breAdlTimae, grifeae; articulo pvimo 
ciaffioie fubcylindrico , fecundo et tertio obconicis breviori- 
bus, tenuioribus, ultimo crafTo ovato acumiiiato. 
Caput cylindricum, impreffo-puuctatum grifeum apice bifidmn, 
margiaie deflexo crenato. Ocidi parvi fufci. 

Roßritm triaiticulatum breve giifeum iii caiiali margine crenato, 
a capitis apice Oriente repofitum. 

Thorax grifeus imprefTo punctatus antice valde anguftatus , , po- 
Itice lineoiis duabus longitudinalibus cui-\'atis obfolete ele- 
vatis et utrinque angulo emarginato prominente; margine po- 
Itico fubtridentato. 

Scutellum abdominis longiludine alt anguftius, imprelTo-piincta- 
tum, grifeum, bafi fufcum, macula media oblonge -rhom- 
boidali apiceni rotundatuni non attingente albida, lubeleva- 
ta, impunctata. 

Elytra grifea. Membrana et alae nigricantes. 

Abdomen grifeum lateribus valde prominentibus rotundatis. Pe- 
das concolor fubtilillime imprefTo punctatum. 

Pedes grifei, Femara media et poftica tuberculato - fcabra. 77- 
biae angulatae. Tarfi uniarticulati. Feinora antica valde in- 
crafTata, curva, fubcomprefla. Fihiae anticae uuguiculatae 
acutiflimae, apice fuTcae. 

Z 2 164. SYRTIS 170 164. SYRTIS PREHENSILIS. (^Die kleine Fangwanze% 

Tab. XVII. Fig. 164. 

a) magn, natur. h) ead. auct, 
S. thorace inermi fculellonue punctalis. Fabric. Syß. Rhyng. pag. i23. n.8. 
Hahilat in Carolina. Muf. D. D. Panzer, 

Statiira S. manicatae aft niulto minor. 

Anlevnoe quadiiarliculatae bievifliniae nunc gi-ifeae nunc nigrae 
arüculo primo cialliore Xubcyliiidi'ico , fecundo et tertio ob- 
conicis brevioribus, tenuioiibus , ultimo craffo ovato acumi- 
nato. 

Caput cylindiicum inipieffo-punctatuni, apice bifidum, antice 
lon£:itudinaliter medio imprefTuni, nigrum lateribus deflexis 
creuatis , Icabriufculis grifeis. Oculi laterales giüfei. 

lioßriivi triarticulatuni, breve, grifeum in canali margine crena- 
lo a capitis apice Oriente repofitum. 

Thorax niger gi-ileo-marginatus, valde imprelTo - punctatus , anti- 
ce anguftatus, angulis pofticis prominentibus obtufis, raedio 
transverle iniprelTus, poltice lineolis duabus curvis elevatis, 
margine poftico lubintegro. 

Saitellum abdominis longitudine fed anguftius, punctatum gri- 
I'eum vitla lata nigra, bafi lineola elevata flavefcente inipuu- 
ctata, lineaque longiludinali fnbelevata. 

Jßlytra grifea. yilae et viemhrana hyalin a. 

ylhdovien grifeum ovatum niarginibus laleralibus prominentibus 
ol)lufis. Peclus concolor Icabriulculum. 

Pedes grifei. Femora media et poftica tuberculato-dentata. 77- 
bine angulalae. Tarfi uniarticulati. Femora antica valde 
incradala, comprella, curA'a, flava. Tibiae anticae unguicu- 
latae acutiirnnae. 

OBSERV. Puncta fcuttUi in hac et S. manicata pelliicida. 

A. Fabricius l. c. pag. 124. harum duaruin fpecierum capitis clypeum 
houd bißdum obfervavit ; in iis vero , quae mihi inquirendi occaßo 
fuit , exemplaribus , fane bißdus trat. 
VAR, colore obfcuriore, laUribusque fcutelli nigra - punctatis. 

TETYRA. 1^ T E T Y R A. 

165. TETYRA CYANIPES. {Die hlaufüfslge Pa?izerwanze). 

Tab. XVII. Fig. 165. 

T. teftacea anlennis tiblisque cyaneis. Fabiic. Svft. Rhyne. pag. i33, n. 2i. 
Stol]. Cim. Tab. XXIV. Fig. 167. / 6 f b 

Habitat in nova Cambria. Muß D. D, Panzer. 

^ntennae quinque aiticulatae jiigio - cyaneae nitidae. 

Caput teltaceum imprerTo-punctatum lineolis duabus apicis im- 
preflis. Oculi fufci. 

üoßium qnadriarticulatum diniidio coi-pore longius teftaceuni 
apice fufcuni. 

Thorax trausverfus brevis, fubtiliflinie iinprefTo-punctalnis, anti- 
ce declivis, tefiaceiis, opacus, margiiie laterali obfcuriore, 
angulis pofticis acutiufcvilis. 

Scutelbmi abdomiue paulo longius fubriliflime imprefTo - puncta- 
tuiu, poftice deprefium, iiiedio gibbo-carinatiuii, teftaceuni 
opacuni apice tenuiflime croceo-niarginaluni. 

Elytra teftacea , iniprelTo - punctata. Membrana et alae nigri- 
cantes. 

Abdomen fubtus p^ifeum iniinaculaluni. Pectus concolor lituri§ 
utrinque duabus nigiis. 

Pedes laigro-cyanei nitidi. Femara bafi rufa. 166. TE- 17t 

i66. TETYPvA GRAMMICA. (Die geßrichelte Panzerwanze). 

Tab. XVII. Fig. 166. 
a) mogn. natur. b) tad. auct. 

T. corpore flavefcenle fupra lituris longiludlnalibus nigris. Fabrlc. Syfl. 

Rhyng. pag. iS/. n.43. 
Cimex grammicus. Fabric. Entom. Syft. Tom.IV. pag.86. M. a6. 
Linn. Syft. Nat. EJit.XHI. pag. 2i52. n. 7. 
Goetz. Enlora. Beytr. B. IL pag. 186. n.7. 

Habitat in Africa. MuJ. D. D. Panztf. 

Antennae quinquearticulatae fuTcae extrorrum crafliores. 

Ca-piit fufcum, margine grifeum, impreffo-punctatura fubacuitii- 

iiatuni lineolis duabus apicis impreflis. Oculi brunnei. 
Roßrinn quadriarticulatum, mediocre, grifeum apice fufcum. 
Thorwx, grifeus imprelfo-punctatus viltis quatuoi- abbreviatis ni- 

gricantibus. 
Sciitellum impreffo-punctatum, poftice parum deflexum , grifeum, 

lituris tribus longitudinalibus fufcis, media poftice bifida, 

bafi foveola utrinque oblonga. 
Elytra grifea imprelTo- punctata. Membrana et alae hyalinae. 
yibdomen fupra nigrum tenuiflime grifeo marginatum, fubtus 

fTiifeiim punctis impreflis nigris maculas conftituentibus. Pe- 

ctiis concolor imprelTo-punctatum nigro-variegatum. Anus 

integer. 
Peües grifei nigro punctati. Tarfi fufci. 

ANNOT. Habetur pro varietate T, ßavoUntatae. iCj. TE- 173 

i67. TETYRA CERINTHE. (^Die Cerinth^Panzerwanze^ 

Tab. XVII. Fig. 167. 

a) magn. natur. b) ead, auct, 

T. obfcura nigra immaculata. Fabric, Syft. Rhyng. pag. i^o. n. 5$, 
C'imex Cerinthe. Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. 83. n. 9. 
Linn. Syft. Nat. Edit.Xifl. pag. 2128. n. i42. 

Habitat in Africae Nigella fativa, Muf. D. D. Panzer, 
Statura Anthrihi^ duplo minoi' T. Nigellae. 
yintennae. quinquearticulatae nigrae, articulo ultimo cralliore. 
Caput deflexum apiculatum iniprelTo-punctatum, nigrum, obfcu- 

rum, lineolis duabus parallelis imprellis. Oculi iiigri. 
lioßnun quadriarticulatuin bieve, nigrum. 

Thorax niger obfcurus, imprefTo-pmictatus medio transverfe im- 
preflus, antice tuberculis dnobus obfoletis. 

Sciitellum nigrum obfcurum , con vexum, imprelTo - punctatum fub- 
rugofum bafi utrinque foveola oblonga, apice rotundatum. 

Elytra nigra. Membrana et alae albidae. 

Abdomen fubtus nigrum obfcurum fubtiliflime imprelTo- puncta- 
tum ferie utrinque fubmarginali aliaque in margine ipfo tu- 
berculorum minutÜHmorum alborum. Pectus nigrum impref- 
f o - punctatum. 

Pedes iueiTnes nigri. 

OBSERV. Secundum Cl. Fabrkium Entom, Syß. l. c. ßatura et ma- 
gnitudine T. Nigellae, noßra vero non foluin duplo minor , fid et ßa^ 
tuiß ab illa valde recedit. 163. TE- 174 

i68. TETYRA HELOPIOIDES. {Die Schattenhäfer ähn- 
liche Panzerwanze). 

Tab. XVII. Fig. 168. 

ä) magn. natvx. b) ead. auct, 

T. ovata atra nitida, fculello margiae imprefro-punctato tlbiü fplnulons 
antennis tarfisque rufefcenlibus. 

Habitat in America feptentrionali. Muf, D. D. Panzer. 

y^ntennae quinquearticulatae extroifum craflioi^es rufefcentes, arti- 
culo quarto et quinto fufcis. 

Cnpvt nigium nitiduni fubtilifüme imprelTo - punctatum , lineolis 
duabus imprellis, apiceque utrinque foveola. Oculi rufef- 
centes. 

Rioßnim quadriarticulatum breviflimuni , fufcum. 

Thorax convexus ater nitidiflimus , laevilfirrms antice utrinque 

parum imprelTus. 
Sciitelhim atrum nitidiffimum apice rotundatuni margine impref- 

fo-punctatuni, bafi ixtrinque foveola parva. 
Elytra atra impreffo punctata. Membrana et alae albidae, 
yibdomen fubtus nigrum nitidum fubtiliflime imprelTo punctatum. 

Pectus concolor imprellb punctatum utrinque excavatmn. 
Pedes nigri. Femara fubclavata. Tibiae ciliato fpinofae. Tarfi 

rufefcentes. 

OBSERV. a. Cimice nitiduloidt Ic. Cim. Tah.X. Fig.gi. pag.^S. dif- 
fert: antennis quinquearticulatis , thoract laiiore, fcutello poßUe angu- 
Jiiore punctis marginalibus profundius imprrjjis ^ tlioracis marginiöus 
fubtus non cunaliculatis , et corpore maßis ovali. 169. TE- — ' =°Q '' 175 

169. TETYRA LATERALIS. {Die Panzerioanze mit iveif- 

fen Seiten^ 

Tab. XVII. Fig. 169. 
a) magn. natural, b) ead. auct. c) elytrum cum niemlrana inagn. auct. 

T. lattralis a.lia. elylvis albis: vitU lata atra. Fabric. Syfi. Rhyngol. pag. ii2. 
n. 68. 

Habitut in America feptentrionali. Muf. D. D. Panzer. 
Statitra et inngnit. T. Jcarabaeoidis. {Ic. Cim. ?iro./^.) 

Antennae quadrinrticulalae rufefcentes » arliculo tertio et quarto 
craffioribus fufcis. " 

Caput JiigTuiu iiitidum, impreiro - punctattun lineolis duabus par- 
allelis imprellis. Oculi parvi fufci. 

Hoßrum quadriarticulatuni breve, fulcum. 

'Thorax convexvxs ater nitidiflimus , fubtiliflime imprefTo - pun- 

ctatus. 
Scutellum convexum apice rotuiidatum , praecipue ad margines 

iniprelTo -punctalum, l^afi uliinque iinprelTum ativun niti- 

dülimuin. 
Elytra alba impreffo- punctata, vitta longitudinali lata, antice an- 

giiftioie ati'a. Membrana et alae hyalinae. 
Abdomen fubtus atrum nitidifliniuni, gibbum lubtilifTime inipref- 

lo - ptmctatuni. Anns teiiuifliiiie info niai-güiatus. Fectiis 

impreiTo puiictatuiu atrum, nitidum. 

Pedes iiigri. Femara fubclavata. Tarß rufefcentes. Aa EDESSA. 176 ■■■ - Xf O m 

E D E S S A. 

17c. EDESSA GLANDULOSA. (Die drüßge Mevemoanzey 

Tab. XAai. Fig. 170. 

Sl) glandula fcutelli magnit. auct. 

IL: Uiorace obtiife fpinofo olivaceo elytris flavo liiiealis, fculello glandulis 
tluabus nigris rugofis, tibiis nigropuiiclalis. 
Habitat in Btngala. Muf. D. Ph. Baader. 

\Avtennne quinquearticulatae filiformes, iiigrae articulo piimo 

breviore. 
Caput obfcure feiTUgineuni apice rotuiidatum , impreffo-puncta- 

tum marginibus lateralibus fubelevatis, ad apicem lineolis 

duabus poltice divergentibus inipreilis , et pone oculos giifeos 

Itematibus duobvis diltantibus. 
Hoftrum quadriarticulatum breviiliiiium , nigrum, bafi laminis 

duabus rotundatis tutelaiibus iiiterpofitum. 
Thorax obfcure ferrugineus, inipredo - punctatus, convexus an- 

üulis pofticis proniineuübus aculiufculis. 
Sciitellinn diniidio abdomine longius, obfcure ferrugineum im- 

prellb puuctatuin et fubtililBnie Lrausverfe laigofum; ad bafin 

ulrinque glandula margiiiali alra uiagna, nitida, transverfe 

ruo^ofa , oblonga, oblique pofita poltice margine tumidulo 

cLncta. 
Elytra obfcure ferruginea fubtiliflime impreflo - punctata lineis 

lex altcrnalini abbreviatis flavis. Membrana fufca albido 

Ihiata. yllae cinerafcentes venis fufcis. 
Ahtlompii fupra fufcuni margine pallidiore fubdentato; fubtus 

brunneum ferie utrinque punctorum elevatorum. Pectus 

concolor impreffo-punctatum. Anus obtufus. 
Pecles inermes. Femora fufca lineis duabus ferrugineis longitu- 

dinalibus. Tihiae angulatae ferrugineae latere exteriore puu- 

ctis quatuor f. quinque atris. Tarfi fufci triarticulati. 

171. EDESSA 
^,uA; ,/•/ -— 177 

171. EDESSA OBSCURA. {Die dunkle Mevenwunze^. 

Tab. XVII. Fig. 171. 

E. fufca thorace elytris fcutelloque obfcure oliraceis antennarum arliculo 

ultimo flavo. Fabric. Syft. Rliyng. pa^;. i5i. n. 24. 
Cimex ohfcurus. Fabric. Ent. Syll. Tom. IV. pag. 107. n. 106. 

Hahitat in India orientali. Muf. D. Prof. Efper. 
Magnittido E. nigripedis. (Icon. Civi. uro. 11.) 

^ntennae quiiiquearticulatae nigrae pilis brevibus rubhifpidae ar- 

ticulis angulatis, ultimo cyliiidrico croceo. 
Caput iiigrum iniprelTo - punctatum apice lineola poftice bifida 

pi-ofunde iniprelTa. Stematibusque duobus gvifeis. OcuU 

bvunuei. 

üoflriini quadriaiticulatum fufcum tlioracis longitudiiie repofitiini 
inter lamiiias duas rotundatas. 

Thorax olivaceo-lutefcens fubtiliillme imprelTo punctatus, aiitice 
paruni obfcuiior. 

Sciitelbim thoraci concolor bafi obfcurius fubtili/Hme iiiiprefTo- 
puiictatum, transverfe fubrugofuni quafi didyiimni ut in E. 
luuo. (Ic. Ciin. nro. 13.) 

Elytra paulo pallidiora. Membrana fufcefcens nitida itriata. 
^lae ferrugineae apice fuliginofae. 

Abdomen fupra nigrum obfcuruni margine prominulo livido, fnb- 
tus fufcum aeneoiiitens fubtiliflime imprelTo - punctatuiii feiie 
utrinque punctorum elevatorum. Amis fubdejitatus. Pectus 
concolo^- lateribus pallidioribus , imprelTo -punctatum. 

Peäes nigri nitidi. Tibiae pofiicae niedio crafliores, onmes an- 
gulatae. Tarß nigri fubtus cinereo tomentofi. Aa 2 172. EDES- 178 -j« oo oM 

172. EDIiSSA MODESTA. {Die hefcheidene Mevenwanze'). 

Tab. XVII. Fig. 172. 

E. fufca thorace antice ciriereo raargine nigi-o. Fabric. Syß. Rhyng. 
pag, i54. n.42. 

Habitat in India onenrali. Muf. D. Prof. Efper. 
Magnititäo. Ciin. Ivniperini. {Ic. Cim. uro. ^x.) 
^ntennne quinquearliculatae iiigi-ae. 
Caput cinereo - grifeum linea poftice bifida profunde imprelTa, 

apice bilobuni, lobis conniventibus depreflis. Oculi fulci. 
Ilojtntvi qiiadriarticnlatuin fufcuni breviflinium apice nigruni. 
Thorax angulis pofticis rotimdalis, fufcus fubtiliffiine iniprelTo- 

punctaLus aulice ciuereo grifeiis impunctatus marginibus late- 

lalibus nigris, foveola utrinque pan^a. 

Scvtelhtm obtufum fufcum imprefro-puiictatum, 

Elytra fulca niargine exteriore bafeos pallida. Membrana palli- 
de fufca puiiclis pluriniis niinulis maculaque anguli iiiierio- 
ris bafeos fufcis. yllae fuliginofae niargine craffiore macula- 
que trausverfa nigra. 

Abdomen fupra obfcure caftaneum niargine pallido immaculato; 
fubtus pallidum ferie utrinque punctoruiu niinutiffimorum. 
iiigiorum fubtiliffiine impreflo - punctatum lateribus traiis- 
verfe rugofis. Pectas gTifeum punctis inipreffis nigiis mar- 
gine vittisque utrinque duabus obfcurioribus. Anus emar- 
ginatus. 

Pecles fufci. Femora tibiaeque angulatae bafi pallidae. Anguli 
externi tibiarum etiani pallidi. Tarfi nigri. CIMEX. 179 

C I M E X. 

173. CIMEX PUNCTATVS. ^Die pimktirte Feldximnze). 

Tab. XVIII. Fig. 175. 

C. thorace fubfpinoro fufcus abdomiiiis margine variegalo, tibüs annulo 

albo. Fabric. Syft. Rhyng. pag. 157. n. 12. 
Fabric. Entom. Syft. Tom. IV. pag. gS. n.62. 
Linn. Syft. NaI. Ed.XIII. pag. 21.59. "•34. Faun. Suec. n. 924. 
Goetz. Entom. Beytr. B. II. pag. 194. n. 54. 

Habitqt in Europa. Menf. lutu in fykis. 

./intennae qiiinquearticulatae nigrae. 

Caput fubporrectiini apice fiibemargüiatum fufcuni, aeneo uiti- 

duiu puiictis plurimis profunde impreffis iniquum. Oculi 

obfcure fulci. 

Roßjitm bieve qviadriarticulatum fufcuni articulo prinio bali craf- 
fiore fubovato, albido. 

Thorax convexus, fufcus aeneo nitidus punctis plurimis profun- 
de impreffis, Tinea longitudinali albida impunctata, anouUs 
pofticis prominentibus obtuliufculis. 

Scutelli/m fufcum aeneo nitidum obtufum; punctis plurimis pro- 
funde impreffis, bafi convexuni lineolaque lineae tlioracis 
contigua albida impunctata. 

Elytra obfcure grifea punctis plurimis profunde impreffis fufcis 
aeneo nitidis. Membrana fufca ftriata. Alae fulioinofae 

yibdomen fupra nigrum margine utriiique maculis quinque albis 
fublus grifeum fufco-variegatum, aeneo nitens, punctis plu- 
rimis praecipue ad latera impreffis, utiinque maculis quin- 
que marginalibus albis tolidemque nigris. Pectus grifeum 
punclis confertis profunde impreffis aeneo nitidis. 

Pedes nigri. Femara fubtus grifea punctis in feries pofitis fuf- 
cis. Tibiae angulatae annulo lalo albo. Tarli ni<^ri. 

VAK. magnituJine, thorace fcutelto elytrisque punctis fparfts grifeis 
fexu ano inteßro et emarginato. '' 

174- CI- •av 


i^ f ' 174. CIMEX TYPHAEUS. {Die Blutig geßechte Feldwanzey 

Tab. XVIII. Fig. 174. 

a) magn. natur. b) tad. auct, 

C. tlioraee acute fpinofo flavefcens punclls imprefTi» nigcis , elylris hlur« 
fanguinea. Fabric. Syft. Rhyng. pag. 162. n. 34. 

Habitat in America feprentrionali. Muf. D. D. Panzer. 

. 4ntennae quinquearticulatae ferrugiiieae. 

Caput grifeuni apice rotundatum lineolis duabus parallelis im- 

preffis vittisque duabus longitudinalibus e puuctis impreflis 

nigris. Ociili fufci. 

Rofiriim quadriarticulatum breve grifeum apice fufcum. 

Thorax grifeus punctis plurimis impreffis fufcis; margine polti- 

co rotundato et pollice utriuque fpina acutilfima antrorfum 

flexa armatus. 

Saitelliim grifeum punctis plurimis impreffis fufcis, dimidio ab- 
domine longius. 

Elytra grifea punctis impreffis fufcis lineola media lougitiidinali 
fiexuofa fanguinea. Membrana et alac albae immaculatae. 

Abdomen grifeum fubtus linea longitudinali media interrupta ni- 
gra, ferie utrinque punctorum imprelTorum fufcorum et in 
quolibet fegmento puncto majore fubmarginali nigro. Anus 
quadridentatus, dentibus duobus niajoribus nigris. Pectiis 
abdomini concolor imprelTo punctatum vitta ntrinque ob- 
fcuriore. 

Pedes grifei nigro punctati. 

QBSER V. Litura tlyirorum faiiguinta cum vita fae.pt evanefcit. 11 s. ci- ifti 

175- CIMEX VICTOR. (Die ßegende Feldwanzey 
Tab. XVIII. Fig. 175. 

a) magn, natural, h) ead. aitct. 

C. thorace acute fpinofo fufcus fculello apice rufo, pedibus pallidis iiiTo 

puuctatis. Fabiic. Syft. Rliyug. pag. i64. n.44. " 

Fabric. Entom. Syfl. 'I'oni.IV. pag. io5. n.91. 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2i4o. n. ai6. 
Goelz. Entom, ßeytr. ß. II. pag. aSy. n. i4. 

Habitat in America, Muf. D. D. Fanzer. 
C. typkoeo paulo major. 

^nteniiae quinquearticulatae nigrae, articulis excepto primo bafi 

albis. 
Caput iporrectwnx iniprefTo - piinctatum, nigrum, obfcurum, li- 

neolis duabus inipreffls , apice acumiiiato Ipinofum. Oculi 

nigri. 
lioßriiTn quaclriarticulatum pallidum bafi apiceque nigrum. 
Thorax iiiger oblcurus impredo punctatus puiictis aliquot minu- 

tiflimis albis, aiitice declivis poftice utrinque fpiiia aculillima 

arniatus. 
Sciitelluni nigrum obfcurum profunde imprefTo-punctatuni, tiaas- 

verfe fubrugofum punclis fparüs minutillimis, bali duobus 

majoribus albis, apice rufo. 

Elytra concolora inipreffo punctata, punctis fparfis minutis albis 
fubelevatis. Memhrcina et alae nigrae inunaculatae. 

Abdomen fubtus iiigTum impreiTo-puuctatum, punctis fparlis al- 
bis, utrinque ferie puiictoriun elevatoruni; margine fubden- 
tato , denticulo quolibet apice albo. Amis bidentatus dentibus 
acutillimis. Pectits nigriun imprelTo punctatum. 

Peäes pallidi. Femora apice nigra. Tiblae punctis apiceque ni- 
gris. Tarß nigri. 

17G. CI- 182 

176. CIMEX FURCELLATUS. {Die gaheldornigte Feld- 

wanzey 

Tab. XVIII. Fig. 176. 

a) pars thoracis magn. auct. 

C. tfiorace ferrulato, fpinofo, fpina acute bifida, grifeo fufcoque nebulo- 
ias, pedibus flavis. 

Habitat in India orientali. Muf. D. Prof. Efper. 

Statuta fere C p^ictoris alt inajor. 

Antennae quinquearticulatae flavo ferruglneae, articulis apice fufcis. 

Caput porrectuin obtuTum, imprelTo-punctatuni fufco flavoque 
variegatuni linea longitudinali pallidiore. Oculi fufci. 

Roßrum quadriarticulatum ferrugineum , apice fufcum. 
Thorax grifeus antice fufco variegatus, poftice punctis plurimis 
impreflis fufcis, lineoia antica longitudinali flava; niargine la- 
terali ferrulato, poftice utrinque fpina fufca bifida, dente 
pofteriore breviore armatus. 

Scutelhim grifeum punctis plurimis impreffis fufcis, bafi obfcu- 
rius punctis tribus miiiutis ruhs, linea longitudinali apice- 
qiie pallidiore. 

Elytrn siifea punctis fufcis impreflis fafcia media obfoleta fufca. 
jMembrana fufca maculis duabus ante apiceni marginalibus 
oppofitis pallidioribus. 

./Ihäomen fupra nignun margine proinlnulo flavomaculatum, fub- 
tus tefiaceuni ferie utrinque punctomm ininutiflimorum fuf- 
coiuni, margine fubferrato, Iterno antice fubporrecto. Pectus 
teftaceum fufco maculatum. ylnus oblufus bidentatus. 

Pedes teftacei. Femara antica ante apicem deute aculiffuno ar- 
mata. Tarß fufci. 177- CI- ■0C30- 133 

177- CIMEX DISCOLOR. (Z)je doppelfärhige Tddwanze). 

Tab. XVIII. Fig. 177. 

a) pagina inferior. 

C. fupra feirugineus fublu« viridi». 

Habitat in Germania. Menf. Aug. Sepr. 

Statura C. iuniperini aft minor. (Icon. Cim. nro. 51.) 

^Jntennae quinquearticulatae rufefcentes, articulo piüno viridi 
quarto apice ultimo toto fufco. 

Caput apice rotuiidatuiTi , ferrugineum punclis pluriniis fufcis 
lineisqiie duabus pcftice divergentibus iiupreffis. Ocidi fufci. 
Roßrinn quadriarticulatum, mediocie, viride apice nigrum. 
Thorax femigineus punctis pluiimis impreffis fufcis. 
Scittellum ferrugineum punctis plurimis imprelTis fufcis. 

Elytra concolora itidem punctata. Membrana fufca nitida bafi 
apiceque obfcurior. yilae nigricantes. 

Ahdonien fupra atrum niargine promlnulo ferrugineo punctis im- 
preflis fufcis; fubtus viride fubtiliirm}e inipreffo-punctatum 
ferie ulrinque punctormn imprefforum, niargine tenuiflime 
ferrugineo. Anns emarginatus. Pectiis pallide viride pro- 
fundius imprelTo - punctatum puncto utrinque parvo nigro, 
margine tenuillime ferrugineo. 

P-edes virides. Femara ptincto nigro. Tarß rufefcentes» Bb HALYS. 184 

H A L Y S. 

173. HALYS SERRATA. (Z)/e Selmahelwanze mit fägeför- 

niigeni EriißßücJi). 
Tab!" XVIII. Fig. 173. 
a) cajiut cum thoracis parte lateruli magn. auct. 
H. llioracis uiargine ferrulalo rufö nigro alboque varius, abdominis mai'- 
gine rufo maculalo. Fabric. S^ft. Khjng. pag. 181. n. 2. 
Habitat in Guinea. Muf. D. D. Panzer. 

Statura II. dentatae {Icon. Cwi. 7z/o. 48) corpus deprelTum. 

Antennne quinqueailiculatae fufcae articulis tertio , quarto et quiii- 
to apice iiigris. 

Caput deprefl'um ante apicem utrinque unidentatum , imprefTo 
pnnctalum lineis qiialiior cxcavatis longitudinalibus , apice 
rubtiiiargiiiatuni , grileo fulcoqvie variuiu. Oculi fufci. 

Iloßnmi quadiiarticulaluni fufcuni, loiiguni. 

Thorax gTÜeo fufco albidoque varius, imprelTo - punctatus fub- 
bilobiis, lübo antico niargiiie acute ferrulato utrinque tuber- 
culo obfoleto notato; poftico utrinque in angulum acutiufcu- 
lum producto lineolaque utrinque obfolete elevata curva. 

Scutelli/m concoloY imprelTo-punctatuni, inaequale linea longitu- 
dinali obfolete elevata, ante apicem paruin coarctatum. 

Elytrn fufca, iinprelTo punctata ante apicem gibba. Membrana 
parva fufca apice nigra grifeo venofa. Alae fufcefcentes. 

Abdomen fupra fiifcum margine prominente fubrugofo, rufo-va- 
riegato, fubtus fufciun margine rufo-maculatum, lineola ba- 
feos impreJTa pro roftri receptione, utrinque lineolis quinque 
transverlis impreflis totidemque punctis nigris. Anus emar- 
ginatus. Pectus fufcum punctis impreflis nigris. 

Pedes fufci , inermes. Tibiae aniiulo medio alljo. Tarß triar- 
ticulati. 

OBSERV. Aliud mihi henevole communicavit exemplar D. Ph. Baader, 
quod ab hoc, modo defcripto, differt : capitis lineis minus iinprejjis, 
lineolis thoracis curvis mtllis, fcutello baß utrinque jubtuberculato , ano 
integro , femoribus ante apicem punctis duobus pallidis colore obfcurio- 
re. Keliqua eadem, 

179. HA- crki^. xm. ^7-' 
^\-/^< 


^7/. 


j^ii 

^...-/Ö/ ,/,•/ J85 

179. HALYS MUCOREA. {Die fchimiichte Schnahelwanze^ 

Tab. XVIII. Fig. 179. 
H. nigra albo irrorala capilo alro margine lineaque media albis. Fabiic. 

Syft. Rliyng. pag.i83. 11.11. 
Ciinex tnucoreus. Fabric. Eiitom. Syß. Tom. IV. pag. 117. n. i47. 
GloU. Cim. Tab.XVir. Fig. 116. 

Ex Bengala. Muf. £>. Ph. Baader. 

yintennae qviinquearticulatae iiigi-ae aiticulo ultimo bafi flavo. 

CaptJt porrectuin nigruni niteiis inipreiro punctatuni liuea lon- 
gitudiiiali marginibusque tumidulis pallidis, apice iitvinqiie 
lineola recta Lmprella et ante apicem deiiticulo paiAO ariiia- 
tum : lineola - obliqua pallida utrinque pone oculos fulcos. 
Sublus nigrum imprelTo -punctatuni vitta utrinque lata palli- 
da inipunctata. 

Roftrum quadriaiticulatuni longum fubpilofiun fufcum bafi pal- 
lidum laminis duabus pallidis unidentatis interjectum. 

Thorax feie planus profunde iniprefTo-punctatus uiger, punctis 
maculisve, margine atque linea longitudinali , fubelevatis pal- 
lidis. Anguli poftici acutiufculi. 

Sciiteäiim dimidio abdomine longius, nigruin , uti tliorax impref- 
lo- et pallide punctatuni fed p\iuctis aliquot majoribus diltin- 
ctis callofis; ad baiin punctis trib.us albidis majoribus. 

Elytra obfcure fufca profunde impreflo - punctata , puncto difci 
majore diftinctiore pallido. Mevibrana nigra, nitida Itriata. 
Alae fuliginofae. 

Ahdomen lupra fufcum margine rotundato prominulo flavefcente 
maculis Utrinque quatuor ocellaribus atris, fubtus convexum 
grifeum, nitidum, bafi canali pro roftri receptioiie, utrinque 
punctis quinque marginalibus nigris; fegmento penultimo ni- 
gro - niaculato. Pectus teltaccuni punctis impreflis liturisque ni- 
gris, inter pedes anteriores et niedios fpeculo fuf co. Anus integer. 

Pecles teltacei iiiernies. Femara liiieis duabus punctisque aliquot 
iiigiis. Tibiae anticae apice extus dilatatae, omnes angulatae 
bafi apiceque nigrae fubpilofae; pofticae conipreffae. Tarß 
triarticulatij teltacei, apice nigri, fubpilofi. 

Bb 2 CYDNUS. / i8ö C Y D N U S. 

ißo. CYDNUS LUGENS. {Die trauernde Faulwanzey 
Tab. XVIIL Fig. 180. 

a) magn. natur, b) ead. auct. 

C fufcu.s ihoracis lineola fcutelli abdoniinisque margine albis. Fabric. 

Syft. Rhyng. pag. 187. n. 12. 
Ciinex lugens, Fabric. Ent. Syft. Tom. IV. pag. 125. u.i^5, 
Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag.2i55. n. 52i. 

Habit at in America. Miif. D. D. Panzer. 

Magnituäo C. perlati. {Icon. Cim. nro.GS-) 

j4ntennne quinquearliculatae pallidae articulo quarto et quinto 
fubciaJIioribus apice fufcis. 

Caput fufcuni iiitidum apiculatvim punctis lineoKsque duabus par- 
allelis inipieflis. Oculi fufci. 

Hoftrum mediocre quadriarticulatum pallidum apice nigrum. 

'Thorax inipielTo-punctatus angulis polticis proniinulis fufcus ni- 
tidus margine antico et laterali lineaque antica transverfa mar- 
gines non attingente pallidis. 

Sciitelliim imprelTo-punctatum fufcum, nitidum margine pallido 
impunctato tumidulo; ante apicem paruni coarctatum. 

Elytra imprelTo - punctata fufca nitida lineola marginali bafeos 
pallida. Membrana et alae fufcefcentes. 

Abdomen nigrum fubtus aeneo nitidum imprelTo punctatum mar- 
gine tenuülime pallido. Pecfz/j^ concolor impreflb- punctatum 
puncto ad cujuslibet pedis infertionem pallefcente. 

Pedes paliidi fuTco punctati. 181. CYDNUS 187 

i8i. CYDNUS INTERMEDIUS. {Die mittlere Faulwanze). 

Tab. XVIII. Fig. 13 1. 
a) magn. natural, h) ead. auct, 
C. grifeus capile thoraceque antice nigro aeneis, fcutello apice albido. 
Habitat in Germania. Menf. lun. in fylvis. 

Medius quafi inter C. melanocephaluj?i (Icon. Cim. nro. 134.) et 
perlatum uti'oqiie vero major nee gibbus. 

Antennae quiuquearticulatae grifeae articulo tertio apice quarto 
et quinto totis nigris. 

Caput oblongum apice emarginatum , nigi-o aeneum, valde im- 
preffo piinctatum, liiieolis duabus apicis imprelüs, poltice li- 
neola grifea. Oculi nigri. 
Roßrum breve quadriarticulatuni grifeum apice nigrum. 

Thorax grifeus punctis iiinumeris profunde impreifis fuf eis, mar- 
gine laterali tenuiffime pallido, antice 'maculis duabus magnis 
nigro -aeneis apice coiifluentibus , anguli poftiei obtufilTimi. 

Scutellum grifeum punctis plurimis imprellis fufcis apice albido. 

Elytra grifea punctis fufcis impreflis. Membrana fufcefcens ve- 
nis obfcurioribus , maculaque magna anguli interioris bafeos 
fufca. ^lae fufcefcentes. 

j4bdomen fupra nigium margine pallide punctato, fubtus grifeum 
punctis plurimis impreflis fufcis binc inde maculas conltituen- 
tibus, margine pallido niaculis quinque quadratis nigris. 
Alibis integer. Pectus grifeum punctis impreflis fufcis. 

Pedes grifei, fufco - punctati. Feviora ante apicenx annulo obfcuro. 182. CYDNUS 183 

i82. CYDNUS INFLEXUS. (Die Faidwanze mit dem ein- 

gehogejien Kopffchild). 

Tab. XVIII. Fig. 182. 

a) magn. natur. b) ^ad. auct. c) caput cum thoracis parte a laten vi- 
fum magn. auct, 

C. gi'ifeus capile thoraceque linea, fculello bafi punclis tribus albidis: ca- 
pitis clypeo aculo cleflexo. 

Habitat in Europa, rarus. Muf. D. lac. Sturm. 

Magnitiulo et Jiatura fere Cim. perlati {Icon. Cim. nro. 65-) Ted 
thoracis anguli obtufillimi. 

Antennae qiiinquearticulatae teftaceae, articulo quarto et quiuto 
iiigris. 

Caput fufcum punctis plurimis iitipieflis nigris maigine ante ocu- 
los pai-A'OS nigi'os lineaque longitudinali pallidis, liiieisque 
duabus frontaübus imprelRs: apice acuminatum deflexum. 

'fioßriim quadriaiticulatum dimidii coi-poris longitudine fufcum, 
geniculis teftaceis. 

Thorax grifeus punctis innumeiis imprelRs fufcis, niarginibus 
tenuiflixne, linea longitudinali maculaque utrinque paiAa pal- 
lidis impunctatis. Anguü pcftici obtufiffimi non prominentes. 

Sciitelbim dimidio abdomine longius apice rotundatum grifeum 
pvmctis plurimis impreflis fufcis; bafi obfcurius, punctis tri- 
bus pallidis, intei-medio majore oblongo. 

Elytrn fcutello concolora itidemque punctata margine exteriore 
tenuillune pallido. M?mbrana Üriata et alae albae. 

Ahdomen fubtus nigrum nitidum, gibbum, margine tenuilHme 
pallido , pvmcto utrinque in quolibet fegmento flavefcente mi- 
nuto. Pectiis pallidum punctis impreflis fufcis. 

Pedes teftacei punctis fufcis adfperfi. 183- CYDNUS. log 

1Ö5. CYDNUS MACULATUS. {Die ßeckigte Faulwanze). 

Tab. XVIII. Fig. 183. 

a) magn. natural, b) ead. auct. 

C. flavefcens fufco punctatus fculello bafi eJytrisque apice luaculis flavia, 
anlcnniä pedibusque ferrugineis. 

Habitat in Ind'ia orkntali. Muf. D. Prof. Efper. 

Statiira Cim. liturati aft minor. 

.Antennae quinquearticulatae breves ferrugiiieae extrorfum ciaf- 
fiores. 

Caput flavefcens rotundatum lineolis fex flexuofis nigiis, qua- 
rum quatuor interiores bafi apiceque T.oiifluuiit. Ocull nigri 
oibila flava. 

Roßriim quadriarticulatum breve, fufcum, bafi teftaceum. 

Thorax flavefcens punctis plurimis impreffis fufcis, anlice areo- 

las duas oblongas nitidas formantibus. 
Scutelhim flavefcens punctis fufcis impreffis, linea longitudinali 

interrupta, atque bafeos fub elevalae utriiique macula oblon- 

ga flava impunctatis. 

Elytra nigricantia fubhyalina, punctis impreffis nigris, niargine 
exteriore flavefcentia, macula fublunata ante apicem flava ini- 
punctata. Membrana ftriata et alae albidae. 

Ahdovien fupra nigi-um margine flavum, fubtus flavum lineis tri- 
bus macularibus nigris, lateriljus imprelTo -punctatis, fterno 
acuto fubporrecto. Pectiis fufcum, niedio flavum. Anus 
integer. 

Peäes ferruginei, inermes, lubpilofi. COREUS. igo 

C O R E U S. 

184. COREUS PARADOXUS. (D/e fonderhare Hautwanze). 

Tab. XIX. Fig. 134. 
a) magn. natur. b) tad. auct. 
C. membranaceus thorace abdomineque lobatis cilialo fpinofis. Fabiic. 

Syft. Rhyng. pag. 194. n. i4. 
Acantliia paradoxa. Fabiic. Enlom. Syfl. Tom. IV. pag.yS. n. 24. 
Enloraolog. Bemerkung. I.Heft pag.42. 
Cimex paradoxus. Liiui. Syfl. Nat. pag. 2126. n. i52. 
Stell. Cim. Tab.XIV. Fig. 101. 

Habitat ad Cap. b. Sp. et in Gallia außrali folia decidua emortua atmU' 
lans. M'if- D- Ph. Baadtr. 

Magnitudo C. quadrati. 

Antennae quadriarticulalae grifeae, articulo primo crafliore lon- 
giore fpiiiulis tenuiflimis, fecunclo fubfpinulofo et tertio nu- 
do tenuioribus ultimo oblongo oblcuriore. 

Caput grifeum pilis rigidis, interjectis fpinis ferrugineis longis. 
Ocidi parvi ferrugiuei. 

Tioftrimi quadviarticulatuni dimidii corporis fere longitudine fuf- 
cuHi bafi teftaceum. 

Thorax grifeus, anterius iitrinque lobo magno dilatato, membra- 
naceo, reticulato , elevato, obtufo, lupra fpinolo, margine 
fpinofo - ciliato ; lobis pofterioribus retroverfis , rectis , oblon- 
gis , minoribus, obuilis, reticulatis, ciliato -fpinofis albidis 
elytrorum bafi incumbentibus. 

Scuteilum parvum obtufum, fufcum. 

Elytra tota membranacea alba, hyalina ftriata. yilae concolores 
breviores. 

Abdomen grifeum lobis utrinque quatuor membranaceis valde 
prominentibus , elevatis, tertio niaximo; oblongis obtufis in- 
fra fupraque fpiuulolis, reticulatis margine antico fufcis: fub- 
tus carinatum, carina ferrata, fpinulis brevibus liifpidum, bafi 
utrinque macula fufca. Anus lobis duobus, oblongis, ciliato fpi- 
nofis fubtus liifpidis vitta fufca. Pectiis fufco - grifeum hifpidum. 

Pedes tenues, grifei. Femora hexagona fcabra fpinulisque hifpida. 77- 
biae fcabrae bafi fpinis hifpidae. Tarß tiiarticulati fufcefcentes. 

185- CO- 185. COREUS PUGNATOR. {Die ftreitejide Ilautwcmzc). 

Tab. XIX. Fig. 185. 

a) pars antennarum , caput , thorax, cum Jcutdlo magn. auct. 

C. thorace acute fpiuofo oblongus fupra fufcus fubtus flavefcens aiitenni» 

rufis apice nigris. Fabric. Sylt. Rhyng. pag. 197. 11.26. 
Fabric. Entora. Syftem, Tora. IV. pag. i5<t. n. i3. 
LiiiiD. Syft. Nat. Ed. XIII. pag. 2107. n. igS. 

Ex America boreali. Muf. D. Ph. Baader. 

\Antennae quadriarticulatae, articulo primo longiore fafco grifeo 
tonientofo, crafliore curvo oblufe liiquertro angulis, praeci- 
pue duobus exteiioribus, acuüoribus tiiberculalis denticiüalis- 
que; fecxuido et tertio teuuioribus rufis apice uigris, ultimo 
craflioie, ovato, fufco. 

Caput fufcum, grifeo tomentofum fpinulis quatuor inter anten- 
nas, poftice Iteniatibus duobus diftantibus. Ociill fufci. 

Roßriim quadriarticulatum rectum thoracis longitudine nigaum 
bafi ferrugineum. 

Thorax fufcus grifeo tomentofus antice anguftatus atque declivis 
poftice utriuque fpiiia brevi, acutiffima bafi ferrulata arma- 
tus, linea inter fpinas transverfa elevata. 

Sciitelluvi triangulum parvuni, fufciun linea obfolete elevata. 

Ulytra fufca grifeo pubefcentia venis fubelevatis ftriata. Mem- 
brana obfcure fufca venis elevatis anaßomofantibus. Alae 
fufcefcentes. 

\Ahdomen fupra rufum fufco variegatum margine grifeo fufcoque 
varium, fubtus flavefcenti ferrugineum margine fufco -varie- 
gatum utrinque feiie punctorum minutiilimornm uigrorum. 
yltvus acutiufculus fexdentatus. 

Pedes tenues pubefcentes. Femara fufca bafi lineaque rufefcen- 
te; poltica ante apicem, fubtus denticulis duobus miiuitis, 
acutis , oppofitis. Tibiae rufefceiites apice fulcae. Tarß triarticvilati uigri. Cc 186. CO- 192 — 

Iö6. COFiEUS ACRIDIOIDES. (Die GrilieJiförmige Haut- 

loanze). 

Tab. XIX. Fig. 186. 

a) magn. natur. h) ead. ßuct. 

C. thoiace fewato grifeus , elylris li(ura mediii atra, femoribus pofticis 

clavalis dentali«. Fabric. Syli Rliyng. pag. 200. n.Sg. 
Lygaeus typliaeus. Fabric. Eni. Syft. Siippl. pag. ö^"/. n. 12. 

Habitat in Carolina. Muf. D. D. Panzer. 

/intennae quadriailiculatae articulo prirtio et quarto craflioribus 
fufcis, reliquis rufefcentibus. 

Caput fufcum fpina iitiinque pone antennas aliaque pone oculos 

rufefceiites , valida, obtufa. 
Roftrinn quadriaiticulatum breve, njgnun, nitidum articulo pri- 

nio apice rufo. 
Thorax fufcus tomento grifeo veltitus antice declivis, mai-gine la- 

terali ferrato, angulis pofticis obtufis fubtiidentatis. 
Scutellum fufcuni grifeo -tomentofuin. 
Elytra fufca giifeo tomentofa litura media nigi-a. Membrana 

fufca ftriata. ^lae nigiicaiites. 
Abdomen fupra atnim margine promiiieilte fenugineo-macula- 

tnm, fubtus ferrugineum nigro variegatum. Pectus fufcum 

cinereo villofum. 
Pecles. Femora antica et media fuXco ferrugineoque annulata; 

pofiica vaide eLongata, clavato - LncralTata fufca fenngineo- 

variegata, maeula dorfi magna albida fubtus deutibus fede- 

cim in feries duas pofitis acutis, tenuibus armala. Tibiae 

■OHiaes fuXcae aniiulo albo. Tarß fufci. 187- CO- 193 

187- COREUS SIDAE. {Die gerippte Hautwanzey 

Tab. XIX. Fig. 1*8,7. 

a) magn. natur. b) ead. auct. 

C. cinereus fufco irroratus elytris hyalinis punctis fufci» antennis aplce 

crafTioiibus. Fabric. Syfl. Rhyng. pag. 201. n.47. 
Lygaaus Sidae. Fabric. EdIoit). Sylt. Tom. IV. pag, j6g. n, 116. 

Habitat in Americae mtridionaU Sidis. Muf. D. D. Panxtr, 

Statiira C. capitatae. {Icon. Cini. nro. 72.) all paulo major. To- 
tum corpus pilofum. 

Anteiwae qiiadriarticulatae pallefcentes articulo ultimo crafliore 
fulbo. 

Caput grifeum apiculatum imprelTo-piinclatum lineolls duabus 
apicis imprefTis , poftice ftematibus duobus inagnis. Ociili 
globofi prominentes, ferruginei. 

üoftrum quadriarticulatum pallidum, apice nigrum. 
Thorax antice declivis transverfe imprelTus, profunde imprelTo- 
punctatus, linca longitudinali fubelevata impunctata et undi- 
que punctis fparfis purpureo-fuicis. 

Scutellum marginatuni apice fubimprelTum valde ianpreflb-pun- 
ctatum, grifeuiu, punctis purpureo fufcis. 

Elytra liyaKna cinerea apice flavefcentia coltis flavis fufco -pun- 
ctatis. Membrana et alae albidae inunaculatae. 

yibilomen fupra cinereum apice teftaceum, margine prominente 
fufco, teltaceo-maculato; fubtus teftaceum punctis fparfis ru- 
fefcentibus, margine obfcurius inaculato. Pectus valde im- 
preffo punctatum, fanguineo - maculatiim. 

Pedes inerines pilofi, teftacei annulis punctisque nigris. Taiß 
apice nigri. :c 2 LYGAEUS. »94 

L Y G A E U S. 

188- LYGAEUS TRAGUS. ^Die Bock- JVürgwmize). 

Tab. XIX. Fig. 188. 

L. Ihorace fpinis comprefTo - lunatis ferratis, tibiis pofticis membranaceo 

ferratis. Fabric. Sj^ft. Rhyng.pag.2o4. n.4. 
Fabiic. Etitomol. Syftem. Toiii.JV. pag. i35. n.5. 
Cimex tragus. Linn. Syft. NaI. Ed. XIII. pag. 2i42. 11.227. 
Sloll. Cini. Tab. XXXVIII. Fig. 276. 

Habitat in China. Muf. D. Fli. Baader. 
u4ntennne quadriarticnlatae filiformes, fulcae, tuberculis duobus 

apicis capitis infidentes. 
Caput parv'iim fufcuni giifeo fubvillolum. Oculi prominuli 

biunnei. 
Roßrum quadriavticulatum breve , fufcnm : arliculo primo fubtus 

gibbo , bafi laniinis duabus oblongis leflaceis obvallato. 
Thorax fiiTcus grifeo - fubvillofus punctis fpavfis elevatis nitidis 
fcaber, antice valde declivis niaculis duabus nitidis, margine 
ferrato , poftico utrinque in laniinani lunatam antrorfuni ver- 
fam, elevatam acute feiratam dilatalus: linea transveiia ad 
m argin eni pofticuni elevata. 
Scutelhim parvuni ferrugineo-fufcum, tiiangulare, marginatum, 

transverfe rugofum, pilis tenuiffunis grifeis. 
Elytra feirugineo fufca, pilis tenuillimis grifeis, venis anaftomo- 
fantibus elevatis, punctoque difci parvo nigiicante. MeiU" 
hrana fufca, nitida, Itriala. Alue fuliginofae. 
Abdomen fupra rufuni fufco-niaiginatuni, fubtus giifeo -tomen- 
tofuni ferie utrinque punctorum nigroruni aliaque lineola- 
rum transverfaliuiu cicatricifoiniium. Pectus et tJioracis la- 
minae fubtus itidem tomentofa punctis fparfis inipreflls. 
Pedes fufci grifeo tonientofi. Feviora anlica et media ante api- 
cem fubtus denliculis aliquot minutis, poftica elongata, in- 
craffata, clavata tuberculis aliquot nigris nitidis, fubtus ad 
apicem carinata feriebiis duabus denticuloruni nigrorum, 
utrinque quinque, et apice aliquot niinoribus. Tibiae pofti- 

cae 195 

cae incuivae intus a bafi ultra medium iiiembrana lata denti- 
culata, bafi macula pallida notata, auclae , latere interioie ül- 
fra laminani dentatae. Tarß tiiarticulati fufci. 

109. LYGAEUS FEMORATUS. (Die TFürgwanze mit di- 
cken Huiterjclienkehi). 
Tab. XIX. Fig. 189. 

Ij. lliorace ferrulato ft-moiibus ponicis incurvis dentatis, tibiisque poRicis 

compreflis. Fabiic. Syfl. Rhyng. pa^^.soS. n, lO, 
Fabric. Entom. S^jft. Toni. IV. pag. i37. n. lo. 
Cimex femoratus : Linn. Syft. Nat. Ed. XIII. pag.2i42. n.23o. 
Goelz. Entoni. Beytr. B. II. pag. 24o. 11.22. 
Stoll. Cim. Tab.X. Fig.68. .' 

Habitat in Indus. MuJ. D, D. Panzer, 
^ntennae qujnquearticulatae filiformes, rufefcentes apice fufcae, 

articulo pvimo crafHore. 
Caput fufcum, obfcuvuiu, pubefcens inter antennas coniprelTo- 

acuminatum. Oculi fufci. 
Roßnim quadriarticulatum breve, fulcum. 

Thornvi fufcus obfcurus, pubefcens, antice valde declivis, piin- 
ctis elevatis fcaber; margine acute ferrato, poftice utrinque 
fpina brevi obtula, lineaque transverfa obfoleta elevata. 
Scvtellum triangulum acutum, fufcum, apice croceum. 
Ulytra fufca obfcura Immaculata. Membrana fufca nitida ftria- 

ta. yilne fuliginofae. . 

jähcloincn fupra nigrum maculis duabus difci flavis, fubtus fuf- 
cum margine in tjiiolibet fegnienii ano,ulo puncto albo. Pe- 
ctTis fufcum puncto utrinque rufe margine punctis elevatis 
fcabrum. 
Femara fufca, antica et media fubtus feriebus duabus denticu- 
lorum minutifilmorum , poftica elongata, curva, valde incraf- 
fato clavata, fubtus in medio dentibus duobus anteriore va- 
lido , longiore acutiflimo, ante apicem feriebus duabus den- 
ticulorum minorum, praeterea punctis elevatis fcabra. Tihiae 
anticae et mediae cum tarfis rufefcentes, pofteriores fufcae com- 

prelTo- püefTo-inai'giiiatae, margine üiteiiore ultra diiiiicUum, exte- 
liore apice taulum deutato. Tarfi l'ufci. 

rpo.LYGAEUSPHYLLOPUS. (iDieplattfüfsige Würgwanze). 

Tab. XIX. Fig. 190. 

L. lliorace fplnofo immaculato nigricans elytris fafcia albicanfe tibiis po- 

fticis menihranaceis denlatis. Fabric. Syft. Rhyng. pag. 210. n.25. 
Fabric. Enlom. Syft. 'J'oin.lV. png. log. n. 17. 
Cimex phyllopus. Linn. Syft. Natur. Ed. Xül. pag. 2i42. n. ii7. 
Goctz. Entom. Beytr. ß. J[. pag. 2a4. n. ii5. 
StoU. Cim. Tab.VllI. Fig. 54. 

Habitat in America außraliore. Muf. D. D. Panzer, 
y4nteTinae qviinquearticiilatae fufcae. 
Caput acuniinatuni pubei'cens margine laterali gj-ifeum, lineolis 

duabus apicis iniprellis. Oculi fufci. 
Roßnnn quadriarticulatuiu rectuin, teiiue, fufcum dimidii cor- 
poris fere longitudine. 
Thorax fufcus obl'curus antice declivis poftice iitrinque in fpi- 
nam brevem obtufiufcidam, fubelevatam productus, linea in- 
ter fpinas liansverfa obfoleta elevata. 
Scutellum triangulum acutum, fiiicum. 
Elytra fufca obfcura linea media transverfa margines laterales non 

attingente alba. Membrana nigra ftriata. ^lae liyalinae. 
ylhdomen l'upra croceum bali, apice maculisque diTci nigris, mar- 
gine fubelevato nigro lineolis utrinque quiuque transverfis te- 
nuillimis anrantiis, fubtus teitaceum nigro punctatum. Pextus 
concolor nigro atque imprelTo- punctatum. 
Fehles labpilofi. Femora ful'ca ball teftacea antica et media fub- 
tus denlata, poftita elongata clavala incraflata liibtus acute 
dentata, l'upra tuberculata. Tibiae anticae et mediae tefla- 
ceac apice t'ufcae, pofticae fufcae apice teftaceae utrinque 
membrana lata fubundulata fufca auctae: interiore anguftiore 
fubtruncata, exteriore latioi-e ante apicem rotundato - excifa 
bidentata. Tarji omnes fufci. 

OBSSRV. Slollii Figura a noßro paululum diverfa, 

191. LY- ^97 

igi. LiYGAEUS CAJLCAR. (Die ßefjjoriit'e JT'ürgwanze). 

Tab. XIX. Fig. 191. 

L. obfcurus albo flriatus femoribus poRicis arcuato clavatis libiis unifplno- 
fis. Fabric. Syft. Rhyng. pag. 2i4. 11. 46. 

Habitat m India orientali. Muf. D. Prof. Efper. 

Statura et magnituJo L. phaßani. (Icon. Cim. nro. 69.) 

jintennne quadriaiticulatae, fufcae. 

Caput hirtum fufcHm, apice lineolaque longitiidinali pallida po- 

Itice fteniatibns duobus flavis. Ocnli giifei. 
.Roßrum quadriarticulatum breve grifeuni apice fufcum., articulo 
primo cralTo. 

Thorax aiitice declivis, imprefTo - punctatus, hiifiitulus fuTcus 
lineis tribus Jongitudiaalibus, lateralibus abbreviati«, margi- 
jieqiie tenuillinie pallidis. 

Scjitelbnn hirfutulum fufcum, margiiie lineaque longitudinali 

pallidis. 
Ulytra liiifutula, fufca, margiiie undique tenuiffime Uaeaque ab- 

breviata obliqua pallidis. Membrana nigra llriata. .^lae fu- 

liginofae. 

ylbäomen fupra rufum margiiie pallido, apice fufco, fubtus gri- 
feuni nigro irroratum, ferie utriiique puncLoruni nigroruin 
bafi punctis aliquot elevatis iiigris. Pectiis concolor iiigi-o- 
puuctatum. 

Pedes grifei fubpilofi. Feviora antica et media punctis aliquot 
et fubtus denticulis minutis nigris, poftica arcuata valde in- 
craflata mutica; punctis pluriniis nigris elevatis fcabra bafi. 
fafciaque media lata nigra. Tihiae anticae et mediae grifeae, 
polticae comprelTae, fulcatae fufcae fafcia media grifea, deu- 
te infra fafciam valido , acuto , rufo alioque minore nigro ai- 
matae. Tarß omnes fufci. 

192. LY- ^ 198 fy^A^r^^^'J-'igi. LYGAEUS ATERRIMUS. CDle koh/fchivarze IFürg- V- .!i^'^' wanze). 

■^ Tab. XIX. Fig. 192. a) magn. natur, b) ead, auct. 

Li. ater anlennarum arliculo ultimo cinereo pubefcente. Fabric. Syft, 

Rhyng. pag.229. n. i24. 
Fabric. Enlom. Sjß. Suppl. pag. 54i. n.96. 
Lyt^iteus Eciiii: ater imniaculalus femoiibus auticis ti'idenlatis. Fabric. 

Syft. Rhyng. pag. 235. 11.160. 
Panzer. Faun. Germ. Fafc. LXXII. Tab. 22. 
Cirnex carhonarius: obloiigus ater l'enioribus anticis craffioribus dentatis, ti« 

biis quatuor pollicis fpinofis. Roff. Faun. Etruf. Tom. II. pag. 244. 

n. i35o. Tab. \ II. Fig. 7. 

Rabitat in Europa locis apricis arenoßs in Ediio vulgari, Anchufa aliis- 
que planus. MenJ. Aug. Septeinbr. 

Statura omniuo L. Pini (Ican. Civi. nro.'ji.) all: dviplo fere major. 
y4ntennae quadriarticulatae nigrae, filiformes, articulo primo fub- 

pilofo ultimo cinereo pubefcente. 
Caput atrum obfcurum, apiculatum, apice lineolis duabus obli- 

quis impreflis. Oculi nigri. 
Hoßriim quadriarticulatum breve , fufcum. 
Thorax fubquadratus ater obfcurus fubtiliflime punctatus. 
Scutellum tiiangulare , fubtiliffime piuictatum atrum obfcurum. 
Elytra atra obfcura fubtiliflime punctata. Membrana nigra. Alae 

lacteae. 
Abdomen totum atrum fubtus ferie utrinque punctorum impref- 

forum. Pectiis concolor. 
Pedes atri. Femora antica crafliora fubtus denticulis tribus ma- 

joribus et quinque vel fex minoribus, media et poftica fub- 

dentata. Tib'iae anticae parum, polticae quatuor valde fpino- 

fo - fetofae. Tarfi nigri. 

OBSEU.V . Totum animakuhim quaß fidigine obtuctum. Pupam hiijus 
Lygad pluries cepi MenJ. Aug. inier 'Serpilliiin , fub foliis Echii etc. 
<:ujus ßguram atque dejaiptionem addam, 

Tab. 
^tecto*~ Jel. ^99 

Tab. XIX. Fig. 192. 

c) magn, natural. 6) ead. aitct. 

Ovata , tota atra , obfcura , plana, 

ANTENNAE articulo primo fubpilofo , ultimo cintreo pubefcente, 

CAPVT apiculatum. 

RosTnuM quadriarticulatum , geniculis rufefcentibus. 

scuTELLüia cum vaginis connatum, obtufum fubtilijfime transverfe rugofum, 

VAGi^sAE oblongae , dimidio abdomine breviores , apice rotundatae. 

fEMOBA antica crajjiora fuitus ante apicern denticulo majore pluribusque 
minoribus acutijjimis ; rdiqua inermia. tibiae mediat et poßicae fpi~ 
nojo'-fetofae. pbctus inter pedes purpurafcens, 

Plures in vitro ajfervatas alui Echio vulgari aliisqtie plantis, plurimae ve- 
ro perierunt , aliae fub inilio Septembris , metamorphojin fubibant , 
quat in ßatii nntiirali fiih ßtrcore. hovino ßcco pUrumque abfolvitur. 

193. LYGAEUS ROLANDRI. (Die Rolanärifche Würg- 

ivanze). 

Tab. XIX. Fig. 193. 

a) magn. natural, b) ead. auct. 

L. aler elytris macula rhombea flava. Fabric. Syfl. Rhj'ng. pag, 200. n. 137, 

Fabric. Entom. Sjft. Tom. IV. pag. i64. n.99. 

Cimex Rolandri: Liiin, Syfloiu. Nat. Ed. XIII. pag. 2177, n. 27. Faun. 

Suec. 957. 
Goelz. Enlom. Beytr. B.IL pag. 219. n. 98. 
Scbaeff. Ic. Inf. Tab.LXXXVU. Fig. VII. 

Habitat in Europae fylvis , hortis. Menf. lun. lul. 
Statura et magnitiido omnino L. Pmi. (Icon. Cixn. ni-o. 71.) 
Antennae quadriardculatae iiigrae, articulo qiiarto rubcinerafcente. 
Caput iiigrum, nilidunr, apiculatum, fubtiliflime impieffo-pun- 

ctatum lineolis duabus apicis imprellis parallelis, apice pun- 

ctoque utriuque ante oculos fufcos rufo. 

r> cl Roßruvi 200 i MuiO O O— ■ 

Tiofh'uvi quadriarticulatum mediocre nigrum. 

Thorax fubquadratus planus aiiger, obfcurus. 

Sciitelhim triangulum, nigrum, opacum, 

Elytra nigra, obfcura, ut tliorax et fcutellvini fubtilifilme impref- 
fo- punctata. Membrana nigia obfcura apice dilatiore, bafi 
macula niagna, rliombea, linuata, ciocea. yllae fuligiiiofae 
opalizantes. 

Abdomen nigrum fubtus cum pectore cinereo-micans. 

Pecles nigri. Feviora antica crafliufcula fubtus canaliculata mar- 

gine antice denticulo niinuto. Tarfi rufefcentes. Tibiae 

fpinulofae. 

O^S'E'RV. Mewbranis compikatis unica macula crocea apparet. In hac 
et pluribiis hiijus generis Jpccitbus fetae duae tongae tmuijjlmat inter 
oculos poßtae obfervantur. 

Citatum Gottzii l. c. ex Degetr ad hunc non pertiner. 

C A P S U S. 

194. CAPSUS SALIENS. {Die ßüchdge Kolhemvanzc). 

Tab. XX. Kg. 194. 
a) magn. natural, h) ead, auct. 

C. ater tibiis pallidis nigro- annulalis femoribus poflicis comprenb-claT 
vatis. 

Habitat in Germania. Captus Menf. Augiiß. locis apricis , alte faliens. 

Magnil II do Pediculi. 

ylntemiae qiiadriarticulatae ad oculos infertae articulo tertio et 

quarto fetaceis fufcefcentibus , reliquis crallioribus nigris. 
Caput transverfvmi , nigrum nitidum, apiculatum. Ocidi magni 

oblongi fufci. 
Roßrjim quadriarticulatum fetaceum ferrugineum apice nigrixm, 

•mediocre, articulo primo crafliore. 

Thorax . 201 

Thorax transverfus ater nitidus. 

Scutellum nigrum, parvum, triangulum, acutum. 

Elytra atra nitida ante apicem fracta. [Membrana nigricans arca 
reflexo nigro. yilae opalizantes. 

Ahdomen et pectits nigi-a nitida. 

Pedes inermes. Femora nigra apice pallida, poftica elongata 
comprelTo-clavata. T^/ä/V/^' pallidae anticae et mediae annu- 
lis quatuor, pofticae loiigiores fepteni nigris. Tarß triarli- 
culati, fufci. 

HYDROMETRA. 

195. HYDROMETRA RIVULORUM. (^Die Bach - Mejs- 

ivaiize^. 

Tab. XX. Fig. 195. 

a) magn, natUT. b) tad. auct. 

H. nigra albo punctata abdomine fulvo. Fabnc. Syft. Rhyng. pag. aSg. 

n. b. 
Gerris rivulornm. Fabric. Enlom. Syft. Tora. IV. pag. 189. n.5. 
Cimex rivuloruin, Linn. Syft. NaI. Ed.XIlI. pag. uig-j. n.528. 
RoIT. Faun. Etruf. 'J'ora.ll. pag.aSz. n. 136^. 

Habitat in Europae aquis, Capta Menf, Octobr. ad murum in urbe, 

y^ntennae quadriaiticulatae filiformes nigrae, articulo primo lon- 

giore incurvo, reliquis defcrefcentibus; ultimo cinereo pu- 

befcente. 
Caput cigrum, minime nitidmn linea longitudinali obfolete ele- 

vata. Ociili globoli nigri. 
Hoftnnn brevifilmum fubulatum nigrum, articulo primo brevilfi» 

mo rufefcente. 
Thorax ater obfcurus linea longitudinali obfolete elevata, antice 

tomento rufo nitente et utriuque puncto niveo parvo. 

Dd 2 Scutellum 202 

Scutellum cum tliorace connatum concolor trianguläre niargi- 

natuin. 
Elytra atra obfcura, maculis quatuor niveis: anterioribus dua- 

bus rctitellum cingentibiis, primo lineari. Membrana maiii- 

fefta nulla. udlae fuliginofae. 

Ahdovien rufum, fericeum apice bidentatum, dentibus nigris, 
niargine proniinulo fubelevato punctis utrinque quinque ni- 
gris , fubtus utrinque ferie niacularum nigramm. Pectus ni- 
grum margine rufo - maculatuin. 

Pedes nigii; antici breviores, ceteri longiores. Tibiae mediae 
interne ciliatae. Femara poftica crailiora. 

VAR. femoribiis poßicis bidentatis. 

Etytris complkatis tantum ftx maculae albai apparent, 

G E R R I S. 

196. GERPtlS VARICORNIS. (Die Erdwanze mit fchechig- 

ten Füldhörnern). 

Tab. XX. Fig. 156. 

G. anJennariim arliculis apice nigris flavefcens thoracis elytrorumque 
margine albido. Fabric. Syft. Rhyng. pag.260. n. 2. 

Habitai in India orientali. MuJ. D. Prof. Efper. 

Antennae quinqueaiticulatae coi^poris longiludine articulo primo 
brevilTimo, globofo, fecundo flavefcente apice obfcurioi-e, 
reliquis fufcis bau albis. 

Caput fubporrectum apice bifidum, flavo - grifeum , antice lineola 
imprefla bifida, poftice fteniatibus duobus approximatis rufis. 
Ocidi globofi fufci. 

Roßrum rectum quadriarticulalum , llioracis longitudine grifeuin 
apice fufcum, articulo primo fubcralfiore. 

Thorax 203 

Thorax luteo giifeus imprefTo puxictatus niaigine laterali albido, 
poftice utrinque tuberculo parvo fufco. 

ScutelliiTn triangulum, acutiflimum , imprefTo -punctatum luteum, 
bafi lineolis duabus loiigitudiualibus impveflis. 

Elytra angufta imprefTo - punctata luteo - grifea margine laterali 
albido. Membrana albida nitida, ftriata, niacula bafeos fuf- 
ca. ^lae albidae immaculatae. 

Abdomen fupra ferrugineum maigine grifeum apice macula ni- 
gra fubtus grifeum fafcia ante apiceni lata nigra. Pectus 
concolor imprelTo - punctatum. 

Pedes tenues, grifei, inermes. Tarß triarticulati. 

197. GERRIS VAGABUNDUS. iDic hcrumfchweifende 

Erdwame^. 

Tab. XX. Fig. 197. 
a) inagn, natw. b) tai. auct, 

G. elytris alisque fufco alboque variis, jjedibus longifTimis cinereo annu- 

lalis. p^abric. Sylt. Rhyiig. pag. 262. n.9. 
Faliric. Enlom. Sylt. Tom. IV. pag. 192. 11.19. 
Cimex vagabundus : Litin. Syfleiu. Nalur. Ed. XIII. pag.aigS. n. ug. Faun- 

Suec. 972. 
Goelz. Entora. Beytr. ß.II. pag.227. h. 119. 
Sclirank. Enum. pag. 290. n. 558. 
Koff. Faun. Etrufc. Tuai.ir. pag. 254. n. i555. 
Georg. Befclir. d. Rufs. Reichs." T. III. ß. 7. pag. 2067. n. 36. 
Frifcii. Inf. Tom. VII. Tab. VI. pag. 11. 
Sihellenbeig. Helv. Wanz. Gefch. Tab.VIII. 

Habitat in Europa. Copiofe cepi Menf. Septembr. et Marl. domi. 

yintennae quinquearticulatae, fiactae, filifoiines corpore paulo 
longiores, fronti infertae , articulo prinio brevülinio globo- 
fo, grifeae, ai'ticulo fecundo longo annulis quatuor vel quin.- 
que fufcis quarto et quinto brevibus fufcis. 

Caput 204 

Caput griTeuiii globofum marginatum. Ociili parvi fufci. 
Roftnim triarticulatum grifeum, capite vix longius, ai-cuatuin, 

articulp priino bafi annulisque duobus, fecundo bafi annu- 

loque uiiico fufcis. 
Thorax fubcyliiidiicus marginatus fnfcus autice tuberculis duobus 

obfoletis poftice lineolis duabus longitudinalibus fubelevatis. 
Sciitelhim fubulatum fufcum. 
Ulytra membranacea alba , abdomine paulo loiigioiM maculis, va- 

riae magnitudinis bafi apiceque iiigris, medio fufcis, variega- 

ta. Membrana manifefta nulla. Alae breveslacteae maculatae. 
Ahäomen fiipra fufcum naargine fubproiiiinulo grifeo variegato. 

Pectus fufcum, 
Pedes grifei, fufco - annulali omues; antici breves, ceteri lon- 

giffinii teuuillimi. Femara antica animlis 3. media 7. pofti- 

ca 10. cincta. Tihiue pofticae coi-pore longioi-es. Tarjl tri- 

articulati fufci. 

OBSJLRV. In nonnuUis femora antica fubtus fpinuUs unuijßmis arma- 
ta objervavi. 

B E R Y T U S. 

198. BERYTUS TIPULARIUS. (Die lansfüfsige ScJma- 

henivanze^. 

Tab, XX. Fig. 198. 

a^ magn. natnr. h) ead, auct, 
B, ex albidus pedibus omnibus longiffimis, femoribus clavalis. Fabric. 

' Syil. Khyng. pag. 264. n. 1. 
Gerris lipularius: Fabiic. Ent. SyR. 'J'om.IV. png. 192. n. 18. 
Ciiuexiipularius. Lirin. Syft. Nat. Ed. Xlll. pag. 2ic)4:. 11. 120. Fauna Suec, 975. 
Goetz. Entom. Beytr. ß.'ll. pag. 22b. n. 170. 
Frifcli. Inf. Totu. VII. Tab. XX. pag.2S. 
Habitat in Europa. Menf. Octobr, 
.^ntennae quadriarticulatae fractae, grifeae articulo primo lon- 
oifllmo apice clavato, ante apicem nigro, fecundo bi-eviore 
tertio longiore, ultimo cralfiore oblongo nigro. 

Caput 2Ö5 

Caprit porrectum cylindricnm , grifeum, apke compreffo acitmi- 
iiatuin liueolaqwe impreira longimdinali, ante oculos Lvuii- 
neos utvinque clente minuto ariiiatuni. 

jfio/?77^w triarticulatum rectum, grifeum, atticulo primo craffio* 
re cyliiidrico. 

Thorax grifeus cylindricus, margiliatus ; linea longitudinali ele- 
vata pallidioie. 

Scutellinn parvTim. ti-iangulum , uignim. 

Elytra gi-ifea venis elevatis ftriata, mai-gine poftico pIMlCtis qtiin- 

que vel fex fufcis. Membrana albida ferie puuctoruni fuf- 

coium. j4lae albae immaculatae. 
jibdomen fupra nigium maigine feirugineo fubtus cum pectore 

fufcum albido fericeurti. Pectus liiiea longitudinali excavata 

fufca. 
Pedes tenniflimi, longillmii, ^ilei. Femara apice clavata nioro 

punctata. Tihiae ball apiceque et tarfi triarticulati nigri. 
OBSE^IiV. Pedes poßici corpore lon^iores. 

REDUVIUS. 

igg.KEBVWUSVEBESTRIS. (Die krieche?ideFliege7iwanze). 

Tab. XX. Fig. 199. 

a) magn. natur. b) ead. auct. c) Ovulum nmgn, natur. d) ead. auct, 
e) ovuli apex magis auct. f) gj Pupa nat. et aucta magnit. 

R. aplerus grifeo cinereus abdominis margine nigro alboque maculato. 

Habitat in Germania locis apricis arenofis Menf. Aug. Rqßro dohrofif- 
fime. pungit ejusque atlritu ad pectus foiium edit. 

Statur a R. aegyptii (Ic. Cim. nro. 80.) alt major, apterus. To- 
tum corpus et pedes piiofi. 

ylntennae quinquearticulatae , articulo primo brevilHmo nigi'o 
fecundoque longo rufeTcente, apice nigro, pilofis; reliquis 
tenuioribus fufcis. 

Caput 206 i^M COOw 

Caput fübporrectum grifeo - cinereuni poftice lineola longitudi- 
nali albida; linea inter oculos tiansverfa imprelTa et pone 
lianc tubercula duo. Oculi atri, nitidi. 

Roßrum triarticulatum breve fufcum iiitidum, articulo prima 
longiore pubefceiite. 

Thorax griXeo cinereus linea longitudinali marginalique albidis, 
fubbilobus: lobo autico lineolis flexuofis longitudinalibus atris. 

Scutellum parvum fufcum fubreflexum linea elevata albida. 

Elytra brevifiima grifeo cinerea ftriata. Membrana brevilTima 
fufca nitida venis recurrentibus obfcurioribus. ^lae brevif- 
fimae , ely trorum vix longitudine , fuliginofae. 

yibdomen oblongum fupra cinereo grifeum niargine elevato al- 
bo nigroque maculato, utrinque ferie punctorum (4) nigro- 
rum, ocellatorum , fubtus fufcefcens niargine nigro alboque 
maculatum, vitta utrinque pallefcenie lungitudiiiali. Pectus 
fufcum. 

Pedes inermes. Femara omnia ftriis tribus atris annulisque qua- 
tuor vel quinque fufcis; anlica crafliora. Tihiae fufco-fer- 
rut^ineae apice nigrae, annulo bafeos albo. Tarfi triarticu- 
lati rufefcentes apice nigri. 

VAB.. abdomine fuhtus ob/eure fi-fco absque vitta. 

OBSERV- Femina gravida, quam Menf. Septbr. in vitrum. incluferam, 
aliero dif. tria oviUa paiieti di.'erßs in locis adglutinaverat , quibus in- 
feqnente die alia 16. addidit , octavo demum periit. OrvLA , quae 
Fig-c. d. naturali atque aiicta magnitudine repraefentaniur, erant cur- 
vula , fufca, nitida, fubtilijjime iinpreffo- punctata , linea uirinque ßavi- 
canlc longitudinali , baß rotundata , apiceni verfus , angußiora , atque 
lamina alba brevi coronuta , in cujus centro papilla alba conica , apice 
pertufa, uti Fig.e, monßrat. 

PüPA iisdem locis Menf. lun. atque lul. reperiunda et Fig. f. g. 
depicta , itidem roßri attritu fonum edens , undique pilofa : Rostjium 
arcuatum nigrum .■ TnonAx fubglobofus , media longitudinaliter ini- 
preffus , lineolis dnabns nigris; Vagitjab apice nigrae, nitidae: Ab-. 
Doinayt fupra grifeo - cinnereum, ferie in medio macularum quinque 
albarum in totidem nigris. 

200. RE- "" 207 

200. REDUVIU5 APTERU^S. {Die iingefliigelte Fliegen. 

wanze^. 

Tab. XX. Fig. 200. 

a) magn. natur. h) ead. auct. c) pupa magn. nat. d) ead. auct. 

R. apterus corpore grifeo, abdomine nigro margine rufe maculato. Fa- 

bric. Sylt. Rhyng, pag.iiSi. n. 72. 
Fabric. Entom. Syftem. Suppl. pag. 546. 54. 

Habitat in Europae hortis , ad muros locis apricis Menf, April. Siptembr, 
Antennae quadriarticulatae giifeae, articiüis apice obfcurioribus. 

Caput fubporrectuni grifeo ferrugineum obtufuni, poftice ftenia- 
tibus duobus lufis. Ociili jiigri. 

Tiojlrimi tiiarticulatum teniie fenugineum nrufnm nitidum. 

Thorax fubcylindricus grifeo - ferrugineus , poftice obfcurius pun- 
ctatus, lateribus aiitice conipreilis iiigris. 

Scutelliim atrum parvum acuminalum puncto utrinque callofo 
rufefcente. 

Elytra abbre^data grifeo ferruginea fubvenofa. Mevihrana par- 
va grifea fufco nebulofa. Alae breviflimae truncatae al- 
bidae. 

Abdomen poftice latius fupra atruin nitidum margine elevato 
maculis utrinque quinque rufis, fubtus grileo fufcoque va- 
riegatum margine maculis quinque rufis. Pectiis fufcum. 
Amts acuminatus. 

Pedes inermes pubefcentes. Femora antica crafliora cum ceteris 
grifea fufco -variegata. Tibiae grifeae, bafi, apice annulo- 
que medio fufco. Tarß grifei. 

VAB.. roßro baß fufco annulato , elytris obfcure punctatis abdomine fub- 
tus fufco vel grifeo, ano rufo marginalo, vel rufo, 

E e Pupam 2o8 Pupam pluries vidi Menf, Septembr, cujus 

^NTENN-4B quadriarticulatae fetaceae , teßaceae. 

Caput fubporrectum nigrum Oculi brunnei, 

jRosTKVM breve triarticulatwn , arcuatum , nigrum, articulo ultimo apict 
rufo. 

TnonAx oblongus convexus niger nitidus puncto difci imprejfo, alioqiie 
utrinque an^uli poßici callofo niveo. 

ScvTELZVBi cordatum cum vaginis connatum nigrum, 

ABDOMEisr fiipra atrurn nitidum baß teßaceum maculis duabus transverßs 
nigris , poßica majore, margine teßaceo nigra - maculaio , ßibtus con- 
vexum nigrum faßiis maculisque marginalibus teßaceis. JLatera ab- 
dominis baß diaphana. Akus nigtr. 

Ps,r>Ea iiiermes. Femora nigra apice teßacea. Tibiae teßaceae; poßl- 
cae fufcae; anticac apice parum dilatatac, Tarsi teßacei, apice 
nißri. INDEX 
. ///<•/*/ ./r/ INDEX FASCICVLI QVINTT- SALDA. 

161. S. nigra, milii. 

ARADVS. 

162. A. lunatus. 
SYTVTTS. 

163. S. manicata. 
i64- S. prell enfüis. 

TETYRA. 

165. T. cyanipes. 

166. T. gramniica. 

167. T. Cermthe. 

168- T. helopioides, mihi. 

169. T. lateralis. 

EDESSA. 

170. E. glandulofa, niilii. 

171. E. obfcura. 

172. E. modesta. 

CIMEX. 

* thoraee utrinque fpina aV' 
mato. CIMEX. 

173. C. punctatus. 

174. C. typhaeus. 

175. C. Victor. 

176. C. furcellatus, niihi. 

** thoraee mutico. 

177. C. discolor, milii. 
HALYS. 

173. H. Terra ta. 
179. H. mucorea. CYDNVS. 180. C. lugens. 

181. C intennedius , mihi. 

182. C. inflexus, mihi. 
183- C. niaculatus, milii. COREVS. 184- C. paradoxus. 

185. C pugnator. 

186. C. acridioides. 
i87> C Sidae. Ee 2 LYGAEVS. 210 INDEX FASCICVLI QVINTI. LYGAEVS. 

* thornce Jpinojo. 

183- L- tiagtts, 
185- L- femoiatus. 

190. L. pliyllopus. 

** thorace mittico. 

191. L. calcar. 

192. L. atenimus. 

193. L. Rolaiidri. 

CAPSVS. 

194. C. faliens, milii. HYDROMETRA. 

195. H. rivulorum. 

GERRIS. 

196. G. Taiicornis. 

197. G. vagabiuidus. 

BERYTVS. 

198. B. tipularius. 

REDUVIVS. 

199. R. pecleltris, niilii. 

200. R. apterus. INDEX INDEX ALPHABETTCVS 

GENERVM, SPECIERVM ATQVE SYNONIMORVM 
IN V. FASCICVLOS ICON. CIM. ACANTHIA. 


nro. 


CIMEX. 


nro. 


atra 


4o. 


acutninatus 


J9- 


capitata VVolff. 


125. 


aeneus Linn. 


6ö. 


cardui 


42. 


agathinus 


55. 


corlicalis 


81. 


agilis Scop. 


3o. 


craflipes 


82. 


albolinealiis 


8q. 


depreffa 


123. 


albomarginalUS 


62. 


cchü. W. 


J24. 


AUionü Linn. 


88. 


erofa 


85. 


apterus Scop. 


102. 


filicis. Linn. 


43. 


außriacus Schranck. 


12g. 


gryllüides 


4i. 


baccaium 


57- 


lectularia 


121. 


beryllinus Linn. 


j3o. 


lunata Fabr. 


162. 


bicolor 


60. 


margiriata W. 


126. 


bidens 


7' 


pellicornis 


122. 


bifpinus Panzer. 


8. 


paradoxa Fabr. 


i84. 


carbonarius RoJJi. 


192. 


quadrimaculata W. 


127. 


cerintlie Fabr. 


167. 


fylveniis 


84. 


chintnßs Thunb. 


12. 


umbraculata Fabr. 


96. 


cinnamonieus 


95. 


ARADVS. 
coeiuleus 
conii US Linn. 


18. 

143. 


luiiatus 


162. 


croceus ß, Linn, 


i46. 


BERYTVS. 
crucialus 
cucullatus Linn. 


69. 
129. 


lipularius 


198. 


cuHos 


j3i. 


Dama 


6 


CAPSVS. 
dentatiis 


48. 


faliens. W. 


194. 


denticulatus Scop, 


68. 
difcolor. W. 


177. 
So. 


CIMEX. 
diflimilis 


acaroides Thunb, 


90. 


dominulus Scop. 


58. 
,CIMEX. 212 INDEX ALPHAB: 

CIMEX. 

dubius Scop- 

Fabricii 

feriiorapunctatus Gottz. 

feftivus 

ilavicornis 

Frijchii Linn. 

fuliginofus 

fuitellalus W. 

fuiciter (NB.cllTetyraSehe. 

fledü!) 
fuscus 
Galii. W. 
Gallae Müller. 
gl ob US 

grainmicus Fabr. 
grifeus 

giiineenjis J^iim. 
haemonhoidalis 
haeinorrhous Linn. 
hortorum Linn. 
hyofcyami capenfis Stoll. 
lanu» 

ja^'anicus Thunb, 
icleiicus 

incarnatus Thunb, 
iiiuiictus 
juniperimis 
lacteolus Linn, 
leucogrammus. Linn, 
leucomelas. Linn, 
liligerus Thunb. 
lituratus 
lugens. Fahr, 
lui'idus 
lynx 

lynx Panzer, 
manrus 

melanorephalus 
minutus. Linn, 
morio 
mucoreus. Fabr. ETICVl 


5 IN V. FASCICVLOS. 
nro. 


CIMEX. 


nro. 


61. 


nervofus CyrilU 


89: 


87. 


nervofus Scop, 


2?* 


i5i. 


nigellae 


86. 


58. 


nigricornis 


l52. 


65. 


nigripes 


11. 


129. 


nigrolineatua 


1. 


47. 


niliduloides. W. 


92. 


176. 


nobilis 


46. 


- 


nubilus 


54. 


128. 


obfcurus. Fabr. 


171. 


129. 


oleraceiis 


16. 


91« 


ornatus 


i5. 


84. 


papillofus 


12. 


5. 


pedeinonlanus 


88. 


j66. 


perlalus 


65. i34. 


56. 


pictus 


17- 


79' 


pi'nfus. Thunb, 


99« 


10. 


porphyropierua, Linni 


l32. 


137. 


praüaus 


49. 


i54. 


punctalus 


J75. 


io4. 


pwpureipennis, Goetz, 


l32. 


i3. 


quadrißavomaculatus. 


Degeer. 108. 


12. 


roßratus. Linn. 


66. 


i33. 


rufipes 


9« 


11. 


facer. Linn. 


'l: 


5. 


fcarabaeoides 


5i. 


fcaraöaeoides. Panx, 


3. 


139. 


Schranckii. Goetz, 


130. 


89. 


Scorpio. Degeer. 


85. 


62. 


feiuipuuclatus 


2. 


128. 


fignutus 


85. 


i4. 


fmaragdulus 


55. 


j8o. 


fpeciofus. Scop, 


24. 


a3o. 


fphacelatus 


95. 


9*« 


Stockerus 


44. 


95. 


Slollii W. _ . 


45. 


129. 


fubrufus, Linn. 


72. 


i34. 


furinamenßs Stoll, 


58. 


161. 


teßaceus. Scop. 


j55. 


64. 


torridus. Scop. 


87. 


179« 


trkolor, Linn, 


108. 
CIMEX. INDEX ALPHABETICVS IN V. FASCICVLOS. 213 CIMEX. 


nro. 


GERRIS. 
uro: 


typhoeus 


174. 


vaiicornis 
196. 


Vahlii 
variegatus Linn. 


90. 
129. 


HALYS. 


veniißij/imus Schranck. 


a34. 


mucorea 
179- 


vernalis W. 


i35. 


feirala 
j?8 


Victor 
TiridifTimus. W". 


175. 

52. 


HYDROMETRA. 


«mhiaculrttus 


96. 


rivulorum 
195. 


umbralilis Goetz, 
umbriuus. W. 


i36. 


LYGAEVS. 


COREVS. 
affinis W. 
agilis 
io4. 

147. 


acridioides 


186. 


apterus 
]02. 


compreflicornis. W. 


97- 


atri var. 
i4ö. 


denliculatus Scop. 
marginatus 


68. 


alerrimus 
192. 


20. 


cakar 
J91. 


paradoxiis 


,84. 


ralraratii« 
1.18. 


pugnator 


i85. 


capilatus 
72. 


quadralus 


67. 


civilis 
25. 


fcapha 


66. 


civilis var. furinamenfis 


io5. 


fidae 


187. 


crafficoinis 
i4o. 


venaloi' 


61. 


danicus 
54. 


CYD>r\rs. 
denlipe.s 
Echii Fabr. 
98. 
192. 


inflexus W. 


1S2. 


elatus 
3i. 


jnterniedius 


181. 


elegaris. W. 
106. 


lugens 


180. 


equeftris 
24. 


maculatus. W.' 


i83. 


femoiatus 
189. 


EDESSA. 
flavicoliis 
flavoinaculatus 
52. 

108. 


glandiilofa W. 


170. 


galliis 
100., 


modefta 


172. 


golliicus 
55. 


oblcura 


171. 


grifeus W. 
107. 


GEPiRIS. 
haemorhoidalis 
hyofcyami 


• 


137. 


annulatus. W. 


1.56. 


Koenigii 
28. 


erians. W. 


i55. 


Koeiiigii var. capenlis 


lOl. 


foffarum 


112. 


leucoceplialus 
7.5. 


rhuhrum Fabr. 


195. 


lufcus 
159. 


tipidarius Fabr. 


198. 


m^rginepunctatus. 


w. 


i44. 


vagabundus 


197« 


meleagiis 
23. 
LYGAEVS. 2l4 INDEX ALPHABETICVS IN V. FASCICVLOS. LYGAEVS. 

membranaceus 

iiugax 

pallipes. W. 

phafianus 

phyllopus 

pilofus. Thunb. 

pini 

punctum 

Kolandri 

rufipes 

faltatorius 

faxatilis 

feticornis. Fabr. 

fulae. Fabr. 

ßriatellus. Fabr. 

rtrialulus 

fuluralis 

tliymi. W. 

tragus 

tricolor 

typhoeus. Fabr, 

tyraniius 

varius. W« 

MIRIS. 

abbreviatus W. 
chryfanllienii W. 
hortoruui W. 
laevigatus 
lätei-alis 

longicornis. W. 
femiflavus. W. 
feticornis. W. 
ftriatcUus. VV. 
ftriafus 
tibialis. W. 
vagans 
viren» nro. 

23. 

3o. 

i4i. 

69. 

jgo. 

99- 
71. 

J93. 

i45. 

36. 

l52. 

187. 

i5o. 
jo5. 

i45. 
188. 

55. 
j86. 
i46. 

l42. JIO. 

i5i. 
a54. 

36. 
109. 
149. 
i4«. 
1S1. 
i5o. 

37. 
111. 
i55. 

75- REDUVIUS. 


uro. 


acanlharis 


ii5. 


aegyptius 
aiinulatus 


80. 


78. 


apterus 


200. 


biguttalus 


79- 


cordatus. W. 


i57. 


cruentus 


58. 


erylhrocephalus W. 


lao. 


g'gas . 


ii5. 


lepturoides W. 


159. 


pedeftris W. 


199« 


perfonatus 


76. 


quinquefpinofus 


39. 


fanctus 


77- 


fanguinolenlus. W. 


160. 


fexfpinofus. W. 


118. 


fqalidus RoHi. 


117. 


itridulu:j 


119. 


ululans. Rofli 


116. 


utiifafciatus VV- 


i58. 


SALDA. 
nigra W. 


161. 


syhtis. 
manicata 


i65. 


prehenfilis ^ 


i64. 


TETYRA. 
cerinlhe 


167. 


cyanipes 


j65. 


flavo - lineatae var. 


166. 


grammica 


166. 


helopioides W. 


168. 


lateralis 


169. 


Seheftedii (NB. pro Cimex 
furcifer) 


128. J